Aktuality

reklama

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí

PhDr.Pavel Harsa, Ph.D., Mgr.Marek Macák, MUDr.Dana Kertészová, MUDr.Pavlína Chrenková, Mgr.Jiří Michalec, Mgr.Nina Nechanická, Mgr.Hana Krupníková, Mgr.Stanislava Bačkovská, PhDr.Radek Ptáček, Ph.D., doc.MUDr.Ilja Žukov, CSc.

Článek pojednává o současných projevech mobbingu ve společnosti s důrazem na oblast zdravotnictví. Autoři ve svém přehledu shrnují a popisují jednotlivé projevy agrese, šikany, mobbingu i bossingu v pracovních kolektivech. Upozorňují na nebezpečnost a na narůstající výskyt těchto jevů ve společnosti, což stručně dokumentují z několika výzkumných projektů. Zabývají se tím, kdo je označován za původce mobbingu, kdo je obětí, jak tyto formy nevhodného chování probíhají, jak jim lze předcházet a jak tyto situace řešit.

Svéprávnost a její omezení. Neplatnost právního jednání

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Článek přehledně shrnuje pojetí svéprávnosti dle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., OZ): Omezení svéprávnosti chrání duševně nemocné osoby před následky jejich poruchy; k tomuto účelu bylo nadbytečné svéprávnosti zcela zbavovat jako dosud. Nový OZ upustil od úplného zbavení a svéprávnost lze jen omezit v určité záležitosti na určitou dobu. Zpravidla půjde o omezení v nakládání s majetkem od určité stanovené hodnoty a k ostatním úkonům bude člověk způsobilý. Ani omezení svéprávnosti nezbavuje práva jednat v běžných záležitostech. Omezit svéprávnost člověka lze jen v zájmu dotčeného člověka, a to jen v těch úkonech, při kterých by mu bez omezení hrozila závažná újma, což např. volby nemohou, a soudy tedy zbytečně zkoumají, zda je člověk schopen chápat smysl voleb. Popsán je osud osob dříve zbavených způsobilosti k právním úkonům. Článek shrnuje proces omezení svéprávnosti dle zákona o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Článek popisuje novinky, které OZ přinesl při posuzování neplatnosti právního jednání.

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

prof.MUDr.Ján Praško, CSc., PhDr.Marie Ocisková, Mgr.Jana Vyskočilová, PhDr.Zuzana Sedláčková, MUDr.Petr Možný

Hodnoty jsou tím, co dává lidskému životu směr a v některých případech pocit smysluplnosti a sounáležitosti s druhými a světem. Jejich vliv je všeprostupující. Dominantní hodnoty ovlivňují myšlenkové vzorce člověka, jeho emoce, přání a potřeby. Ze samé podstaty jsou nástrojem hodnocení toho, co jedinec pokládá za důležité a správné a co nikoliv. Hluboko usazená přesvědčení a úsudky pak často formují chování. Vlastního systému hodnot si jedinec může být plně vědom, nezřídka však leží více či méně mimo pole plného vědomí. Alespoň příležitostné uvědomování vlastních priorit a hodnotového nastavení přitom může být účinným prostředkem seberegulace. Kognitivně behaviorální terapie je orientovaná na řešení praktických problémů a cílů v životě pomocí změny kognitivních procesů, chování a emočních reakcí. Změnu těchto procesů přirozeně provází změna některých hodnot. Životní hodnoty jsou také pokladem motivace k dosažení terapeutických změn. Mapování životních hodnot pacienta je proto pro terapeuta velmi důležité, protože zaměření na hodnoty pomáhá propojit terapeutické cíle s důležitými oblastmi života. Kromě většího porozumění pacientově životního příběhu a potížím, které jej přivedly k psychoterapeutovi, lze identifikovaný žebříček hodnot zasadit do rámce běžných KBT strategií, jako jsou plánování času, kognitivní restrukturalizace nebo akomodace podmíněných přesvědčení.

Vybrané články

Disociativní poruchy a možnosti psychofarmakoterapie

MUDr.Alena Večeřová-Procházková

V psychopatologii se disociace projevuje především poruchami integrace funkcí paměti, identity a vědomí, v situacích, kdy se psychika jedince není schopna vyrovnat s určitým psychickým obsahem. Za jádrové symptomy jsou považovány amnézie, depersonalizace, derealizace a narušení identity. Spektrum komorbidit zahrnuje symptomy afektivních, úzkostných, psychotických poruch a poruch kontroly impulzů. Terapeutickou metodou volby je psychoterapie, psychofarmakoterapie je cílená na zmírnění či odstranění příznaků komorbidních poruch. Používají se antidepresiva SSRI a SNRI, antipsychotika druhé generace, antiepileptika a thymostabilizéry.

Census psychofarmak na psychiatrické klinice v Hradci Králové

MUDr.Zuzana Kopková, prof.MUDr.Ladislav Hosák, Ph.D.

zda naše léčba je v souladu s terapeutickými vodítky a zda nedochází k rizikovým kombinacím psychiatrických léků. V den censu bylo na našem pracovišti hospitalizováno 55 pacientů (26 mužů a 29 žen) s věkovým průměrem 52,5 let. Nemocní v průměru užívali 2,1 psychofarmaka na osobu. Nejpočetněji byli zastoupeni pacienti s poruchami nálady a neurotickými a úzkostnými poruchami. Nejčastěji byla ordinována antidepresiva (36 pacientů), z nich pak preparáty duální a SSRI. Z antipsychotik představovaly preparáty druhé generace 91 %, zejména byl ordinován quetiapin a olanzapin. Benzodiazepinová anxiolytika dostávalo 42 % nemocných, hospitalizovaných na klinice, to však bývá jen na nezbytně nutnou dobu při akutní úzkosti či neklidu.

Príčiny automutilácií psychiatrických pacientov vo väzenských podmienkach

Mgr.Lucia Bošiaková

Automutilácie v prostredí väzenstva tvoria špecifickú skupinu aktivít, ktoré možno chápať ako príznak, symptóm psychického ochorenia alebo ako samostatnú poruchu impulzov. V klinickom obraze jednotlivých psychických porúch majú automutilačné tendencie rôznu genézu, formu prevedenia ako aj dôsledky. Bližšie opísanie špecifických podmienok väzenského prostredia dotvára komplexný pohľad na problematiku príčin automutilácií uväznených osôb a zároveň ponúka vysvetlenie vyššej frekvencie výskytu a recidív automutilácií v porovnaní s civilnými psychiatrickými zariadeniami. Identifikovanie príčin automutilácií môže tiež napomôcť včas zachytiť preautomutilačné riziko, a tak minimalizovať narušenie telesnej integrity.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.