Psychiatrie pro praxi, 2012, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Psychofarmakoterapie včera, dnes a zítra

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 47

Přehledové články

Cirkadiánní rytmy a deprese

Circadian rhythms and depression

MUDr.Michal Maršálek, CSc.

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 50-53

Je doložen vztah mezi poruchami cirkadiánních rytmů a patofyziologií deprese. Manipulace s cirkadiánním časovým systémem pomocí spánkové deprivace, fototerapie a novým způsobem účinkujícího antidepresiva agomelatinu představuje inovativní způsob léčby velké deprese.

Epileptické a psychogenní neepileptické záchvaty: přínos jednotné terminologie a možnosti psychoterapeutické péče

Epileptic and psychogenic non-epileptic seizures: benefits of uniform terminology and psychotherapeutic

Mgr.Dana Chmelařová, MUDr.Hana Vacovská

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 54-57

Přehledový článek se v první části zaměřuje na diferenciální diagnostiku epileptických (ES) a neepileptických (NES), především psychogenně podmíněných záchvatů (PNES). Zamýšlí se nad potížemi, které mohou vzniknout následkem nejednotné mezioborové terminologie. V druhé části nabízí nové možnosti psychoterapie u pacientů s PNES a pacientů s kombinací ES a PNES. V závěru je uvedena kazuistika pacientky, u které byla, vzhledem k diagnóze kombinované ES a PNES záchvaty, zavedena kromě antiepileptické medikace i psychoterapie. Konkrétně byla využita Leunerova katatymně imaginativní psychoterapie (KIP). Je zdůrazněna nutnost multidisciplinární spolupráce...

Patická opilost

Pathological intoxication

doc.MUDr.Pavel Pavlovský, CSc.

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 58-60

Článek podává přehled názorů na patickou ebrietu, vzácný stav, který lze charakterizovat jako abnormní reakci na požití alkoholu; jejím hlavním symptomem je kvalitativní porucha vědomí pod obrazem obnubilace. Diagnostikování tohoto stavu má zásadní význam v soudní psychiatrii; pokud došlo v jeho průběhu ke spáchání trestného činu, závěry znaleckého posuzování o ztrátě rozpoznávacích a ovládacích schopností znamenají ve svých důsledcích přiznání nepříčetnosti. Názory na vyvolávající příčiny patické ebriety se různí, zejména pokud jde o podíl organického postižení mozku, patického EEG nálezu, množství požitého alkoholu a řadu dalších podpůrných...

Úzkost a úzkostné poruchy u demence

Anxiety and anxiety disorders in dementia

MUDr.Vanda Franková

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 61-63

Článek shrnuje základní literární poznatky týkající se této problematiky, zmiňuje škálu hodnocení úzkosti u demence RAID podle Shankar, a kol. a navrhovanou revizi diagnostických kritérií generalizované úzkostné poruchy u osob s demencí podle Starkstein, a kol. Dále jsou uvedena některá doporučení týkající se psychoterapeutických přístupů i farmakoterapie úzkostných poruch u seniorů s demencí.

Možnosti farmakoterapie Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci

Summary

doc.MUDr.Iva Holmerová, Ph.D., MUDr.Michaela Baumanová, MUDr.Hana Vaňková, MUDr.Božena Jurašková, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 64-68

Autorky se v článku zabývají farmakoterapií demence u Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci s ohledem na jednotlivá stadia demence, a to dle strategie P-PA-IA České alzheimerovské společnosti, a dále reflektují spektrum jednotlivých příznaků tohoto závažného syndromu.

Neklidová medikace - teorie a praxe

Forced medication

MUDr.Alexander Nawka

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 69-74

Farmakologická léčba má v algoritmu zvládání akutně neklidného pacienta své nezpochybnitelné místo, ale měla by být zahájená pouze v případě, když selžou deeskalační techniky a další nefarmakologické postupy. Ideální neklidová medikace by měla být neinvazivní, snadno aplikovatelná, s rychlým nástupem účinku, efektivně tlumící neklid bez nadměrné sedace pacienta, dobře tolerovaná a pozitivně ovlivňující příznaky základního onemocnění. I přes pestrou paletu momentálně dostupných preparátů ani jeden z nich nesplňuje všechny podmínky. V přehledovém článku jsou diskutovány aktuální možnosti léčebných strategií u neklidného pacienta s primárně psychiatrickou...

Sdělení z praxe

Paranoia, jak ji známe dnes

The new form of paranoia

MUDr.Světlana Kroftová, MUDr.Martina Michálková, MUDr.Klára Zítková

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 75-77

Paranoia je termín poprvé použitý v psychiatrii v r. 1818 psychiatrem Heinrothem jako název pro chorobné iluze při nenarušené intelektuální schopnosti pacienta. Paranoia, v dnešní klasifikaci trvalá porucha s bludy, je obtížně léčitelná porucha projevující se zejména chronickým paranoidním bludem. V obecném povědomí je paranoia provázena pocitem, že člověk vládne zvláštními silami a plní zvláštní úkol. Mezi příznaky paranoii patří přecitlivělost a vztahovačnost, podezíravost a sebestřednost, bludy, kverulantství a vyhraněná stanoviska. Vývoj nemoci je pozvolný, postupně dochází k upevňování bludu a jeho systematizaci.

Transsexualizmus female-to-male od dětství do mladé dospělosti

Female-to-male transsexualism from childhood to young adulthood

MUDr.Pavel Theiner, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 78-80

Kazuistika popisuje komplikovanou péči o pacienty s transsexualizmem (F64.0), kteří přicházejí do sexuologické péče již v dětském věku. Poukazuje na problémy spojené se správnou diagnostikou a diferenciální diagnostikou, na nutnost mezioborové spolupráce, na chybějící koncept péče o tento druh pacientů, a především na důležitost dobrého terapeutického vztahu a velké trpělivosti na straně terapeuta (lékaře) i klienta.

Ambulantní psychiatrie

Schizofrenie v ambulantní praxi

Schizophrenia in the outpatient setting

MUDr.Oto Markovič

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 85-88

Léčba a rozhodovací proces u akutního pacienta se schizofrenií jsou v naší každodenní praxi velice důležité. Správný přístup dává pacientům s touto nemocí lepší perspektivu a lepší předpoklad úspěšného zaléčení. Volba medikace a navázání dobré spolupráce s pacientem a jeho příbuznými se jeví jako klíčové a rozhodující pro dosažení tohoto cíle. Téma je velice široké. V článku stručně zopakujeme základní údaje o schizofrenii a léčbě akutního pacienta se schizofrenií v ambulantní praxi.

Právo v psychiatrii

Parere v psychiatrii

Brief medical report („parere“) in psychiatry

MUDr.Jiří Švarc, Ph.D., MUDr.Eva Šuhajdová

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 89-90

Parere je stručná lékařská zpráva se základními údaji o pacientovi určená jinému lékaři s žádostí o vyšetření nebo s doporučením specializované péče, event. hospitalizace. Obsahovat má odůvodnění a specifikaci požadované péče a údaje nezbytné k jejímu poskytnutí, např. výsledky dosud provedených vyšetření a dosavadního léčení. Článek podává přehled souvisejících zákonů, poukazuje na nejčastější nedostatky parere a ilustruje je kazuistikami.

Psychoterapie

Metakognitivní trénink pro schizofrenie

Metacognitive training in schizophrenia

MUDr.Petr Možný

Psychiatr. praxi 2012; 13(2): 81-84

Metakognitivní trénink pro schizofrenie (MKT) je program skupinové terapie pro psychotické pacienty, vytvořený Moritzem a Woodwardem. Má pacientům pomoci, aby si dokázali uvědomit chyby v myšlení, kterých se dopouštějí, a aby tyto chyby zmírnili. Vychází z vědeckých studií, které prokazují, že pro schizofrenii jsou charakteristické určité typy poruch kognitivních procesů, že si pacienti těchto poruch nejsou vědomi a že to ovlivňuje jejich emoce a jejich chování. MKT se skládá z 8 modulů, zaměřených vždy na určitý typ kognitivního zkreslení. Jeden modul se věnuje depresi a metodám jejího zvládání. Každý modul má část edukační, část nácvikovou...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.