Aktuality

reklama

Z posledního čísla

Prionové demence

MUDr.Richard Krombholz

Prionová onemocnění patří mezi vzácné příčiny syndromu demence, jejich incidence je 1–2 případy na 1 milion obyvatel za rok, tedy přibližně 1 promile incidence Alzheimerovy nemoci. Jedná se však o závažná onemocnění, často s dlouhou inkubační dobou a infaustní prognózou. Psychiatr může být jedním z lékařů první linie, který s nemocným přijde do styku. Důležitá pro vyslovení podezření na prionové onemocnění je znalost klinického obrazu a odlišnosti od častěji se vyskytujících demencí. Pro klinickou praxi je také důležité znát epidemiologická opatření, která se prionových onemocnění týkají včetně jejich dispenzarizace a povinného hlášení.

Léčba insomnie u dětí s ADHD

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Behaviorální intervence by měly být považovány za první linii léčby nespavosti, i když jsou nutné další důkazy z randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) k potvrzení jejich účinnosti u ADHD. Randomizované, kontrolované studie podporují užití melatoninu, který redukuje spánkovou latenci, jako farmakologickou léčbu insomnie u ADHD. Důkazy pro účinnost jiných léků jsou více limitované.

Diagnostika a farmakoterapie ADHD v dospělosti

doc.MUDr.Jiří Masopust, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Mohr, Ph.D., doc.MUDr.Martin Anders, Ph.D., prof.MUDr.Radovan Přikryl, Ph.D.

Porucha pozornosti a hyperaktivity (ADHD) patří mezi nejčastější psychiatrické poruchy dětského věku a přetrvává ve většině případů do dospělosti. Diagnóza ADHD by měla být zvažována i v případě, pokud nebyla diagnostikována již v dětství, důležitá je perzistence symptomů a jimi způsobené funkční postižení. Ve farmakoterapii ADHD v dospělosti mají nejlépe prokázanou účinnost se stejnou silou důkazů stimulancia a atomoxetin. Atomoxetin je jediným preparátem se schválenou indikací k léčbě ADHD v dospělosti v ČR. Tento text přináší přehlednou informaci o diagnostice a psychofarmakoterapii ADHD v dospělosti.

Vybrané články

Přechodná globální amnézie a sexuální delikt – neobvyklá kazuistika

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.

Popsán případ 57letého lékaře, obviněného z pohlavního zneužívání dětí obou pohlaví. Soudně znalecké posudky se v daném případě lišily zásadním způsobem. Neobvyklá povaha deliktu a jeho ojedinělost v dosavadním životě pachatele, stejně jako jeho závažný somatický stav vedly k závěru, že se v daném případě jednalo o přechodnou globální amnézii, a že tedy delikt nebyl motivován sexuálně.

Autentičtí pokračovatelé Schultzova autogenního tréninku v ČR

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Prionové demence

MUDr.Richard Krombholz

Prionová onemocnění patří mezi vzácné příčiny syndromu demence, jejich incidence je 1–2 případy na 1 milion obyvatel za rok, tedy přibližně 1 promile incidence Alzheimerovy nemoci. Jedná se však o závažná onemocnění, často s dlouhou inkubační dobou a infaustní prognózou. Psychiatr může být jedním z lékařů první linie, který s nemocným přijde do styku. Důležitá pro vyslovení podezření na prionové onemocnění je znalost klinického obrazu a odlišnosti od častěji se vyskytujících demencí. Pro klinickou praxi je také důležité znát epidemiologická opatření, která se prionových onemocnění týkají včetně jejich dispenzarizace a povinného hlášení.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.