Psychiatrie pro praxi, 2013, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Spiritualita v psychiatrii

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 51

Přehledové články

Akutní psychotické poruchy, diagnostika a léčba

Acute psychotic disorders

doc.MUDr.Pavel Pavlovský, CSc.

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 54-57

Přehledný článek, který se zabývá akutními psychotickými poruchami představujícími důležitou oblast psychiatrické péče z hlediska diagnostického a terapeutického, neboť mnohé případy se projevují i hetero- nebo autoagresivním chováním, kdy je třeba okamžitého zásahu. Etiologicky jde o velmi nejednotnou skupinu diagnóz, z nichž mnohé jsou spíše syndromologické než nozologické; někdy jsou řazeny do oblasti schizofrenie a schizofrenii blízkých stavů, u jiných převažuje složka afektivní, řada akutních poruch spadá do oblasti duševních poruch organických a symptomatických; sem spadají i psychotické obrazy vyvolané působením psychoaktivních látek,...

Erektilní dysfunkce a mezioborový pohled na jejich léčbu

Erectile dysfunction and interdisciplinary aspects of its treatment

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 58-60

Přehled současných názorů na mezioborové aspekty terapie mužů s poruchami erekce. Poruchy erekce jsou psychosomatickou jednotkou. Jejich léčba vyžaduje syntézu psychoterapeutických (sexoterapeutických) a biologických přístupů.

Disociativní poruchy a možnosti psychofarmakoterapie

Dissociative disorders and possibilities of psychopharmacotherapy

MUDr.Alena Večeřová-Procházková

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 62-65

V psychopatologii se disociace projevuje především poruchami integrace funkcí paměti, identity a vědomí, v situacích, kdy se psychika jedince není schopna vyrovnat s určitým psychickým obsahem. Za jádrové symptomy jsou považovány amnézie, depersonalizace, derealizace a narušení identity. Spektrum komorbidit zahrnuje symptomy afektivních, úzkostných, psychotických poruch a poruch kontroly impulzů. Terapeutickou metodou volby je psychoterapie, psychofarmakoterapie je cílená na zmírnění či odstranění příznaků komorbidních poruch. Používají se antidepresiva SSRI a SNRI, antipsychotika druhé generace, antiepileptika a thymostabilizéry.

Príčiny automutilácií psychiatrických pacientov vo väzenských podmienkach

Causes of self-mutilation of psychiatric patients in the conditions of imprisonment

Mgr.Lucia Bošiaková

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 66-68

Automutilácie v prostredí väzenstva tvoria špecifickú skupinu aktivít, ktoré možno chápať ako príznak, symptóm psychického ochorenia alebo ako samostatnú poruchu impulzov. V klinickom obraze jednotlivých psychických porúch majú automutilačné tendencie rôznu genézu, formu prevedenia ako aj dôsledky. Bližšie opísanie špecifických podmienok väzenského prostredia dotvára komplexný pohľad na problematiku príčin automutilácií uväznených osôb a zároveň ponúka vysvetlenie vyššej frekvencie výskytu a recidív automutilácií v porovnaní s civilnými psychiatrickými zariadeniami. Identifikovanie príčin automutilácií môže tiež napomôcť včas zachytiť preautomutilačné...

Sdělení z praxe

Když nemohu být sama sebou, psychoterapeutické vedení pacientky s histrionskými rysy

If i cannot be myself, psychoterapeutic treatment of a female patient with histerionic features

PhDr.Petra Černá Rynešová

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 72-76

Kazuistika přináší téma psychoterapeutického vedení pacientky s histrionskými rysy. Podrobně ukazuje jednotlivé etapy psychoterapeutického vedení, díky nimž pacientka dospívá k zlepšení vztahu sama k sobě, posílení vlastní hodnoty, vytvoření podmínek pro zkvalitnění života a schopnost přijetí sebe samé takové, jakou je.

Suicidální jednání a psychiatrická konzilia

Suicidal behavior and liaison psychiatry

MUDr.PhDr.David Vaněk

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 77-79

Autor shrnuje své zkušenosti konziliárního psychiatra s hodnocením suicidálního rizika u pacientů, přijatých po sebevražedném pokusu v rámci konzilií na somatických odděleních. Prezentuje soubor pacientů konziliárně vyšetřených během jednoho roku v nemocnici Slaný. V diskuzi se pokouší o zhodnocení faktorů nápomocných při rozhodování o postupech péče o tyto pacienty. Zamýšlí se také nad výhodami a nevýhodami nedobrovolné hospitalizace.

Demografické a EEG rozdíly mezi pacienty s panickou poruchou, kteří reagují na léčbu, a těmi, kteří reagují nedostatečně

Demographic and EEG differences in patients with panic disorder who respond to treatment sufficiently

MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., prof.MUDr.Ján Praško, CSc., MUDr.Martin Brunovský, Ph.D., MUDr et Bc.Aleš.Grambal, PhDr.Tomáš Diveky, doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 80-85

V naší práci jsme hledali klinické a elektrofyziologické rozdíly mezi pacienty s panickou poruchou, kteří dobře reagovali na léčbu, a kteří nereagovali dostatečně. Zkoumaní pacienti byli léčeni pomocí standardizované KBT a většina pacientů zároveň dostávala antidepresiva. Odpověď na léčbu byla definována jako pokles v Beckově inventáři úzkosti o 25 %. Skupina respondérů se od non-respondérů na počátku nelišila v elektrické aktivitě. U respondérů došlo po léčbě ke statisticky významnému (p < 0,05) snížení alfa-2 aktivity (10,5–12 Hz) v oblasti okcipitálního laloku a dále byl zaznamenán trend ke zvyšování beta-3 aktivity (21,5 – 30...

Bipolární afektivní porucha u pacientky s karcinomem prsu jako komplikace protinádorové léčby

Bipolar affective disorder in a female patient with breast cancer as a complication of anticancer therapy

MUDr.Birgita Slováčková, Ph.D., doc.MUDr.Ladislav Slováček, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 69-71

Autoři popisují případ rozvoje bipolární afektivní poruchy u 45leté pacientky s karcinomem prsu v souvislosti s aplikovanou neoadjuvantní chemoterapií dle protokolu AC-TH. Kazuistika poukazuje na potenciální riziko systémové chemoterapie včetně premedikace ve smyslu psychotropního nežádoucího účinku a nutnosti mezioborové spolupráce, konkrétně pak s psychiatrem. Časná symptomatická psychofarmakologická intervence umožnila bezproblémové dokončení neoadjuvantní chemoterapie s následnou parciální mastektomií a exenterací axily včetně adjuvantní léčby (radioterapie, bioterapie a hormonální terapie).

Ve zkratce

Článek podává přehled o poznatcích a zkušenostech s užitím dlouhodobě působících injekčních antipsychotik (DPIA).

Long acting injection antipsychotics at a glance

MUDr.Miloslav Kopeček, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 89-91

Článek podává přehled o poznatcích a zkušenostech s užitím dlouhodobě působících injekčních antipsychotik (DPIA).

Právo v psychiatrii

Novelizace ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti převzetí do ústavu

Amendment of regulations of the Code of Civil Procedure on the permissibility of institutionalization

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 92-94

S účinností od 1. 1. 2013 byla v občanském soudním řádu (dále o. s. ř.) dne 24. 10. 2012 novelizována pasáž o řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (§ 191a–§ 191h o. s. ř.), a to zákonem č. 404/2012 Sb. Co je v této novelizaci podstatné a nové pro zdravotnické pracovníky a co musíme změnit v své praxi? Zejména to, že souhlas opatrovníka osoby zbavené nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům nenahrazuje souhlas umístěného. Článek shrnuje i další změny o. s. ř. a vyplývající doporučené změny v psychiatrické praxi. V článku se pracuje s novelizovaným zněním zákona o zdravotních službách, které...

Psychoterapie

Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty

Family constelations in Gestalttherapy group setting for inpatients and daily clinic patients with neurotic disorders

MUDr.Petr Mílek

Psychiatr. praxi 2013; 14(2): 86-88

Od roku 2004 autor pracuje s metodou rodinných a systemických konstelací v rámci denního stacionáře a při skupinové terapii na oddělení psychiatrické kliniky. Popisuje, jak lze metodu praktikovat v podmínkách kliniky a integrovat ji do širšího pojetí Gestaltterapie. Uvádí hlavní témata, která pacienti s převážně úzkostně-depresivními neurotickými poruchami nabízejí.


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.