Psychiatrie pro praxi, 2013, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Potřebuje česká psychiatrie psychoterapii?

PhDr. Karel Koblic

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 3

Přehledové články

Genetika úzkostných poruch

Genetics of anxiety disorders

prof.MUDr.Ladislav Hosák, Ph.D., MUDr.Petr Šilhán, Mgr.Jiřina Hosáková

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 7-9

Podíl genetických faktorů na rozvoji úzkostných poruch je nejnižší ze všech skupin psychiatrických onemocnění – pouze 20 až 40 %. Rozhodující vliv mají faktory prostředí, zejména psychotraumatizující. Přestože řada genetických asociačních studií již u úzkostných poruch provedena byla, jejich výsledky jsou typicky negativní, nekonzistentní či nereplikované. Prakticky žádný gen není zatím možno označit za kauzální v etiopatogenezi úzkostných poruch. V budoucnu však lze zásadně nové poznatky získat pomocí celogenomových asociačních studií a genetickým výzkumem endofenotypů. Pomohou nám při vývoji nových biologických léčebných postupů úzkostných...

Stigmatizace v pedopsychiatrii

Stigmatisation in child and adolescent psychiatry

doc.MUDr.Libuše Stárková, CSc.

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 10-13

Duševní porucha způsobuje stigmatizaci. Důsledkem stigmatizace je diskriminace. Destigmatizace a zlepšení kvality péče se staly jedním z hlavních témat psychiatrie v posledních deseti letech. Jak je to ale se stigmatizací u dětí a adolescentů, kteří trpí psychickou poruchou? Cílem práce je přinést přehled základních informací o stigmatizaci v pedopsychiatrii a zamyslet se nad jejími důsledky i cestami prevence.

Farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti v praxi

Pharmacotherapy of borderline personality disorders in practice

MUDr.Bc.Aleš Grambal, MUDr.Zuzana Grambalová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc.

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 15-17

U pacientů trpících hraniční poruchou osobnosti (HPO) je léčbou volby dle většiny doporučených postupů psychoterapie. Farmakoterapie je teoreticky považována za adjuvantní a často kontroverzní součást komplexní léčby emoční nestability, v praxi bývá aplikována hojně. Cílem sdělení je referovat o farmakologické léčbě užívané u pacientů v péči Kliniky psychiatrie FN Olomouc, zamyslet se nad důvody této léčby a srovnat ji s doporučenými postupy v léčbě HPO. Byli zařazeni pacienti s diagnózou emočně nestabilní porucha osobnosti – hraniční typ, léčeni ambulantně nebo hospitalizováni v roce 2011. Užívaná medikace se nelišila od většiny doporučených...

Komplikace odvykacího stavu při závislosti na alkoholu - diagnostika a léčba

Complications of alcohol withdrawal syndrome - diagnostics and treatment

MUDr.Michal Dreisig, doc.MUDr.Tomáš Kašpárek Ph.D.

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 18-20

V úvodu článku naleznete stručný přehled patofyziologie odvykacích stavů a definici základních pojmů. Stěžejní částí je potom podrobný přehled všech somatických komplikací odvykacího stavu spolu s kroky preventivními i terapeutickými. V další části je přehled kauzální terapie, pomocné terapie, terapie cílené na somatické komplikace odvykacího stavu i léčby samotné.

Sdělení z praxe

Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období

Incidence of depressive symptoms in the postpartum period

MUDr.Ľubomíra Izáková, PhD., MUDr.Marína Borovská, MUDr.Beata Baloghová, MUDr.Alexandra Krištúfková

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 26-29

Cieľ: Zistiť výskyt depresívnych príznakov u žien v popôrodnom období. Metóda: Do analýzy bolo zaradených 50 rodičiek, ktoré kompletne vyplnili dotazníky pri poslednej gynekologickej prehliadke pred pôrodom, na 4.–6. deň po pôrode a po šestonedelí. Výsledky: Priemerné skóre v Zungovej sebaposudzovacej škále pre depresiu nedosiahlo hodnoty svedčiace o depresívnej poruche. Hodnoty zodpovedajúce depresii sa vyskytli v obdobiach po pôrode a po šestonedelí častejšie zhodne o 8 %. Rozdiely sa nezistili ani pri porovnaní priemerných skóre získaných na vizuálnej analógovej škále hodnotiacej náladu, aj keď prítomnosť depresívnych príznakov sa...

Cipralex perorální kapky v léčbě agitovanosti seniorů s demencí

Cipralex oral drops in treating agitation in elderly with dementia

MUDr.Vanda Franková, MUDr.Daniela Mojhová, MUDr.Jana Nyklesová, MUDr.Silvia Svaková

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 30-33

Agitovanost je velmi častým behaviorálním projevem demence. Ve farmakoterapii se užívají antipsychotika, která jsou ale spojena s významným rizikem nežádoucích účinků. Teoretické předpoklady i klinické zkušenosti ukazují dobrý efekt selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu v této indikaci. Na gerontopsychiatrickém oddělení psychiatrické léčebny jsme sledovali účinnost a snášenlivost kapkové formy escitalopramu (Cipralex 20 mg/ml por gtt sol) u 38 pacientů s demencí hospitalizovaných pro agitovanost i jiné poruchy chování. Překvapil nás rychlý nástup účinku (od 3. dne užívání), výborná tolerance a efekt léku (významné zlepšení...

Efektivní KBT u neefektivní Petry?

Effective CBT and ineffective Petra - case study

Mgr.Roman Pešek

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 34-36

Psychosomatická klinika, Praha Asociace pomáhající lidem s autismem APLA, Praha Arkáda – sociálně psychologické centrum, Písek Článek představuje kazuistiku depresivní klientky, která byla léčena pomocí kognitivně behaviorálního přístupu v psychoterapii (KBT). Petru vychovával nepodporující otec a emočně labilní matka. Hypotézou bylo, že emočně chladnější a na „efektivitu“ zaměřená výchova vytvořila u Petry niterné přesvědčení „nejsem dost dobrá“, které se aktivovalo v období, kdy byla klientka svou matkou značně ignorována. Během terapeutického procesu byly aplikovány především metody plánovaného a postupného...

Ve zkratce

SSRI v graviditě a laktaci

SSRI treatment during pregnancy and breastfeeding

doc.MUDr.Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 37-38

Klinická praxe s sebou často nese potřebu podávat SSRI i v průběhu gravidity i laktace. Dle aktuálních informací převyšuje benefit léčby duševní nemoci pomocí SSRI potenciální rizika pro graviditu a kojence, je však nutný individuální přístup a vážení poměru benefit/risk.

Právo v psychiatrii

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a jeho dopady do ambulantní psychiatrie

Act No. 372/2011 Coll., on Health Services, and its impact on outpatient psychiatry

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 40-44

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen ZoZS), je účinný k 1. 4. 2012, kdy nahradil zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. V článku jsou z tohoto zákona vybrány zejména informace nové (neobsažené v předchozím zákoně) a aktuálně potřebné v ambulantní psychiatrické praxi. Jde o nová práva a povinnosti pacientů, ale zejm. povinnosti poskytovatele (např. informovat podrobně pacienty o zdravotním stavu), ale i práva poskytovatele (např. odmítnout pacienta a ukončit péči o něj). Zmíněny jsou kontraverze ohledně souhlasu nezletilého a nesvéprávného, povinné mlčenlivosti, negativního reverzu, novinky...

Psychofarmakologický profil

Escitalopram: nové klinické poznatky

Escitalopram: new clinical findings

prof.MUDr.Jiří Horáček, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 22-25

Krátký přehledný článek je věnovaný novým klinickým poznatkům o escitalopramu. Studie publikované v období posledních dvou let se věnovaly poolovaným analýzám srovnávajícím escitalopram s novými antidepresivy (agomelatin a SNRI), účinnosti a bezpečnosti escitalopramu u seniorů a somaticky nemocných (karcinom prsu, akutní koronární syndrom, astma bronchiale, vazomotorické příznaky v menopauze). U nemocných s panickou poruchou byl potvrzen pozitivní vliv escitalopramu na objem šedé hmoty mozku. Aplikaci escitalopramu je nově možné usnadnit také pomocí tablet rozpustných (dispergovatelných) v ústech.

Informace

210. výročí narození

210 birth anniversary of doc. MUDr. Josef Bohumir Riedel

doc.MUDr.Josefa Bohumíra Riedela MUDr.Antonín Doněk, MUDr.Emanuel Doněk, MUDr.Jana Doňková

Psychiatr. praxi 2013; 14(1): 45-46

Autoři seznamují s životopisem prvního docenta psychiatrie v rakouské monarchii doc. MUDr. Josefa Bohumíra Riedela.


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.