Aktuality

Pozvánka: Kongres Psychiatrie pro praxi - XI. konference ambulantních psychiatrů - Olomouc (27. - 28. 11. 2014)

Spojte své vzdělávání s příjemnou atmosférou vyhlášených olomouckých vánočních trhů – přijeďte na IX. konferenci ambulantních psychiatrů! Nachystali jsme pro vás 8 bloků zaměřených na zajímavé problémy současné psychiatrie. Čeká vás více interaktivních přednášek, soutěžní blok kazuistik a 2 workshopy týkající se obtížných situací, ve kterých se psychiatr může ocitnout.
Sledujte aktualizovaný program konference ZDE
Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Odmítání jídla v gerontopsychiatrii

MUDr.Vanda Franková, MUDr.Petra Stanková, MUDr.Jana Nyklesová

Odmítání jídla patří v gerontopsychiatrii k běžným příznakům. Nejčastěji je součástí syndromu deprese, psychózy či demence. Nelze ale opomíjet ani somatické příčiny. Článek ukazuje několik kazuistik, kde hlavním příznakem je právě odmítání jídla s rozličnou kauzalitou.

Jak pracuje rodinný terapeut u PPP?

MUDr.Vladislav Chvála, PhDr.Ludmila Trapková

Případ léčby PPP, na kterém můžeme ilustrovat, jak se vyplatí trvat na práci s celou rodinou, tedy nejen se samotnou pacientkou s poruchou příjmu potravy, ale i s jejími rodiči současně. V tomto případě se celá terapie odehrávala v pěti sezeních a hlavním tématem byl zápas o to, zda se otec zapojí nebo ne. Úspěšná léčba končí krátce poté, co jsme otce pro spolupráci získali. Text vznikal postupně jako zápisy terapeuta z jednotlivých sezení s minimálními jazykovými úpravami a s několika vysvětlujícími poznámkami. Jména i některé indicie byly pozměněny v zájmu anonymity rodiny, která dala souhlas k publikaci už před více než 5 lety při ukončení léčby. Naše práce vychází z představy separace jako sociálního porodu, kde sblížení s otcem je jednou z podmínek dalšího postupu separačního procesu, jak jsme uvedli jinde (1). Na tomto případu je vidět, že k tomu, aby se proces posunul dál, není třeba mnoha terapeutických sezení. Bulimické (nebo anorektické) chování přestává, jakmile k posunu dojde. V průběhu sociálního porodu často dochází v rodičovském páru ke krizi. Úporný symptom bere prostor dalším, skrytým tématům. Použití narativní terapie s externalizací je podle naší zkušenosti výhodnější než jiné přístupy.

Svéprávnost a její omezení. Neplatnost právního jednání

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Článek přehledně shrnuje pojetí svéprávnosti dle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., OZ): Omezení svéprávnosti chrání duševně nemocné osoby před následky jejich poruchy; k tomuto účelu bylo nadbytečné svéprávnosti zcela zbavovat jako dosud. Nový OZ upustil od úplného zbavení a svéprávnost lze jen omezit v určité záležitosti na určitou dobu. Zpravidla půjde o omezení v nakládání s majetkem od určité stanovené hodnoty a k ostatním úkonům bude člověk způsobilý. Ani omezení svéprávnosti nezbavuje práva jednat v běžných záležitostech. Omezit svéprávnost člověka lze jen v zájmu dotčeného člověka, a to jen v těch úkonech, při kterých by mu bez omezení hrozila závažná újma, což např. volby nemohou, a soudy tedy zbytečně zkoumají, zda je člověk schopen chápat smysl voleb. Popsán je osud osob dříve zbavených způsobilosti k právním úkonům. Článek shrnuje proces omezení svéprávnosti dle zákona o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Článek popisuje novinky, které OZ přinesl při posuzování neplatnosti právního jednání.

Vybrané články

Rizika polypragmázie v gerontopsychiatrii

MUDr.Hana Drástová, MUDr.Richard Krombholz

Farmakologická léčba ve vyšším věku má svá specifika a mezi nejčastější problematické situace u gerontopsychiatrických pacientů patří polypragmázie. U řady starších pacientů dochází k řetězení více somatických a psychických poruch, což přináší potřebu vyššího využívání farmakoterapie. Navíc ve stáří jsou nežádoucí lékové účinky a lékové interakce častější než v mladší populaci, nejohroženější skupinou jsou právě polymorbidní starší pacienti. Dále je známa řada léčiv, která mají schopnost sekundárně psychiatrickou symptomatiku navodit v rámci svých nežádoucích účinků. Tyto stavy je potřeba aktivně vyhledávat a snažit se jim předcházet. Bezpečná a účelná farmakoterapie je jedním z důležitých indikátorů kvality zdravotní péče ve stáří.

Postoje psychiatrů k depotní léčbě

prof.MUDr.Eva Češková, CSc.

Nejprve je shrnuta historie a současnost depotní léčby antipsychotiky (AP). V současné době máme k dispozici v depotní formě i AP 2. generace. Při dlouhodobé léčbě se ukazuje, že depotní AP jsou úspěšnější v prevenci relapsů než perorální léčba. Vzhledem k tomu, že lékaři diagnostikují a volí léčbu, jsou jejich postoje k různým formám léčby důležité. Lékaři používají depoty konzervativním způsobem a většinou je podávají po několika epizodách z důvodů nonadherence. Pacienti by měli být informováni o různých formách léčby v časných fázích nemoci a měli by mít možnost rozhodovat o formě léčby.

Terapie předčasné ejakulace

MUDr.Luděk Daneš, CSc., prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Předčasná ejakulace je po erektilní dysfunkci druhou nejčastější sexuální dysfunkcí. Touto poruchou trpí nejen samotní pacienti, ale i jejich partnerky. V posledních několika letech došlo k výraznému zlepšení našich terapeutických možností. Spoléháme se zejména na moderní psychofarmaka, zejména antidepresiva, nejlepší výsledky však má kombinace farmakologické léčby s psychoterapií.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.