Psychiatrie pro praxi, 2012, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Předsevzetí

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 3

Přehledové články

Škodlivé užívání alkoholu a závislost na něm u duševně nemocných: krátká intervence a další možnosti

Alcohol abuse and dependance in psychiatric patients: brief intervention and other options

MUDr.Karel Nešpor, CSc.

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 7-9

Většina pacientů, s nimiž přichází psychiatr do styku, je škodlivým užíváním alkoholu a závislostí ohrožena více než běžná populace. To komplikuje psychiatrickou léčbu interakcemi alkoholu a psychofarmak, nekvalitní spoluprací i jinak. Tam, kde dochází ke škodlivému užívání alkoholu nebo kde vznikla závislost, je třeba volit psychofarmaka, která nevstupují s alkoholem do interakcí. Psychiatr by u duševně nemocného, který škodlivě užívá alkohol či je závislý, měl provést krátkou intervenci, případně zprostředkovat souběžnou léčbu závislosti na alkoholu.

Chronická insomnia a psychické poruchy

Chronic insomnia and mental disorders

MUDr.Juraj Piško

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 10-12

Dlhodobá redukcia spánku vedie k závažným duševným a somatickým poruchám a prehlbuje príznaky u jedincov s preexistujúcou psychickou poruchou. Je známe, že insomnia sa vo veľkej miere vyskytuje takmer u všetkých psychiatrických diagnóz, a často je ťažké odlíšiť, či insomnia duševnej poruche predchádza, alebo vzniká ako jej následok. Vo väčšine prípadov však spánková a psychická porucha navzájom komplexne interagujú, takže vytvárajú bludný kruh, ktorý podporuje chronicitu ochorenia. Článok sa zameriava na predstavenie niektorých typov insomnie, spojených s duševnými poruchami, ale predovšetkým na zdôraznenie dôležitosti diagnózy a terapie insomnie...

Některé aktuality v terapii sexuálních dysfunkcí

Some actualities in a therapy for sexual dysfunctions

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 13-14

Úspěchy ve farmakoterapii poruch erekce velice ovlivnily naši klinickou praxi ve vztahu k sexuálním dysfunkcím. Účinnost inhibitorů fosfodiesterázy 5 (PDE5) u poruch erekce je vynikající. Nesmíme však pouštět ze zřetele zásadní význam psychoterapie a sexoterapie u mužů a žen s poruchami sexuálních funkcí. V krátké budoucnosti lze očekávat nové přípravky z oblasti inhibitorů PDE 5. Některé dopaminergní medikamenty vykazují stimulační efekt na sexuální aktivitu mužů i žen. Ve farmakoterapii předčasné ejakulace se objevil rychle účinkující přípravek dapoxetin jako efektivní terapeutická alternativa. Jen omezené pokroky jsou zaznamenávány zejména...

Současné projevy agrese

Contemporary displays of aggression

PhDr.Pavel Harsa, Ph.D., MUDr.Dana Kertészová, PhDr.Marek Macák, PhDr.Ilona Voldřichová, doc.MUDr.Ilja Žukov, CSc.

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 15-18

Článek pojednává o současných projevech agrese ve společnosti. Autoři ve svém přehledu shrnují a popisují jednotlivé projevy agrese a násilí, šikany, domácího násilí i projevy agrese s využitím moderních komunikačních technologií (mobil, smartphone, SMS, MMS, video, foto, internet, Facebook, ICQ, Twitter, Skype, You Tube, atd.). Upozorňují na nebezpečnost tohoto chování ve společnosti, na narůstající výskyt těchto jevů, což stručně dokumentují z několika výzkumných projektů. V závěru shrnují preventivní opatření a odkazují na kvalifikované zdroje.

Sdělení z praxe

Diagnostikujeme a léčíme demence správně a včas? Výsledky průzkumu ve světle nových doporučení

Is dementia diagnosed and treated correctly and timely? Results of a survey in the light of new recommendations

MUDr.Martin Vyhnálek, doc.MUDr.Aleš Bartoš, Ph.D., MUDr.Václav Dostál, MUDr.Vanda Franková1, doc.MUDr.Iva Holmerová, Ph.D., MUDr.Jan Laczó, Ph.D., MUDr.Vladimír Línek, doc.MUDr.Irena Rektorová, Ph.D., MUDr.Pavel Ressner, Ph.D., MUDr.Robert Rusina, MUDr.Kateřina Sheardová, MUDr.Martin Vališ, Ph.D., doc.MUDr.Jakub Hort, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 19-24

10Neurologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice 11Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 12Neurologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové 13Výzkumná skupina Aplikované neurovědy, CEITEC MU, Brno 14Psychiatrická léčebna Dobřany Průzkum mezi 150 ambulantními neurology, psychiatry a geriatry zjišťoval aktuální zvyklosti v diagnostice a léčbě kognitivních poruch v ČR. Více než polovina pacientů s kognitivní poruchou byla diagnostikována až ve středně pokročilém a pozdním stadiu. Výsledky ukazují nedostatečné užívání zobrazovacích metod v diagnostice. Většina pacientů s diagnózou Alzheimerovy...

Kazuistika suicidující pacientky

Case interpretation of the suicidal patient

MUDr.Ilona Divácká, MBA

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 25-26

Dle literárních údajů až 73 % pacientů navštívilo lékaře v měsíci před sebevraždou. Nejčastěji udávali nespecifické nebo tělesné potíže. Uváděná pacientka navštívila jednorázově psychiatra a posléze byla v kontaktu s několika dalšími lékaři, včetně toho, že byla hospitalizována. Sebevražedné úvahy či tendence nebyly vyexplorovány na žádném stupni kontaktu.

Psychogenní extrapyramidové poruchy

Psychogenic in movement disorders

MUDr.Petra Bártová, Ph.D., MUDr.Pavel Ressner, Ph.D., MUDr.David Školoudík

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 27-29

Uvedené tři kazuistiky mladých lidí ukazují rozdílné vyjádření psychogenních extrapyramidových poruch. Zároveň poukazují na obtížnou diagnostiku těchto chorob a nutnost mezioborové spolupráce, především mezi neurologem, psychiatrem a psychoterapeutem. Pro zlepšení těchto psychogenních dyskinetických poruch je nutné zahájení včasné adekvátní léčby.

Efektivní léčba psychotického onemocnění v akutní fázi

Effective treatment of psychotic disease in acute stage

MUDr.Lucie Kališová, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 30-31

Kazuistika popisuje účinné působení paliperidonu s prodlouženým účinkem (9-hydroxy-risperidonu) na akutní symptomy psychotického onemocnění. Sdělení si všímá také výskytu nežádoucích účinků léku. Diskuze shrnuje možné důvody pro užívání paliperidonu v klinické praxi.

Sexuální funkce při léčbě depresivní poruchy agomelatinem

Sexual function in the treatment of depressive disorder with agomelatine

prof.MUDr.Alexandra Žourková, CSc., MUDr.Marta Holanová, MUDr.Jana Novotná

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 32-34

Privátní psychiatrická ambulance, Taussigova, Brno Privátní psychiatrická ambulance, Jugoslávská, Brno Nové antidepresivum agomelatin mělo kladný vliv na sexuální funkce u 20 pacientů léčených pro depresivní poruchu. Sexuální funkce byly sledovány dotazníkem CSFQ (Changes in Sexual Functions Questionnaire). Po 6 týdnech léčby bylo zjištěno statisticky signifikantní zlepšení sexuálních funkcí.

Psychoterapie

Použití terapeutických dopisů ke zpracování traumatických emocí z dětství

Using the therapeutic letters to emotional processing of traumatic emotions from childhood

prof.MUDr.Ján Praško, CSc., Aneta Sandoval, MUDr.Daniela Jelenová, MUDr.Dana Kamarádová, PhDr.Tomáš Divéky, doc.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Zuzana Sigmundová, MUDr.Kristýna Vrbová

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 38-41

Psaní dopisů je zážitková psychoterapeutická technika, která pomáhá pacientům vyrovnat se se svými vztahy k důležitým osobám z dětství. Sociální a interpersonální zkušenosti z dětství významně ovlivňují chování jedince v dospělém životě. Smyslem psaní dopisů je prožít a pochopit vlastní pocity, zvládnout silnou emoční zkušenost, která souvisí se zraněními v dětství. Práce probíhá v bezpečné atmosféře terapeutického vztahu, kde se pacient může naučit s těmito emocemi zacházet. Základní typy terapeutických dopisů jsou čtyři: necenzurovaný dopis, empatický dopis z „druhého břehu“, dopis „dítěti“ blízké osoby a vizitka dospělého...

Konzilia v psychiatrii

Deprese u onkologických pacientů

Depression in cancer patients

MUDr.Radkin Honzák, CSc.

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 35-37

Komorbidita depresivní poruchy je častou komplikací u pacientů s onkologickým onemocněním s vyšší než 20% prevalencí. Screening, diagnostika a léčba depresivní poruchy má klíčový význam pro výsledek léčení, spolupráci pacientů i kvalitu jejich života. Článek upozorňuje na některé možnosti zlepšení diagnostiky a přináší novější informace týkající se léčebných postupů. Obrázek 1. Emoční teploměry (převzato s laskavým svolením z: 8) 1. Nepohoda 2. Úzkost 3. Deprese 4. Zlost 5. Potřeba pomoci Extrémní Žádná Zoufale Zvládám to sám/sama

Autodidaktický test

Autodidaktický test 1/2012

Psychiatr. praxi 2012; 13(1): 43


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.