Aktuality

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Je potřebná znalost multikulturní zdravotní péče

doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.

Terapie předčasné ejakulace

MUDr.Luděk Daneš, CSc., prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Předčasná ejakulace je po erektilní dysfunkci druhou nejčastější sexuální dysfunkcí. Touto poruchou trpí nejen samotní pacienti, ale i jejich partnerky. V posledních několika letech došlo k výraznému zlepšení našich terapeutických možností. Spoléháme se zejména na moderní psychofarmaka, zejména antidepresiva, nejlepší výsledky však má kombinace farmakologické léčby s psychoterapií.

Etika a psychoterapie

Mgr.Jana Vyskočilová

Teorie etiky a etické reflexe může být aplikována jak na teorii, tak na praxi v psychoterapii. Etika a psychoterapie k sobě mají přirozenou afinitu. Praxe psychoterapie se zabývá lidskými problémy, dilematy, emocemi, které souvisejí jak s vlastními hodnotami, tak s hodnotami druhých lidí. Filozofická reflexe sama o sobě není dostatečným základem pro etiku psychoterapie, ale může pomoci ve zkoumání postojů, které se týkají psychoterapie, psychiatrie i péče o zdraví.

Vybrané články

Deprese při úzkostných poruchách

prof.MUDr.Eva Češková, CSc.

K současnému výskytu deprese a úzkosti můžeme přistupovat jako k depresivní epizodě s výraznými úzkostnými symptomy (úzkostná deprese), nebo jako k depresi s komorbidní úzkostnou poruchou. Další otázka je, zda úzkostná deprese představuje samostatnou kategorii. Některé preklinické a klinické studie naznačují, že úzkostná deprese má určitá specifika. Úzkostná deprese je spojována s horším průběhem, chronicitou, horší reakcí na léčbu. Pokud se týká léčby jak u depresivní, tak u úzkostné poruchy, jsou první volbou antidepresiva. Preferována jsou novější antidepresiva typu SSRI a SNRI. U dostatečně nereagujících se dostává do popředí zájmu augmentace atypickými antipsychotiky. Někteří pacienti s úzkostnou depresí vyžadují nižší iniciální dávku, pozvolnější eskalaci a vyšší konečnou dávku, delší trvání léčby a/nebo augmentaci.

Stres a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia – vieme merať stresovú záťaž?

Mgr.Barbora Prokopová, prof.PharmDr.Daniela Ježová, DrSc.

Uniformná terapia stresu nie je možná, pretože stres je vysoko špecifická odpoveď organizmu na záťaž a je variabilná u každého jedinca. Chronické pôsobenie intenzívnych stresových situácií indukuje a urýchľuje rozvoj psychických ochorení. Pozitívne zvládanie stresových situácií dokáže minimalizovať alebo úplne odvrátiť škodlivé vplyvy, zatiaľ čo negatívne zvládanie stresových situácií môže prispieť k rozvoju depresie, úzkostných porúch či iných ochorení. Jedna z novších teórií, alostatická teória stresu, definuje alostázu ako udržiavanie stability (alebo homeostázy) prostredníctvom zmeny. Pokiaľ sa organizmus nedokáže so zmenami vnútornej stability efektívne vyrovnať, dochádza k stavu nazývanom nadmerná alostatická záťaž. Alostatickú záťaž možno merať pomocou indexu vypočítaného z niekoľkých neuroendokrinných, metabolických, kardiovaskulárnych a antropometrických parametrov. Meranie parametrov zahrnutých v alostatickom indexe je však v bežnej praxi často zložité a odporúčaný charakter meraných veličín ako aj ich počet je u rôznych autorov rôzny. Doterajšie poznatky jednoznačne dokazujú, že stres ako odpoveď organizmu na záťaž nie je potrebné liečiť, je treba predchádzať jeho negatívnym dôsledkom.

Poruchy pohlavní identity

prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Autor definuje pohlaví na úrovní chromozomální, gonadální a psychické, definuje i pojem pohlavní identita a pohlavní role jako její vnější výraz. Popisuje základní diagnostická kritéria pro určení diagnózy porucha sexuální identity a možné formy projevu této poruchy, zejména ve formě transsexualizmu.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.