Aktuality

reklama

Z posledního čísla

Cirkadiánní rytmy u pacientů s bipolární poruchou

MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., prof.MUDr.Ján Praško, CSc.

Bipolární afektivní porucha je onemocnění spojené s narušením cirkadiánních rytmů. Přesný mechanizmus ovlivňování nálady cestou narušení cirkadiánních rytmů avšak zůstává stále nejasný. Hlavní pacemaker (udavač rytmu) se nachází v suprachiasmatickém jádru hypotalamu. Tyto vnitřní hodiny jsou regulovány cyklickými vlivy prostředí. Již dříve se přepodkládalo, že lidé, kteří trpí bipolární poruchou, mají se synchronizací s environmentálními vlivy problémy. Tyto předpoklady potvrdil objev cirkadiánních genů, které se v pravidelných smyčkách exprimují. Bylo prokázáno, že některé varianty hodinových genů mohou hrát roli v citlivosti k bipolární poruše. Cirkadiánní rytmy pacientů lze ovlivnit jak farmakologickými, tak nefarmakologickými přístupy. Nefarmakologické přístupy mohou být obzvlášť významné pří léčbě farmakorezistentních pacientů.

Prionové demence

MUDr.Richard Krombholz

Prionová onemocnění patří mezi vzácné příčiny syndromu demence, jejich incidence je 1–2 případy na 1 milion obyvatel za rok, tedy přibližně 1 promile incidence Alzheimerovy nemoci. Jedná se však o závažná onemocnění, často s dlouhou inkubační dobou a infaustní prognózou. Psychiatr může být jedním z lékařů první linie, který s nemocným přijde do styku. Důležitá pro vyslovení podezření na prionové onemocnění je znalost klinického obrazu a odlišnosti od častěji se vyskytujících demencí. Pro klinickou praxi je také důležité znát epidemiologická opatření, která se prionových onemocnění týkají včetně jejich dispenzarizace a povinného hlášení.

Autentičtí pokračovatelé Schultzova autogenního tréninku v ČR

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Vybrané články

Mírná kognitivní porucha – víme již více?

MUDr.František Honzák

Mírná kognitivní porucha je heterogenní klinická jednotka, při které dochází k subjektivní, ale i k objektivní poruše alespoň jedné z kognitivních funkcí. Jedná se o zřetelně patologický stav, který již není normou, ale ještě není vlastní demencí. Článek přináší základní přehled historického vývoje chápání poruch paměti ve stáří, základní diagnostická kritéria pro mírnou kognitivní poruchu, diferenciálně diagnostickou rozvahu i nárys terapeutických možností mírné kognitivní poruchy.

Odmítání jídla v gerontopsychiatrii

MUDr.Vanda Franková, MUDr.Petra Stanková, MUDr.Jana Nyklesová

Odmítání jídla patří v gerontopsychiatrii k běžným příznakům. Nejčastěji je součástí syndromu deprese, psychózy či demence. Nelze ale opomíjet ani somatické příčiny. Článek ukazuje několik kazuistik, kde hlavním příznakem je právě odmítání jídla s rozličnou kauzalitou.

Rizika a nevýhody podávání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí

doc.MUDr.Iva Holmerová, Ph.D., MUDr.Robert Rusina, Ph.D., doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Článek se zabývá problematikou a riziky užívání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí. Uvádí základní informace o preskripci antipsychotik, jejich indikacích i rizicích u těchto pacientů. Dále jsou uvedena některá data týkající se preskripce antipsychotik u nás i v zahraničí. Autoři v článku zdůrazňují potřebu komplexního přístupu k managementu behaviorálních a psychologických symptomů demence (BPSD) včetně psychosociálních přístupů a podrobné analýzy dané situace, zejména pak potřebu věnovat pozornost možným somatickým provokujícím faktorům včetně bolesti.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.