Aktuality

reklama

Z posledního čísla

Indikace atomoxetinu – kazuistika léčby ADHD v dospělosti

MUDr.Bc.Daniela Zmeškalová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc.

Prezentovaná kazuistika popisuje případ mladé dospělé ženy přicházející do psychiatrické ambulance primárně pro poruchy pozornosti. Je stanovena diagnóza ADHD a pacientka je nastavena na nestimulační medikaci atomoxetinem s dobrým efektem na poruchy pozornosti, impulzivitu, hyperaktivitu a s pozitivním dopadem na fungování ve školním prostředí a lepší časovou organizaci.

Telemedicína v psychiatrii

MUDr.Miroslava Žáčková, MUDr.Hana Valentová, MUDr.Sylva Racková Ph.D., MUDr.Luboš Janů Ph.D.

Telemedicína zažívá nárůst zájmu. Telepsychiatrie rozhodně není první aplikací. Použití telekomunikačních prostředků s cílem poskytování zdravotní péče může mít řadu příčin. Použití telemedicíny je založeno s cílem zlepšit dostupnost psychiatrické péče, snížit její náklady a snížit stigmatizaci psychiatrií pro běžné lidi. V tomto článku diskutujeme pro a proti této metody. Je třeba dalších studií v různých zemích k vydání nařízení a standardů pro její použití. Subjektivní přijetí je založeno hlavně na spolupráci specialistů, pacientů a regulačních orgánů. Zlepšení zdravotní péče je hlavním důvodem pro telemedicínu.

Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc., prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D., DSc., MUDr.Martin Hollý, MBA

Stručná informace o výsledcích terapeutické kastrace u 50 parafilních sexuálních delikventů. Tento výkon výrazně snižuje specifickou recidivitu. Jen 2 (4 %) respondenti spáchali po operaci další sexuální delikt. Nesexuální delikvence nebyla významně ovlivněna. Somatické a psychické negativní důsledky kastrace nebyly časté. Výkon významně snížil sexuální aktivitu respondentů. Naprostá většina vyšetřených považuje výkon za pozitivní. Jen malá část, asi desetina souboru, pochybuje o dobrovolnosti svého souhlasu s operací.

Vybrané články

Touretteův syndrom a obsedantně kompulzivní porucha

doc.MUDr.Eva Malá, CSc.

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha Popis Touretteova syndromu (TS), nejčastější komorbidní poruchy – „triáda“ obsedantně kompulzivní poruchy, hyperkinetické poruchy a Touretteova syndromu, léčba. Popsány kazuistiky s diagnózou TS, kompulzivními a obsedantními symptomy (OC) a neběžnou kompulzí.

Sebepoškozování v dětství a dospívání

Mgr.MUDr.Eva Rozsívalová

Záměrné sebepoškozování či sebezraňování (deliberate self harm, self injury) je nevhodný škodlivý zvládací (copingový) mechanizmus. Jedná se o behaviorální projev pozorovatelný i v dětství a dospívání. Mluvíme o povrchním sebeřezání, sebepálení, předávkovávání se medikamenty či jinými chemickými látkami, sebetlučení, sebeškrcení, rozrušování ran, vytrhávání vlasů a podobně. Dospívající si chce uškodit a zároveň zůstat naživu. Následky sebepoškození skrývá, důležitější je pro něj proces sám, než výsledek. V průběhu prožívá bažení (craving), nárůst vzrušení (arousalu), jeho vybití a úlevu spojenou s potřebou opakování. V terapii využíváme nejčastěji možnosti ovlivnění serotonergních a dopaminergních receptorů. Je studována role receptorů opioidních. Důležitá je psychoterapie, která kombinuje možnosti souběžného průběhu individuální, skupinové psychoterapie, deníkové práce, možnosti krizového telefonického kontaktu s terapeutem a podpory rodičům.

Epilepsie a porucha narušování kůže

MUDr.Jan Hubeňák, Ph.D.

Porucha narušování kůže je novou diagnostickou jednotkou v DSM-5 a perspektivně bude zařazena i v MKN-11. Nemoc je spojována s dysfunkcí v kortexu frontálních laloků a pravděpodobně je zde narušena i glutamátergní transmise. Kazuistika nemocné s komorbiditou poruchy narušování kůže, epilepsie a poruchy přizpůsobení s protrahovanou depresivní reaktivitou ukazuje na dosud omezené léčebné znalosti ve vztahu k této nemoci.Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.