Psychiatrie pro praxi, 2012, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Jak klikatá je cesta psychiatrického pacienta k psychiatrovi?

MUDr. Vlasta Hanušková

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 95

Přehledové články

Stigmatizace a panická porucha

Stigmatization and panic disorder

prof.MUDr.Ján Praško, CSc., PhDr.Tomáš Diveky, MUDr.Dana Kamarádová, MUDr.Daniela Jelenová, MUDr.Aleš Grambal, MUDr.Barbora Mainerová, doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Zuzana Sigmundová, MUDr.Petr Šilhán

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 100-103

Stigma spojené s duševním onemocněním a psychiatrií vede k diskriminaci lidí postižených psychickým onemocněním, což se stává hlavní překážkou včasné a úspěšné léčby. Psychiatrickou péči vůbec nevyhledá nebo zcela plně nevyužije řada lidí, kteří by z ní měli prospěch. V případě panických poruch se všichni raději zaměřují na somatické ekvivalenty úzkosti. Řada předsudků, emocí a chování vede k diskriminaci lidí označených jako psychicky nemocných. Veřejné předsudky a sebestigmatizace bohužel mohou vytvářet obdobně velkou bariéru při dosahování a využívání životních příležitostí. Rodina ze strachu ze stigmatu často brání pacientovi získat včasnou...

Poruchy pohlavní identity

Gender identity disorders

prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 104-106

Autor definuje pohlaví na úrovní chromozomální, gonadální a psychické, definuje i pojem pohlavní identita a pohlavní role jako její vnější výraz. Popisuje základní diagnostická kritéria pro určení diagnózy porucha sexuální identity a možné formy projevu této poruchy, zejména ve formě transsexualizmu.

Nové trendy rozvoje biologické psychiatrie

New advancements in biological psychiatry

prof.MUDr.Eva Češková, CSc., prof.MUDr.Ladislav Hosák, Ph.D., doc.MUDr.Roman Jirák, CSc., doc.MUDr.Tomáš Kašpárek, Ph.D., MUDr.Michal Maršálek, CSc., doc.MUDr.Radovan Přikryl, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 108-110

5Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha V oblasti genetiky duševních poruch je současná pozornost vědců zaměřena na celogenomové asociační studie a vyšetřování mikrodelecí/ mikroduplikací DNA. Ty se ukazují být podstatné jako jedna z příčin schizofrenie. Zobrazovací metody mozku se pokoušejí hledat biomarkery, využitelné při diagnostice a léčbě duševních poruch. Na základě nových poznatků se hledají nové léčebné postupy u demence u Alzheimerovy choroby, například antiamyloidní terapie nebo ovlivňování metabolizmu mitochondrií. Katatonie stále hledá své místo v nové koncepci klasifikace duševních nemocí. Jednotlivé typy katatonie se od sebe...

Psychogenní poruchy chůze

Psychogenic gait disorders

MUDr.Hana Brožová, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 112-115

Psychogenní poruchy chůze jsou funkční psychické poruchy, které vedou k hybným obtížím bez nálezu strukturálního poškození a tvoří velkou skupinu pacientů nejen neurologických ambulancí. Vzhledem k heterogenitě klinických projevů, obtížnosti při stanovení diagnózy a nedostatečné terapeutické odezvě jsou zdrojem frustrace lékařů i pacientů. Článek shrnuje klinické projevy, specifika vyšetření a diagnostická kritéria, která musí být splněna pro stanovení diagnózy. Úspěšnost terapie závisí na včasné diagnóze, motivaci pacienta a dobré spolupráci neurologů, psychoterapeutů, psychiatrů a fyzioterapeutů.

Poruchy autistického spektra v dospělosti

Autism spectrum disorders in adulthood

PhDr.Kateřina Thorová, Ph.D., Mgr.Veronika Šporclová

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 116-120

Poruchy autistického spektra patří mezi poruchy mentálního vývoje, které mají závažný dopad na formování osobnosti, vývoj a úroveň některých schopností člověka. Celoživotní deficit sociálně komunikačních dovedností významně ovlivňuje schopnost sociálního fungování člověka, a tudíž i jeho celkovou adaptabilitu na běžné životní situace. Celosvětově byl zaznamenán významný nárůst četnosti této diagnózy. Spíše než za módní diagnózu je autizmus považován za vážný problém vyžadující speciální opatření v oblasti zdravotní, školské i sociální. Autorky v článku popisují projevy autizmu v dospělosti, časté komorbidity a problémy, se kterými se dospělí...

Sdělení z praxe

Vliv kombinované psychoterapeutické a psychofarmakologické léčby na dlouhodobou kompenzaci diabetu mellitu 1. a 2. typu

Effect of a combined psychotherapeutic and psychopharmacologic treatment on a long-term glycemic control

MUDr.Jana Komorousová, MUDr.Zdeněk Jankovec, Ph.D., MUDr.Jiří Podlipný, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 120-124

U nemocných diabetem mellitem se častěji vyskytují některé psychické poruchy, zejména deprese. Komorbidní psychické poruchy zhoršují prognózu diabetu a naopak, diabetes zhoršuje průběh psychických poruch. Z výsledků dosavadního výzkumu vyplývá nutnost intervenovat u diabetiků kromě další péče i psychiatricky, ale závěry studií jsou nejednotné v efektivitě této intervence na zlepšení kompenzace diabetu. Retrospektivní sledování v předkládané práci se týká 72 diabetiků léčených jedním psychiatrem v průběhu posledních několika let. Jsou srovnávány skupiny diabetiků 1. a 2. typu a druhy psychiatrické intervence (psychoterapie, psychofarmaka a...

„Maminko, odpusť, že jsem se za tebe styděla“

„Mummy, excuse me, that I was ashamed for you“- case story

MUDr.Dana Kamarádová, prof.MUDr.Ján Praško, CSc., Mgr.Vratislav Bareš

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 125-129

Zkoumáním vlivu traumatických vzpomínek na další průběh života člověka se vědci zabývají přibližně od druhé světové války. Zdá se, že rané stresující vzpomínky hrají zásadní roli v dalším vývoji člověka. Traumatické vzpomínky jsou senzo-motorické stavy. Tyto vzpomínky je možno opět vyvolat v situaci, která je podobná té, která je vytvořila. Jednou z možností, jak zpracovat traumatickou vzpomínku, je dle KBT teorie tzv. reskripce v imaginaci – tedy přepis jejího vnitřního významu a emočního zpracování.

Právo v psychiatrii

Povinnost oznamovat nezpůsobilost k řízení motorového vozidla obecnímu úřadu. Praktická doporučení

Obligation to notify the local authorities of unfitness to drive a motor vehicle. Practical recommendations

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 136-137

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, účinná k 1. 1. 2012, dává všem lékařům povinnost oznamovat obecnímu úřadu zdravotní nezpůsobilost řídit motorové vozidlo. Článek přináší podrobnější informace a praktická doporučení, zejm. jak nepřipravit běžné psychiatrické pacienty o řidičské oprávnění, popř. sebe o pacienty. Neztrácejme ze zřetele, že smyslem novely je umožnit lékařům oznámit skutečně závažné případy ohrožující bezpečnost silničního provozu, což doposud nebylo bez souhlasu pacienta možné.

Psychoterapie

Socioterapie u afektivních poruch

Sociotherapy of affective disorders

Mgr.Eliška Hrbková

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 130-132

Článek shrnuje základní definice socioterapie. Prezentuje metody socioterapie v léčbě afektivních poruch pomocí socioterapeutického programu na specializovaném oddělení pro léčbu afektivních poruch v Psychiatrické léčebně Bohnice.

Canisterapie u seniorů s demencí

Canistherapy in seniors with dementia

Mgr.Lenka Maťhová

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 133-135

2Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s., Třeboň Autorka se zabývá praktikováním canisterapie u seniorů s demencí. Zaměřuje se na metody canisterapie AAA (Animal Assisted Activities = aktivity za pomoci psa) a AAT (Animal Assisted Therapy = terapie za pomoci psa). Zvlášť je popsán přínos canisterapie u seniorů se syndromem demence.

Informace

120. výročí úmrtí prof. MUDr. Jacoba Fischela

MUDr. Libor Macák, MUDr. Antonín Doněk, MUDr. Emanuel Doněk, MUDr. Jana Doňková

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 138

Autoři seznamují s životopisem třetího ředitele pražského ústavu pro choromyslné prof. MUDr. Jacoba Fischela.

Autodidaktický test

Autodidaktický test 3/2012

Psychiatr. praxi 2012; 13(3): 139


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.