Psychiatrie pro praxi, 2016, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 3

Přehledové články

Trazodon v terapii behaviorálních a psychologických příznaků demence

Trazodone in the treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia

doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 6-8

V neintervenční poregistrační studii byl zkoumán efekt trazodonu na behaviorální a psychologické symptomy demence u pacientů trpících různými typy demence. Trazodon ve formě s řízeným uvolňováním (Trittico AC) se ukázal jako účinná léčba s minimem nežádoucích účinků. Nejlépe byly ovlivněny poruchy spánku, deprese, úzkost a agitovanost. Trazodon tak představuje bezpečnější alternativu k běžně používaným antipsychotikům.

Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi

Therapeutic drug monitoring in psychiatry - possibilities and use in practice

MUDr.Petr Šilhán, MUDr.Ivana Kacířová, Ph.D., MUDr.Martin Hýža, Mgr.Romana Uřinovská, Ph.D., prof.MUDr.Eva Češková, CSc., doc.MUDr.Milan Grundmann, CSc.

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 10-14

Mezi základní způsoby zlepšování péče o pacienty patří individualizace léčby. Jejím hlavním nástrojem je terapeutické monitorování hladin léčiv (TDM), které využívá stanovení koncentrace léčiva v krvi tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti s co nejnižším rizikem toxicity. Při léčbě je totiž nutné počítat s individuálními rozdíly farmakokinetiky, které vedou při podávání stejných dávek psychofarmak až k 20násobným rozdílům v ustálené koncentraci léčiv. TDM je dnes rutinní metodou pouze při léčbě klasickými stabilizátory nálady. Přitom podle mezinárodních doporučených postupů patří mezi léky „rozhodně doporučené“ nebo „doporučené“...

Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů

Results of therapeutically castration by paraphiliac sexual offenders

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc., prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D., DSc., MUDr.Martin Hollý, MBA

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 15-17

Stručná informace o výsledcích terapeutické kastrace u 50 parafilních sexuálních delikventů. Tento výkon výrazně snižuje specifickou recidivitu. Jen 2 (4 %) respondenti spáchali po operaci další sexuální delikt. Nesexuální delikvence nebyla významně ovlivněna. Somatické a psychické negativní důsledky kastrace nebyly časté. Výkon významně snížil sexuální aktivitu respondentů. Naprostá většina vyšetřených považuje výkon za pozitivní. Jen malá část, asi desetina souboru, pochybuje o dobrovolnosti svého souhlasu s operací.

Telemedicína v psychiatrii

Telemedicine in psychiatry

MUDr.Miroslava Žáčková, MUDr.Hana Valentová, MUDr.Sylva Racková Ph.D., MUDr.Luboš Janů Ph.D.

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 18-21

Telemedicína zažívá nárůst zájmu. Telepsychiatrie rozhodně není první aplikací. Použití telekomunikačních prostředků s cílem poskytování zdravotní péče může mít řadu příčin. Použití telemedicíny je založeno s cílem zlepšit dostupnost psychiatrické péče, snížit její náklady a snížit stigmatizaci psychiatrií pro běžné lidi. V tomto článku diskutujeme pro a proti této metody. Je třeba dalších studií v různých zemích k vydání nařízení a standardů pro její použití. Subjektivní přijetí je založeno hlavně na spolupráci specialistů, pacientů a regulačních orgánů. Zlepšení zdravotní péče je hlavním důvodem pro telemedicínu.

Sebepoškozování v dětství a dospívání

Self-harm during childhood and adolescence

Mgr.MUDr.Eva Rozsívalová

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 22-24

Záměrné sebepoškozování či sebezraňování (deliberate self harm, self injury) je nevhodný škodlivý zvládací (copingový) mechanizmus. Jedná se o behaviorální projev pozorovatelný i v dětství a dospívání. Mluvíme o povrchním sebeřezání, sebepálení, předávkovávání se medikamenty či jinými chemickými látkami, sebetlučení, sebeškrcení, rozrušování ran, vytrhávání vlasů a podobně. Dospívající si chce uškodit a zároveň zůstat naživu. Následky sebepoškození skrývá, důležitější je pro něj proces sám, než výsledek. V průběhu prožívá bažení (craving), nárůst vzrušení (arousalu), jeho vybití a úlevu spojenou s potřebou opakování. V terapii využíváme nejčastěji...

Sdělení z praxe

Indikace atomoxetinu - kazuistika léčby ADHD v dospělosti

Use of atomoxetine in the treatment of adult ADHD - case study

MUDr.Bc.Daniela Zmeškalová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc.

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 25-27

Prezentovaná kazuistika popisuje případ mladé dospělé ženy přicházející do psychiatrické ambulance primárně pro poruchy pozornosti. Je stanovena diagnóza ADHD a pacientka je nastavena na nestimulační medikaci atomoxetinem s dobrým efektem na poruchy pozornosti, impulzivitu, hyperaktivitu a s pozitivním dopadem na fungování ve školním prostředí a lepší časovou organizaci.

Epilepsie a porucha narušování kůže

Epilepsy and excoriation (Skin-Picking) disorder

MUDr.Jan Hubeňák, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 28-30

Porucha narušování kůže je novou diagnostickou jednotkou v DSM-5 a perspektivně bude zařazena i v MKN-11. Nemoc je spojována s dysfunkcí v kortexu frontálních laloků a pravděpodobně je zde narušena i glutamátergní transmise. Kazuistika nemocné s komorbiditou poruchy narušování kůže, epilepsie a poruchy přizpůsobení s protrahovanou depresivní reaktivitou ukazuje na dosud omezené léčebné znalosti ve vztahu k této nemoci.

Psychofarmakologický profil

Vortioxetin: přehled nového antidepresiva

Vortioxetine: a review of new antidepressant

prof.MUDr.Pavel Mohr, Ph.D., MUDr.Tomáš Melicher, MUDr.Pavel Knytl

Psychiatr. praxi 2016; 17(1): 31-32

Vortioxetin je nové antidepresivum s tzv. multimodálním mechanizmem účinku, působí jako antagonista 5-HT3A, 5-HT7 a 5-HT1D receptorů, agonista 5-HT1A, parciální agonista 5-HT1B receptorů a inhibuje serotoninový transportér. Antidepresivní účinnost vortioxetinu v dávce 10–20 mg prokázalo celkem 13 krátkodobých a 1 dlouhodobá kontrolovaná studie. Ve 3 placebem kontrolovaných studiích vortioxetin také pozitivně ovlivnil kognitivní funkce, a to nezávisle na zlepšení depresivních příznaků. Vortioxetin je dobře tolerován, s nízkou incidencí sexuálních dysfunkcí. Nejčastějším nežádoucím účinkem je přechodná a na dávce závislá nauzea a zvracení....


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.