Aktuality

Pozvánka: Kongres Psychiatrie pro praxi - XI. konference ambulantních psychiatrů - Olomouc (27. - 28. 11. 2014)

Spojte své vzdělávání s příjemnou atmosférou vyhlášených olomouckých vánočních trhů – přijeďte na IX. konferenci ambulantních psychiatrů! Nachystali jsme pro vás 8 bloků zaměřených na zajímavé problémy současné psychiatrie. Čeká vás více interaktivních přednášek, soutěžní blok kazuistik a 2 workshopy týkající se obtížných situací, ve kterých se psychiatr může ocitnout.
Sledujte aktualizovaný program konference ZDE
Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Odmítání jídla v gerontopsychiatrii

MUDr.Vanda Franková, MUDr.Petra Stanková, MUDr.Jana Nyklesová

Odmítání jídla patří v gerontopsychiatrii k běžným příznakům. Nejčastěji je součástí syndromu deprese, psychózy či demence. Nelze ale opomíjet ani somatické příčiny. Článek ukazuje několik kazuistik, kde hlavním příznakem je právě odmítání jídla s rozličnou kauzalitou.

Jak pracuje rodinný terapeut u PPP?

MUDr.Vladislav Chvála, PhDr.Ludmila Trapková

Případ léčby PPP, na kterém můžeme ilustrovat, jak se vyplatí trvat na práci s celou rodinou, tedy nejen se samotnou pacientkou s poruchou příjmu potravy, ale i s jejími rodiči současně. V tomto případě se celá terapie odehrávala v pěti sezeních a hlavním tématem byl zápas o to, zda se otec zapojí nebo ne. Úspěšná léčba končí krátce poté, co jsme otce pro spolupráci získali. Text vznikal postupně jako zápisy terapeuta z jednotlivých sezení s minimálními jazykovými úpravami a s několika vysvětlujícími poznámkami. Jména i některé indicie byly pozměněny v zájmu anonymity rodiny, která dala souhlas k publikaci už před více než 5 lety při ukončení léčby. Naše práce vychází z představy separace jako sociálního porodu, kde sblížení s otcem je jednou z podmínek dalšího postupu separačního procesu, jak jsme uvedli jinde (1). Na tomto případu je vidět, že k tomu, aby se proces posunul dál, není třeba mnoha terapeutických sezení. Bulimické (nebo anorektické) chování přestává, jakmile k posunu dojde. V průběhu sociálního porodu často dochází v rodičovském páru ke krizi. Úporný symptom bere prostor dalším, skrytým tématům. Použití narativní terapie s externalizací je podle naší zkušenosti výhodnější než jiné přístupy.

Některé užitečné prvky komunikace

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Vybrané články

Rizika a nevýhody podávání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí

doc.MUDr.Iva Holmerová, Ph.D., MUDr.Robert Rusina, Ph.D., doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Článek se zabývá problematikou a riziky užívání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí. Uvádí základní informace o preskripci antipsychotik, jejich indikacích i rizicích u těchto pacientů. Dále jsou uvedena některá data týkající se preskripce antipsychotik u nás i v zahraničí. Autoři v článku zdůrazňují potřebu komplexního přístupu k managementu behaviorálních a psychologických symptomů demence (BPSD) včetně psychosociálních přístupů a podrobné analýzy dané situace, zejména pak potřebu věnovat pozornost možným somatickým provokujícím faktorům včetně bolesti.

Mírná kognitivní porucha – víme již více?

MUDr.František Honzák

Mírná kognitivní porucha je heterogenní klinická jednotka, při které dochází k subjektivní, ale i k objektivní poruše alespoň jedné z kognitivních funkcí. Jedná se o zřetelně patologický stav, který již není normou, ale ještě není vlastní demencí. Článek přináší základní přehled historického vývoje chápání poruch paměti ve stáří, základní diagnostická kritéria pro mírnou kognitivní poruchu, diferenciálně diagnostickou rozvahu i nárys terapeutických možností mírné kognitivní poruchy.

Psychofarmaka v pedopsychiatrii

doc.MUDr.Eva Malá, CSc.

Při nasazení farmakoterapie u dětí je nutné brát v úvahu aspekt vývojový, maturační, sociální a komunikativní. V článku je probrána pouze farmakoterapie, i když samozřejmě je léčba vždy komplexní – psycho, farmako a socioterapeutická. Okrajově jsou zmíněny nálezy u přesně definovaných diagnostických jednotek pomocí zobrazovacích metod a zkušenosti z praxe podporující některé terapeutické postupy „off-label“.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.