Psychiatrie pro praxi, 2011, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Anablogy, co s nimi? Zakázat?

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D.,Th.D.

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 47

Přehledové články

Antidepresivně působící medikace v léčbě schizofrenie

The antidepressive medication in the treatment of schizophrenia

MUDr.Luboš Janů, Ph.D., MUDr.Sylva Racková

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 52-55

Antidepresiva jsou v populaci pacientů se schizofrenií pravděpodobně nadužívána. Antidepresiva znamenají určitý přínos jen pro některé pacienty se schizofrenií, zvláště trpící negativními příznaky, závažnější a déletrvající depresí. Vhodná dávka antipsychotika má klíčový význam pro snížení afektivních symptomů během léčby schizofrenie.

Poruchy chování a nálady u demencí

Emotional and behavioral disturbances in dementia

doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 56-60

Poruchy chování a emotivity – behaviorální a psychologické symptomy demence – jsou jedním ze tří základních okruhů funkčního postižení u demencí. Jsou obvykle nejčastější ve středně těžkých stadiích demence. Jsou popsány jednotlivé typy poruch chování včetně přidružených delirií a jejich základní farmakoterapie. Emoční poruchy jsou u demencí rovněž velmi časté – jednak zvýšený výskyt nepřiměřených afektů, jednak výskyt patických nálad, především deprese. Jsou popsány základní postupy při farmakoterapii přidružené deprese a úzkosti u demencí.

Deprese u pacientů s demencí

Depression in patients with dementia

doc.MUDr.Iva Holmerová, Ph.D., MUDr.Michaela Baumanová, MUDr.Hana Vaňková, MUDr.Božena Jurašková, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 62-64

Autoři se zabývají problematikou deprese u pacientů s demencí, diferenciální diagnostikou obou syndromů a jejich vzájemným vztahem, depresí jako komplikující komorbiditou demence, a to ze zorného úhlu geriatrických syndromů.

Spánek a epilepsie

Sleep and epilepsy

MUDr.Vilém Novák, MUDr.Marie Kunčíková

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 65-68

Vzájemné ovlivnění epilepsií, epileptických záchvatů a spánku je mnohonásobné. Existují záchvatové formy a jednotky klasifikace epilepsií, které mají těsnou vazbu na spánek a biorytmus. Řada pacientů s epilepsií mívá záchvaty převážně ze spánku. Interiktální specifická epileptická aktivita a noční záchvaty narušují architekturu spánku, častá je fragmentace nočního spánku. Mnohé somnologické jednotky, například obstrukční spánková apnoe, provokují a zhoršují epileptické záchvaty. Významný je také vliv užívané antiepileptické medikace.

Zvládání agitovanosti a násilného chování

Management of agitated and violent behavior

doc.MUDr.Jan Vevera, MUDr.Martin Černý

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 69-71

V článku je popisováno rozdělení a terapeutické strategie u akutního/perzistentního nepsychotického a akutního/perzistentního psychotického násilného chování pomocí antipsychotik, betablokátorů, benzodiazepinů a thymoprofylaktik.

Fibromyalgie a duševní poruchy

Fibromyalgia and mental disorders

MUDr.Jiří Jeřábek

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 72-73

Článek podává stručný přehled symptomatologie a patofyziologie fibromyalgie (FM). Popisuje vlastní zkušenosti s kontaktem s těmito nemocnými a navrhuje možnosti intervence z pohledu psychiatra.

Kognitivní deficity u schizofrenie

Cognitive deficits in patients with schizophrenia

PhDr.Radko Obereignerů, Ph.D., MUDr.Katarína Obereignerů, Mgr.Tomáš Divéky, prof.MUDr.Ján Praško, CSc.

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 74-79

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které může ovlivnit kognitivní funkce pacienta, ve smyslu kognitivních deficitů. Negativně ovlivněné bývají zejména pozornost, paměť, exekutivní funkce, inteligence a řeč. Nejčastěji bývají ohroženi pacienti s dlouhodobě nepříznivou odpovědí na léčbu nebo chronicky nemocní. Jako možnost sledování kognitivních deficitů užíváme celou řadu neuropsychologických testů. V článku popisujeme základní charakteristiky kognitivních deficitů u schizofrenie a význam neuropsychologických metod při sledování deficitů jednotlivých kognitivních funkcí.

Psychoterapie

behaviorální terapii

Counter-transference during supervision in cognitive behavioral therapy

prof.MUDr.Ján Praško, CSc., MUDr.Jana Vyskočilová

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 80-84

Řada odborníků je přesvědčena, že analýza přenosu a protipřenosu do kognitivně behaviorální terapie (KBT) nepatří a je výsadou psychodynamických psychoterapií. Pozornost věnovaná emocionálním a kognitivním reakcím na pacienta či supervidovaného je však základní komponentou KBT a její supervize, obzvláště při supervizi práce s obtížnými pacienty. Protipřenosovou reakci můžeme zachytit zejména ve svém chování, ale také ve svých myšlenkách, emočních prožitcích a v tělesných příznacích. Jádrem protipřenosu bývají dřívější nedostatečně zpracované zkušenosti supervizora, které mají tendenci se přenášet do současných vztahů. Vedou k chování, které...

Informace

Aplikace dlouhodobě působícího risperidonu do ramene: možnost volby pro pacienta

Deltoid administration of Long-Acting Injectable Risperidone: new possibility for patient to make his own choice

doc.MUDr.Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 85-86

Dlouhodobě působící risperidon v injekční formě (Risperidone Long-Acting Injections, RLAI) lze nově aplikovat i do deltového svalu. Plazmatické hladiny risperidonu jsou obdobné při aplikaci do ramene jako do hýždě. Aplikace do deltového svalu je stejně dobře tolerovaná. Pro pacienta je hlavní výhodou možnost výběru.

Autodidaktický test

Autodidaktický test 2/2011

Psychiatr. praxi 2011; 12(2): 87


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.