Psychiatrie pro praxi, 2016, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Co dnes trápí ambulantní specialisty?

Zorjan Jojko

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 39

Přehledové články

Biologické markery schizofrenie - stručný přehled a některé aktuální poznatky

Biomarkers of schizophrenia - a brief review and the recent knowledge

prof.MUDr.Ladislav Hosák, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 44-47

Biomarker je charakteristika, která je objektivně měřitelná a hodnotitelná jako indikátor fyziologických biologických procesů, chorobných procesů nebo léčebné odpovědi. Může být definován na úrovni molekulární, buněčné, orgánové nebo systémové. Z hlediska svého zaměření se biomarkery dělí na diagnostické, prediktivní, terapeutické, preventivní či profylaktické. Biomarker je tedy biologický indikátor, který by nám měl pomoci správně předvídat, diagnostikovat, léčit a předcházet danému onemocnění. V případě schizofrenie není v současné době k dispozici žádný biomarker, který by byl využitelný v rámci běžné klinické praxe. Nyní probíhá intenzivní...

Některé aspekty účinnosti a snášenlivosti antidepresiv podstatné pro běžnou klinickou praxi

Some issues of antidepressant efficacy and tolerability relevant for routine clinical practice

prof.MUDr.Eva Češková, CSc.

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 48-52

Současné možnosti dostupných antidepresiv (AD) jsou omezené. Přes velkou heterogenitu depresivních poruch zůstávají monoaminy hlavním cílem léčby. Rozdíly v reakci na léčbu jsou spojeny s genetickou variabilitou. Rozvíjející se farmakogenetika se snaží individualizovat farmakoterapii, v běžné klinické praxi však stále volba konkrétního AD spočívá na individuální účinnosti a snášenlivosti a přiřazení symptomů k biochemické alteraci. Předpokladem účinnosti je nepochybně přítomnost dostatečného množství látky v cílové oblasti CNS. Toto evokuje problematiku adherence k AD. Nejčastějšími důvody nonadherence je nedostatečná účinnost včetně reziduálních...

Terapeutické možnosti poruch hybnosti u Huntingtonovy nemoci

Treatment of movement impairment in Huntington’s disease

MUDr.Jiří Klempíř, Ph.D., prof.MUDr.Jan Roth, CSc.

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 53-58

Huntingtonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění projevující se mnoha motorickými, behaviorálními a kognitivními symptomy. Hlavními poruchami hybnosti jsou nejen mimovolní pohyby, ale také poruchy volní motoriky, které často závažně omezují funkční kapacitu pacienta. Na symptomatickou léčbu chorey je doporučována řada léků, jejichž účinky na poruchy hybnosti však nejsou dostatečně komplexně prostudovány. K nejvíce užívaným preparátům patří: tiaprid, risperidon, haloperidol, tetrabenazin, amantadin a klonazepam. Správná a včasná diagnostika poruch hybnosti, znalosti vlastností léků a stanovení reálných léčebných cílů minimalizují rizika...

Postavení akupunktury v psychiatrii

Position of acupuncture in psychiatry

MUDr.Ondřej Franek

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 59-62

Akupunktura je jednou z metod nekonvenční medicíny, která reprezentuje v současné době relativně rozšířenou léčebně podpůrnou metodu v řadě lékařských oborů, ovšem s nehomogenní základnou. Pouze malé procento psychiatrických diagnóz je indikováno k provádění akupunktury. Vzdělávání v akupunktuře je vzhledem k polymorfnímu výkladu nejednotné. Pohybuje se od východně filozofických pohledů až po vědecký přístup založený na důkazech. Akupunktura nicméně představuje jednoduchou a levnou alternativu v rámci celostního přístupu k pacientovi jak v psychiatrické ambulanci, tak na nemocničním lůžku.

Sdělení z praxe

Agomelatin v léčbě deprese jako další volba při intoleranci SSRI

Agomelatine in treating depression as an alternative in SSRI intolerance

MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., prof.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Miroslav Hajda

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 63-64

Antidepresiva patří ve vyspělých zemích mezi nejčastěji předepisovaná farmaka. Klinická praxe ukazuje na stálou potřebu rozšiřování farmakologických možností účinné antidepresivní léčby. Na výzkum nových antidepresiv byly věnovány nemalé prostředky. Navzdory tomu bylo v posledních letech prezentováno jen několik nových účinných látek, mezi které patří i agomelatin. Agomelatin byl v Evropské unii uveden na trh v roce 2009 a je indikován pro léčbu deprese u dospělých.

Aripiprazol v léčbě schizofrenie - jeho využití v klinické praxi

Aripiprazole in the treatment of schizophrenia - its use in clinical practice

MUDr.Sylva Racková, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 65-68

V současné době máme k dispozici k léčbě schizofrenie řadu antipsychotik. Aripiprazol je parciální agonista D2 a 5-HT1A a antagonista 5-HT2A receptorů. Patří mezi antipsychotika s nízkým výskytem nežádoucích účinků zejména z oblasti metabolických, jako je zvýšení hmotnosti, hladiny prolaktinu. Na 3 kazuistikách pacientů se schizofrenií ukazujeme, u koho lze aripiprazol v léčbě využít, pro jaký typ pacientů je vhodný.

Zahájení léčby depotním antipsychotikem Abilify Maintena v ambulantní praxi, rizika a přínosy. Dvě kazuistiky

Switch to long-acting injectable suspension Abilify Maintena in outpatient settings, risks and benefits. Two case reports

MUDr.Luboš Janů, Ph.D., MUDr.Sylva Racková, Ph.D., MUDr.Miroslava Žáčková

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 69-72

Na dvou kazuistikách popisujeme přechod na aripiprazol ve formě dlouhodobě působících injekcí. Je jen málo informací o možnosti zahájit léčbu depotními antipsychotiky druhé generace v ambulantní praxi. Problémem může být i nedostatek přesných informací o dynamice změny z jiné medikace na novou léčbu. Je potřeba vytipovat vhodné pacienty se zkušeností s orálním aripiprazolem. Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících injekcí může rozšířit léčebné možnosti pro vhodné skupiny pacientů.

Antipsychotika v léčbě poruch autistického spektra

Antipsychotic drugs in treating autism spectrum disorders

MUDr.Alexandra Trefilová

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 73-75

Kazuistika přináší poznatky z praxe o příznacích autizmu v dětském věku a ukazuje na nezbytnost medikovat tyto pacienty zavedeným způsobem léčby, a tím poskytnout pomocnou ruku rodičům v péči o takto nemocné dítě. Uvádí stručný přehled projevů a možnosti léčby u desetileté pacientky s dětským autizmem a přidruženou mentální retardací.

Informace

2. konference o autogenním tréninku - AT nejen v neurorehabilitaci

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2016; 17(2): 77-78


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.