PSYCHIATRIE PRO PRAXI - XIV. konference ambulantních psychiatrů; Olomouc; 23. – 24. 11. 2017

Na již tradiční termín začátkem adventního období připravujeme pro zájemce z řad psychiatrů a klinických psychologů dalších ročník konference ambulantních psychiatrů Psychiatrie pro praxi. Účastníci se opět mohou těšit na přednášky věnované aktuálním tématům z psychiatrické praxe, které budou zaměřeny jak na novinky ve farmakoterapii, tak na další způsoby léčby psychiatrických onemocnění. Program bude znovu zpestřen interaktivními přednáškami a také ukázkami konkrétních situací, které lékaři řeší.

Těšíme se na Vás v předvánoční Olomouci.Z posledního čísla

Vybrané články

Nejčastější příčina úmrtí psychiatrických pacientů: nebojme se ji léčit

prof.MUDr.Eva Králíková, CSc., MUDr.Lenka Štěpánková, Ph.D., MUDr.Erika Kalinová, MUDr.Zuzana Provazníková, MUDr.Bc.Kristina Sadílková

Nemoci způsobené kouřením jsou nejčastější příčinou úmrtí psychiatrických pacientů. Účinná léčba závislosti na tabáku existuje: je to intervence zaměřená na změnu kuřáckých stereotypů a hledání nekuřáckých řešení v kombinaci s farmakoterapií. Léky první linie jsou náhradní terapie nikotinem, bupropion a v současnosti nejúčinnější vareniklin. Právě širší aplikaci vareniklinu u kuřáků s psychiatrickou diagnózou dosud bránily obavy z neuropsychiatrických vedlejších účinků. Ty však byly nyní definitivně vyvráceny rozsáhlou studií EAGLES, která zahrnovala více než 8 000 kuřáků, z toho přes 4 000 psychiatricky nemocných. Evropská léková asociace na jejím základě rozhodla o odstranění tohoto varování z příbalového letáku. Navíc se opakovaně potvrdil přínos abstinence od kouření pro prognózu a léčbu psychiatrických onemocnění. Neposkytování na důkazech založené léčby závislosti na tabáku psychiatrickým pacientům tak lze dnes již těžko omlouvat.

Rorschachova metoda jako přímý indikátor volby léku u pacientů s emočními poruchami

Mgr. Vladimír Stuchl

Článek přináší zcela nový pohled na možnost spolupráce klinického psychologa s psychiatrem při stanovení diagnózy a zejm. rozhodování o volbě léku u pacientů s emočními poruchami. Jako zásadní se jeví poznatek, že testové markery Rorschachovy metody mohou podstatně validněji predikovat terapeutickou odpověď na volbu medikamentu než dosavadní zažité postupy v psychiatrické péči.

Vaskularní demence

MUDr. Filip Caisberger, doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Práce stručně shrnuje základní klinická doporučení pro diagnostiku a léčbu vaskulární demence.

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.