Psychiatrie pro praxi, 2009, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Alzheimerova choroba jako evropská priorita

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 247

Přehledové články

Léčba primární insomnie z pohledu psychiatra

Treatment of the primary insomnia from the psychiatrist point of view

doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Lucie Závěšická, MUDr. Anežka Ticháčková

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 250-256

Primární insomnie je charakterizována nedostatečnou kvalitou spánku a potížemi s usínáním nebo udržením spánku, které trvají nejméně jeden měsíc. U krátce působící insomnie je doporučováno podávání hypnotik. Podávání hypnotik u chronické insomnie je kontroverzní. Nebenzodiazepinová hypnotika zolpiden, zopiclon a zaleplon nahradila benzodiazepiny v první linii farmakoterapie krátkodobé insomnie. Podávání hypnotik by mělo být zvažováno až po řádném diagnostickém zhodnocení, zda se nejedná o druhotnou insomnii, po zlepšení spánkové hygieny a po behaviorální léčbě. Pokud tyto postupy nebyly úspěšné, pak je na místě použití hypnotik. Začít s malými dávkami...

Patogeneze závislosti

Pathogenesis of addiction

Mgr. Petra Elizabeth Váchová, MUDr. Luboš Janů Ph.D, MUDr. Sylva Racková

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 257-259

Závislost je komplexní chronické onemocnění CNS, jehož příčiny vzniku jsou multifaktoriální. Existuje množství rozdílných pohledů na vznik a původ závislosti jako nemoci. Závislost je složitým interdisciplinárním problémem, proto se v odborné literatuře nenachází jen jedno vysvětlení vzniku závislostního chování. I když je v dnešní době dávána přednost biologickým teoriím, i ostatní teze hrají důležitou roli v hledání predispozičních faktorů nemoci zvané závislost. Při ambulantní léčbě je obtížné postihnout všechny faktory, které mohou být jedním ze spouštěčů dlouhodobého abúzu, závislosti. Je obtížné je eliminovat farmakologickou nebo psychologickou...

Výskyt sexuálních dysfunkcí u pacientů s epilepsií

Sexual dysfunctions in patients with epilepsy

MUDr. Věra Zelená, doc. MUDr. Robert Kuba Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 260-263

Epilepsy as a chronic brain dysfunction is often accompanied by psychiatric comorbidities that can worsen quality of life even more than epileptic seizures themselves. Frequent sexual dysfunction and its correlation with depression and anxiety rate is also referred in epileptic patients. Psychiatric disorders as well as sexual dysfunction are often underdiagnosed and undertreated.

Patologické shromažďování

Pathological hoarding

MUDr. Miroslava Khollová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 264-267

Shromažďovací a schraňovací chování je pozorováno u několika neuropsychiatrických onemocnění – schizofrenie, demence, poruch příjmu potravy, autismu, mentálních retardací, také u neklinické populace, ale nejvíce je popisováno ve spojení s obsedantně-kompulzivní poruchou. Článek se zaměřuje na současné poznatky o tomto problému. Zahrnuje definici a manifestaci problému, je zde popsán model kompulzivního shromažďování pro porozumění shromažďovacímu chování. Tento model poukazuje na deficity v informačně-zpracovávajícím procesu (pozornost, organizaci, paměť, rozhodování), víru a emocionální náklonnost k majetku, úzkost a vyhýbání. V článku jsou...

Rape trauma - klinické a forenzní souvislosti

Rape trauma - clinical and forensic implications

PhDr. et Ph.Dr. Radek Ptáček, Ph.D, doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc, MUDr. Ilja Žukov CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 268-271

Článek se zabývá klinickými projevy a vybranými forenzními souvislostmi tzv. traumatu ze znásilnění. Podává základní přehled diagnostiky a výskytu jevu a dále se zabývá rámcovými otázkami posuzování věrohodnosti obětí znásilnění a také otázkami případné míry traumatizace. Stať směřuje jak k psychiatrům – znalcům, tak běžným, klinickým psychiatrům, kteří se s otázkami znásilnění mohou v praxi setkávat. Článek je doplněn kazuistikou.

Přináší léčba antidepresivy nemocným s kardiovaskulárním rizikem prospěch, nebo nebezpečí?

The antidepressants treatment in patients with high cardiovascular risk: benefit or risk?

MUDr. Radkin Honzák CSc, MUDr. Milan Vrána, DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 272-274

Léčba deprese sertralinem, citalopramem a paroxetinem u osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem je účinná a bezpečná (skupinová bezpečnost vyplývající z výsledků studií). Účinnost a bezpečnost antidepresiva při léčbě těžké deprese lze podpořit prostředky primární a sekundární prevence kardiovaskulárních komplikací, jmenovitě betablokátory nebo statiny. Doporučujeme kontrolovat individuální bezpečnost nemocného s vysokým kardiovaskulárním rizikem před a po zavedení léčby antidepresivem měřením variability srdeční frekvence nebo alespoň sledováním klidové srdeční frekvence. Léčba deprese/úzkosti u osob s kardiovaskulárním onemocněním by měla být...

Sdělení z praxe

Dotazník Škála disociativních zážitků pro adolescenty

The Czech version of the Adolescent Dissociative Experiences Scale

MUDr. Jan Soukup, prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, mudR. Aleš Kuběna, MUDr. Viera Mikolajová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 276-279

Dotazník Škála disociativních zážitků pro adolescenty (A-DES) je určený pro screening patologické disociace u dospívajících. Česká verze dotazníku má velmi dobré psychometrické vlastnosti, samotný dotazník ale nedostačuje ke stanovení či vyloučení diagnózy disociativní poruchy. Článek shrnuje výsledky české validizační studie a dává návod na praktické využití dotazníku v klinické praxi i při výzkumu. Autoři doporučují screening disociace u adolescentních pacien

Informace

Nákladová efektivita antidepresivní terapie

Cost effectiveness of antidepressant treatment

MUDr. Jana Skoupá

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 280-281

Depresivní poruchy představují onemocnění s velkou zátěží pro jednotlivce, jejich rodiny a společnost. Je to dáno jednak vysokou incidencí a prevalencí choroby, jednak i její ekonomickou zátěží pro zdravotní a sociální systémy. Článek shrnuje zahraniční farmakoekonomické poznatky týkající se nákladové efektivity léčby. Z nich vyplývá, že moderní antidepresiva (SSRI nebo non-SSRI jsou nákladově efektivní oproti dříve používaným tricyklickým antidepresivům (TCA). Nákladová efektivita je dána lepší snášenlivostí a z toho vyplývající vyšší adherencí k léčbě. Nejefektivnější se ale jeví kombinace farmakoterapie a behaviorální léčby u specialistů, jejichž...

Coopera 2009

Coopera 2009

MUDr. Hana Mihulová, doc. MUDr. Radovan Přikryl Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 282-283

Vzdělávací projekt Coopera přináší nový pohled na komunikační problémy v léčbě pacientů se schizofrenním onemocněním. Zároveň je jednou z možností dobře se připravit na zvládání problematických míst v komunikaci s pacientem a jeho okolím na základě představených komunikačních algoritmů a především na základě budování důvěry, terapeutického vztahu, podpory v motivaci a společného rozhodování o optimální léčbě.

Ambulantní psychiatři volili nejlepší kazuistiku

Bc. Martin Jíša

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 284-285

Olomouc – Již VI. ročník konference ambulantních psychiatrů Psychiatrie pro praxi hostila ve dnech 15.–16. října 2009 hanácká metropole. Přestože kalendář ukazoval teprve polovinu října, počasí vypadalo, jako by už vládu převzala paní Zima. Cestu do Olomouce mnohým ztížily neprůjezdné silnice a popadané stromy, přesto si odborný program nenechalo ujít na tři sta zástupců ambulantní a klinické psychiatrie a dvacítka vystavujících firem.

Autodidaktický test

Autodidaktický test 6/09

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(6): 286


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.