reklama

Psychiatr. praxi 2017; 18(1): 12-16

Dlouhodobě působící injekční antipsychotika v prevenci a léčbě násilného chování a agresivity u pacientů s psychózou

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1, 2, MUDr. Pavel Knytl1, 2, Mgr. Veronika Voráčková1, 2, MUDr. Anna Bravermanová1, 2, 3, MUDr. Tomáš Melicher1, 2, 4
1Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 23. lékařská fakulta UK Praha, 31. lékařská fakulta UK Praha, 4University of Texas Health Science Center at Houston, USA

Ačkoliv agresivní a násilné projevy nejsou pro schizofrenii a ostatní psychózy typické, psychotické onemocnění zvyšuje riziko násilného chování. Jedním z modifikovatelných rizikových faktorů násilí je adherence k medikaci. Udržovací léčba antipsychotiky zabraňuje relapsu, snižuje počet rehospitalizací a také účinně redukuje projevy násilí a agresivity. Naopak nonadherence s medikací a následný relaps potenciálně zvyšují riziko násilných a agresivních činů. Částečným řešením nonadherence jsou dlouhodobě působící injekční antipsychotika (depotní; LAI). Zkušenosti z praxe, post hoc analýzy studií a kazuistické série potvrzují, že zajištěná medikace pomocí LAI významně redukuje násilné projevy, počet incidentů a závažnou kriminalitu psychiatrických pacientů. LAI tak lze s výhodou využít i ve forenzní psychiatrii, především v soudem nařízené ochranné léčbě.

Klíčová slova: schizofrenie, násilí, agresivita, dlouhodobě působící injekční antipsychotika (LAI), adherence

Long-acting injectable antipsychotics for prevention and management of violent behavior and aggression in patients with psychosis

Although aggressive and violent behavior is not a typical manifestation of schizophrenia or other psychotic disorders, psychosis increases the risk of violence. One of the modifiable factors of violence is adherence with medication. Long-term antipsychotic treatment prevents relapse, lowers number of rehospitalizations, and also effectively reduces violent and aggressive behavior. By contrast, nonadherence with drug treatment and subsequent relapse potentially increases risk of violent and aggressive acts. Nonadherence can be addressed partially by long-acting injectable antipsychotics (LAI). Empirical evidence from clinical practice, post-hoc analyses of clinical trials, and case series suggest that secured drug treatment with LAI significantly reduces violent behavior, number of incidents, and serious criminality of psychiatric patients. Thus, LAI can be advantageous in forensic psychiatry, especially during court-ordered commitment treatment.

Keywords: schizophrenia, violence, aggression, long-acting injectable antipsychotics (LAI), adherence

Zveřejněno: 1. květen 2017


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.