Psychiatrie pro praxi, 2014, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Jak se vede českému lázeňství?

MUDr. Eduard Bláha

Psychiatr. praxi 2014; 15(3): 95

Přehledové články

Cirkadiánní rytmy u pacientů s bipolární poruchou

Circadian rhytms in patients with bipolar disorder

MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., prof.MUDr.Ján Praško, CSc.

Psychiatr. praxi 2014; 15(3): 99-102

Bipolární afektivní porucha je onemocnění spojené s narušením cirkadiánních rytmů. Přesný mechanizmus ovlivňování nálady cestou narušení cirkadiánních rytmů avšak zůstává stále nejasný. Hlavní pacemaker (udavač rytmu) se nachází v suprachiasmatickém jádru hypotalamu. Tyto vnitřní hodiny jsou regulovány cyklickými vlivy prostředí. Již dříve se přepodkládalo, že lidé, kteří trpí bipolární poruchou, mají se synchronizací s environmentálními vlivy problémy. Tyto předpoklady potvrdil objev cirkadiánních genů, které se v pravidelných smyčkách exprimují. Bylo prokázáno, že některé varianty hodinových genů mohou hrát roli v citlivosti k bipolární poruše....

Léčba insomnie u dětí s ADHD

Treatment of insomnia in children with ADHD

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Psychiatr. praxi 2014; 15(3): 103-105

Behaviorální intervence by měly být považovány za první linii léčby nespavosti, i když jsou nutné další důkazy z randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) k potvrzení jejich účinnosti u ADHD. Randomizované, kontrolované studie podporují užití melatoninu, který redukuje spánkovou latenci, jako farmakologickou léčbu insomnie u ADHD. Důkazy pro účinnost jiných léků jsou více limitované.

Duální antidepresiva - použití v klinické praxi

Dual-action antidepressants - the use in clinical practice

doc.MUDr.Martin Bareš, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2014; 15(3): 108-111

Národní ústav duševního zdraví, Česká republika Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Duální antidepresiva (venlafaxin, duloxetin, mirtazapin) jsou široce užívána v klinické praxi. Autor zmiňuje jejich účinnost při vzájemném porovnání v léčbě depresivní poruchy, jejich snášenlivost, užití v dalších indikacích a u speciálních populací (deprese v pozdním věku, těhotenství, kojení).

Diagnostika a farmakoterapie ADHD v dospělosti

Diagnosis and pharmacotherapy of adult ADHD

doc.MUDr.Jiří Masopust, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Mohr, Ph.D., doc.MUDr.Martin Anders, Ph.D., prof.MUDr.Radovan Přikryl, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2014; 15(3): 112-117

Porucha pozornosti a hyperaktivity (ADHD) patří mezi nejčastější psychiatrické poruchy dětského věku a přetrvává ve většině případů do dospělosti. Diagnóza ADHD by měla být zvažována i v případě, pokud nebyla diagnostikována již v dětství, důležitá je perzistence symptomů a jimi způsobené funkční postižení. Ve farmakoterapii ADHD v dospělosti mají nejlépe prokázanou účinnost se stejnou silou důkazů stimulancia a atomoxetin. Atomoxetin je jediným preparátem se schválenou indikací k léčbě ADHD v dospělosti v ČR. Tento text přináší přehlednou informaci o diagnostice a psychofarmakoterapii ADHD v dospělosti.

Kognitivně behaviorální terapie chronických halucinací

Cognitive behavioral therapy of chronic hallucinations

MUDr.Kristýna Vrbová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc., Mgr.Marie Ocisková, Mgr.Lucie Šmejkalová

Psychiatr. praxi 2014; 15(3): 117-124

Celoživotní prevalence schizofrenie se pohybuje podle epidemiologických studií mezi 1–1,5 %. I když moderní farmakoterapie vedla k významnému snížení utrpení nemocných, kolem 25 % schizofrenních pacientů je označováno za „farmakologicky rezistentní“ a 20–60 % přeruší užívání doporučené medikace. Kromě příznaků odolávajících léčbě bývá průběh nemoci negativně ovlivňován dalšími faktory, jako je premorbidní osobnost, kognitivní deficit, rodinné a interpersonální problémy, abúzus návykových látek a stigmatizace. Všechny tyto okolnosti poukazují na potřebu doplnit biologickou léčbu systematickými psychoterapeutickými intervencemi....

Sdělení z praxe

Prionové demence

Prion dementia

MUDr.Richard Krombholz

Psychiatr. praxi 2014; 15(3): 125-128

Prionová onemocnění patří mezi vzácné příčiny syndromu demence, jejich incidence je 1–2 případy na 1 milion obyvatel za rok, tedy přibližně 1 promile incidence Alzheimerovy nemoci. Jedná se však o závažná onemocnění, často s dlouhou inkubační dobou a infaustní prognózou. Psychiatr může být jedním z lékařů první linie, který s nemocným přijde do styku. Důležitá pro vyslovení podezření na prionové onemocnění je znalost klinického obrazu a odlišnosti od častěji se vyskytujících demencí. Pro klinickou praxi je také důležité znát epidemiologická opatření, která se prionových onemocnění týkají včetně jejich dispenzarizace a povinného hlášení.

Právo v psychiatrii

Alkohol a drogy při řízení motorového vozidla a posouzení schopnosti je řídit

Alcohol and drugs in the driving of a motor vehicle and assessment of fitness to drive

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2014; 15(3): 129-133

Překročí-li u řidiče motorového vozidla (MV) hladina alkoholu v séru 1 g/kg, bývá řidič trestně stíhán pro přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku. Stejně tak byl donedávna stíhán, bylo-li mu zjištěno v séru jakékoli množství drogy (nejčastěji THC, metamfetaminu). U nealkoholových návykových látek se však prosazují podobné hranice jako u alkoholu, tedy 1. hranice, pod kterou se řidič nepovažuje za ovlivněného (u alkoholu 0,2 g/kg), 2. hranice, nad kterou je vyloučena způsobilost k řízení MV, tedy jde o trestný čin (u alkoholu 1 g/kg). Mezi těmito hranicemi se jedná o přestupek (hladina snižující způsobilost...

Informace

Autentičtí pokračovatelé Schultzova autogenního tréninku v ČR

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Psychiatr. praxi 2014; 15(3): 134


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.