Psychiatrie pro praxi, 2009, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Média a psychiatrie

MUDr. Lucie Nawková

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 59

Přehledové články

Trendy farmakoterapie v léčbě nespavosti

Trends in pharmacotherapy of insomnia

doc. MUDr. Petr Smolík CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 63-66

Léčba poruch spánku je vždy komplexní proces, zahrnující faktory behaviorální, neurofyziologické, psychologické, chronobiologické a v neposlední řadě i farmakologické (1). Negativní ovlivnění spánku nejrůznějšími farmaky bývá velmi často opomíjeno nebo podceňováno. Naopak míra možností pozitivního ovlivnění poruch spánku farmakoterapií bývá v současné době chápána vesměs rozporuplně. Jednoduchá klasifikace léků ovlivňujících nespavost nebo nadměrnou spavost na hypnotika/sedativa/stimulancia v kontextu soudobých poznatků o neurofyziologii a chronobiologii spánkového procesu již neobstojí.

Roztroušená skleróza - psychoneuroimunologické onemocnění centrálního nervového systému

Multiple sclerosis - psychoneuroimmunological disease of the central nervous system

MUDr. Eva Krasulová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 67-71

Roztroušená skleróza (RS) představuje nejčastější demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) s autoimunitní etiologií. Zásadní úlohu v patogenezi RS hraje imunitní systém, který svou zánětlivou aktivitou může postihnout kteroukoliv oblast CNS, a tím způsobit variabilní neurologické i psychiatrické příznaky. RS je typickým příkladem psychoneuroimunologického onemocnění, které často vyžaduje mezioborovou spolupráci v rámci diagnostiky i léčby. Přitom právě správná diagnóza a včasná léčba je jedinou prevencí trvalé invalidity u této choroby, která postihuje především mladé osoby (2. –4. dekáda) a má v České republice nezanedbatelnou prevalenci...

Antidepresiva v léčbě bipolární deprese

Antidepressants in the treatment of bipolar depression

MUDr. Tomáš Novák, MUDr. Martin Bareš

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 72-75

Užívání antidepresiv v léčbě bipolární afektivní poruchy zůstává kontroverzním tématem. Navzdory častému užívání v klinické praxi nejsou dosud uspokojivě zodpovězeny zásadní otázky týkající se účinnosti a bezpečnosti podávání antidepresiv v akutní i dlouhodobé léčbě bipolární poruchy. Sdělení nabízí současný pohled na místo antidepresiv v léčbě depresivní epizody bipolární poruchy, včetně obecných doporučení pro praxi.

Psychoterapie u psychóz

Psychotherapy in psychoses

MUDr. Ondřej Peč

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 76-78

Článek pojednává o vývoji psychoterapie u psychóz, o nejdůležitějších problémových okruzích, na které se psychoterapie u psychóz zaměřuje (farmakorezistentní symptomy, kognitivní deficity, selhávání v sociálních rolích či sociálních dovednostech, potíže ve vztazích), a o efektivitě psychoterapie. Zvlášť je pojednávána psychoterapie individuální, skupinová, rodinná terapie, kognitivní rehabilitace, psychoedukace a nácvik sociálních dovedností.

Detoxifikace dětí a mladistvých závislých na nealkoholových drogách

Detoxification of children and adolescents addicted to non-alcoholic addictive substances

MUDr. Jitka Svobodová Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 79-82

Přesto, že se v r. 2006 v oblasti užívání nelegálních drog v ČR objevily pozitivní trendy, stále existuje skupina dětí a dospívajících, u nichž nastává potřeba detoxifikace. Problémovými drogami jsou nejčastěji těkavé a konopné látky u dětí, pervitin a heroin v období adolescence. Důležitou součástí detoxifikace, která většinou probíhá za hospitalizace, je motivační a rodinná terapie. Při volbě terapeutického přístupu nesmí být opomenuta hlediska vývojové psychologie. V článku jsou uvedeny základy postupů detoxifikace a léčby u nejčastěji zneužívaných drog.

Sexualita na internetu

Sexuality on the Internet

MUDr. Jana Spilková

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 83-84

K lepšímu pochopení sexuality na internetu je nezbytné brát v potaz historické a teoretické souvislosti internetu. To se může podařit díky pochopení tří rovin: účinnost, odcizení a rozpad osobnosti. Internet je vysoce účinný a poskytuje nové způsoby sexuální komunikace, umožňuje získávat informace. Tak jak se mění technologie, budou se také měnit sociální interakce, včetně sexuality.

Psychotické příznaky u závislých na metamfetaminu

Psychotic symptoms in methamphetamine dependent subjects

doc. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D, Radka Maixnerová, Dagmar Valešová

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 85-88

Článek přehledně shrnuje problematiku psychózy, navozené dlouhodobým zneužíváním metamfetaminu (MAMP). V ČR zneužívá metamfetamin přibližně 20 000 osob, prevalence psychózy v této subpopulaci je 11 × častější než u populace celkové. Význam mají genetické příčiny tohoto stavu, kromě toho faktory premorbidní osobnosti a vlastní návyková látka se svými neurotoxickými a neuropatofyziologickými účinky. Klinický obraz připomíná akutní epizodu schizofrenie s paranoidně-halucinatorní symptomatikou, mohou však být také příznaky negativní či afektivní. Většina psychotických stavů navozených metamfetaminem odezní během jednoho týdne, až 40 % postižených...

Sdělení z praxe

Co může psychiatrie, aneb vymizení příznaků nemoci nezaručuje kvalitní život

The Power of Psychiatry, or Disappearance of Symptoms Does Not Guarantee Quality Life

MUDr. Michaela Paličková

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 89-91

Kazuistika uvádí případ 23leté ženy, která vyhledala mou psychiatrickou ambulanci pro depresivní ladění v roce 2007. Tehdy měla přítele a byla zaměstnána v zahradnictví. V krátkém časovém sledu podstoupila opakovanou ústavní léčbu, při níž byla aplikována celá řada psychofarmak. Po užití antidepresiv u ní došlo k přesmyku do hypománie, bipolární afektivní porucha byla během hospitalizace v léčebně (dle mého minimálně diskutabilně) překlasifikována na akutní psychotickou poruchu. Po stabilizaci psychického stavu pacientky jsem na její žádost ambulantní cestou zredukovala dávku psychofarmak. Přestože je aktuální psychický stav pacientky stabilizován,...

Možnosti krizové pomoci pro lidi s psychózou v regionu Praha (2)

Crisis intervention in patients with psychosis

MUDr. Zuzana Foitová, MUDr. Jan Lorenc

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 92-95

Autoři popisují krizové služby jako součást komunitní psychiatrické péče, jejich funkci a způsoby přístupu k pacientům i v jejich odlišnostech od standardní medicínské péče. Ve druhé části článku se zabývají krizovými službami pro psychotické pacienty a jejich existujícími podobami v pražském regionu a připojují dvě kazuistiky.

Možnosti psychologické diagnostiky sexuálního života mužů z infertilních párů

Application of psychological diagnostic on males in IVF couples

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D, Mgr. Jan Šmahaj, MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D, doc. MUDr. Ivana Oborná Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 96-98

Sexuální život u párů podstupujících především psychicky náročný proces IVF je velmi exponovanou oblastí, která v rámci řady center provádějících tuto léčbu není na straně mužů dostatečně ošetřena. Uvádíme přehledné výsledky dotazníku Sexuální funkce muže, administrovaného na vzorku 75 mužů v Centru asistované reprodukce (CAR) Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc. Výsledky jsou statisticky porovnány s kontrolním souborem. V přípravné fázi, před prvním IVF cyklem, jsme u sledované skupiny mužů s mediánem snah o početí 4 let nezjistili změny sexuálního života v porovnání s muži, kteří fertilitní problém neřeší.

Právo v psychiatrii

Ukládání zabezpečovací detence od 1. 1. 2009 a od 1. 1. 2010 a změny legislativy o ochranném léčení

MUDr. Jiří Švarc Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 99-101

Autodidaktický test

Autodidaktický test 2/2009

Psychiatr. pro Praxi, 2009; 10(2): 102


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.