Psychiatrie pro praxi, 2011, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Psychiatři a technologie

doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 135

Přehledové články

Porucha chování a nálady u demencí

Mood and behaviour disorder in dementias

MUDr.Pavel Ressner, Ph.D., MUDr.Petra Bártová, Ph.D., Mgr.Petr Nilius, Mgr.Dagmar Beránková, Mgr.Petra Szajterová, MUDr.Michal Bar, Ph.D., doc.MUDr.David Školoudík, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 140-144

Demence je způsobena podle různých pramenů přibližně v 50–60 % Alzheimerovou demencí, v 10 % vaskulární demencí a v 15–20 % demencí s Lewyho tělísky. Vedle těchto neléčitelných nebo jen obtížně léčitelných onemocnění existují i etiologie demencí, které jsou reverzibilní a tvoří asi 10 % demencí. Kognitivní porucha je u všech etiologií demencí hlavní příznak, ale riziko institucionalizace pacienta je spíše závislé na tíži nekognitivních poruch u syndromů demence, tedy behaviorálních a psychologických poruch u demencí (BPSD). BPSD jsou velmi zatěžující pro pečovatele a jejich nedostatečná léčba zvyšuje pravděpodobnost selhání pečovatele...

Vztah demence a deprese

Lewyho tělísky.

MUDr.Václav Dostál

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 145-148

Demence a deprese jsou častými neuropsychiatrickými příznaky u starší populace. Deprese je uznávaným rizikovým faktorem rozvoje demence a depresivní příznaky pak doprovází již rozvinutý syndrom demence. Jednotlivé typy neurodegenerativních onemocnění projevujících se demencí s sebou nesou různě častý výskyt deprese. Nejvíce je depresivní symptomatologie popsána u Alzheimerovy choroby, ale časná je i u vaskulární deprese či Huntingtonovy choroby. V diferenciální diagnóze demence musíme pak vždy odlišit pseudodemenci, tedy stav, který se projevuje jako demence, ale je způsoben těžkou depresivní symptomatologií. V terapii deprese u onemocnění...

Akutní léčba deprese u bipolární afektivní poruchy

Acute treatment of bipolar depression

doc.MUDr.Radovan Přikryl, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 149-152

V posledních letech se objevily nové terapeutické možnosti v akutní léčbě bipolární deprese, které se staly součástí řady vodítek léčby bipolární afektivní poruchy. Doporučené algoritmy pro akutní léčbu bipolární deprese se však vzájemně liší. Rozdíly jsou způsobeny jednak dostupností nejnovějších literárních poznatků v čase aktualizace daného vodítka léčby, či převládajícím názorem panelu odborníků. Většina vodítek akutní léčby depresivní epizody bipolární afektivní poruchy navrhuje do prvního terapeutického kroku monoterapii lithiem, lamotriginem nebo quetiapinem. Při výskytu psychotických příznaků jsou jednoznačně doporučována antipsychotika...

Delirium tremens - diagnostika a léčba

Diagnosing and treating delirium tremens

MUDr.Roman Pilch

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 153-155

Delirium tremens je život ohrožující stav, který vyžaduje intenzivní léčbu vysokými dávkami clomethiazolu nebo benzodiazepinů, saturaci tekutin parenterálně, důsledné sledování vnitřního prostředí, léčbu přidružených komplikací a často i omezení pacienta. Nekomplikované delirium tremens je možné odléčit i v rámci psychiatrie, stavy komplikované (např. somatickým stavem či traumatem hlavy) patří na jednotku intenzivní péče v nemocnici s účastí psychiatra jako konziliáře.

Spiritualita, religiozita a duševné poruchy

Spirituality, religiosity and mental disorders

Mgr.Mária Miličevičová

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 156-158

Psychologická diagnostika sa stretáva s veľkou výzvou pri pokuse odlíšiť nepsychopatologické zážitky spirituálneho alebo religiózneho charakteru od tých, ktoré môžu poukazovať na skrytú psychopatológiu. Prinášame niektoré poznatky rôznych autorov, ktorí sa tejto problematike venujú s cieľom priblížiť rozdiely, ale aj úskalia diferenciálno-diagnostického procesu pri týchto fenoménoch. Príspevok nemá za cieľ obsiahnuť celú škálu poznatkov danej oblasti, je predkladaný skôr ako ponuka k vlastnému bádaniu.

Sdělení z praxe

Patologická disociace - je, či není?

Pathological dissociation - is it or not?

MUDr.PhDr.Petr Pastucha, Ph.D., prof.MUDr.Ján Praško, CSc., MUDr.Andrea Cinculová

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 162-165

V současné době je diskutován koncept disociace jako jev s komponentou „patologickou“ a „nepatologickou“. Patologická forma disociace je zřejmě u některých psychických poruch jedním z více příznaků celkového psychopatologického obrazu, u různých typů onemocnění se v míře zastoupení různí. Naopak nepatologická forma disociace je jevem běžným u normální zdravé populace. Ke skríningu patologické formy disociace slouží osmipoložkový dotazník DES-T. Naše vlastní zjištění koncept patologické formy disociace podporuje. Ověřili jsme vysoký výskyt patologické disociace u skupiny poruch disociativních a u pacientů s emočně nestabilní...

Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie?

Would therapeutic drug monitoring improve adherence and efficaccy of treatment in schizophrenia?

prof.MUDr.Eva Češková, CSc.

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 166-168

Monitorování krevních hladin léku je dnes považováno za platný nástroj k optimalizaci farmakoterapie, avšak v klinické praxi se užívá velmi zřídka. Může odpovědět základní otázky podstatné pro volbu léčebné strategie, tj. zda nemocný lék bere a zda ho bere v dostačující dávce. Nejčastější příčinou hladin mimo terapeutické rozmezí bývá nonadherence a léková interakce. Klozapin je zlatým standardem v léčbě farmakorezistence a optimální hladiny při akutní i udržovací léčbě klozapinem jsou známy. Literární údaje a naše dosavadní zkušenosti ukazují, že monitorování krevních hladin je u vybraných skupin nemocných klinicky výhodné.

Psychoterapie

Kompetence v kognitivně behaviorální terapii a supervizi

Competencies in cognitive behavioral therapy and supervision

prof.MUDr.Ján Praško, CSc., MUDr.Petr Možný, MUDr.Miloš Šlepecký, MUDr.Miroslav Novotný, Bc.Jana Vyskočilová, DiS.

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 169-174

Získání a udržování psychoterapeutických a supervizních kompetencí má pro kognitivně behaviorální terapii zásadní hodnotu. V databázích PUBMED, WEB OF SCIENCE a SCOPUS byly vyhledány články s klíčovými slovy „kognitivně behaviorální terapie“, „kompetence“, „terapeutický vztah“, „intervence“, „technika“, „trénink“, „supervize“, „sebereflexe“, „empiricky podpořeno“, „přenos“, „protipřenos“, „schéma terapie“, „dialekticko-behaviorální terapie“. Vyhledávání bylo prováděno opakováním těchto slov...

Ambivalence v dlouhodobě neuspokojivém partnerském vztahu a inspirace v adiktologii

Ambivalence within long-term unsatisfactory partner relationship and inspiration in adictology

Mgr.Roman Pešek

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 175-177

Arkáda, sociálně psychologické centrum, Písek Apla, asociace pomáhající lidem s autismem, Praha Článek se zabývá modelem a metodou pro psychoterapeutickou práci s klienty, u nichž se objevuje významný problém ambivalence v jejich dlouhodobě neuspokojivém partnerském vztahu. Jako rámec pro uchopení této problematiky je nabízen teoretický model vývoje motivace ke změně, který se často využívá v adiktologii. Následně je představena metoda, kterou lze po určité modifikaci aplikovat pro orientační zjišťování míry ambivalence a pro zvýšení kognitivního náhledu na jednotlivé aspekty prožívané ambivalence. Uváděný model a metoda jsou v současnosti...

Autodidaktický test

Autodidaktický test 4/2011

Psychiatr. praxi 2011; 12(4): 178


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.