Aktuality

reklama

PF 2015

Děkujeme všem autorům i recenzentům, kteří přispěli k odborné kvalitě našich časopisů a publikací a také těm, kteří se v letošním roce aktivně podíleli na přípravách a realizaci námi pořádaných odborných kongresů a konferencí, našim obchodním partnerům a věrným čtenářům.
Všem přejeme radostné a šťastné svátky vánoční a v novém roce hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i profesních úspěchů a v nadcházejícím roce se těší na další spolupráci kolektiv pracovníků SOLEN.
Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Diagnostika a farmakoterapie ADHD v dospělosti

doc.MUDr.Jiří Masopust, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Mohr, Ph.D., doc.MUDr.Martin Anders, Ph.D., prof.MUDr.Radovan Přikryl, Ph.D.

Porucha pozornosti a hyperaktivity (ADHD) patří mezi nejčastější psychiatrické poruchy dětského věku a přetrvává ve většině případů do dospělosti. Diagnóza ADHD by měla být zvažována i v případě, pokud nebyla diagnostikována již v dětství, důležitá je perzistence symptomů a jimi způsobené funkční postižení. Ve farmakoterapii ADHD v dospělosti mají nejlépe prokázanou účinnost se stejnou silou důkazů stimulancia a atomoxetin. Atomoxetin je jediným preparátem se schválenou indikací k léčbě ADHD v dospělosti v ČR. Tento text přináší přehlednou informaci o diagnostice a psychofarmakoterapii ADHD v dospělosti.

Cirkadiánní rytmy u pacientů s bipolární poruchou

MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., prof.MUDr.Ján Praško, CSc.

Bipolární afektivní porucha je onemocnění spojené s narušením cirkadiánních rytmů. Přesný mechanizmus ovlivňování nálady cestou narušení cirkadiánních rytmů avšak zůstává stále nejasný. Hlavní pacemaker (udavač rytmu) se nachází v suprachiasmatickém jádru hypotalamu. Tyto vnitřní hodiny jsou regulovány cyklickými vlivy prostředí. Již dříve se přepodkládalo, že lidé, kteří trpí bipolární poruchou, mají se synchronizací s environmentálními vlivy problémy. Tyto předpoklady potvrdil objev cirkadiánních genů, které se v pravidelných smyčkách exprimují. Bylo prokázáno, že některé varianty hodinových genů mohou hrát roli v citlivosti k bipolární poruše. Cirkadiánní rytmy pacientů lze ovlivnit jak farmakologickými, tak nefarmakologickými přístupy. Nefarmakologické přístupy mohou být obzvlášť významné pří léčbě farmakorezistentních pacientů.

Duální antidepresiva – použití v klinické praxi

doc.MUDr.Martin Bareš, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Česká republika Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Duální antidepresiva (venlafaxin, duloxetin, mirtazapin) jsou široce užívána v klinické praxi. Autor zmiňuje jejich účinnost při vzájemném porovnání v léčbě depresivní poruchy, jejich snášenlivost, užití v dalších indikacích a u speciálních populací (deprese v pozdním věku, těhotenství, kojení).

Vybrané články

Kognitivně behaviorální terapie chronických halucinací

MUDr.Kristýna Vrbová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc., Mgr.Marie Ocisková, Mgr.Lucie Šmejkalová

Celoživotní prevalence schizofrenie se pohybuje podle epidemiologických studií mezi 1–1,5 %. I když moderní farmakoterapie vedla k významnému snížení utrpení nemocných, kolem 25 % schizofrenních pacientů je označováno za „farmakologicky rezistentní“ a 20–60 % přeruší užívání doporučené medikace. Kromě příznaků odolávajících léčbě bývá průběh nemoci negativně ovlivňován dalšími faktory, jako je premorbidní osobnost, kognitivní deficit, rodinné a interpersonální problémy, abúzus návykových látek a stigmatizace. Všechny tyto okolnosti poukazují na potřebu doplnit biologickou léčbu systematickými psychoterapeutickými intervencemi. Halucinace jsou projevem poruchy vnímání. U schizofrenie se nejčastěji vyskytují halucinace sluchové, při kterých nemocný slyší domnělé hlasy. Pacient si obsah halucinatorních prožitků interpretuje, často bludně, což následně vede k negativním emočním reakcím a zjevnému maladaptivnímu chování. Cílem KBT je pomoci nemocnému zaujmout k halucinacím kritičtější postoj a mít je tak více pod kontrolou. Příspěvek předkládá přehled dosud známých kognitivně behaviorálních postupů k terapeutickému ovlivnění chronických halucinací.

Léčba insomnie u dětí s ADHD

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Behaviorální intervence by měly být považovány za první linii léčby nespavosti, i když jsou nutné další důkazy z randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) k potvrzení jejich účinnosti u ADHD. Randomizované, kontrolované studie podporují užití melatoninu, který redukuje spánkovou latenci, jako farmakologickou léčbu insomnie u ADHD. Důkazy pro účinnost jiných léků jsou více limitované.

Je každé setkání lékaře s rodinou rodinná terapie? Příspěvek k léčbě PPP

MUDr.Vladislav Chvála, PhDr.Ludmila Trapková

Autoři konstatují, že rodinná terapie je stále samozřejmější součástí léčby poruch příjmu potravy. Setkávají se však s tím, že za rodinnou terapii bývá někdy pokládáno pouhé setkání s rodinou, nebo její instruktáž ohledně kontroly jídla u dospívajícího jedince, který vzdoruje léčbě. Spolupráce s rodinou může být různě intenzivní, od pouhého seznámení a předání informací o nemocném členu, přes specifické úkoly až po skutečnou rodinnou terapii, která míří na podstatu problému poruchy příjmu potravy. Tu autoři vidí především ve stagnujícím separačním procesu. Pro jeho obnovení je podle nich mimořádně důležitá spolupráce s celou trojicí matka – dítě – otec a jejich souhra. Systemická rodinná terapie na rozdíl od individuální psychoterapie míří především do oblasti transpersonálních vztahů v rodině. Nemůže být dostatečná tam, kde převažuje individuální psychopatologie nositele příznaku (např. u poruch osobnosti), ale i zde může účinně individuální terapii doplňovat.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.