Psychiatrie pro praxi, 2014, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Některé užitečné prvky komunikace

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 51

Přehledové články

Suicidální chování a sebepoškozování u poruch příjmu potravy

Suicidal behavior and self harming associated with eating disorders

doc.PhDr.Jana Kocourková, MUDr.Jiří Koutek, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 55-57

U pacientů s poruchami příjmu potravy se ve významné míře vyskytuje suicidální chování. Suicidium je považováno za hlavní příčinu smrti u mentální anorexie, u mentální bulimie jsou častěji zastoupeny suicidální pokusy a sebepoškozování. Za rizikové komorbidní faktory je považovaná zejména depresivní porucha, hraniční porucha osobnosti a užívání návykových látek. Posouzení suicidálního a sebepoškozujícího chování u pacientů s poruchou příjmu potravy by mělo být součástí základního vyšetření.

Rizika a nevýhody podávání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí

Risks and drawbacks of administering antipsychotic drugs in long-term care in patients with dementia

doc.MUDr.Iva Holmerová, Ph.D., MUDr.Robert Rusina, Ph.D., doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 58-61

Článek se zabývá problematikou a riziky užívání antipsychotik v dlouhodobé péči u pacientů s demencí. Uvádí základní informace o preskripci antipsychotik, jejich indikacích i rizicích u těchto pacientů. Dále jsou uvedena některá data týkající se preskripce antipsychotik u nás i v zahraničí. Autoři v článku zdůrazňují potřebu komplexního přístupu k managementu behaviorálních a psychologických symptomů demence (BPSD) včetně psychosociálních přístupů a podrobné analýzy dané situace, zejména pak potřebu věnovat pozornost možným somatickým provokujícím faktorům včetně bolesti.

Pokud mě cejchujete, běžte s tou terapií někam! Hraniční porucha osobnosti a stigma

If you label me, go with your therapy to hell! Borderline personality disorder and stigma

PhDr.Marie Ocisková, Mgr.Zuzana Sedláčková, prof.MUDr.Ján Praško, CSc., doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 62-67

Úvod: S hraniční poruchou osobnosti se pojí četné projevy, které narušují mezilidské vztahy. Odborníci na duševní zdraví i běžná populace nezřídka smýšlejí o pacientech trpících touto poruchou negativně, což může ztěžovat vytvoření a udržení nosného terapeutického vztahu. Metoda: Pomocí Web of Science, Medline a Scopus byly identifikovány výzkumné a přehledové články. Klíčová slova představovaly termíny „hraniční“, „stigma“, „internalizované stigma“, „terapie“, „léčba“, „psychoterapie“ a „psychosociální léčba“. Výsledky: Názory psychiatrického personálu na pacienty...

Odmítání jídla v gerontopsychiatrii

Food refusal in geriatric psychiatry

MUDr.Vanda Franková, MUDr.Petra Stanková, MUDr.Jana Nyklesová

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 68-70

Odmítání jídla patří v gerontopsychiatrii k běžným příznakům. Nejčastěji je součástí syndromu deprese, psychózy či demence. Nelze ale opomíjet ani somatické příčiny. Článek ukazuje několik kazuistik, kde hlavním příznakem je právě odmítání jídla s rozličnou kauzalitou.

Mobbing - vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí

Mobbing - Serious Problems in Work Relations, With Special Reference to Health Care Settings

PhDr.Pavel Harsa, Ph.D., Mgr.Marek Macák, MUDr.Dana Kertészová, MUDr.Pavlína Chrenková, Mgr.Jiří Michalec, Mgr.Nina Nechanická, Mgr.Hana Krupníková, Mgr.Stanislava Bačkovská, PhDr.Radek Ptáček, Ph.D., doc.MUDr.Ilja Žukov, CSc.

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 71-74

Článek pojednává o současných projevech mobbingu ve společnosti s důrazem na oblast zdravotnictví. Autoři ve svém přehledu shrnují a popisují jednotlivé projevy agrese, šikany, mobbingu i bossingu v pracovních kolektivech. Upozorňují na nebezpečnost a na narůstající výskyt těchto jevů ve společnosti, což stručně dokumentují z několika výzkumných projektů. Zabývají se tím, kdo je označován za původce mobbingu, kdo je obětí, jak tyto formy nevhodného chování probíhají, jak jim lze předcházet a jak tyto situace řešit.

Sdělení z praxe

Abúzus tianeptinu

Tianeptin abuse

MUDr.Martin Hýža, MUDr.Martina Čechová

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 75-77

Antidepresiva jsou obecně považována za léky, které nevyvolávají závislost. Výjimkou jsou dopaminergně působící starší preparáty tranylcypromin a amineptin. V literatuře se, i když stále okrajově, objevují od 90. let zprávy o abúzu tianeptinu, a to i ve velmi vysokých dávkách, při předpokládaném stimulačním účinku. Tyto poznatky nabourávají dříve hojně doporučované užití tianeptinu u závislých pacientů s depresivními či úzkostnými příznaky. Rozbor literatury doplňujeme o vlastní kazuistiku.

Právo v psychiatrii

Svéprávnost a její omezení. Neplatnost právního jednání

Legal capacity and its restriction. Nullity of legal action

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 87-89

Článek přehledně shrnuje pojetí svéprávnosti dle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., OZ): Omezení svéprávnosti chrání duševně nemocné osoby před následky jejich poruchy; k tomuto účelu bylo nadbytečné svéprávnosti zcela zbavovat jako dosud. Nový OZ upustil od úplného zbavení a svéprávnost lze jen omezit v určité záležitosti na určitou dobu. Zpravidla půjde o omezení v nakládání s majetkem od určité stanovené hodnoty a k ostatním úkonům bude člověk způsobilý. Ani omezení svéprávnosti nezbavuje práva jednat v běžných záležitostech. Omezit svéprávnost člověka lze jen v zájmu dotčeného člověka, a to jen v těch úkonech, při kterých by mu...

Psychoterapie

Jak pracuje rodinný terapeut u PPP?

How does a family therapist work in the case of eating disorders?

MUDr.Vladislav Chvála, PhDr.Ludmila Trapková

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 77-80

Případ léčby PPP, na kterém můžeme ilustrovat, jak se vyplatí trvat na práci s celou rodinou, tedy nejen se samotnou pacientkou s poruchou příjmu potravy, ale i s jejími rodiči současně. V tomto případě se celá terapie odehrávala v pěti sezeních a hlavním tématem byl zápas o to, zda se otec zapojí nebo ne. Úspěšná léčba končí krátce poté, co jsme otce pro spolupráci získali. Text vznikal postupně jako zápisy terapeuta z jednotlivých sezení s minimálními jazykovými úpravami a s několika vysvětlujícími poznámkami. Jména i některé indicie byly pozměněny v zájmu anonymity rodiny, která dala souhlas k publikaci už před více než 5 lety při ukončení...

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Values and cognitive behavioral therapy

prof.MUDr.Ján Praško, CSc., PhDr.Marie Ocisková, Mgr.Jana Vyskočilová, PhDr.Zuzana Sedláčková, MUDr.Petr Možný

Psychiatr. praxi 2014; 15(2): 81-87

Hodnoty jsou tím, co dává lidskému životu směr a v některých případech pocit smysluplnosti a sounáležitosti s druhými a světem. Jejich vliv je všeprostupující. Dominantní hodnoty ovlivňují myšlenkové vzorce člověka, jeho emoce, přání a potřeby. Ze samé podstaty jsou nástrojem hodnocení toho, co jedinec pokládá za důležité a správné a co nikoliv. Hluboko usazená přesvědčení a úsudky pak často formují chování. Vlastního systému hodnot si jedinec může být plně vědom, nezřídka však leží více či méně mimo pole plného vědomí. Alespoň příležitostné uvědomování vlastních priorit a hodnotového nastavení přitom může být účinným prostředkem seberegulace....


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.