Aktuality

reklama

Z posledního čísla

Jak se vede českému lázeňství?

MUDr. Eduard Bláha

Léčba insomnie u dětí s ADHD

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Behaviorální intervence by měly být považovány za první linii léčby nespavosti, i když jsou nutné další důkazy z randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) k potvrzení jejich účinnosti u ADHD. Randomizované, kontrolované studie podporují užití melatoninu, který redukuje spánkovou latenci, jako farmakologickou léčbu insomnie u ADHD. Důkazy pro účinnost jiných léků jsou více limitované.

Autentičtí pokračovatelé Schultzova autogenního tréninku v ČR

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Vybrané články

Kognitivně behaviorální terapie chronických halucinací

MUDr.Kristýna Vrbová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc., Mgr.Marie Ocisková, Mgr.Lucie Šmejkalová

Celoživotní prevalence schizofrenie se pohybuje podle epidemiologických studií mezi 1–1,5 %. I když moderní farmakoterapie vedla k významnému snížení utrpení nemocných, kolem 25 % schizofrenních pacientů je označováno za „farmakologicky rezistentní“ a 20–60 % přeruší užívání doporučené medikace. Kromě příznaků odolávajících léčbě bývá průběh nemoci negativně ovlivňován dalšími faktory, jako je premorbidní osobnost, kognitivní deficit, rodinné a interpersonální problémy, abúzus návykových látek a stigmatizace. Všechny tyto okolnosti poukazují na potřebu doplnit biologickou léčbu systematickými psychoterapeutickými intervencemi. Halucinace jsou projevem poruchy vnímání. U schizofrenie se nejčastěji vyskytují halucinace sluchové, při kterých nemocný slyší domnělé hlasy. Pacient si obsah halucinatorních prožitků interpretuje, často bludně, což následně vede k negativním emočním reakcím a zjevnému maladaptivnímu chování. Cílem KBT je pomoci nemocnému zaujmout k halucinacím kritičtější postoj a mít je tak více pod kontrolou. Příspěvek předkládá přehled dosud známých kognitivně behaviorálních postupů k terapeutickému ovlivnění chronických halucinací.

Demografické a EEG rozdíly mezi pacienty s panickou poruchou, kteří reagují na léčbu, a těmi, kteří reagují nedostatečně

MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., prof.MUDr.Ján Praško, CSc., MUDr.Martin Brunovský, Ph.D., MUDr et Bc.Aleš.Grambal, PhDr.Tomáš Diveky, doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D.

V naší práci jsme hledali klinické a elektrofyziologické rozdíly mezi pacienty s panickou poruchou, kteří dobře reagovali na léčbu, a kteří nereagovali dostatečně. Zkoumaní pacienti byli léčeni pomocí standardizované KBT a většina pacientů zároveň dostávala antidepresiva. Odpověď na léčbu byla definována jako pokles v Beckově inventáři úzkosti o 25 %. Skupina respondérů se od non-respondérů na počátku nelišila v elektrické aktivitě. U respondérů došlo po léčbě ke statisticky významnému (p < 0,05) snížení alfa-2 aktivity (10,5–12 Hz) v oblasti okcipitálního laloku a dále byl zaznamenán trend ke zvyšování beta-3 aktivity (21,5 – 30 Hz) v zadním cingulu. U non-respondérů nedošlo po terapii k žádné statisticky významné změně v sLORETA nálezu.

Census psychofarmak na psychiatrické klinice v Hradci Králové

MUDr.Zuzana Kopková, prof.MUDr.Ladislav Hosák, Ph.D.

zda naše léčba je v souladu s terapeutickými vodítky a zda nedochází k rizikovým kombinacím psychiatrických léků. V den censu bylo na našem pracovišti hospitalizováno 55 pacientů (26 mužů a 29 žen) s věkovým průměrem 52,5 let. Nemocní v průměru užívali 2,1 psychofarmaka na osobu. Nejpočetněji byli zastoupeni pacienti s poruchami nálady a neurotickými a úzkostnými poruchami. Nejčastěji byla ordinována antidepresiva (36 pacientů), z nich pak preparáty duální a SSRI. Z antipsychotik představovaly preparáty druhé generace 91 %, zejména byl ordinován quetiapin a olanzapin. Benzodiazepinová anxiolytika dostávalo 42 % nemocných, hospitalizovaných na klinice, to však bývá jen na nezbytně nutnou dobu při akutní úzkosti či neklidu.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.