reklama

PSYCHIATRIE PRO PRAXI - XIV. konference ambulantních psychiatrů; Olomouc; 23. – 24. 11. 2017

Na již tradiční termín začátkem adventního období připravujeme pro zájemce z řad psychiatrů a klinických psychologů dalších ročník konference ambulantních psychiatrů Psychiatrie pro praxi. Účastníci se opět mohou těšit na přednášky věnované aktuálním tématům z psychiatrické praxe, které budou zaměřeny jak na novinky ve farmakoterapii, tak na další způsoby léčby psychiatrických onemocnění. Program bude znovu zpestřen interaktivními přednáškami a také ukázkami konkrétních situací, které lékaři řeší.

Těšíme se na Vás v předvánoční Olomouci.



Z posledního čísla

Vybrané články

Dlouhodobě působící injekční antipsychotika v prevenci a léčbě násilného chování a agresivity u pacientů s psychózou

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1, 2, MUDr. Pavel Knytl1, 2, Mgr. Veronika Voráčková1, 2, MUDr. Anna Bravermanová1, 2, 3,, MUDr. Tomáš Melicher1, 2, 4

Ačkoliv agresivní a násilné projevy nejsou pro schizofrenii a ostatní psychózy typické, psychotické onemocnění zvyšuje riziko násilného chování. Jedním z modifikovatelných rizikových faktorů násilí je adherence k medikaci. Udržovací léčba antipsychotiky zabraňuje relapsu, snižuje počet rehospitalizací a také účinně redukuje projevy násilí a agresivity. Naopak nonadherence s medikací a následný relaps potenciálně zvyšují riziko násilných a agresivních činů. Částečným řešením nonadherence jsou dlouhodobě působící injekční antipsychotika (depotní; LAI). Zkušenosti z praxe, post hoc analýzy studií a kazuistické série potvrzují, že zajištěná medikace pomocí LAI významně redukuje násilné projevy, počet incidentů a závažnou kriminalitu psychiatrických pacientů. LAI tak lze s výhodou využít i ve forenzní psychiatrii, především v soudem nařízené ochranné léčbě.

Zahájení léčby depotním antipsychotikem Abilify Maintena v ambulantní praxi, rizika a přínosy. Dvě kazuistiky

MUDr.Luboš Janů, Ph.D., MUDr.Sylva Racková, Ph.D., MUDr.Miroslava Žáčková

Na dvou kazuistikách popisujeme přechod na aripiprazol ve formě dlouhodobě působících injekcí. Je jen málo informací o možnosti zahájit léčbu depotními antipsychotiky druhé generace v ambulantní praxi. Problémem může být i nedostatek přesných informací o dynamice změny z jiné medikace na novou léčbu. Je potřeba vytipovat vhodné pacienty se zkušeností s orálním aripiprazolem. Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících injekcí může rozšířit léčebné možnosti pro vhodné skupiny pacientů.

2. konference o autogenním tréninku - AT nejen v neurorehabilitaci

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.