PSYCHIATRIE PRO PRAXI - XIV. konference ambulantních psychiatrů; Olomouc; 23. – 24. 11. 2017

Na již tradiční termín začátkem adventního období připravujeme pro zájemce z řad psychiatrů a klinických psychologů dalších ročník konference ambulantních psychiatrů Psychiatrie pro praxi. Účastníci se opět mohou těšit na přednášky věnované aktuálním tématům z psychiatrické praxe, které budou zaměřeny jak na novinky ve farmakoterapii, tak na další způsoby léčby psychiatrických onemocnění. Program bude znovu zpestřen interaktivními přednáškami a také ukázkami konkrétních situací, které lékaři řeší.

Těšíme se na Vás v předvánoční Olomouci.Z posledního čísla

Vybrané články

Možnosti psychosociální rehabilitace v psychiatrické nemocnici

MUDr. Marek Páv, Ph.D.1, Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová2, MUDr. Jana Šťastná1

Proces psychosociální rehabilitace pomáhá lidem s duševním onemocněním (lidem s psychosociálními obtížemi) zvyšovat kvalitu jejich života a může významně pomoci na jejich osobní cestě zotavení. Staví na posilování silných stránek a zdrojů podpory, významně využívá práci s prostředím, s cílem maximálně podpořit začlenění lidí s duševním onemocněním do jejich běžného prostředí. Základním východiskem je zotavení jako nové paradigma péče, zplnomocňování, znovuvytváření vlastní identity a smyslu života. Důležité je vycházet z přání a potřeb samotného člověka s duševním onemocněním. S jedincem se systematicky pracuje na jeho přáních a potřebách v hlavních oblastech života, stanovují se dílčí cíle a postup k jejich naplnění. V lůžkové péči, i přes určitá omezení, lze uplatňovat psychosociálně rehabilitační přístup s výraznějším zapojením nemocných a jejich blízkých do rozhodování o léčbě. Lze také snížit míru restriktivity danou režimem oddělení a léčbu individualizovat. Týmy oddělení lze řídit více horizontálním způsobem s důrazem na multidisciplinární spolupráci. Nutné je zajistit týmům supervizní vedení, vzdělávání v teorii i praxi psychosociální rehabilitace a vytvořit podpůrné personální a materiální podmínky pro poskytování individualizované péče.

Kazuistika pacienta s Huntingtonovou chorobou

MUDr. Marie Hojgrová, Mgr. Monika Víchová, MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D., MUDr. Michaela Mayerová

Kazuistika popisuje případ 59letého pacienta s neuropsychiatrickým onemocněním – Huntingtonovou chorobou projevující se z počátku především příznaky psychické poruchy. Pacient byl dlouhodobě psychiatricky léčen ambulantně, a nakonec byl odeslán k hospitalizaci na Psychiatrickou kliniku pro podezření na obsedantně-kompulzivní poruchu. Během hospitalizace byl pacient řádně vyšetřen neurologem. Také byla doplněna rodinná anamnéza, která byla do té doby nejasná. Na základě těchto kroků bylo vysloveno podezření na Huntingtonovu chorobu. Pacient byl objednán na genetické vyšetření a předán do péče specializované neurologické ambulance, kde došlo k potvrzení diagnózy.

Výzkum nových léčiv u Alzheimerovy choroby

PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D.

Alzheimerova nemoc (AD) je nejčastější příčinou demence, přesto jsou současné možnosti léčby AD limitovány a jsou založeny na podávání inhibitorů cholinesteráz a/nebo memantinu ovlivňujícího glutamátergní systém. Předkládaný přehledový článek shrnuje současné směry vývoje nových látek pro léčbu AD, zaměřuje se na molekuly, které se dostaly do klinických studií. Nejvíce rozvíjený směr farmakoterapie je zaměřen na patologický β-amyloid (Aβ). Probíhá několik klinických studií zkoušejících monoklonální protilátky proti Aβ a inhibitory β-sekretáz. Dále se vyvíjejí nové inhibitory cholinesteráz, inhibitory monoaminooxidáz, imunoterapie proti tau proteinu, látky ovlivňující serotoninové a nikotinové receptory, antioxidanty a jiné.

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.