Aktuality

reklama

Z posledního čísla

Redukce spotřeby alkoholu s farmakologickou podporou

MUDr.Marta Šimůnková, MUDr.Petr Hrubeš

Psychiatrie pro praxi – XI. konference ambulantních psychiatrů, která se konala koncem loňského listopadu v Olomouci, dala příležitost k vystoupení MUDr. Petru Hrubešovi (Psychiatrická klinika FN Hradec Králové a Léčebna návykových nemocí Nechanice). V prezentaci Léčba alkoholizmu v běžné klinické praxi sdělil, jaké jsou roční zkušenosti s novou strategií léčby závislosti na alkoholu, při níž se snižuje množství konzumovaného alkoholu za farmakologické a psychosociální podpory. Tento druh léčby je vhodný pro motivované pacienty bez abstinenčních příznaků a atrahuje k léčbě i ty nemocné, pro něž je v počátcích terapie abstinence nepřijatelná.

Pregabalin v léčbě generalizované úzkosti a lékové závislosti na alprazolamu

MUDr.Juraj Tkáč

Zneužití léků na předpis a závislost na nich jsou časté problémy v podmínkách primární péče. Látky vyvolávající závislost mají vážné účinky na neurotransmiterové systémy zapojené do patofyziologie úzkostných poruch s chronickým užíváním a mohou odhalit zranitelnost nebo vést k organickým změnám, které se projevují jako úzkostná porucha. Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) následuje za obdobím s nízkým stupněm remise a obdobím častých relapsů. Komorbidita s užíváním látek vyvolávajících závislost snižuje pravděpodobnost se zotavit z GAD a zvyšuje riziko exacerbace onemocnění.

Workoholismus a jeho důsledky

Mgr.Jana Vyskočilová

Součástí workoholismu je nadměrný čas trávený v zaměstnání, zabývání se prací natolik, že dochází k omezením v dalších oblastech života, ke ztrátě schopnosti kontroly omezit práci a ztrátě potěšení z vykonané práce, též k negativním emočním, sociálním a zdravotním důsledkům. Etiologie workoholismu není známa, ale pravděpodobně souvisí s určitými osobnostními charakteristikami jedince, jako jsou kompulzivní, narcistické nebo závislé rysy, které nutí jedince k tomu, aby pracoval více, než vyžaduje pracovní situace, a které vedou k tomu, že se práce stává hlavním nástrojem uspokojení, ve srovnání s dalšími oblastmi života. Současně se také diskutují možnosti léčby.

Vybrané články

Abúzus tianeptinu

MUDr.Martin Hýža, MUDr.Martina Čechová

Antidepresiva jsou obecně považována za léky, které nevyvolávají závislost. Výjimkou jsou dopaminergně působící starší preparáty tranylcypromin a amineptin. V literatuře se, i když stále okrajově, objevují od 90. let zprávy o abúzu tianeptinu, a to i ve velmi vysokých dávkách, při předpokládaném stimulačním účinku. Tyto poznatky nabourávají dříve hojně doporučované užití tianeptinu u závislých pacientů s depresivními či úzkostnými příznaky. Rozbor literatury doplňujeme o vlastní kazuistiku.

Poruchy osobnosti v manželství a partnerském vztahu

PhDr.Petra Kasalová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc., Mgr.Filip Jadlovec

2Soukromá psychologická praxe Ostrava Osobnostní charakteristiky hrají důležitou roli v predikci manželské spokojenosti. Lidé s osobnostním narušením mají logicky významné potíže s navazováním a zejména s udržováním vztahů. Spojitost mezi nefunkčním manželstvím a osobnostní patologií partnerů může mít zdroj v nedostatečném vhledu na vlastní chování u jednoho či obou partnerů. Lidé s poruchou osobnosti zažívají v mezilidských vztazích četná nedorozumění, dezinterpretace, špatně komunikují a mají vyšší pohotovost k verbální a fyzické agresi. Nerozumí tomu, že zdroj konfliktů, které zažívají, je v jejich osobních procesech a vztahování se ke světu. Lidé s určitými poruchami osobnosti mají sklon se vyhledávat a vytvářet patologicky stabilní páry. Pro pochopení dynamiky partnerského vztahu bychom měli osobností rysy analyzovat jako první. Oslovit osobnostní patologii a maladaptivní osobnostní dynamiku v kontextu vztahu může být pro oba v páru prospěšné.

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

prof.MUDr.Ján Praško, CSc., PhDr.Marie Ocisková, Mgr.Jana Vyskočilová, PhDr.Zuzana Sedláčková, MUDr.Petr Možný

Hodnoty jsou tím, co dává lidskému životu směr a v některých případech pocit smysluplnosti a sounáležitosti s druhými a světem. Jejich vliv je všeprostupující. Dominantní hodnoty ovlivňují myšlenkové vzorce člověka, jeho emoce, přání a potřeby. Ze samé podstaty jsou nástrojem hodnocení toho, co jedinec pokládá za důležité a správné a co nikoliv. Hluboko usazená přesvědčení a úsudky pak často formují chování. Vlastního systému hodnot si jedinec může být plně vědom, nezřídka však leží více či méně mimo pole plného vědomí. Alespoň příležitostné uvědomování vlastních priorit a hodnotového nastavení přitom může být účinným prostředkem seberegulace. Kognitivně behaviorální terapie je orientovaná na řešení praktických problémů a cílů v životě pomocí změny kognitivních procesů, chování a emočních reakcí. Změnu těchto procesů přirozeně provází změna některých hodnot. Životní hodnoty jsou také pokladem motivace k dosažení terapeutických změn. Mapování životních hodnot pacienta je proto pro terapeuta velmi důležité, protože zaměření na hodnoty pomáhá propojit terapeutické cíle s důležitými oblastmi života. Kromě většího porozumění pacientově životního příběhu a potížím, které jej přivedly k psychoterapeutovi, lze identifikovaný žebříček hodnot zasadit do rámce běžných KBT strategií, jako jsou plánování času, kognitivní restrukturalizace nebo akomodace podmíněných přesvědčení.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.