reklama

RUBRIKY

Přehledové články

Nejnovější poznatky o diagnostice a terapii chorob a skupin onemocnění. Maximální rozsah je 7 stran textu (velikost písma 12, řádkování 1,5). K textu je možno přiložit obrázky (grafy) - max. počet 6. V případě zpracovávání obsáhlejší tematiky je možno po dohodě s redakcí rozdělit příspěvek do několika částí. Článek pište s důrazem na jeho praktické využití psychiatry a specialisty z jiných oborů zajímajících se o psychiatrii.

Sdělení z praxe (kazuistika, ...)

Maximální rozsah je 6 stran (velikost písma 12, řádkování 1,5). Členění: souhrn, úvod, vlastní případ, diskuze (je doporučeno, ne nutno), závěr.

Ambulantní psychiatrie

Zajímavosti, novinky, doporučení z vašich ordinací.

Psychofarmakologie

Indikace, interakce, nežádoucí účinky...

Ve zkratce

Diagnostika a terapie zpracovaná v tabulkách a schématech s důrazem na přehlednost a praktické využití daných informací.

Informace a komentáře

Reakce na přehledové články, zajímavosti ze zahraničního tisku Informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky a jiné.


ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU

Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů a zašlete e-mailem na adresu: dostalova@solen.cz

 • pište plynule, na celou šířku, běžným písmem, neupravujte text do sloupců (jenom v tabulkách)
 • klávesu ENTER používejte na konci odstavce (ne na konci každého řádku)
 • rozlišujte důsledně čísla 1,0 a písmena l,O
 • závorky jsou vždy kulaté ( )
 • zkratky vždy vysvětlete při prvním uvedení

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

Výstižný název práce, jména a příjmení všech autorů včetně titulů, pracoviště autorů. Poštovní adresa hlavního autora včetně čísla telefonu, faxu a e-mailové adresy.

Úvodní souhrn. Stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 10 řádků.

Klíčová slova v rozsahu 3-6.

Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov .

Vlastní text. Vkládáte-li do dokumentu obrázky, pošlete také jejich originální soubory. Při zasílání fotodokumentace poštou posílejte prosím jen kvalitní originály. Všechny předlohy označte číslem, pod kterým jsou zmíněny v textu.

Seznam literatury. Citace jsou očíslovány, odkazy v textu jsou uváděny číslem citace v kulatých závorkách. Uveďte maximálně 20 citací. Seznam literatury uvádějte prosím v pořadí, ve kterém se poprvé vyskytly v textu.

Příklady citací:

 1. Bannister R. Introduction and Classification. In: Bannister R. (ed.) Autonomic Failure. A textbook of clinical disorders of the autonomic nervous system. Oxford University Press 1988: 1-20.
 2. Hovorka J. Základní principy protizáchvatové léčby. Čes Slov Neurol Neurochir 1997; Suppl 12/98: 1-6.
 3. Libiger J. Schizofrenie. Praha: Psychiatrické centrum 1991; 134 s.
 4. Švestka J. Nová (atypická) antipsychotika 2. generace. Remedia 1999; (9)1: 366-385.

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. V případě potřeby zkrácení rukopisu bude vyžádán souhlas autora.

Vzhledem k praktickému zaměření časopisů Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na praktické využití podaných informací v ambulantní praxi.

 • Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.
 • Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok.
 • Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.

Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: dostalova@solen.cz

 • Solen, s.r.o.
 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 582 397 407
 • mob.: 725 003 510
 • fax: 582 396 099

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.