Aktuality

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

48. kongres Mezinárodní psychoanalytické společnosti (IPA) v Praze

MUDr.Iva Ondráčková

Aktuální adiktologická problematika z pohledu právníka

Mgr.Hana Fidesová, Ph.D.

Článek se zabývá základními právními předpisy souvisejícími s relativně novým samostatným zdravotnickým povoláním adiktologa, jeho možnostmi uplatnění se v systému zdravotnictví, rozsahem jeho činností i financováním adiktologické péče. Dále článek poukazuje na specifika pacientů adiktologických zdravotních služeb z hlediska práva, neboť tito se častěji než pacienti jiných zdravotnických lékařských i nelékařských oborů dostávají v souvislosti se svou nemocí do konfliktu s právním systémem, byť se nutně nemusí jednat o vztah příčinný. Tento fakt zprostředkovaně ovlivňuje i zdravotníky, kteří se s těmito klienty při své práci setkávají, a může mít i dopady na vstup, průběh i udržení pozitivních výsledků poskytnuté zdravotní péče.

Metabolický syndrom u bipolární afektivní poruchy

MUDr.Jan Hubeňák

Bipolární afektivní porucha je chronické onemocnění provázené zvýšenou kardiovaskulární a metabolickou morbiditou i mortalitou. I přesto nedosahují pacienti s touto nemocí na v průměru stejně adekvátní péči o jejich tělesné nemoci jako obecná populace. Proto je v psychiatrické ambulantní péči nutné věnovat jejich tělesnému stavu zvýšenou pozornost.

Vybrané články

Právní podmínky pro komplexní léčbu pacientů s duševní poruchou v ambulantní praxi

Ing.Josef Závišek

Při poskytování zdravotních služeb osobám s duševní poruchou v ambulantní praxi je nutné zahrnout postup nejen podle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., ale i zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., při respektování podmínek zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Jen takto poskytovaná komplexní služba může plnit svůj cíl – ovlivnit další léčbu a vývoj nemoci.

Novelizace ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti převzetí do ústavu

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

S účinností od 1. 1. 2013 byla v občanském soudním řádu (dále o. s. ř.) dne 24. 10. 2012 novelizována pasáž o řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (§ 191a–§ 191h o. s. ř.), a to zákonem č. 404/2012 Sb. Co je v této novelizaci podstatné a nové pro zdravotnické pracovníky a co musíme změnit v své praxi? Zejména to, že souhlas opatrovníka osoby zbavené nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům nenahrazuje souhlas umístěného. Článek shrnuje i další změny o. s. ř. a vyplývající doporučené změny v psychiatrické praxi. V článku se pracuje s novelizovaným zněním zákona o zdravotních službách, které vstoupilo v účinnost dne 14. 3. 2013.

Vliv nových zákonů účinných od roku 2012 na forenzní psychiatrickou praxi

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Článek upozorňuje na některá nová zákonná ustanovení v ZoZS, důležitá pro forenzně psychiatrickou praxi, jako nahlížení privátních znalců do zdravotnické dokumentace, problematický souhlas nezletilého a nesvéprávného s hospitalizací a jinými výkony (medikace), nové oznamovací povinnosti, nová definice omezovacích prostředků; naopak stejná zůstává úprava povinné mlčenlivosti. Nově je v ZoSZS upravena možnost realizace sterilizace, terapeutická kastrace aj. Dle novely TZ je možno změnit ochranné léčení ústavní na zabezpečovací detenci.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.