Aktuality

reklama

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Odmítání jídla v gerontopsychiatrii

MUDr.Vanda Franková, MUDr.Petra Stanková, MUDr.Jana Nyklesová

Odmítání jídla patří v gerontopsychiatrii k běžným příznakům. Nejčastěji je součástí syndromu deprese, psychózy či demence. Nelze ale opomíjet ani somatické příčiny. Článek ukazuje několik kazuistik, kde hlavním příznakem je právě odmítání jídla s rozličnou kauzalitou.

Svéprávnost a její omezení. Neplatnost právního jednání

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Článek přehledně shrnuje pojetí svéprávnosti dle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., OZ): Omezení svéprávnosti chrání duševně nemocné osoby před následky jejich poruchy; k tomuto účelu bylo nadbytečné svéprávnosti zcela zbavovat jako dosud. Nový OZ upustil od úplného zbavení a svéprávnost lze jen omezit v určité záležitosti na určitou dobu. Zpravidla půjde o omezení v nakládání s majetkem od určité stanovené hodnoty a k ostatním úkonům bude člověk způsobilý. Ani omezení svéprávnosti nezbavuje práva jednat v běžných záležitostech. Omezit svéprávnost člověka lze jen v zájmu dotčeného člověka, a to jen v těch úkonech, při kterých by mu bez omezení hrozila závažná újma, což např. volby nemohou, a soudy tedy zbytečně zkoumají, zda je člověk schopen chápat smysl voleb. Popsán je osud osob dříve zbavených způsobilosti k právním úkonům. Článek shrnuje proces omezení svéprávnosti dle zákona o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Článek popisuje novinky, které OZ přinesl při posuzování neplatnosti právního jednání.

Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy

doc.PhDr.Jana Kocourková, MUDr.Jiří Koutek, Ph.D.

U pacientů s poruchami příjmu potravy se ve významné míře vyskytuje suicidální chování. Suicidium je považováno za hlavní příčinu smrti u mentální anorexie, u mentální bulimie jsou častěji zastoupeny suicidální pokusy a sebepoškozování. Za rizikové komorbidní faktory je považovaná zejména depresivní porucha, hraniční porucha osobnosti a užívání návykových látek. Posouzení suicidálního a sebepoškozujícího chování u pacientů s poruchou příjmu potravy by mělo být součástí základního vyšetření.

Vybrané články

Novelizace ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti převzetí do ústavu

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

S účinností od 1. 1. 2013 byla v občanském soudním řádu (dále o. s. ř.) dne 24. 10. 2012 novelizována pasáž o řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (§ 191a–§ 191h o. s. ř.), a to zákonem č. 404/2012 Sb. Co je v této novelizaci podstatné a nové pro zdravotnické pracovníky a co musíme změnit v své praxi? Zejména to, že souhlas opatrovníka osoby zbavené nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům nenahrazuje souhlas umístěného. Článek shrnuje i další změny o. s. ř. a vyplývající doporučené změny v psychiatrické praxi. V článku se pracuje s novelizovaným zněním zákona o zdravotních službách, které vstoupilo v účinnost dne 14. 3. 2013.

Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy

doc.PhDr.Jana Kocourková, MUDr.Jiří Koutek, Ph.D.

U pacientů s poruchami příjmu potravy se ve významné míře vyskytuje suicidální chování. Suicidium je považováno za hlavní příčinu smrti u mentální anorexie, u mentální bulimie jsou častěji zastoupeny suicidální pokusy a sebepoškozování. Za rizikové komorbidní faktory je považovaná zejména depresivní porucha, hraniční porucha osobnosti a užívání návykových látek. Posouzení suicidálního a sebepoškozujícího chování u pacientů s poruchou příjmu potravy by mělo být součástí základního vyšetření.

Rogersovská psychoterapie a preterapie – možnosti využití v psychiatrii

MUDr.Kateřina Faixová

Článek shrnuje základní principy rogersovské psychoterapie s důrazem na odlišnosti vůči jiným psychoterapeutickým školám a na předsudky, které kolem tohoto směru kolují. Dále se zaměřuje na možnost psychoterapeutické práce s pacienty se závažným duševním onemocněním prostřednictvím metody vycházející z rogersovské filosofie – tzv. preterapie. V poslední části jsou uvedeny 2 kazuistiky s ukázkami terapeutických interview jako ilustrace tohoto přístupu v praxi.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.