Psychiatrie pro praxi, 2016, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Hovory o zdraví aneb Naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 83

Přehledové články

Nejčastější příčina úmrtí psychiatrických pacientů: nebojme se ji léčit

The most common cause of death of psychiatric patients: We should not be afraid to treat it

prof.MUDr.Eva Králíková, CSc., MUDr.Lenka Štěpánková, Ph.D., MUDr.Erika Kalinová, MUDr.Zuzana Provazníková, MUDr.Bc.Kristina Sadílková

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 88-91

Nemoci způsobené kouřením jsou nejčastější příčinou úmrtí psychiatrických pacientů. Účinná léčba závislosti na tabáku existuje: je to intervence zaměřená na změnu kuřáckých stereotypů a hledání nekuřáckých řešení v kombinaci s farmakoterapií. Léky první linie jsou náhradní terapie nikotinem, bupropion a v současnosti nejúčinnější vareniklin. Právě širší aplikaci vareniklinu u kuřáků s psychiatrickou diagnózou dosud bránily obavy z neuropsychiatrických vedlejších účinků. Ty však byly nyní definitivně vyvráceny rozsáhlou studií EAGLES, která zahrnovala více než 8 000 kuřáků, z toho přes 4 000 psychiatricky nemocných. Evropská léková asociace...

Farmakorezistentní deprese (treatment resistant depression, TRD) je spojena s vyšším rizikem suicidia a špatnou prognózou.

Pharmacoresistant depression - what is the next step?

měli bychom zhodnotit diagnostické aspekty, hlavně komorbiditu a adekvátnost dosavadní léčby včetně adherence.

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 92-95

Léčba je problematická. Než sáhneme k doporučeným postupům, tj. změně antidepresiva, augmentaci a kombinaci antidepresiv, Další možnost nabízí monoterapie multimodálními/multifunkčními antidepresivy, která postihují více molekulárních cílů různými mechanizmy. Studie v tomto směru zatím chybí.

Nová nomenklatura psychofarmak

A new nomenclature for psychotropic agents (Neuroscience-based Nomenclature)

MUDr.Bc.Libor Ustohal, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 98-102

Článek představuje návrh nové nomenklatury psychofarmak prezentovaný vůdčími osobnostmi mezinárodních neuropsychofarmakologických společností. Cílem této nomenklatury, označované jako nomenklatura založená na neurovědách (Neuroscience- based Nomenclature, NbN), je klasifikovat psychotropní látky dle jejich farmakologického profilu. Vyvinuta byla, aby umožnila racionálnější výběr medikace dle jejího mechanizmu působení. Poslední verze této nomenklatury se zaměřuje na farmakologické domény a módy/mechanismy působení. Vedle nich obsahuje ještě čtyři přídavné dimenze: schválené indikace, účinnost a nežádoucí účinky, praktické poznámky a neurobiologii.

Sdělení z praxe

Aripiprazol v léčbě bipolární poruchy - jeho využití v klinické praxi

Aripiprazole in the treatment of bipolar disorder - its use in the clinical practice

MUDr.Sylva Racková, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 104-107

Aripiprazol je atypické antipsychotikum (parciální agonista D2 a 5-HT1A a antagonista 5-HT2A receptorů). Aripiprazol je účinný v krátkodobé i dlouhodobé léčbě bipolární afektivní poruchy. Na 3 kazuistikách pacientek léčených pro bipolární poruchu ukazujeme možnosti využití aripiprazolu v léčbě tohoto onemocnění.

Léčba farmakorezistentní deprese u polymorbidní pacientky

Treatment of farmacoresistant depression in polymorbid patient

MUDr.Jana Komorousová, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 108-110

Kazuistika představuje léčbu pacientky s diabetem 2. typu, která onemocněla depresí a jejíž psychický stav se po několika letech neúspěšné léčby významně zlepšil při užívání kombinace agomelatinu a venlafaxinu. U pacientky se vlivem této farmakoterapie zlepšily nejen psychické potíže, ale i významně klesla tělesná hmotnost a glykovaný hemoglobin, což je u léčby diabetu žádoucí. Kazuistika ukazuje, že je důležité léčbu podávat při dobré toleranci dostatečně dlouho, než se vysadí pro nedostatečný efekt. Dále se agomelatin jevil jako vhodný pro léčbu deprese u polymorbidní pacientky v lékové kombinaci, a to pro svůj profil lékových interakcí...

Informace a komentáře

Studie VIVALDI (Valdoxan Improves Depressive Symptoms and Normalizes Circadian Rhythms)

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.,

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 112-114

Gerd Laux, Nadja Huttner & studijní skupina VIVALDI: Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2014; 18: 86–96.

Analýza podskupin neintervenční studie VIVALDI: Agomelatin u dříve neléčených pacientů, v kombinované léčbě a po změně léčby. Int J Psychiatry Clin Pract 2014; 18: 86-96.

doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.,

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 115

Laux G, Huttner NA & studijní skupina VIVALDI

Psychoterapie

Skupinová KBT pro pacienty s úzkostně depresivními poruchami - zkušenosti z praxe

Group CBT therapy for patients with anxiety and depressive disorders experience from practice

Mgr.Roman Pešek, Mgr.Sandra Gembčíková, Mgr.Hana Kučová

Psychiatr. praxi 2016; 17(3): 117-122

Článek popisuje zkušenosti se skupinovou kognitivně behaviorální terapií (KBT) na Psychosomatické klinice v Praze. Krátkodobá ambulantní skupinová KBT je určena především pro pacienty s poruchami ze spektra neurotických a úzkostných poruch a s mírnými depresivními poruchami. Jsou zmiňovány struktura a průběh sezení a popisovány zkušenosti s často využívanými kognitivně behaviorálními metodami (např. kognitivní restrukturalizace nebo terapeutické dopisy). Uváděny jsou některé problémy ilustrované na jedné krátké kazuistice. Závěrem jsou zmiňovány zpětné vazby pacientů a diskutovány hypotetické příčiny, proč někteří pacienti z terapie dostatečně...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.