Aktuality

reklama

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí

PhDr.Pavel Harsa, Ph.D., Mgr.Marek Macák, MUDr.Dana Kertészová, MUDr.Pavlína Chrenková, Mgr.Jiří Michalec, Mgr.Nina Nechanická, Mgr.Hana Krupníková, Mgr.Stanislava Bačkovská, PhDr.Radek Ptáček, Ph.D., doc.MUDr.Ilja Žukov, CSc.

Článek pojednává o současných projevech mobbingu ve společnosti s důrazem na oblast zdravotnictví. Autoři ve svém přehledu shrnují a popisují jednotlivé projevy agrese, šikany, mobbingu i bossingu v pracovních kolektivech. Upozorňují na nebezpečnost a na narůstající výskyt těchto jevů ve společnosti, což stručně dokumentují z několika výzkumných projektů. Zabývají se tím, kdo je označován za původce mobbingu, kdo je obětí, jak tyto formy nevhodného chování probíhají, jak jim lze předcházet a jak tyto situace řešit.

Některé užitečné prvky komunikace

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Odmítání jídla v gerontopsychiatrii

MUDr.Vanda Franková, MUDr.Petra Stanková, MUDr.Jana Nyklesová

Odmítání jídla patří v gerontopsychiatrii k běžným příznakům. Nejčastěji je součástí syndromu deprese, psychózy či demence. Nelze ale opomíjet ani somatické příčiny. Článek ukazuje několik kazuistik, kde hlavním příznakem je právě odmítání jídla s rozličnou kauzalitou.

Vybrané články

Monitoring bezpečnosti léčby risperidonem u dětí a adolescentů

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Risperidon je atypickým antipsychotikem velmi často užívaným u dětí. Byl potvrzen jeho prospěch a bezpečnost v nízkých dávkách při léčbě poruch chování u dětí a adolescentů. Při dlouhodobé léčbě risperidonem uvádějí studie u dětí signifikantní zvýšení váhy a BMI, extrapyramidové účinky a různé zvýšení hladiny prolaktinu. Vodítka Kanadské aliance pro monitoring účinnosti a bezpečnosti antipsychotik u dětí (CAMESA) jsou specificky cílena na metabolické a neurologické nežádoucí účinky a na to, jak by měly být monitorovány.

Stres a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia – vieme merať stresovú záťaž?

Mgr.Barbora Prokopová, prof.PharmDr.Daniela Ježová, DrSc.

Uniformná terapia stresu nie je možná, pretože stres je vysoko špecifická odpoveď organizmu na záťaž a je variabilná u každého jedinca. Chronické pôsobenie intenzívnych stresových situácií indukuje a urýchľuje rozvoj psychických ochorení. Pozitívne zvládanie stresových situácií dokáže minimalizovať alebo úplne odvrátiť škodlivé vplyvy, zatiaľ čo negatívne zvládanie stresových situácií môže prispieť k rozvoju depresie, úzkostných porúch či iných ochorení. Jedna z novších teórií, alostatická teória stresu, definuje alostázu ako udržiavanie stability (alebo homeostázy) prostredníctvom zmeny. Pokiaľ sa organizmus nedokáže so zmenami vnútornej stability efektívne vyrovnať, dochádza k stavu nazývanom nadmerná alostatická záťaž. Alostatickú záťaž možno merať pomocou indexu vypočítaného z niekoľkých neuroendokrinných, metabolických, kardiovaskulárnych a antropometrických parametrov. Meranie parametrov zahrnutých v alostatickom indexe je však v bežnej praxi často zložité a odporúčaný charakter meraných veličín ako aj ich počet je u rôznych autorov rôzny. Doterajšie poznatky jednoznačne dokazujú, že stres ako odpoveď organizmu na záťaž nie je potrebné liečiť, je treba predchádzať jeho negatívnym dôsledkom.

Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií

prof.MUDr.Eva Češková, CSc., MUDr.Michaela Mayerová

K nejčastějším důvodům hospitalizace nemocných se schizofrenií patří nepochybně relaps a farmakorezistence. K relapsu vede hlavně nonadherence, kterou lze řešit z větší míry depotními antipsychotiky. Z latým standardem v léčbě farmakorezistentních nemocných je klozapin. Přesto je v klinické praxi klozapin nasazován pozdě a předchází mu často polyfarmacie. V případě nedostatečné reakce na klozapin se nabízí několik možností včetně kombinace klozapinu s dalšími antipsychotiky a augmentace. Kontrolovaných studií, které by prokazovaly účinnost tohoto postupu, je málo a výsledky nejsou zcela konzistentní. Proto bychom měli vyloučit pseudorezistenci na klozapin. Optimální možností je stanovení plazmatických hladin klozapinu. Výsledky brněnské psychiatrické kliniky ukazují, že u nemocných, kteří nereagují na klozapin, jsou plazmatické hladiny překvapivě často mimo terapeutické rozmezí. Stanovení hladin klozapinu u těchto problematických nemocných pomáhá zvolit další optimální léčebnou strategii.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.