Aktuality

Z posledního čísla

Společné rozhodování o léčbě

prof.MUDr.Eva Češková, CSc.

Spolurozhodování (shared decision making, SDM) je strategie, která zahrnuje pacienta do rozhodování o jeho léčbě. V oblasti somatické medicíny je spolurozhodování o léčbě zkoumáno a více či méně aplikováno již delší dobu. Její užití v psychiatrii je v počátcích a očekává se od ní zlepšení adherence k léčbě a prognózy. Nejvíce prací z této oblasti pochází od německých autorů, kteří prokázali její uskutečnitelnost a potenciální výhody jak v akutní, tak dlouhodobé léčbě poruch schizofrenního okruhu. SDM také představuje jeden z důležitých aspektů individualizovaného přístupu k pacientovi.

Pacient s generalizovanou úzkostí a jeho závislost na zolpidemu – léčba pregabalinem a motivačními rozhovory

MUDr.Vladimír Kmoch

Je prezentována kazuistika pacienta se závislostí na zolpidemu a abúzem alkoholu, kterému k abstinenci pomohla léčba duální diagnózy – generalizované úzkostné poruchy pregabalinem a motivačními rozhovory v kombinaci s autogenním tréningem.

Krizová intervence po znásilnění

doc.PhDr.Ludmila Čírtková, CSc.

Článek informuje o zásadách krizové intervence u znásilněných osob. Autorka popisuje varietu následků znásilnění. Krizová intervence musí vycházet z individuální situace a potřeb oběti. Autorka zdůrazňuje zejména zásady posilování oběti a stimulování dobrých copingových strategií.

Vybrané články

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2015?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Pokud mě cejchujete, běžte s tou terapií někam! Hraniční porucha osobnosti a stigma

PhDr.Marie Ocisková, Mgr.Zuzana Sedláčková, prof.MUDr.Ján Praško, CSc., doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D.

Úvod: S hraniční poruchou osobnosti se pojí četné projevy, které narušují mezilidské vztahy. Odborníci na duševní zdraví i běžná populace nezřídka smýšlejí o pacientech trpících touto poruchou negativně, což může ztěžovat vytvoření a udržení nosného terapeutického vztahu. Metoda: Pomocí Web of Science, Medline a Scopus byly identifikovány výzkumné a přehledové články. Klíčová slova představovaly termíny „hraniční“, „stigma“, „internalizované stigma“, „terapie“, „léčba“, „psychoterapie“ a „psychosociální léčba“. Výsledky: Názory psychiatrického personálu na pacienty s poruchami osobnosti jsou výrazně odsuzující a stereotypní. Odborníci na duševní zdraví stigmatizují pacienty s hraniční poruchou osobnosti dokonce častěji než běžná populace. Pravidlem bývá přesvědčení o neléčitelnosti poruchy, manipulativním charakteru sebepoškozujícího chování či jiných příznaků a silné stránky pacienta jsou přehlíženy. Značná část zdravotníků se snaží vyhnout kontaktu s těmito pacienty. Tyto reakce z části vyplývají z pacientova skutečného maladaptivního jednání, zčásti jsou však důsledkem předsudků, negativních stereotypů a nezpracovaného protipřenosu. Negativní postoje zdravotníků vedou k marginalizaci pacientů s hraniční poruchou osobnosti v rámci systému zdravotní péče. Závěr: Zdravotnický personál často hodnotí pacienty s hraniční poruchou osobnosti negativně a stereotypně, což může vést k nárůstu maladaptivních příznaků a zhoršení efektivity léčby. Zdá se nezbytné zvyšovat porozumění a empatii vůči těmto pacientům, čemuž mohou napomoci konzultace se supervizorem.

Agomelatin v léčbě deprese v podmínkách klinické praxe

MUDr.Sylva Racková, Ph.D.

Agomelatin je syntetický analog melatoninu, agonista melatoninových MT1, MT2 a antagonista 5-HT2C receptorů. Díky svému receptorovému profilu se liší v účinnosti a profilu nežádoucích účinků od ostatních antidepresiv ze skupin SSRI a SNRI. Článek se kromě účinnosti agomelatinu v léčbě deprese podrobněji zaměřuje na jeho odlišnosti od SSRI a SNRI, a na jeho použití v podmínkách běžné klinické praxe, tzn. i u pacientů se somatickými onemocněními.



Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.