Aktuality

reklama

Z posledního čísla

Redukce spotřeby alkoholu s farmakologickou podporou

MUDr.Marta Šimůnková, MUDr.Petr Hrubeš

Psychiatrie pro praxi – XI. konference ambulantních psychiatrů, která se konala koncem loňského listopadu v Olomouci, dala příležitost k vystoupení MUDr. Petru Hrubešovi (Psychiatrická klinika FN Hradec Králové a Léčebna návykových nemocí Nechanice). V prezentaci Léčba alkoholizmu v běžné klinické praxi sdělil, jaké jsou roční zkušenosti s novou strategií léčby závislosti na alkoholu, při níž se snižuje množství konzumovaného alkoholu za farmakologické a psychosociální podpory. Tento druh léčby je vhodný pro motivované pacienty bez abstinenčních příznaků a atrahuje k léčbě i ty nemocné, pro něž je v počátcích terapie abstinence nepřijatelná.

Avanafil – nový inhibitor fosfodiesterázy pro léčbu erektilní dysfunkce v klinické praxi. Čím se liší od zavedených molekul?

MUDr.Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

Iscare IVF, Praha Inhibitory fosfodiesterázy pátého typu jsou lékem volby pro léčbu erektilní dysfunkce. Nyní do našeho portfolia přibývá další molekulaavanafil. V čem jsou její odlišnosti od stávajících iPDE-5?

Poruchy příjmu potravy – spolupráce psychiatra s pediatrem a gynekologem

MUDr.Jiří Koutek, Ph.D., doc.PhDr.Jana Kocourková

Poruchy příjmu potravy patří mezi psychická onemocnění, která významně ovlivňují somatický stav nemocných. Předmětem spolupráce psychiatra s pediatrem je zejména diagnostika spolu s vyloučením organické příčiny a dále realimentace často přítomné kachexie. Úkolem gynekologa je pak vyšetření a léčba amenorey, která je jedním ze základních symptomů mentální anorexie a vyskytuje se často také u mentální bulimie.

Vybrané články

Workoholismus a jeho důsledky

Mgr.Jana Vyskočilová

Součástí workoholismu je nadměrný čas trávený v zaměstnání, zabývání se prací natolik, že dochází k omezením v dalších oblastech života, ke ztrátě schopnosti kontroly omezit práci a ztrátě potěšení z vykonané práce, též k negativním emočním, sociálním a zdravotním důsledkům. Etiologie workoholismu není známa, ale pravděpodobně souvisí s určitými osobnostními charakteristikami jedince, jako jsou kompulzivní, narcistické nebo závislé rysy, které nutí jedince k tomu, aby pracoval více, než vyžaduje pracovní situace, a které vedou k tomu, že se práce stává hlavním nástrojem uspokojení, ve srovnání s dalšími oblastmi života. Současně se také diskutují možnosti léčby.

Terapie předčasné ejakulace

MUDr.Luděk Daneš, CSc., prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Předčasná ejakulace je po erektilní dysfunkci druhou nejčastější sexuální dysfunkcí. Touto poruchou trpí nejen samotní pacienti, ale i jejich partnerky. V posledních několika letech došlo k výraznému zlepšení našich terapeutických možností. Spoléháme se zejména na moderní psychofarmaka, zejména antidepresiva, nejlepší výsledky však má kombinace farmakologické léčby s psychoterapií.

Chronické bolesti a arteterapeutická péče

PhDr.Ing.Marie Lhotová

U pacienta trpícího od dětství bolestmi páteře a bolestmi hlavy jsme v rámci psychoterapeutické péče indikovali multimodální přístup s využitím imaginativních metod, výtvarné tvorby a verbálních vstupů do obsahu a formy vytvořených obrázků. S výtvarnou tvorbou jsme pracovali formou exprese i recepce. Následující kazuistika představuje kauzální analytickou práci se symbolickou podobou a symbolickou konfrontací s bolestí.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.