Aktuality

Pozvánka: PSYCHIATRIE PRO PRAXI - XII. konference ambulantních psychiatrů; 26. - 27. 11. 2015, Olomouc

Tradiční místo v diářích ambulantních i klinických psychiatrů a psychologů získala olomoucká konference Psychiatrie pro praxi. Nenechte si ujít její XII. ročník. Jako každoročně pro vás připravujeme pestrý program věnovaný různým tématům současné psychiatrie. Jeho součástí kromě jiného opět bude workshop vedený prezidentem konference prof. Praškem z olomoucké Kliniky psychiatrie, tentokrát na téma Krizová intervence a utváření terapeutického vztahu u psychiatrického pacienta. Prostřednictvím ukázek modelových situací a hlasováním účastníků o možných řešeních bude demonstrován vhodný přístup k suicidálnímu pacientovi. Věříme, že i tento ročník účastníky obohatí nejen profesně, ale i potěšením z příjemných lidských setkání a pohostinné atmosféry Olomouce v adventním čase.Z posledního čísla

Jahodové blues

Jana Kučerová

jejich vzniku a farmakologické léčby

prof.MUDr.Ladislav Hosák, Ph.D., RNDr.Aleš Kovařík, CSc., MUDr.Bc.Libor Ustohal, Ph.D., doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D.

Koncem druhého tisíciletí byl poprvé přečten lidský genom. Výsledkem tohoto vědeckého úspěchu však bylo více otázek než odpovědí. Řada z nejasností se váže k mechanizmům regulace činnosti DNA, tj. k epigenetice, zejména v oblasti nekódující DNA. U člověka jsou významné čtyři druhy epigenetických mechanizmů – metylace DNA, chemické modifikace histonů, činnost nekódující RNA a ATP dependentní remodelace chromatinu. Bylo prokázáno, že epigenetické mechanizmy souvisejí jak s etiopatogenezí řady duševních poruch, tak jejich léčbou současnými psychofarmaky. Jedná se o antipsychotika, antidepresiva i stabilizátory nálady. Epigenetické výzkumy doposud probíhaly na tkáních, u pokusných zvířat a na mozcích zemřelých osob, které dříve trpěly duševní poruchou. Nyní je potřeba začít provádět epigenetická šetření u živých duševně nemocných léčených psychofarmaky. Nová, epigeneticky působící psychofarmaka se mohou stát nadějí pro naše pacienty.

Nežádoucí účinky antipsychotické léčby

prof.RNDr.Ludmila Kameníková, DrSc., Mgr.Jan Pomykacz, prof.Dr.Hassan Farghali, DrSc.

Závažným problémem dlouhodobé terapie antipsychotickými látkami bývá výskyt mnohočetných nežádoucích účinků. Z výčtu jednotlivých nežádoucích účinků plyne velká zodpovědnost lékařů psychiatrů za správný výběr antipsychotické látky dle celkového posouzení fyzického a duševního stavu pacienta při zvážení benefitu/rizika dané farmakoterapie.

Vybrané články

Je každé setkání lékaře s rodinou rodinná terapie? Příspěvek k léčbě PPP

MUDr.Vladislav Chvála, PhDr.Ludmila Trapková

Autoři konstatují, že rodinná terapie je stále samozřejmější součástí léčby poruch příjmu potravy. Setkávají se však s tím, že za rodinnou terapii bývá někdy pokládáno pouhé setkání s rodinou, nebo její instruktáž ohledně kontroly jídla u dospívajícího jedince, který vzdoruje léčbě. Spolupráce s rodinou může být různě intenzivní, od pouhého seznámení a předání informací o nemocném členu, přes specifické úkoly až po skutečnou rodinnou terapii, která míří na podstatu problému poruchy příjmu potravy. Tu autoři vidí především ve stagnujícím separačním procesu. Pro jeho obnovení je podle nich mimořádně důležitá spolupráce s celou trojicí matka – dítě – otec a jejich souhra. Systemická rodinná terapie na rozdíl od individuální psychoterapie míří především do oblasti transpersonálních vztahů v rodině. Nemůže být dostatečná tam, kde převažuje individuální psychopatologie nositele příznaku (např. u poruch osobnosti), ale i zde může účinně individuální terapii doplňovat.

Rogersovská psychoterapie a preterapie – možnosti využití v psychiatrii

MUDr.Kateřina Faixová

Článek shrnuje základní principy rogersovské psychoterapie s důrazem na odlišnosti vůči jiným psychoterapeutickým školám a na předsudky, které kolem tohoto směru kolují. Dále se zaměřuje na možnost psychoterapeutické práce s pacienty se závažným duševním onemocněním prostřednictvím metody vycházející z rogersovské filosofie – tzv. preterapie. V poslední části jsou uvedeny 2 kazuistiky s ukázkami terapeutických interview jako ilustrace tohoto přístupu v praxi.

Rizika a nevýhody podávání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí

doc.MUDr.Iva Holmerová, Ph.D., MUDr.Robert Rusina, Ph.D., doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Článek se zabývá problematikou a riziky užívání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí. Uvádí základní informace o preskripci antipsychotik, jejich indikacích i rizicích u těchto pacientů. Dále jsou uvedena některá data týkající se preskripce antipsychotik u nás i v zahraničí. Autoři v článku zdůrazňují potřebu komplexního přístupu k managementu behaviorálních a psychologických symptomů demence (BPSD) včetně psychosociálních přístupů a podrobné analýzy dané situace, zejména pak potřebu věnovat pozornost možným somatickým provokujícím faktorům včetně bolesti.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.