Psychiatrie pro praxi, 2009, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Úvaha nad postavením pacientů s duševní poruchou

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 203

Přehledové články

Současné terapeutické možnosti u Huntingtonovy nemoci

Symptomatic treatment in Huntington’s disease

doc. MUDr. Jan Roth CSc, MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D, MUDr. Tereza Uhrová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 205-208

Huntingtonova nemoc (HN) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění s fatálním průběhem. HN se projevuje jak hybnými (chorea, dystonie, akineze, rigidita, porucha volních pohybů), tak psychickými poruchami (změny chování, afektivní poruchy, obsedantně- kompulzivní poruchy, úzkostné stavy, psychotické projevy) a demencí. První příznaky HN se objevují obvykle ve čtvrté dekádě. Konfirmace diagnózy se provádí genetickým diagnostickým testem z krve. Léčba HN je čistě symptomatická. Choreu lze tlumit antipsychotiky (1. volba: tiaprid, risperidon), GABAergními léčivy (klonazepam) či depletory dopaminu (tetrabenazin). U dystonie je účinný spíše amantadin....

Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba

Mixed episode in bipolar affective disorder and its treatment

MUDr. Klára Látalová Ph.D, doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Radim Kubínek, MUDr. Erik Herman, MUDr. Pavel Doubek

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 209-215

Smíšená epizoda je charakterizována prolínáním depresivních i manických příznaků. Až polovina pacientů s bipolární afektivní poruchou tento stav někdy zažila. Pro smíšenou epizodu je charakteristická dysforie s iritabilitou, úzkost nebo pocit nepříjemného nabuzení. Tyto stavy bývají někdy těžko diferenciálně diagnosticky odlišitelné od rychlého cyklování a působí dojmem vzájemného prolínání. Smíšené epizody představují obecně jeden z nejobtížněji farmakologicky ovlivnitelných stavů. O lithiu je už dlouho známo, že pro léčbu smíšených epizod není optimální. Přesvědčivé důkazy o účinnosti v léčbě smíšených stavů mají valproát a karbamazepin. Některá...

Doporučené postupy pro terapii Alzheimerovy nemoci a ostatních demencí

Treatment guidelines for Alzheimer‘s disease and other dementias

MUDr. Kateřina Sheardová, doc. MUDr. Vladimír Hort CSc, MUDr. Robert Rusina, MUDr. Aleš Bartoš Ph.D, MUDr. Vladimír Línek, MUDr. Pavel Ressner, Ph.D, doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 216-219

Tato doporučení byla vytvořena pro potřebu praktických neurologů, geriatrů, psychiatrů a dalších specialistů zabývajících se péčí o nemocné s demencí. Práce se opírá o vědecky podložené postupy léčby, které vycházejí především z dvojitě slepých placebem kontrolovaných studií a metaanalýz. Předkládáme doporučení pro terapii Alzheimerovy nemoci, vaskulární demence, Parkinsonovy nemoci s d

Terapie neklidu u duševních poruch způsobených psychoaktivními látkami

Therapy of agitation in psychiatric disorders caused by psychoactive drugs

MUDr. Martin Hýža, MUDr. Libor Chvíla CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 220-222

Článek se rámcově věnuje vybraným kapitolám z okruhu návykových nemocí, kde se v některé fázi užívání vyskytuje příznak akutního neklidu. Zdůrazňujeme typické charakteristiky jednotlivých stavů a uvádíme základní algoritmy jejich léčby vzhledem k doporučeným postupům i vlastním zkušenostem. Zmíněny jsou nejčastější psychiatrické i somatické komplikace.

Využití EEG biofeedbacku v psychiatrické praxi

EEG biofeedback in clinical praxis

MUDr. Miroslav Novotný, PhDr. Miloš Slepecký, CSc, Mgr. Jan Haase

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 223-225

Autoři článku chtějí poukázat na význam EEG biofeedbackové (rovněž známé jako neurofeedbackové) terapie v léčbě ADHD, která je jeho nejčastější a nejlépe validizovanou indikací. Farmakologická léčba poruch ADHD/ADD se historicky stala jedinou efektivní intervencí pro zmírnění hlavních symptomů tohoto stavu. Existuje však zhruba 25 % nonrespondérů na psychofarmakologickou léčbu. Těmto dětem je potřeba nabídnout jiné biologické přístupy k terapii tak závažné poruchy, neboť pouze pedagogicko-psychologickými intervencemi není porucha zvládnutelná.

Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách

Social rehabilitation of mentally ill persons in contemporary conditions

MUDr. Petr Hejzlar

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 226-230

Článek se zabývá možnostmi sociální rehabilitace duševně nemocných v České republice. Klade důraz na celostní pojetí rehabilitace, které je předpokladem integrace zdravotních a sociálních intervencí v zájmu duševně nemocných. Uvádí příklady dobré praxe rehabilitačních aktivit v lůžkových psychiatrických zařízeních, denních stacionářích a komunitních sociálních službách. Zabývá se indikací rehabilitačních programů. Hodnotí současnou realitu spolupráce zdravotních a sociálních služeb a uvádí fungující příklady spolupráce.

Sdělení z praxe

Závislost na zolpidemu

Dependence on zolpidem

MUDr. Josef Chval

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 239-240

V kazuistice popisuji případ pacientky závislé na zolpidemu, opakovaně hospitalizované v psychiatrické léčebně. Pacientů s touto závislostí přibývá. Zkušenosti s léčbou odvykacího stavu a s dlouhodobou léčbou těchto pacientů jsou omezené. Článkem chci upozornit na riziko vzniku závislosti na zolpidemu a zvýšit zájem o tuto problematiku.

Strategie léčby bipolární afektivní poruchy

Treatment strategy for bipolar affective disorder

MUDr. Jiří Janatka, MUDr. Stanislav Morávek, MUDr. Vlastimil Tichý

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 241-242

Cílem naší práce bylo zjistit stávající zvyklosti ve farmakoterapeutických postupech při léčbě bipolární afektivní poruchy v rámci naší ambulantní praxe a posoudit jejich účelnost i účinnost. Zaměřili jsme se také na rozhodovací procesy při stanovení léčby, a to zejména ve vztahu k ordinaci antipsychotik. Klíčová slova: bipolární afektivní porucha

Psychoterapie

Přístup gestalt terapie k úzkosti

Gestalt therapy approach towards anxiety

MUDr. Martin Černý, Mgr. Miroslav Hajduk

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 231-233

Gestalt terapie patří mezi hlavní a nejrozšířenější psychoterapeutické přístupy. Vychází z širokého teoretického pozadí a vytvořila specifické teoretické modely. V textu se pokusíme přiblížit přístup gestalt terapie k úzkosti a úzkostným stavům.

Krizová intervence: ohlédnutí po dvaceti letech

Crisis intervention: an overview twenty years after

MUDr. Petr Klimpl CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 234-238

Krizová intervence je terapeutický přístup na pomezí krátkodobé psychoterapie, emergentní psychiatrie a sociálního poradenství. Přehledný článek popisuje historické kořeny krizové intervence, teorii krize a zásady krizové intervence. Na závěr uvádí některé těžkosti a komplikace.

Autodidaktický test

Autodidaktický test 5/09

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 243


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.