reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 135-139

Užívání návykových sedativ a hypnotik v České republice a syndrom závislosti na těchto lécích z pohledu konziliárního psychiatra

MUDr. Martin Konečný
Psychiatrická, psychoterapeutická a psychosomatická ordinace, Oblastní nemocnice Příbram

Problematika užívání návykových sedativ a hypnotik je v ČR obecně vnímána jako závažná, přesto nejsou k dispozici žádná
relevantní data o počtu závislých a škodlivě užívajících pacientů. Chybí také údaje o spotřebě preparátů jak po skupinách, tak
pokud jde o jednotlivé zástupce. V článku jsem se pokusil o provedení alespoň hrubého odhadu počtu pacientů závislých
a škodlivě užívajících návyková sedativa a hypnotika na základě pravděpodobné spotřeby odvozené z dat o dodávkách jednotlivých
preparátů. Stanovené výsledky jsem porovnal s údaji ze srovnatelných zemí. V druhé části textu jsem shrnul zkušenosti
psychiatrického konziliáře, který se s uvedenou problematikou setkává na všech somatických odděleních oblastní nemocnice
i v psychiatrické ambulanci. Stručně jsem také popsal modifikovaný léčebný postup, který vychází z doporučených postupů
léčby závislosti na lécích, rozšiřuje ho však způsobem, který má zásadní vliv na efektivitu léčby včetně radikálního snížení počtu
recidiv, jak potvrzují výsledky sledované skupiny, čítající stovky pacientů léčených v letech 2012–2016.

Klíčová slova: sedativa a hypnotika, spotřeba léků, syndrom závislosti, doporučené léčebné postupy, klonazepam

Consumption of addictive sedatives and hypnotics in the Czech Republic and addiction on these medicines
from the consiliary psychiatric view

The issue of sedative and hypnotic addictive drugs is generally perceived as serious in the Czech Republic. However there are norelevant data on the number of dependent patients and patients with substances misuse. There are also no estimates of consumptionof individual preparations and all benzodiazepines and Z-hypnotics as the only group corresponding to ICD-10 diagnosesunder F13. In this article, I attempted to make a rough estimate of individuals with addiction or misuse of sedatives or hypnoticson the basis of probable consumption derived from data on deliveries of individual preparations. The results were compared withdata from other countries. In the second part of the text, I summarized the experience of a liaison psychiatrist, who meets theissue crossover all the somatic departments as well as in out patient clinic. I have also briefly described a modified treatment thatis based on the guidelines for treatment of addiction. Modified procedure has been extended in a way significantly increasingeffectiveness of the treatment. It is confirmed by the results of the monitored group of hundreds of patients treated in 2012–2016also by radical reduction in relapses.

Keywords: sedatives and hypnotics, consumption of drugs, addiction, guidelines for treatment, clonazepam

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.