Psychiatrie pro praxi, 2013, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Andělský rozhovor

Mgr. Jan Pomykacz

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 99

Přehledové články

Postoje psychiatrů k depotní léčbě

Psychiatrists attitude to antipsychotic depot treatment

prof.MUDr.Eva Češková, CSc.

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 102-104

Nejprve je shrnuta historie a současnost depotní léčby antipsychotiky (AP). V současné době máme k dispozici v depotní formě i AP 2. generace. Při dlouhodobé léčbě se ukazuje, že depotní AP jsou úspěšnější v prevenci relapsů než perorální léčba. Vzhledem k tomu, že lékaři diagnostikují a volí léčbu, jsou jejich postoje k různým formám léčby důležité. Lékaři používají depoty konzervativním způsobem a většinou je podávají po několika epizodách z důvodů nonadherence. Pacienti by měli být informováni o různých formách léčby v časných fázích nemoci a měli by mít možnost rozhodovat o formě léčby.

Psychofarmaka v pedopsychiatrii

Pharmacotherapy of child and adolescent psychiatry

doc.MUDr.Eva Malá, CSc.

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 106-110

Při nasazení farmakoterapie u dětí je nutné brát v úvahu aspekt vývojový, maturační, sociální a komunikativní. V článku je probrána pouze farmakoterapie, i když samozřejmě je léčba vždy komplexní – psycho, farmako a socioterapeutická. Okrajově jsou zmíněny nálezy u přesně definovaných diagnostických jednotek pomocí zobrazovacích metod a zkušenosti z praxe podporující některé terapeutické postupy „off-label“.

Rizika polypragmázie v gerontopsychiatrii

Risks of polypharmacy in psychiatry

MUDr.Hana Drástová, MUDr.Richard Krombholz

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 112-115

Farmakologická léčba ve vyšším věku má svá specifika a mezi nejčastější problematické situace u gerontopsychiatrických pacientů patří polypragmázie. U řady starších pacientů dochází k řetězení více somatických a psychických poruch, což přináší potřebu vyššího využívání farmakoterapie. Navíc ve stáří jsou nežádoucí lékové účinky a lékové interakce častější než v mladší populaci, nejohroženější skupinou jsou právě polymorbidní starší pacienti. Dále je známa řada léčiv, která mají schopnost sekundárně psychiatrickou symptomatiku navodit v rámci svých nežádoucích účinků. Tyto stavy je potřeba aktivně vyhledávat a snažit se jim předcházet. Bezpečná...

Noční můry a možnosti jejich léčby

Nightmares and the possibilities of their treatment

MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., prof.MUDr.Ján Praško, CSc., MUDr.Daniela Jelenová, MUDr.Aleš Grambal, doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 116-122

Noční můry jsou snové prožitky, spojené se strachem a úzkostí. Doprovázejí lidstvo od nepaměti, první zmínky o nich se nacházeji již v Bibli. Mohou se objevit u jedinců bez psychické poruchy, ale mohou také některé psychické poruchy doprovázet. Patří mezi typické příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Obsah nočních můr se může vztahovat k minulosti, kdy se ve snu vracejí vzpomínky na traumatickou, nedořešenou nebo nedostatečně zpracovanou traumatickou událost, nebo se mohou týkat ohrožení v budoucnosti. Po probuzení z noční můry je jedinec rychle bdělý a schopen reagovat. Obsah snu si pamatuje nejen bezprostředně po probuzení, ale...

Monitoring bezpečnosti léčby risperidonem u dětí a adolescentů

Safety monitoring of the treatment with risperidone in children and adolescents.

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 123-126

Risperidon je atypickým antipsychotikem velmi často užívaným u dětí. Byl potvrzen jeho prospěch a bezpečnost v nízkých dávkách při léčbě poruch chování u dětí a adolescentů. Při dlouhodobé léčbě risperidonem uvádějí studie u dětí signifikantní zvýšení váhy a BMI, extrapyramidové účinky a různé zvýšení hladiny prolaktinu. Vodítka Kanadské aliance pro monitoring účinnosti a bezpečnosti antipsychotik u dětí (CAMESA) jsou specificky cílena na metabolické a neurologické nežádoucí účinky a na to, jak by měly být monitorovány.

Sdělení z praxe

Chronické bolesti a arteterapeutická péče

Chronic pain and art therapy

PhDr.Ing.Marie Lhotová

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 130-132

U pacienta trpícího od dětství bolestmi páteře a bolestmi hlavy jsme v rámci psychoterapeutické péče indikovali multimodální přístup s využitím imaginativních metod, výtvarné tvorby a verbálních vstupů do obsahu a formy vytvořených obrázků. S výtvarnou tvorbou jsme pracovali formou exprese i recepce. Následující kazuistika představuje kauzální analytickou práci se symbolickou podobou a symbolickou konfrontací s bolestí.

Ve zkratce

Deprese u pacientů s demencí

Depression in patients with dementia

MUDr.Vanda Franková

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 127-129

Depresivní poruchy se vyskytují asi u 40 % pacientů s demencí. Zhoršují kognitivní dysfunkci a úroveň fungování, vedou k behaviorálním poruchám. Snižují kvalitu života nemocných i jejich pečujících a zvyšují riziko institucionalizace. Často zůstávají nediagnostikovány nebo jsou špatně léčeny. Musíme je proto cíleně vyhledávat a včas a správně léčit.

Psychoterapie

Psychorozchod, KBT a kazuistika

Psychobreak-up, CBT and a case study

Mgr.Roman Pešek

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 133-135

Psychosomatická klinika, Praha Článek se zabývá projevy a zvládáním psychických problémů spojených s partnerským rozchodem. Popisovány jsou obvyklé fáze tzv. psychorozchodu s jejich projevy v emoční, myšlenkové, tělesné a behaviorální rovině. Doporučovány jsou metody, většinou z repertoáru kognitivně-behaviorální terapie, jak průvodní potíže zvládat. V závěru je uvedena kazuistika popisující komplikovaný průběh psychorozchodu a související psychoterapii.

Informace

Právní podmínky pro komplexní léčbu pacientů s duševní poruchou v ambulantní praxi

Legal conditions for comprehensive treatment of patients with mental disorder in outpatient practice

Ing.Josef Závišek

Psychiatr. praxi 2013; 14(3): 136-138

Při poskytování zdravotních služeb osobám s duševní poruchou v ambulantní praxi je nutné zahrnout postup nejen podle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., ale i zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., při respektování podmínek zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Jen takto poskytovaná komplexní služba může plnit svůj cíl – ovlivnit další léčbu a vývoj nemoci.


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.