Psychiatrie pro praxi, 2009, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Co trápí uživatele psychiatrické péče?

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 107

Přehledové články

Riziko smrti a zákeřných komplikací u poruch příjmu potravy

Risk of death and insidious complications of eating disorders

doc. MUDr. Libuše Stárková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 112-116

Proč pacientky s poruchami příjmu potravy (PPP) umírají? Jaké jsou příčiny jejich náhlé smrti? Článek vychází z některých prací publikovaných v zahraničí a uvádí kazuistiky, které odhalují skrytou tvář těchto závažných nemocí.

Koncepty hodnotenia účinnosti dlhodobej liečby schizofrénie

Concepts of evaluation of the long-term treatment of schizophrenia

doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc, MUDr. Mgr. Helena Aziri

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 117-121

Dlhodobé podávanie antipsychotík patrí medzi štandardné postupy pri liečbe schizofrénie. Jej úspešnosť je ovplyvnená mnohými faktormi – prevládajúcou symptomatikou a typom schizofrénie, adherenciou pacienta, prirodzeným priebehom ochorenia. Tieto faktory komplikujú aj vyhodnocovanie úspešnosti liečby hlavne vtedy, ak je toto vyhodnocovanie založené na požiadavkách medicíny založenej na dôkazoch. V článku upozorňujeme na niektoré oblasti v dlhodobej liečbe psychofarmakami, ktoré môžu pomôcť pri porozumení a prenose poznatkov z publikovaných štúdií do klinickej praxe.

Atypická antipsychotika v augmentaci antidepresiv v léčbě depresivní poruchy

Atypical antipsychotics in the augmentation of antidepressants in the treatment of depressive disorder

MUDr. Martin Bareš

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 122-124

Depresivní porucha je relativně časté onemocnění současné populace. Celoživotní prevalence deprese činí 5–12 % u mužů a 9–26 % u žen. Pouze 20–30 % pacientů dosáhne remise po první antidepresivní léčbě. Použití atypických antipsychotik v augmentaci antidepresiv je moderní a často užívanou metodou v léčbě rezistentní deprese. Autoři komentují výsledky dvojitě slepých studií v této oblasti a diskutují problémové oblasti této léčby.

Hypnotika

Hypnotics

MUDr. Zuzana Lattová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 125-129

Hypnotika patří k jedněm z nejčastěji předepisovaných léků. Nelze ale opomenout, že základní přístup k pacientovi s nespavostí spočívá v nefarmakologických postupech, jako je posouzení a objasnění principů spánkové hygieny. Navíc většina nespavostí – všechny akutní a sekundární insomnie – je způsobena vnějšími, jinými (nespánkovými) faktory. S jejich ovlivněním dosáhneme úpravy spánku i bez podávání hypnotik. Z farmak k ovlivnění akutní nespavosti podáváme krátkodobě hypnotika III. generace jako léky první volby. Za druhou volbu jsou považovány BZD, za třetí pak jiné látky s antihistaminergním působením. K chronickému, dlouhodobému...

Komplexní účinek antidepresiv a bolest

Complex antidepressant effect and pain

MUDr. Marek Páv

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 130-134

Bolest a deprese jsou stavy, které jsou ovlivněné funkcí serotonergního a noradrenergního systému. V léčbě obou stavů jsou účinné léky ovlivňující oba neurotransmiterové systémy. V rozvoji chronické bolesti se kromě změn v neuronálních okruzích účastní i aktivace gliových buněk, která může přetrvávat i po odeznění akutního bolestivého stimulu a podílet se na chronifikaci bolesti. Antidepresiva ovlivňují afektivní a kognitivní komponentu bolesti a depresivní syndrom modulací neuroplastických procesů, kromě toho také snižují produkci zánětlivých látek glií a modulují přenos bolestivých vzruchů na míšní úrovni. Tyto léky také kromě přímého analgetického účinku...

Psychiatrické konzilium a depresivní porucha

Psychiatric consult and depressive disorder

MUDr. Zdeněk Faldyna

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 135-138

Deprese představuje v konziliární psychiatrii frekventovanou problematiku. Poslední léta přinesla systematičtější poznatky o souvislostech deprese a somatických onemocnění, zejména deprese a kardiovaskulárních chorob. V tomto článku jsou shrnuty základní okruhy, které je třeba při diagnostikování a návrhu terapie deprese při psychiatrickém konziliu vyhodnotit. Zmíněna je také problematika konzilií a deprese u gynekologických a pediatrických pacientů. Konziliární psychiatr se nemůže degradovat algoritmem „pokleslá nálada > deprese > antidepresivum“, východiskem jeho úvah a doporučení musí být co nejlepší pochopení konkrétního pacienta...

Sdělení z praxe

Vrah i oběť v ochranném léčení ústavním

The homicide and his victim in the forensic treatment

MUDr. Jiří Švarc Ph.D, Mgr. Radek Vokál

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 139-141

Kazuistika má ilustrovat článek v předchozím čísle Psychiatrie pro praxi o ukládání zabezpečovací detence od 1. 1. 2008. Popisuje první zabezpečovací detenci navrženou soudem. Jde o pachatele sexuálních i nesexuálních trestných činů, které páchal při hospitalizaci opakovaně v ústavním ochranném léčení sexuologickém (sexuální deviace však nebyla prokázána). Ochranné léčení bylo opakovaně přerušováno výkony trestu pro další loupeže a znásilnění. Nakonec byl odsouzen k výjimečnému doživotnímu trestu pro loupežnou brutální vraždu. Výkon současně uložené zabezpečovací detence tedy teoreticky přichází v úvahu jen v případě podmíněného propuštění (u doživotí...

Kazuistika nemocného se supranukleární progresivní paralýzou hospitalizovaného v psychiatrické léčebně

Casuistic of a patient with supranuclear progressive paralysis which was admited into a mental hospital

MUDr. Šárka Grussmannová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 142-143

Kazuistika popisuje případ 52letého pacienta s neurologickým onemocněním – supranukleární progresivní paralýzou. Pacient byl pro své potíže dlouhodobě a opakovaně neurologicky a psychiatricky vyšetřován a nakonec odeslán k hospitalizaci do psychiatrické léčebny pro afektivní poruchu. Zde bylo vysloveno podezření na neurologický původ obtíží, pacient byl proto přeložen na spádové neurologické oddělení, kde byla neurologická diagnóza potvrzena.

Aripiprazol v léčbě bipolární afektivní poruchy

Aripiprazol in a treatment of bipolar affective disorder

MUDr. David Filipovský

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 144

Kazuistika uvádí případ 33leté ženy s dlouhodobou diagnózou unipolární deprese, kdy po náhlé manické atace musela být tato diagnóza změněna na bipolární afektivní poruchu. Tomu musela být přizpůsobena i terapie, bylo vysazeno antidepresivum, ke zvládnutí manického stavu byl v monoterapii podáván olanzapin. Toto antipsychotikum pacientce nevyhovovalo, došlo též k přesmyku z mánie do deprese. Jako vhodná další léčba se ukázala být kombinace lamotriginu s aripiprazolem.

Psychofarmakologie

Doporučený postup převodu z léčby Ritalinem na léčbu Stratterou u dětí s ADHD

Reccommended procedure for switching from Ritaline to Strattera treatment in children with ADHD

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 145-147

K léčbě atomoxetinem by mělo být přistoupeno u pacientů s ADHD, kteří nereagují na stimulancia, u pacientů, kteří mají komorbidní poruchy (tiky, anxietu, enurézu, poruchy spánku, problémy s jídlem) nebo u kterých je riziko abúzu drog. Atomoxetin by měl být nasazován zkříženou formou, v postupně zvyšujících se dávkách při současném snižování dávek metylfenidátu. Volba metody převodu záleží na úsudku lékaře a měla by odpovídat individuálním potřebám pacienta.

Informace

Co lze vyčíst z maleb lidí s duševním postižením?

Mgr. Jaroslava Saidlová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 148-149

Co lze vyčíst z kreseb lidí s duševním onemocněním? Odpověď na tuto otázku je velmi široká a každý arteterapeut by mohl na základě vlastních přístupů napsat třeba knihu. Pokusím se tedy z vlastních zkušeností popsat několik setkání s lidmi, kterým arteterapie pomohla vyjádřit to, co doopravdy cítí. Nakolik jim ale arteterapie ulehčila hledání cesty k sobě, posoudit nedokážu. Arteterapie není všelékem na každou bolest, ale může být náplastí na bolavá místa.

Víra a sexualita

doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Max. Kašparů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 150-151

V současné době můžeme ve společnosti pozorovat tendenci vedoucí k hypertrofii významu sexuality v lidském životě na straně jedné a hypotrofii úlohy duchovního života na straně druhé. Pokud pojmeme obě skutečnosti jako antropologické konstanty a bez zaujetí nahlédneme k významu obou, zvláště pro zdravý rozvoj lidské osobnosti, měli bychom – z hlediska psychiatrického – mezi oběma silami nacházet zdravý vektor. Empatický a taktní přístup k sexuálním i náboženským otázkám by měl být ve výbavě každého lékaře, psychiatra zvlášť.


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.