Psychiatrie pro praxi, 2011, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Kde se v nás bere krutost?

prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 3

Přehledové články

Současné trendy v akutní léčbě manické epizody bipolární afektivní poruchy

Contemporary acute treatment trends of manic episode of bipolar disorder

doc.MUDr.Radovan Přikryl, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 9-12

Bipolární afektivní porucha (BAP) je závažné duševní onemocnění charakterizované opakovaně se vyskytujícími epizodami mánií a depresí. Navzdory rozvoji farmakoterapie tohoto onemocnění v minulém desetiletí, které se vyznačovalo zařazením řady antipsychotik druhé generace do indikací BAP, mnoho problémů přetrvává. Lithium, valproát i antipsychotika 2. generace, jako jsou aripiprazol, quetiapin, olanzapin, risperidon nebo ziprasidon, představují současné těžiště akutní farmakologické léčby manické epizody BAP. Akutní léčba manické epizody BAP by měla být volena dle současných vodítek léčby s přihlédnutím na subjektivní snášenlivost léku a profil...

Alzheimerova nemoc a zapojení pečovatele do boje o kvalitu života

Alzheimer disease and the engagement of informal carers in a fight for the quality of life

MUDr.Kateřina Sheardová

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 13-18

Úspěšná terapie pacientů s demencí by měla pozitivně ovlivňovat kromě kognitivních funkcí také kvalitu života a behaviorálně psychiatrické komplikace onemocnění. Tohoto cíle lze dosáhnout vhodnou kombinací léčby farmakologické a nefarmakologických intervencí. Onemocnění projevující se demencí jsou významnou zátěží nejen pro pacienty, ale i pro příbuzné, kteří se o pacienta každodenně starají. Článek shrnuje současné možnosti terapie se zaměřením především na nefarmakologické přístupy, které mohou pečovatelé využít v péči o nemocné s demencí v domácím prostředí.

Specifičnost viktimizace obětí znásilnění

Specific features of victimization of rape victims

MUDr.Petra Sejbalová, MUDr.Helena Reguli

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 19-21

Článek pojednává o specifičnosti psychického traumatu, které prožívá oběť znásilnění nebo jiného sexuálního útoku. Určujeme definici a vyjmenováváme projevy primární viktimizace. Podrobně se zabýváme problematikou příčin vyvolávajících a ovlivňujících sekundární viktimizaci. Na kazuistickém příkladu názorně ukazujeme jednotlivé faktory ovlivňující vznik, rozvoj a intenzitu posttraumatické stresové poruchy u znásilněné dívky a z toho vyplývající důsledky. Zamýšlíme se nad možnostmi zmírnění projevů sekundární viktimizace v rámci lékařské praxe, ale i orgánů činných v trestním řízení.

Sdělení z praxe

Účinnost a bezpečnost escitalopramu u osob ve vyšším věku: spojená (poolovaná) analýza pěti otevřených sledování

Efficacy and safety of escitalopram in elderly persons: pooled analysis of five open-label observational studies

prof.MUDr.Jiří Horáček, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 22-26

Za použití dat z pěti otevřených sledování účinnosti a bezpečnosti escitalopramu (Cipralex®), které organizoval originální výrobce (Lundbeck) v České republice mezi lety 2003 a 2007 (N = 27 183), byla provedena analýza efektivity a výskytu nežádoucích účinků u osob v nižším a ve vyšším věku. Hlavním vstupním kritériem do sledování byla indikace terapie escitalopramem. Nejčastějším důvodem pro nasazení escitalopramu byla deprese (37,1 %), následovaná kategorií úzkostných a neurotických poruch (28,7 %). Hodnocení vlivu věku bylo založeno na dvou různých věkových hranicích. První typ analýz se zaměřil na zjištění rozdílů mezi pacienty ve...

Vplyv atypických antipsychotík na sexuálnu funkciu u mužov

Occurence of atypical antipsychotics on sexual dysfunction in male schizophrenic patients

MUC Jana Ščerbová, MUC Sandra Bogorová, prof.MUDr.Alexandra Žourková, CSc., Monika Večeřová

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 27-29

Práca predkladá sexuálne funkcie 78 mužov liečených pre ochorenie schizofrénneho okruhu atypickými antipsychotikami (olanzapin, risperidon, amisulprid, klozapin, quetiapin). Skóre škály ASEX bolo v dysfunkčných hodnotách u 23 pacientov súboru (18 %). Rozdiely medzi jednotlivými preparátmi bolo ťažké hodnotiť pre malý počet subjektov v podskupinách. Najväčšie zastúpenie dysfunkcií bolo u 4 zo 6 pacientov liečených quetiapinom.

Umíme správně dávkovkovat antipsychotikum Risperdal Consta?

Do we know how to dose Risperdal Consta?

prof.MUDr.Eva Češková, CSc., MUDr.Jiří Kopřiva

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 30-32

Důvodem pro vývoj depotních dlouhodobě účinkujících injekcí (LAI) byla potřeba zlepšení adherence. První dostupné antipsychotikum II. generace v této formě je Risperdal Consta. Lékaři z ČR se zúčastnili mezinárodní studie e-STAR („electronic Schizophrenia Treatment Adherence Registry“), prospektivní, observační studie hodnotící podávání Risperdal Consta v běžné klinické praxi. Tato práce se zabývá detailněji dávkováním a srovnává dávky a jejich změny v ČR s ostatními evropskými zeměmi. Metoda: Údaje týkající se léčby byly sbírány na začátku a v 3měsíčních intervalech po dobu 24 měsíců. Dále byly zahrnuty údaje o závažnosti onemocnění...

Psychoterapie

Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie

Rehabilitation methods focused at occupational skills of persons with cognitive deficit due to schizophrenia

PhDr.Mgr.Lada Furmaníková, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 33-37

Příspěvek je věnován rehabilitačním metodám zaměřeným na podporu rozvoje sociálních a pracovních kompetencí osob s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie. Důvodem k tomuto zaměření je jednak prokázaný vliv deficitu kognitivních funkcí na dovednosti spojené se sociálním fungováním a nezávislým životem, jednak relativní rezistence kognitivního deficitu vůči farmakoterapeutickým intervencím a zároveň vůči rehabilitačním postupům zaměřeným na zlepšení kognitivních funkcí (tzv. rehabilitace kognitivních funkcí). V textu jsou představena vybraná doporučení pro provádění nácviku sociálních dovedností u osob se schizofrenií a také některé zahraniční...

Psychofarmakologický profil

Nová schválená indikace ziprasidonu v léčbě bipolární poruchy u dětí a mladistvých

New approved indication of ziprasidone in the treatment of bipolar disorder in children and adolescents

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 38-41

Nedávné kontrolované studie s placebem ukázaly, že atypická antipsychotika dokáží signifikantně redukovat manické symptomy u dětí a adolescentů s bipolární poruchou. Ve srovnání s dospělými je u dětí vyšší riziko výskytu řady nežádoucích účinků, jako jsou extrapyramidové symptomy nebo endokrinní a metabolické změny. Léčba ziprasidonem byla spojena se statisticky významným zlepšením u dětí a adolescentů s bipolární poruchou. Ziprasidon byl dobře snášen, bez signifikantního zvýšení tělesné hmotnosti a beze změn metabolických a endokrinních hodnot.

Autodidaktický test

Autodidaktický test 1/2011

Psychiatr. praxi 2011; 12(1): 42


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.