Psychiatrie pro praxi, 2010, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Scientologie a psychiatrie

MUDr. Richard Barteček

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 3

-

Přehledové články

Bipolární porucha II - epidemiologie, diagnostika a léčba

Bipolar II disorder - epidemiology, diagnosis and treatment

MUDr.Tomáš Novák

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 7-10

diagnostická jednotka je uvedena v DSM-IV, nikoli však v MKN-10. Dosavadní studie ukazují, že BP II je relativně častá porucha s chronickým epizodickým průběhem a výraznou převahou depresivních epizod. Od unipolární poruchy (periodické depresivní poruchy) se odlišuje výskytem spontánních epizod hypománie, které jsou však v klinické praxi často nerozpoznány. Dále je u pacientů s BP II ve srovnání s pacienty s unipolární poruchou zjišťován časnější začátek nemoci, více příbuzných s bipolární poruchou, vyšší počet depresivních epizod a častější výskyt atypické a smíšené deprese. Dopad nemoci na celkové fungování je v mnoha ohledech srovnatelný...

Co opravdu funguje u úzkostných poruch: k terapeutickým kombinacím přidáme cvičení

What really works in anxiety disorders: we’ll add an exercise to the therapeutic combinations

MUDr.Jiřina Kosová

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 11-14

Úzkostné poruchy jsou velmi frekventovaná a obtížná onemocnění s celoživotní prevalencí kolem 30 %. Z klinických studií víme, že v jejich léčbě je účinná farmakoterapie i psychoterapie. Podle některých výsledků je kombinace obou přístupů efektivnější než jednotlivé strategie samotné, například v akutní i udržovací léčbě panické poruchy, sociální fobie nebo obsedantně kompulzivní poruchy. Třetí důležitou součástí kombinované léčby by měla být fyzická aktivita. Hlavně aerobní cvičení je spojováno s řadou zdravotních výhod; jeho absence může mít na zdraví zhoubný vliv (zvýšení rizika koronárních problémů, diabetu, hypertenze, obezity, rakoviny)...

Kombinace antipsychotik a jejich postavení v léčbě schizofrenie

The combination of antipsychotics in the treatment of schizophrenia

doc.MUDr.Radovan Přikryl, Ph.D., PhDr.Hana Přikrylová-Kučerová, Ph.D.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 15-17

Kombinace antipsychotik v léčbě schizofrenie, zejména její farmakorezistentní formy, patří mezi běžnou klinickou praxi v psychiatrii. Uplatňuje se zejména u pacientů, kteří nemají dostatečný užitek z monoterapie antipsychotiky včetně klozapinu, případně klozapin nemohou užívat pro jeho nežádoucí účinky či svoji neochotu podřídit se režimu, který medikace klozapinem vyžaduje.

Drogová scéna v ČR

Drug scene in the Czech Republic

MUDr.Jakub Minařík, Mgr.Vlastimil Nečas

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 18-21

užívání nelegálních drog. Třetí část textu navazuje výkladem o systému péče o drogové uživatele a na závěr prezentujeme dostupné možnosti farmakoterapie a praktické péče o uživatele nelegálních drog. Charakter a rozsah příspěvku neumožňuje detailnější analýzu situace, omezíme se tedy na základní charakteristiky drogové problematiky a hlavní principy péče o uživatele drog.

Novinky v elektrokonvulzivní terapii

News in electroconvulsive therapy

doc.MUDr.Ladislav Hosák, Ph.D.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 22-24

a aktuálnosti. V přehledovém článku jsou shrnuty nejnovější poznatky o EKT z roku 2009, publikované ve významných mezinárodních časopisech. Elektrokonvulze jsou vhodné k léčbě farmakorezistentní schizofrenie, kde dokonce mohou obnovit již ztracenou léčebnou odpověď na psychofarmaka. Účinné jsou rovněž u komorbidní obsedantně-kompulzivní symptomatiky. Jedna z kazuistik ukázala, že není třeba se obávat EKT ani při závažné somatické komorbiditě deprese u pacienta ve vyšším věku. Základními indikacemi EKT zůstávají deprese těžké, psychotické a farmakorezistentní. Elektrokonvulze se mohou uplatnit také v neurologických indikacích, například u Parkinsonovy...

Léčba tiků s ohledem na klinický obraz poruchy a současný sortiment preparátů

The treatment of tics with respect to the clinical picture of the disorder and current offer of medication

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 25-28

Pro léčbu Tourettova syndromu neexistuje léčba, včetně farmakoterapie, univerzálně použitelná pro všechny pacienty. Při rozhodování o medikaci by mělo být přihlíženo k řadě různých faktorů, od závažnosti tiků až po věk dítěte, jeho zdravotní stav, anamnézu a reakci na medikaci. Pro léčbu jedinců se závažnými a velmi závažnými tiky by měl být použit z nových atypických antipsychotik risperidon nebo z klasických neuroleptik haloperidol. Olanzapin, ziprasidon a quetiapin prokázaly efekt v malých studiích. Aripiprazol, označovaný jako stabilizátor dopaminového a serotoninového systému a parciální agonista D2 receptorů, se v poslední době ukázal...

Ve zkratce

Farmakoterapie v sexuologii

Pharmacotherapy in sexology

doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina, CSc.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 33-35

Článek podává přehled medikamentů, které se nejčastěji používají v léčení sexuálních dysfunkcí a jiných sexuologických poruch. Medikamenty jsou klasifikovány ve třech základních skupinách: 1. afrodiziaka, 2. sexuální regulátory, 3. pohlavní hormony.

Psychoterapie

Muzikoterapie v klinické praxi

Music therapy in clinical practice

PhDr.Marina Stejskalová

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 30-32

Muzikoterapie (MT) je moderní metodou psychoterapie. V současné době se aktivně používá v Anglii, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Kanadě a USA. Za poslední desetiletí v České republice vzrostl zájem o MT, především v oblasti medicíny. Muzikoterapie je velmi účinná metoda při léčbě různých psychosomatických potíží, komunikačních problémů, poruch spánku. Ve formě pohybové terapie je schopna zlepšit tělesnou kondici, přispět ke zvýšení sebevědomí. Ve formě zvukoterapie a imaginace s hudbou podporuje pozitivní myšlení, mění pohled na svět.

Informace

Antipsychiatrické hnutí

Antipsychiatry movement

doc.MUDr.Radovan Přikryl, Ph.D.

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 40-41

Počátky antipsychiatrického hnutí se datují do šedesátých let minulého století. Jeho tehdejší představitelé, pocházející zejména z řad psychiatrů a psychologů, kritizovali tehdy platné postoje psychiatrie. Za hlavního ideologa hnutí je považován profesor psychiatrie Thomas Szasz. Antipsychiatrie odmítala uznat existenci duševních onemocnění jako projevů nemoci, naopak je považovala za přirozenou reakci jedince na psychosociální stres. Původní ideje antipsychiatrického hnutí se však dlouho nezachovaly. Jednalo se totiž o směr, který byl myšlenkově značně různorodý, stabilitě hnutí nepřispěl ani silný odpor tradičně orientovaných psychiatrů....

Autodidaktický test

Autodidaktický test 1/2010

-

Psychiatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 42

-


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.