Psychiatrie pro praxi, 2010, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Proč neberu léky?

Mgr. Jitka Styblíková

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 139

Přehledové články

Nové postupy v biologické terapii demencí

A new advancements in the biological therapy of dementias

doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 143-144

Je popsán základní přehled v současnosti klinicky ověřovaných biologických metod léčby demencí, především Alzheimerovy choroby.

Diabetici v psychiatrické ambulanci

Diabetic patients in psychiatric out-patient care

MUDr.Jana Komorousová

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 145-148

Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které s sebou přináší mnohá omezení. Je spojeno s vyšším výskytem některých psychických poruch, které pak průběh základního onemocnění podstatně ovlivňují. Proto je vhodné věnovat zvláštní pozornost léčbě psychických poruch u diabetiků. Hlavně se jedná o depresi, úzkost, poruchy příjmu potravy a kognitivní poruchy. Diabetici přicházejí do psychiatrické ambulance hlavně na doporučení diabetologa kvůli neobjasněné dekompenzaci základního onemocnění, méně často pak z vlastní vůle kvůli subjektivním psychickým potížím. Abychom mohli dobře léčit psychické potíže diabetiků, měli bychom se společně s nimi...

Epilepsie u dospělých: klasifikace a léčba

Epilepsy in adults: classification and treatment

MUDr.Tomáš Procházka

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 149-151

V přehledovém článku autor popisuje zásady léčby epilepsií. Klasifikace epileptického záchvatu a syndromu je klíčový faktor pro správnou farmakologickou léčbu. V současnosti se u 70 % pacientů daří uspokojivě záchvaty potlačovat léky. Moderní antiepileptika (AED) jsou stejně účinná jako ta starší, ale mají řadu výhod, takže je lze u řady pacientů použít jako léky první volby. Pacientům s farmakorezistentní epilepsií může pomoci chirurgická léčba.

Synestezie: přehled současných poznatků

Synaesthesia: the current state of affairs

MUDr.Radkin Honzák, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 152-155

Psychiatrická léčebna Praha Synestezie je pojem označující skutečnost, že podnět z jedné smyslové nebo kognitivní oblasti vyvolá vjem v jiné smyslové oblasti, která není primárně aktivována. Nejčastější synestezie jsou mezi grafémy a barvami, kdy písmeno nebo číslice napsané achromatickou barvou vyvolá barevný vjem. Tyto vjemy jsou vesměs pociťovány stejně reálně jako non-synestetiky skutečně vnímané barvy. Barevný vjem může evokovat i samotná představa grafému. Mezi synestezií a kreativitou jsou úzké vztahy dané tím, že synestetici jsou schopni vytvářet smysluplné asociace mezi rozdílnými stimuly. Autor předkládá souborný článek shrnující...

Psychiatricko-psychologické aspekty bariatrické chirurgie

Psychiatric and psychological aspects of bariatric surgery

doc.MUDr.Libuše Stárková, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 156-159

Bariatrická chirurgie je relativně novým oborem, který řeší morbidní obezitu chirurgickými prostředky. Cílem článku je poskytnout informace o této rychle se rozvíjející medicínské disciplíně a diskutovat otázky, které se týkají psychiatricko-psychologických souvislostí včetně poruch příjmu potravy.

Léčba jasným světlem - alternativní metoda, nebo opomíjená evidence-based léčba?

Bright light therapy - a strange alternative method or neglected evidence-based treatment?

MUDr.Luboš Janů, Ph.D., Mgr.Petra Váchová, MUDr.Sylva Racková

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 160-163

Poruchy cirkadiánních rytmů jsou známé již řadu let. Patří mezi ně nejen poruchy psychické a spánku, ale vyskytují se i u řady somatických chorob. Zájem o ně stoupá s novými objevy a léčebnými možnostmi. Mezi ty patří nové léky a léčba jasným světlem. Ta je první volbou u zimní deprese, účinek u depresí je stejný jako u antidepresiv, ale nastupuje dříve. Relativních kontraindikací je málo a nežádoucí účinky jsou mírné. Může být využita u mnoha jiných patologických stavů, jako je depresivní porucha a řada dalších poruch cirkadiánních rytmů. Mechanizmus účinku světloléčby i režimových opatření je podobný jako u léků. S ohledem na medicínu založenou...

Sdělení z praxe

Veš špitální - faktitivní poruchy a simulace v psychiatrické péči

Hospital hopper - factitious disorder and malingering in psychiatric care

MUDr.Bc.Aleš Grambal, MUDr.Zuzana Grambalová, doc.MUDr.Ján Praško, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 164-166

Část pacientů léčených v psychiatrických zařízeních splňuje kritéria pro diagnózu faktitivní (předstírané) poruchy nebo simulaci. Tito pacienti bývají mnohdy v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopni adekvátně řešit, a reagují více či méně vědomým „útěkem do nemoci“. Faktitivní poruchy a simulace jsou kategorie nepříliš oblíbené mezi zdravotníky, bývají spojeny se značnými protipřenosovými reakcemi, jsou pro pacienty potenciálně nebezpečné jak při jejich neodhalení, tak paradoxně také při jejich správné diagnostice. Stanovení diagnózy je obtížné, následná léčba nedostatečná, mezi zdravotníky neoblíbená a prognóza pacientů...

Právo v psychiatrii

Občanské právo a soudní psychiatrie

Civil law and forensic psychiatry

doc.MUDr.Pavel Pavlovský, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 173-174

Občanskoprávní a soudně psychiatrická problematika má velmi rozsáhlou styčnou oblast, v níž se znalec psychiatr vyjadřuje především k otázkám způsobilosti k právním úkonům. K jejímu posuzování přicházejí zejména případy vyvolávající pochybnosti o duševním stavu osoby, která učinila právní úkon sepsáním závěti nebo uzavřením kupní nebo darovací smlouvy. Znalecký posudek vychází z klinického psychiatrického vyšetření; není-li toto možné provést v případě, že příslušná osoba již není naživu, je jeho základem pečlivé studium soudní a zdravotní dokumentace. Bez ohledu na to, která strana sporu si ho vyžádala, musí být posudek naprosto objektivní...

Psychoterapie

Metoda sebeznehodnocujícího a sebepovzbuzujícího dopisu v KBT

Method of self-depreciating and self-supportive letter within cognitive behavioral therapy

Mgr.Roman Pešek

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 167-169

Psychosomatická klinika Praha (externí pracovník) Článek představuje psychoterapeutickou metodu sebeznehodnocujícího a sebepovzbuzujícího dopisu, kterou vyvinul autor článku a jež je inspirovaná metodami kognitivní a emocionální restrukturalizace, standardně využívanými v rámci kognitivně behaviorální terapie. Metoda je založená na komplexním souboru automatických negativních myšlenek, které si klient o své osobě písemně zpracuje do sebeznehodnocujícího dopisu, a následně pomocí systematického procesu racionálního zpochybňování je tento soubor transformován do podoby dopisu sebepovzbuzujícího. Metoda rozšiřuje možnosti psychoterapeutické...

Mladí psychiatři

Typy proměnných

Types of variables

MUDr.Tomáš Novák, MUDr.Miloslav Kopeček, Ph.D.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 176-177

Data mohou nabývat různé formy. Je důležité vědět, v jaké formě se získávaná data vyskytují, abychom mohli zvolit nejvhodnější statistické metody pro jejich zpracování. Jedno z možných dělení rozlišuje data spojitá, diskrétní, ordinální a nominální.

Psychofarmakologický profil

Farmakologický profil agomelatínu

Pharmacological profile of agomelatin

doc.MUDr.Ján Pečeňák, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 170-172

Agomelatín je novo registrované antidepresívum s odlišným mechanizmom účinku oproti doteraz používaným liekom. Štrukturálne je podobný na melatonín. Má agonistické pôsobenie na melatonínové receptory MT1 a MT2 a antagonistické pôsobenie na sérotonínové 5-HT2C receptory. Tým zasahuje do modulácie cirkadiánnych rytmov a ovplyvňuje obrat dopamínu a noradrenalínu v prefrontálnej mozgovej kôre. Po podaní sa rýchlo vstrebáva, vstrebávanie je nezávisle od stravy. Biologická dostupnosť kvôli first-past efektu je nízka. Metabolizuje sa hlavne pečeňovým izoenzýmom CYP1A2. Inhibítory CYP1A2 zvyšujú plazmatickú koncentráciu agomelatínu. Odporúčané počiatočné...

Autodidaktický test

Autodidaktický test 4/2010

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 178


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.