reklama

Předplatné časopisu Psychiatrie pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Psychiatrie pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).Z posledního čísla

„Patologická sexuální agresivita“ v praxi

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.

Někteří pachatelé sexuálních deliktů jsou v ČR léčeni v ochranném léčení ústavním s diagnózou „patologická sexuální agresivita“, která je československým specifikem a není uvedena v žádné klasifikaci duševních poruch. Duševní porucha je však podmínkou pro uložení ochranného léčení, ale tito pacienti nesplňují ani obecná diagnostická kritéria MKN-10 pro poruchu sexuální preference. Dopustili se sexuální agrese vůči ženě, zpravidla pod vlivem návykové látky, střízliví však nemají agresivní fantazie. Definice „patologické sexuální agresivity“ je spíše definicí znásilnění. Autor na kazuistikách poukazuje na neudržitelnost takového konceptu a doporučuje, aby se sexuálně agresivní trestná činnost (která je vždy patologická) přestala vydávat za duševní poruchu. ČR nechť se asimiluje mezi země, kde jsou sexuální delikventi odsouzeni k příslušnému léčení proto, co spáchali, nikoli pro duševní poruchu (jejíž diagnostika je nejednotná). Tento názor je zatím mezi českými sexuology ojedinělý

Aktuální a potenciální farmakologické možnosti léčby posttraumatické stresové poruchy

MUDr. Petra Havlíková

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je protrahovaná nebo opožděná reakce jedince na prožití život ohrožující situace. Onemocnění často mívá chronifikující průběh a negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Článek nabízí výčet aktuálně užívaných psychofarmak a také farmak potenciálně účinných, která doposud do klinické praxe nebyla doporučena. Psychoterapeutické přístupy, které tvoří nedílnou součást terapie PTSD, přesahují rámec přehledu a pozornost jim bude věnována jinde.

Léčba deprese s kognitivní dysfunkcí

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Kognitivní dysfunkce se často vyskytuje u akutní depresivní poruchy a může přetrvávat do remise. Narušení kognice negativně ovlivňuje fungování nemocného a jeho pracovní schopnost. Jak vyplývá z četných studií, látky s anticholinergním účinkem (tricyklická antidepresiva) negativně ovlivňují kognitivní funkce. Nejčastěji předepisovaná antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), mohou kognitivní dysfunkci u deprese mírně zlepšovat. Látky, které působí také na noradrenergní systém, např. specifické inhibitory serotoninu a noradrenalinu, mohou být v tomto směru účinnější než SSRI. Na základě dostupných dat se ukazuje, že nové multimodální antidepresivum vortioxetin může mít specifický prokognitivní efekt.

Vybrané články

Postavení akupunktury v psychiatrii

MUDr.Ondřej Franek

Akupunktura je jednou z metod nekonvenční medicíny, která reprezentuje v současné době relativně rozšířenou léčebně podpůrnou metodu v řadě lékařských oborů, ovšem s nehomogenní základnou. Pouze malé procento psychiatrických diagnóz je indikováno k provádění akupunktury. Vzdělávání v akupunktuře je vzhledem k polymorfnímu výkladu nejednotné. Pohybuje se od východně filozofických pohledů až po vědecký přístup založený na důkazech. Akupunktura nicméně představuje jednoduchou a levnou alternativu v rámci celostního přístupu k pacientovi jak v psychiatrické ambulanci, tak na nemocničním lůžku.

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Farmakorezistentní deprese (treatment resistant depression, TRD) je spojena s vyšším rizikem suicidia a špatnou prognózou.

měli bychom zhodnotit diagnostické aspekty, hlavně komorbiditu a adekvátnost dosavadní léčby včetně adherence.

Léčba je problematická. Než sáhneme k doporučeným postupům, tj. změně antidepresiva, augmentaci a kombinaci antidepresiv, Další možnost nabízí monoterapie multimodálními/multifunkčními antidepresivy, která postihují více molekulárních cílů různými mechanizmy. Studie v tomto směru zatím chybí.

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.