Psychiatrie pro praxi, 2009, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Znejistěné hodnoty společnosti ovlivňují psychiku lidí

prof. PhDr. Jiřina Šiklová, CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 159

Přehledové články

Predikce průběhu léčby schizofrenie

Prediction of treatment outcome in schizophrenia

MUDr. Tomáš Kašpárek Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 163-166

Schizofrenie je onemocnění s velmi proměnlivým průběhem. V klinické praxi jsme často tázáni, jaký bude průběh u konkrétního pacienta. Z literatury vyplývá, že pro predikci průběhu léčby je důležitá symptomatologie nemoci, přítomnost komorbidních duševních poruch, délka do zahájení léčby antipsychotiky, subjektivní hodnocení léčby, časový průběh odpovědi na léčbu. Otevřenou otázkou zůstává možnost využití objektivních laboratorních testů.

Racionální a neracionální užití antipsychotik v gerontopsychiatrii

Rational and nonrational use of antipsychotics in gerontopsychiatry

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 167-170

V gerontopsychiatrii se často setkáváme se stavy neklidu nebo s jinými poruchami vyžadujícími zklidnění. Nejčastěji jsou to poruchy chování u demencí, deliria, psychotické stavy ve vyšším věku (někdy spojené se syndromem demence, jindy ne). Existuje obecná tendence zklidnit takovéto stavy co nejdříve. V prvé řadě se pokoušíme neklid či jiné nežádoucí poruchy chování zmírnit nefarmakologickými prostředky, ale ne vždy je tato snaha úspěšná. Proto jsou ve velké míře používána antipsychotika. Jejich užití je často neracionální, tato farmaka jsou nadužívána. Někdy je však jejich použití nezbytné, těžký neklid, delirium nebo psychotické příznaky ohrožují...

Adherence a postoje pacientů k medikaci antipsychotiky

Adherence and patient’s attitudes to antipsychotic medication

doc. MUDr. Radovan Přikryl Ph.D, PhDr. Hana Kučerová, Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 171-174

Pravidelná medikace antipsychotiky je podstatná pro úspěšnou léčbu schizofrenie. Objev antipsychotik první generace před padesáti lety přinesl zásadní změnu do úspěšnosti léčby i prognózy pacientů se schizofrenií. Přesto mnoho pacientů antipsychotika první generace odmítalo pro přítomnost nežádoucích účinků. Dominující stížností byla zejména nízká tolerance antipsychotik první generace ze strany pacientů, která následně vedla k negativním postojům pacientů k těmto lékům. Zejména neuroleptiky indukovaná dysforie se ukázala být významnou nejen pro pozdější míru kompliance, ale rovněž pro efektivitu antipsychotické léčby včetně kvality života. Její...

Léčba rezistentní schizofrenie v praxi

Treatment of resistant schizophrenia in clinical practice

MUDr. Libor Ustohal, doc. MUDr. Radovan Přikryl Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 176-179

Léčba rezistentní schizofrenie patří mezi závažné medicínské problémy. I když jednotná definice rezistentní schizofrenie neexistuje, nejčastěji se za její kritérium považuje selhání dvou léčebných pokusů vedených antipsychotiky ze dvou různých chemických skupin v dostatečné dávce po dostatečnou dobu. Článek se zabývá možnostmi pseudorezistence, ke kterým patří zejména chybná diagnóza, nerozpoznaná komorbidita, nedostatečnost léčebných pokusů a noncompliance ze strany pacienta. V případě potvrzení rezistence existuje několik terapeutických možností, které lze dělit na farmakologické a nefarmakologické. Mezi farmakologickými metodami si klíčovou...

Vliv léčby antidepresivy na hmotnost

Influence of antidepressant on body weight

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 180-183

Práce se zabývá přírůstkem hmotnosti při antidepresivní léčbě. Přírůstek hmotnosti může být projevem úzdravy i nežádoucí účinek léčby. Jednotlivá antidepresiva (AD) různě ovlivňují hmotnost. Dlouhodobá léčba vede obyčejně ke zvýšení hmotnosti. Na základě retrospektivní analýzy chorobopisného materiálu bylo zjištěno, že některé v současné době používané léčebné strategie u hospitalizovaných nemocných se závažnější depresí mohou vést k výraznějšímu přírůstku hmotnosti. Nejrizikovější se jeví augmentace AD atypickými antipsychotiky. Dále jsou shrnuty poznatky o vzájemném vztahu deprese a metabolického syndromu. Krátce jsou zmíněny možnosti léčby...

Fototerapie v gerontopsychiatrii

Phototherapy in geriatric psychiatry

MUDr. Richard Krombholz, MUDr. Hana Drástová, PhDr. Václav Červenka, Bc. Jitka Routnerová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 184-187

Vliv denního osvitu na změny lidské psychiky je znám již dlouhou dobu. První seriózní práce o účinku léčby světlem u sezónně se vyskytující depresivní poruchy byly publikovány počátkem osmdesátých let 20. století. Po fázi empirického používání se teoretického opodstatnění dočkala fototerapie v souvislosti s výzkumem produkce a vlivu melatoninu na lidskou psychiku, zejména na náladu a spánek. V současnosti je tato léčba standardně používána u sezónní afektivní poruchy a zkoušena v dalších indikacích. U starších pacientů tato metoda dosud nebyla příliš využívána, i když pro to nejsou důvody. V předkládaném článku autoři prezentují své pozitivní klinické...

Sexuální atraktivita a její determinanty

Sexual atractivity and it’s determinants

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 188-190

Autor se z evolučně psychologického hlediska zabývá faktory určujícími ženskou a mužskou sexuální atraktivitu. Z výzkumů jednoznačně plyne, že tato erotická atraktivita je u mužů a u žen závislá na mnoha vzhledových a behaviorálních charakteristikách, mezi kterými jsou u žen nejdůležitější ty, které souvisejí s jejich fertilitou, a u mužů ty, které signalizují jejich přístup ke zdrojům.

Shromažďování zvířat

Animal hoarding

MUDr. Miroslava Khollová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 191-192

Shromažďování zvířat je podceňovaný problém, přináší značné utrpení zvířat, často bývá spojeno se zanedbáváním sama sebe, může také přivést do vážného nebezpečí děti, starší a závislé osoby. Nejčastěji se vyskytuje u starších a osamělých žen. V článku jsou prezentovány výsledky studií tohoto problému, je zde popsána definice a modely shromažďování zvířat, typy shromažďovačů a přístupy k řešení tohoto problému.

Sdělení z praxe

Léčba pacienta trpícího schizofrenním onemocněním s leukopenií při medikaci klozapinem

Antipsychotic treatment of schizophrenic patient with leucopenia cured by clozapine

MUDr. Michal Mikolaj

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 193-194

Pacient dlouhodobě léčený klozapinem byl přijat pro relaps paranoidní schizofrenie s masivní psychotickou symptomatikou. Dále u něj byla zjištěna leukopenie. Byla nutná léčba antipsychotikem, zároveň trvalo riziko progrese leukopenie. Po nasazení aripiprazolu odezněla psychotická symptomatika i život ohrožující stav.

Právo v psychiatrii

Ebrieta a informovaný souhlas pacienta

Inebriation and patient informed consent

JUDr. Šárka Špeciánová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 195-196

Lékař se může ve své ordinaci setkat s pacientem, jehož schopnost uvědomit si charakter, důležitost a rozsah svého jednání může být výrazně ovlivněna, či dokonce znemožněna v důsledku jeho ebriety. Ebrieta může mimo jiné činit problémy, pokud pacient má vyjádřit souhlas s provedením lékařského zákroku, pokud je podle platné právní úpravy vyžadován. Je na posouzení lékaře, zda pacient je ve stavu, který mu umožní udělit právně relevantní informovaný souhlas, či nikoliv.

Informace

14. celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice, 10.-13. června 2009

doc. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 197

Autodidaktický test

Autodidaktický test 4/2009

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 198


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.