Aktuality

Pozvánka: Kongres Psychiatrie pro praxi - XI. konference ambulantních psychiatrů - Olomouc (27. - 28. 11. 2014)

Spojte své vzdělávání s příjemnou atmosférou vyhlášených olomouckých vánočních trhů – přijeďte na IX. konferenci ambulantních psychiatrů! Nachystali jsme pro vás 8 bloků zaměřených na zajímavé problémy současné psychiatrie. Čeká vás více interaktivních přednášek, soutěžní blok kazuistik a 2 workshopy týkající se obtížných situací, ve kterých se psychiatr může ocitnout.
Sledujte aktualizovaný program konference ZDE
Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Rizika a nevýhody podávání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí

doc.MUDr.Iva Holmerová, Ph.D., MUDr.Robert Rusina, Ph.D., doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Článek se zabývá problematikou a riziky užívání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí. Uvádí základní informace o preskripci antipsychotik, jejich indikacích i rizicích u těchto pacientů. Dále jsou uvedena některá data týkající se preskripce antipsychotik u nás i v zahraničí. Autoři v článku zdůrazňují potřebu komplexního přístupu k managementu behaviorálních a psychologických symptomů demence (BPSD) včetně psychosociálních přístupů a podrobné analýzy dané situace, zejména pak potřebu věnovat pozornost možným somatickým provokujícím faktorům včetně bolesti.

Svéprávnost a její omezení. Neplatnost právního jednání

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Článek přehledně shrnuje pojetí svéprávnosti dle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., OZ): Omezení svéprávnosti chrání duševně nemocné osoby před následky jejich poruchy; k tomuto účelu bylo nadbytečné svéprávnosti zcela zbavovat jako dosud. Nový OZ upustil od úplného zbavení a svéprávnost lze jen omezit v určité záležitosti na určitou dobu. Zpravidla půjde o omezení v nakládání s majetkem od určité stanovené hodnoty a k ostatním úkonům bude člověk způsobilý. Ani omezení svéprávnosti nezbavuje práva jednat v běžných záležitostech. Omezit svéprávnost člověka lze jen v zájmu dotčeného člověka, a to jen v těch úkonech, při kterých by mu bez omezení hrozila závažná újma, což např. volby nemohou, a soudy tedy zbytečně zkoumají, zda je člověk schopen chápat smysl voleb. Popsán je osud osob dříve zbavených způsobilosti k právním úkonům. Článek shrnuje proces omezení svéprávnosti dle zákona o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.). Článek popisuje novinky, které OZ přinesl při posuzování neplatnosti právního jednání.

Některé užitečné prvky komunikace

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Vybrané články

Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií

prof.MUDr.Eva Češková, CSc., MUDr.Michaela Mayerová

K nejčastějším důvodům hospitalizace nemocných se schizofrenií patří nepochybně relaps a farmakorezistence. K relapsu vede hlavně nonadherence, kterou lze řešit z větší míry depotními antipsychotiky. Z latým standardem v léčbě farmakorezistentních nemocných je klozapin. Přesto je v klinické praxi klozapin nasazován pozdě a předchází mu často polyfarmacie. V případě nedostatečné reakce na klozapin se nabízí několik možností včetně kombinace klozapinu s dalšími antipsychotiky a augmentace. Kontrolovaných studií, které by prokazovaly účinnost tohoto postupu, je málo a výsledky nejsou zcela konzistentní. Proto bychom měli vyloučit pseudorezistenci na klozapin. Optimální možností je stanovení plazmatických hladin klozapinu. Výsledky brněnské psychiatrické kliniky ukazují, že u nemocných, kteří nereagují na klozapin, jsou plazmatické hladiny překvapivě často mimo terapeutické rozmezí. Stanovení hladin klozapinu u těchto problematických nemocných pomáhá zvolit další optimální léčebnou strategii.

Stigmatizace v pedopsychiatrii

doc.MUDr.Libuše Stárková, CSc.

Duševní porucha způsobuje stigmatizaci. Důsledkem stigmatizace je diskriminace. Destigmatizace a zlepšení kvality péče se staly jedním z hlavních témat psychiatrie v posledních deseti letech. Jak je to ale se stigmatizací u dětí a adolescentů, kteří trpí psychickou poruchou? Cílem práce je přinést přehled základních informací o stigmatizaci v pedopsychiatrii a zamyslet se nad jejími důsledky i cestami prevence.

Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty

MUDr.Petr Mílek

Od roku 2004 autor pracuje s metodou rodinných a systemických konstelací v rámci denního stacionáře a při skupinové terapii na oddělení psychiatrické kliniky. Popisuje, jak lze metodu praktikovat v podmínkách kliniky a integrovat ji do širšího pojetí Gestaltterapie. Uvádí hlavní témata, která pacienti s převážně úzkostně-depresivními neurotickými poruchami nabízejí.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.