Psychiatrie pro praxi, 2010, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Mgr. Iva Daňková,

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 47

-

Přehledové články

Méně obvyklé postupy v léčbě mánie

The less common therapeutic approaches in the treatment of mania

prof.MUDr.Eva Češková, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 49-50

Méně obvyklé léčebné postupy u mánie jsou obyčejně uváděny v mezinárodních a našich algoritmech léčby jako druhá a další volba. V tomto přehledu jsou detailněji zmiňovány pouze u nás dostupné látky. Patří k nim na prvním místě nová atypická antipsychotika a některé jejich nové lékové formy (tablety paliperidonu a quetiapinu s prodlouženým uvolňováním, dlouhodobě účinné injekce risperidonu) a dlouhou dobu užívaná atypická antipsychotika, která nemají kontrolované studie v této indikaci (amisulprid, klozapin). Dále sem patří látky, které jsou v literatuře uváděny, ale prakticky se u nás téměř nepoužívají (fenytoin, verapamil, nifedipin, tamoxifen...

Specifika farmakoterapie v gerontopsychiatrii

The specificity of pharmacotherapy in gerontopsychiatry

doc.MUDr.Roman Jirák, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 52-55

U osob vyššího věku vyžaduje farmakoterapie specifický přístup. Častěji se vyskytuje snížený podíl vody v těle oproti mladšímu věku. Na druhou stranu bývá vyšší podíl tuku. Staří lidé častěji trpí různými poruchami, které alterují farmakokinetiku (např. renální insuficience, jaterní insuficience, chronická obstipace a další). Je obecná zásada, která u psychofarmak platí dvojnásob, že máme začínat léčbu malými dávkami a stoupat k účinným dávkám. Jsou rozebrány jednotlivé skupiny psychofarmak a uvedena jejich specifika při použití u starších osob.

Kognitivní výkon u depresivní poruchy

Cognitive performance in depression

PhDr.Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., doc.PhDr.Marek Preiss, Ph.D., Mgr.Petra Navrátilová, Ph.D., doc.MUDr.Radovan Přikryl, Ph.D.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 56-58

Velké množství pacientů s depresivní poruchou se potýká s narušením kognitivních a exekutivních funkcí, které má negativní psychosociální dopad a výrazně zhoršuje kvalitu života těchto nemocných. Tyto poruchy se v odborné literatuře označují souhrnným pojmem kognitivní deficit. Na jeho vzniku se podílí celá řada faktorů (působení dlouhodobého stresu narušující přirozenou plasticitu mozku, dysbalance neurotransmiterového systému atd.). Narušení mozkových funkcí má spíše globálně-difuzní charakter, nemá specifický profil a jeho průběh je ovlivňován mnoha klinickými faktory (např. subtypy a hloubka deprese, vliv medikace, hospitalizace atd.)....

Zvýšení dávky antidepresiva při nedostatečné odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou

The dose escalation of antidepressant in nonresponders with depressive disorders

MUDr.Martin Bareš, MUDr.Tomáš Novák

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 59-61

Depresivní porucha je relativně časté onemocnění v běžné populaci. Pouze 30–40 % pacientů léčených antidepresivy dosáhne remise. Zvýšení dávky antidepresiva je doporučováno v případech nedostatečné odpovědi na léčbu. Autoři komentují současné důkazy o účinnosti této léčebné strategie.

Mírná kognitivní porucha v praxi

Mild cognitive impairment in clinical practices

MUDr.Kateřina Sheardová

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 62-65

Přechodný stav mezi kognitivními změnami ve stáří a demencí se nazývá mírná kognitivní porucha (MCI). Byly popsány klinické subtypy MCI, které jsou prodromálními stadii různých typů demence. Nejčastěji je zmiňována amnestická forma MCI (a-MCI), která je považována za prodromální stadium Alzheimerovy nemoci (AN). Riziko konverze a-MCI do AN je udáváno mezi 10–15 % za rok, proto je v současnosti MCI v popředí zájmu výzkumu. Tento syndrom je studován v souvislosti s biomarkery patologie AN, což jsou především likvorové biomarkery, MRI volumometrie a PET vyšetření, které umožňují lépe definovat rizikové skupiny MCI pro přechod do demence....

Léčba závislosti na tabáku u pacientů s psychiatrickou komorbiditou

Treatment of tobacco dependence in psychiatric ill patients

MUDr.Lenka Štěpánková, MUDr.Eva Králíková, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 66-69

Mezi pacienty s psychiatrickým onemocněním je prevalence kouření 2–3× vyšší než v běžné populaci. Navíc kouří v průměru více cigaret denně, inhalují hlouběji a déle, mají v krvi vyšší hladiny metabolitů tabákového kouře a jsou závislejší na nikotinu. Z toho plyne, že mentálně nemocní mají i vysokou prevalenci nemocí způsobených kouřením a vysokou mortalitu z těchto příčin. Léčba závislosti na tabáku u pacientů s psychiatrickou komorbiditou má svá specifika, proto jsou v mnoha zemích k dispozici specifická doporučení k této léčbě. Také Česká psychiatrická společnost ČLS JEP představila v roce 2009 doporučený postup léčby závislosti na...

Sdělení z praxe

Použitie kognitívno-behaviorálnej terapie u klientky s kleptomániou

Application of cognitive behaviour therapy with kleptomania affected client

MUDr.Jozef Benkovič

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 74-76

Autor uvádza základné charakteristiky pomerne zriedkavej, ale veľmi nepríjemnej poruchy – kleptománie. Na príklade klientky, trpiacej touto chorobou, poukazuje na možnosti jej úspešnej kombinovanej terapie, kognitívno-behaviorálnou terapiou a farmakoterapiou.

Psychofarmakologie

Concerta v léčbě hyperkinetické poruchy

Concerta in the treatment hyperkinetic disorder/ADHD in children and adolescents

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 77-82

Concerta je metylfenidát s prodlouženým účinkem, užívaný jedenkrát denně, určený pro léčbu ADHD u dětí od 6 let a mladistvých. Concerta (metylfenidát OROS) využívá orální systém s osmotickým, kontrolovaným uvolňováním metylfenidátu přibližně do 12 hodin, což umožňuje dostatečně dlouhou dobu kontroly symptomů ADHD během dne. Ve srovnání s metylfenidátem IR přináší nová léková forma metylfenidátu OROS četné výhody: jednoduché dávkování zvyšuje adherenci léčby, snižuje riziko stigmatizace i zneužití přípravku a stabilita plazmatických hladin přispívá k výraznějšímu účinku na neurokognitivní a behaviorální symptomy ADHD, tolerabilitu léku a compliance.

Mladí psychiatři

Nebojte se statistiky aneb Jak interpretovat výsledky studií

Do not be afraid of statistics. How to interpret study results.

MUDr.Miloslav Kopeček, Ph.D., MUDr.Tomáš Novák

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 83-84

Článek je malým shrnutím deskriptivní statistiky.

Informace

Nová náboženství a sekty

New religions and sects

doc.PhDr.Dušan Lužný, Dr.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(2): 85-86

Nová náboženství a sekty jsou častým tématem odborných diskuzí o postavení náboženství v dnešní společnosti. Téma vyvolává také zájem širší veřejnosti. Především u veřejnosti převažuje obraz těchto skupin jako skupin nebezpečných. Příspěvek se snaží poukázat na problémy s používáním těchto pojmů k označování netradičních náboženství a ukázat, že členství v podobných skupinách může mít pro život jednotlivce i pozitivní důsledky. Tento přístup je ilustrován na třech náboženských skupinách, které bývají často popisovány jako nebezpečné sekty, tj. hnutí Haré Kršna, Hnutí sjednocení a scientologové.


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.