reklama

Časopis je vydáván ve spolupráci se Sdružením ambulantních psychiatrů.


Psychiatrie pro praxi přehledným a praktickým způsobem přináší nejnovější poznatky z oblasti diagnostiky a léčby především psychiatrických onemocnění, ale i nemocí s psychiatrií souvisejících a psychoterapie. Zároveň nabízí velmi žádané příspěvky z praxe ať již v podobě kazuistik, či formou informací z jiných pracovišť. Vychází od roku 2000.

Cílová skupina

ambulantní a kliničtí psychiatři

Ročník - 19.

Náklad - 1 500 ks

Periodicita - 3x ročně

Cena předplatného pro rok 2018 - 390Kč

Rubriky

 • Editorial
 • Přehledové články
 • Ambulantní psychiatrie
 • Psychofarmakologie
 • Sdělení z praxe
 • Ve zkratce
 • Psychoterapie v kazuistikách
 • Konziliární psychiatrie v příbězích
 • Informace a komentáře

Citační zkratka - Psychiatr. praxi

ISSN

 • ISSN - 1213-0508 (tištěná verze)
 • ISSN - 1803-5272 (online verze)

Přílohy (určeno pro předplatitele)

 • abstrakta vybraných psychiatrických kongresů a sympozií
 • přehledné tematické brožurky aj.

Předseda redakční rady

 • MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Místopředseda redakční rady

 • prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

Čestný předseda

 • prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

Redakční rada

 • MUDr. Pavel Doubek
 • prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
 • MUDr. Vlasta Hanušková
 • MUDr. Erik Herman, Ph.D.
 • prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
 • MUDr. Josef Chval
 • MUDr. Vladislav Chvála
 • MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
 • doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
 • doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
 • MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
 • MUDr. Michal Maršálek, CSc.
 • MUDr. Mária Martinove, PhD.
 • MUDr. Ludvík Nábělek, PhD.
 • MUDr. Karel Nešpor, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
 • doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
 • MUDr. Jaroslav Vaněk
 • prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

Odpovědní garanti

 • Psychofarmakologie - L. Janů
 • Psychoterapie - V. Chvála
 • Biologická psychiatrie - L. Hosák
 • Pedopsychiatrie - I. Drtílková
 • Gerontopsychiatrie - R. Jirák
 • Závislosti - K. Nešpor
 • Sexuologie - A. Žourková
 • Konziliární psychiatrie - E. Herman
 • Ambulantní psychiatrie - E. Herman
 • Výběr z literatury, aktuality - T. Kašpárek
 • Interdisciplinární, ostatní - P. Doubek

Ediční rada

 • Prof. Dr. M.C. Angermeyer
 • Dr. Grim Blekastad
 • Dr. Maria Waloszek-Brzozoń
 • prof. Dr. Hartmann Hinterhuber
 • Prof. Dr. Sigfried Kasper
 • Prof. Dr. Ulrich Trenckmann,
 • Prof. Dr. Hans Georg Zapotoczky

 • Všechny publikované články procházejí recenzním řízením
 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca
 • Registrace u MK ČR - E 1001.

 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a databáze EMCARE.

Redaktorka

 • Mgr. Kateřina Dostálová

Vydavatel

 • Solen, s. r. o.

Redakce

 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 582 397 407
 • mob.: 725 003 510
 • fax: 582 396 099
 • e-mail: dostalova@solen.cz
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

Distributor časopisu v ČR

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Distributor časopisu v SR

 • Solen, s.r.o., Ambrova 5, 861 01 Bratislava

Obchodní oddělení

 • Mgr. Martin Jíša
 • e-mail: jisa@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • tel.: 233 340 201
 • mobil: 734 567 855
 • fax: 233 340 202

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.