Psychiatrie pro praxi, 2015, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2015?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Psychiatr. praxi 2015; 16(1):

Přehledové články

Agomelatin v léčbě deprese v podmínkách klinické praxe

Agomelatine in the treatment of depression under practice condition

MUDr.Sylva Racková, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2015; 16(1): 6-10

Agomelatin je syntetický analog melatoninu, agonista melatoninových MT1, MT2 a antagonista 5-HT2C receptorů. Díky svému receptorovému profilu se liší v účinnosti a profilu nežádoucích účinků od ostatních antidepresiv ze skupin SSRI a SNRI. Článek se kromě účinnosti agomelatinu v léčbě deprese podrobněji zaměřuje na jeho odlišnosti od SSRI a SNRI, a na jeho použití v podmínkách běžné klinické praxe, tzn. i u pacientů se somatickými onemocněními.

Poruchy příjmu potravy - spolupráce psychiatra s pediatrem a gynekologem

Eating disorders: collaboration of psychiatrist with paediatrician and gynaecologist

MUDr.Jiří Koutek, Ph.D., doc.PhDr.Jana Kocourková

Psychiatr. praxi 2015; 16(1): 11-13

Poruchy příjmu potravy patří mezi psychická onemocnění, která významně ovlivňují somatický stav nemocných. Předmětem spolupráce psychiatra s pediatrem je zejména diagnostika spolu s vyloučením organické příčiny a dále realimentace často přítomné kachexie. Úkolem gynekologa je pak vyšetření a léčba amenorey, která je jedním ze základních symptomů mentální anorexie a vyskytuje se často také u mentální bulimie.

Workoholismus a jeho důsledky

Workoholism and it’s consequences

Mgr.Jana Vyskočilová

Psychiatr. praxi 2015; 16(1): 14-20

Součástí workoholismu je nadměrný čas trávený v zaměstnání, zabývání se prací natolik, že dochází k omezením v dalších oblastech života, ke ztrátě schopnosti kontroly omezit práci a ztrátě potěšení z vykonané práce, též k negativním emočním, sociálním a zdravotním důsledkům. Etiologie workoholismu není známa, ale pravděpodobně souvisí s určitými osobnostními charakteristikami jedince, jako jsou kompulzivní, narcistické nebo závislé rysy, které nutí jedince k tomu, aby pracoval více, než vyžaduje pracovní situace, a které vedou k tomu, že se práce stává hlavním nástrojem uspokojení, ve srovnání s dalšími oblastmi života. Současně se také diskutují...

Poruchy osobnosti v manželství a partnerském vztahu

Personality disorder in marriage and partnership

PhDr.Petra Kasalová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc., Mgr.Filip Jadlovec

Psychiatr. praxi 2015; 16(1): 21-23

2Soukromá psychologická praxe Ostrava Osobnostní charakteristiky hrají důležitou roli v predikci manželské spokojenosti. Lidé s osobnostním narušením mají logicky významné potíže s navazováním a zejména s udržováním vztahů. Spojitost mezi nefunkčním manželstvím a osobnostní patologií partnerů může mít zdroj v nedostatečném vhledu na vlastní chování u jednoho či obou partnerů. Lidé s poruchou osobnosti zažívají v mezilidských vztazích četná nedorozumění, dezinterpretace, špatně komunikují a mají vyšší pohotovost k verbální a fyzické agresi. Nerozumí tomu, že zdroj konfliktů, které zažívají, je v jejich osobních procesech a vztahování se ke...

Sdělení z praxe

Pregabalin v léčbě generalizované úzkosti a lékové závislosti na alprazolamu

Pregabalin therapy in generalized anxiety disorder and alprazolam dependence

MUDr.Juraj Tkáč

Psychiatr. praxi 2015; 16(1): 24-26

Zneužití léků na předpis a závislost na nich jsou časté problémy v podmínkách primární péče. Látky vyvolávající závislost mají vážné účinky na neurotransmiterové systémy zapojené do patofyziologie úzkostných poruch s chronickým užíváním a mohou odhalit zranitelnost nebo vést k organickým změnám, které se projevují jako úzkostná porucha. Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) následuje za obdobím s nízkým stupněm remise a obdobím častých relapsů. Komorbidita s užíváním látek vyvolávajících závislost snižuje pravděpodobnost se zotavit z GAD a zvyšuje riziko exacerbace onemocnění.

Psychofarmakologický profil

Avanafil - nový inhibitor fosfodiesterázy pro léčbu erektilní dysfunkce v klinické praxi. Čím se liší od zavedených molekul?

Avanafil - a novel phosphodiesterase inhibitor for treating erectile dysfunction in clinical practice.

MUDr.Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

Psychiatr. praxi 2015; 16(1): 27-28

Iscare IVF, Praha Inhibitory fosfodiesterázy pátého typu jsou lékem volby pro léčbu erektilní dysfunkce. Nyní do našeho portfolia přibývá další molekulaavanafil. V čem jsou její odlišnosti od stávajících iPDE-5?

Zaznělo na kongresu

Redukce spotřeby alkoholu s farmakologickou podporou

Reducing alcohol consumption with pharmacological support

MUDr.Marta Šimůnková, MUDr.Petr Hrubeš

Psychiatr. praxi 2015; 16(1): 30-33

Psychiatrie pro praxi – XI. konference ambulantních psychiatrů, která se konala koncem loňského listopadu v Olomouci, dala příležitost k vystoupení MUDr. Petru Hrubešovi (Psychiatrická klinika FN Hradec Králové a Léčebna návykových nemocí Nechanice). V prezentaci Léčba alkoholizmu v běžné klinické praxi sdělil, jaké jsou roční zkušenosti s novou strategií léčby závislosti na alkoholu, při níž se snižuje množství konzumovaného alkoholu za farmakologické a psychosociální podpory. Tento druh léčby je vhodný pro motivované pacienty bez abstinenčních příznaků a atrahuje k léčbě i ty nemocné, pro něž je v počátcích terapie abstinence nepřijatelná.


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.