Psychiatrie pro praxi, 2015, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Psychiatr. praxi 2015; 16(3):

Přehledové články

Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby

Optimising treatment in Alzheimer’s disease

MUDr.Vanda Franková

Psychiatr. praxi 2015; 16(3): 79-82

Prvním předpokladem optimální léčby Alzheimerovy choroby je správná diagnóza a rozpoznání všech příznaků. Léčit je třeba začít co nejdříve, nejlépe již v iniciálním stadiu onemocnění. Přístup musí být komplexní, zaměřený na konkrétního člověka, zahrnovat nejen pacienta, ale i jeho rodinu/pečující. Nezbytná je péče o celkový tělesný i psychický stav, racionální léčba dalších chorob, vhodná aktivizace. Problémové chování vyžaduje podrobnou analýzu, a pokud možno nefarmakologický přístup. Ve farmakoterapii Alzheimerovy choroby jsou indikovaná kognitiva: inhibitory cholinesteráz a memantin. Pojišťovna je hradí při dodržování předepsaných podmínek....

Vzácné nežádoucí příhody u léků užívaných v psychiatrii: Serotoninový syndrom a arytmie torsade de pointes

Rare adverse drug reactions in psychiatry: Serotonin syndrome and arrhythmia torsade de pointes

MUDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Psychiatr. praxi 2015; 16(3): 84-88

Postupně narůstá ohrožení pacientů arytmiemi spojenými s prodloužením intervalu QT a serotoninovým syndromem, které bývají v obou případech způsobeny farmakodynamickou interakcí. Prodloužení intervalu QT je spojeno se zvýšením rizika arytmie torsade de pointes (TdP), což je polymorfní komorová tachykardie, která může zapříčinit náhlou smrt pacienta. K TdP dochází u pacientů s vrozeným prodloužením QT, nebo k TdP dochází při získaném prodloužení QT, které je způsobeno vnějšími faktory, k čemuž zpravidla přispívají určité vrozené dispozice. Serotoninový syndrom je vzácný, potenciálně život ohrožující stav, který je způsoben léky se serotoninergní...

Suicidalita u poruch osobnosti

Suicidality in personality disorders

Mgr.Zuzana Sedláčková, PhDr., Marie Ocisková, Ph.D., prof.MUDr.Ján Praško Pavlov, CSc., doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., MUDr.Aleš Grambal, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2015; 16(3): 91-95

Porucha osobnosti má výrazný vliv na prožívání a chování jedince. Její přítomnost může zvyšovat riziko výskytu suicidálního chování, protože je zpravidla spojena se zhoršenou schopností zvládat stresové situace. Zátěžové události mohou spustit suicidální myšlenky, nebo vést k suicidálnímu pokusu. Spouštěče suicidálních rozlad mohou být specifické v závislosti na konkrétním typu poruchy osobnosti. Riziko sebevraždy je zvýšené především u disociální, histriónské, hraniční a narcistické poruchy osobnosti. Komorbidní psychiatrická porucha, zvláště pak deprese, může zvyšovat pravděpodobnost výskytu suicidálního jednání.

Sdělení z praxe

Léčba generalizované úzkostné poruchy pomocí pregabalinu

Treatment of generalized anxiety disorder by using of pregabaline

MUDr.Miroslav Hajda, MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., prof.MUDr.Ján Praško Pavlov, CSc.

Psychiatr. praxi 2015; 16(3): 101-104

Generalizovaná úzkostná porucha je častá, trpí jí kolem 8 % populace. Jedná se o poruchu, která je často poddiagnostikovaná, buď není vůbec zjištěna a potíže jsou pokládány za běžné obavy a starosti, nebo je mylně diagnostikována jinak, nejčastěji s nálepkou smíšené úzkostně depresivní poruchy nebo poruchy přizpůsobení. Stejně jako je často minuta správná diagnóza, je často prováděna nesprávná léčba. Pacienti sami často vyhledávají péči jiných lékařů než psychiatrů, tím také unikají pozornosti a správné léčbě. Často volí „samoléčbu“, která však nezřídka zahrnuje užívání návykových látek. V následujícím textu prezentujeme kazuistiku...

Touretteův syndrom a obsedantně kompulzivní porucha

Tourette syndrome and obssessive - compulsive disorder

doc.MUDr.Eva Malá, CSc.

Psychiatr. praxi 2015; 16(3): 105-107

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha Popis Touretteova syndromu (TS), nejčastější komorbidní poruchy – „triáda“ obsedantně kompulzivní poruchy, hyperkinetické poruchy a Touretteova syndromu, léčba. Popsány kazuistiky s diagnózou TS, kompulzivními a obsedantními symptomy (OC) a neběžnou kompulzí.

Ambulantní psychiatrie

Porucha nebo něco jiného? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi

A disorder or anything else?

MUDr.David Skorunka, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2015; 16(3): 96-100

Psychiatrická ambulance, Rychnov nad Kněžnou Článek je věnován psychosomatickému a psychoterapeutickému přístupu v ambulantní psychiatrické praxi. Zdůrazňuje význam psychosociálních okolností a životního kontextu u člověka s projevy tzv. duševní poruchy. Jako možnost naplnění bio-psycho-sociální perspektivy v ambulantní praxi je uveden příklad interdisciplinární spolupráce. Kromě vlastních zkušeností jsou zmíněny některé myšlenky současné kritické psychiatrie.

Psychoterapie

Svoboda a psychoterapie

Freedom and psychotherapy

Mgr.et Mgr.Jana Vyskočilová, prof.MUDr.Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr.Aleš Grambal, MUDr.Daniela Jelenová, MUDr.Andrea Cinculová

Psychiatr. praxi 2015; 16(3): 108-114

Problémy, se kterými klient přišel do terapie, mohou souviset s jeho možnostmi svobodné volby. Jeho nesvoboda se může podílet na vzniku a udržování problémů. Z psychologického hlediska lze rozlišit mezi svobodou vnitřní a vnější, podle povahy překážek a zábran, které svobodu omezují. Terapie může být chápána jako proces, kterým je klient veden k aktivnímu zvyšování své svobody. Je tím míněna svoboda od destruktivních návyků, sebeomezujících postojů, nutkavých činů, příznaků apod. Ani klient, ani terapeut však nejsou při vytváření terapeutického vztahu plně svobodní, protože si do něj přinášejí vědomou i nevědomou zkušenost z minulosti. Z hlediska...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.