Aktuality

Pozvánka: Kongres Psychiatrie pro praxi - XI. konference ambulantních psychiatrů - Olomouc (27. - 28. 11. 2014)

Spojte své vzdělávání s příjemnou atmosférou vyhlášených olomouckých vánočních trhů – přijeďte na IX. konferenci ambulantních psychiatrů! Nachystali jsme pro vás 8 bloků zaměřených na zajímavé problémy současné psychiatrie. Čeká vás více interaktivních přednášek, soutěžní blok kazuistik a 2 workshopy týkající se obtížných situací, ve kterých se psychiatr může ocitnout.
Sledujte aktualizovaný program konference ZDE
Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Svéprávnost a její omezení. Neplatnost právního jednání

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Článek přehledně shrnuje pojetí svéprávnosti dle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., OZ): Omezení svéprávnosti chrání duševně nemocné osoby před následky jejich poruchy; k tomuto účelu bylo nadbytečné svéprávnosti zcela zbavovat jako dosud. Nový OZ upustil od úplného zbavení a svéprávnost lze jen omezit v určité záležitosti na určitou dobu. Zpravidla půjde o omezení v nakládání s majetkem od určité stanovené hodnoty a k ostatním úkonům bude člověk způsobilý. Ani omezení svéprávnosti nezbavuje práva jednat v běžných záležitostech. Omezit svéprávnost člověka lze jen v zájmu dotčeného člověka, a to jen v těch úkonech, při kterých by mu bez omezení hrozila závažná újma, což např. volby nemohou, a soudy tedy zbytečně zkoumají, zda je člověk schopen chápat smysl voleb. Popsán je osud osob dříve zbavených způsobilosti k právním úkonům. Článek shrnuje proces omezení svéprávnosti dle zákona o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Článek popisuje novinky, které OZ přinesl při posuzování neplatnosti právního jednání.

Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy

doc.PhDr.Jana Kocourková, MUDr.Jiří Koutek, Ph.D.

U pacientů s poruchami příjmu potravy se ve významné míře vyskytuje suicidální chování. Suicidium je považováno za hlavní příčinu smrti u mentální anorexie, u mentální bulimie jsou častěji zastoupeny suicidální pokusy a sebepoškozování. Za rizikové komorbidní faktory je považovaná zejména depresivní porucha, hraniční porucha osobnosti a užívání návykových látek. Posouzení suicidálního a sebepoškozujícího chování u pacientů s poruchou příjmu potravy by mělo být součástí základního vyšetření.

Pokud mě cejchujete, běžte s tou terapií někam! Hraniční porucha osobnosti a stigma

PhDr.Marie Ocisková, Mgr.Zuzana Sedláčková, prof.MUDr.Ján Praško, CSc., doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D.

Úvod: S hraniční poruchou osobnosti se pojí četné projevy, které narušují mezilidské vztahy. Odborníci na duševní zdraví i běžná populace nezřídka smýšlejí o pacientech trpících touto poruchou negativně, což může ztěžovat vytvoření a udržení nosného terapeutického vztahu. Metoda: Pomocí Web of Science, Medline a Scopus byly identifikovány výzkumné a přehledové články. Klíčová slova představovaly termíny „hraniční“, „stigma“, „internalizované stigma“, „terapie“, „léčba“, „psychoterapie“ a „psychosociální léčba“. Výsledky: Názory psychiatrického personálu na pacienty s poruchami osobnosti jsou výrazně odsuzující a stereotypní. Odborníci na duševní zdraví stigmatizují pacienty s hraniční poruchou osobnosti dokonce častěji než běžná populace. Pravidlem bývá přesvědčení o neléčitelnosti poruchy, manipulativním charakteru sebepoškozujícího chování či jiných příznaků a silné stránky pacienta jsou přehlíženy. Značná část zdravotníků se snaží vyhnout kontaktu s těmito pacienty. Tyto reakce z části vyplývají z pacientova skutečného maladaptivního jednání, zčásti jsou však důsledkem předsudků, negativních stereotypů a nezpracovaného protipřenosu. Negativní postoje zdravotníků vedou k marginalizaci pacientů s hraniční poruchou osobnosti v rámci systému zdravotní péče. Závěr: Zdravotnický personál často hodnotí pacienty s hraniční poruchou osobnosti negativně a stereotypně, což může vést k nárůstu maladaptivních příznaků a zhoršení efektivity léčby. Zdá se nezbytné zvyšovat porozumění a empatii vůči těmto pacientům, čemuž mohou napomoci konzultace se supervizorem.

Vybrané články

Rogersovská psychoterapie a preterapie – možnosti využití v psychiatrii

MUDr.Kateřina Faixová

Článek shrnuje základní principy rogersovské psychoterapie s důrazem na odlišnosti vůči jiným psychoterapeutickým školám a na předsudky, které kolem tohoto směru kolují. Dále se zaměřuje na možnost psychoterapeutické práce s pacienty se závažným duševním onemocněním prostřednictvím metody vycházející z rogersovské filosofie – tzv. preterapie. V poslední části jsou uvedeny 2 kazuistiky s ukázkami terapeutických interview jako ilustrace tohoto přístupu v praxi.

Aktuální adiktologická problematika z pohledu právníka

Mgr.Hana Fidesová, Ph.D.

Článek se zabývá základními právními předpisy souvisejícími s relativně novým samostatným zdravotnickým povoláním adiktologa, jeho možnostmi uplatnění se v systému zdravotnictví, rozsahem jeho činností i financováním adiktologické péče. Dále článek poukazuje na specifika pacientů adiktologických zdravotních služeb z hlediska práva, neboť tito se častěji než pacienti jiných zdravotnických lékařských i nelékařských oborů dostávají v souvislosti se svou nemocí do konfliktu s právním systémem, byť se nutně nemusí jednat o vztah příčinný. Tento fakt zprostředkovaně ovlivňuje i zdravotníky, kteří se s těmito klienty při své práci setkávají, a může mít i dopady na vstup, průběh i udržení pozitivních výsledků poskytnuté zdravotní péče.

Príčiny automutilácií psychiatrických pacientov vo väzenských podmienkach

Mgr.Lucia Bošiaková

Automutilácie v prostredí väzenstva tvoria špecifickú skupinu aktivít, ktoré možno chápať ako príznak, symptóm psychického ochorenia alebo ako samostatnú poruchu impulzov. V klinickom obraze jednotlivých psychických porúch majú automutilačné tendencie rôznu genézu, formu prevedenia ako aj dôsledky. Bližšie opísanie špecifických podmienok väzenského prostredia dotvára komplexný pohľad na problematiku príčin automutilácií uväznených osôb a zároveň ponúka vysvetlenie vyššej frekvencie výskytu a recidív automutilácií v porovnaní s civilnými psychiatrickými zariadeniami. Identifikovanie príčin automutilácií môže tiež napomôcť včas zachytiť preautomutilačné riziko, a tak minimalizovať narušenie telesnej integrity.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.