Psychiatrie pro praxi, 2008, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Jak dlouho ještě…?

MUDr. Jaroslav Matýs

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 251

Tato počáteční slova Cicera proti Catilinovi, kdy Marcus Aurelius vyjádřil svoji nespokojenost nad zneužíváním „naší trpělivosti“ a nad nepravostmi, mne poslední dobou napadala a napadají kamkoliv přijdu, když jednám, mluvím o dětské psychiatrii. Je skutečně tolik nepravostí a pohrdání pácháno proti dětské psychiatrii, nebo je to jenom můj subjektivní dojem, moje „uražená ješitnost“ specialisty?

Přehledové články

Využití duálních antidepresiv v léčbě depresivní poruchy

THE USE OF DUAL ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF DEPRESSIVE DISORDER

MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 257-261

Depresivní porucha je velmi časté a závažné psychické onemocnění. Při správné léčbě je v naprosté většině plně léčitelná. V léčbě jsou rozhodující antidepresiva. Duální antidepresiva jsou v některých případech účinnější ve srovnání s ostatními AD v akutní a profylaktické fázi léčby deprese i v léčbě rezistentní deprese. Jsou srovnatelně tolerována. Účinnost a snášenlivost AD zlepšuje compliance, která je důležitá v léčbě deprese.

VČASNÉ A NESKORÉ KOGNITÍVNE DYSFUNKCIE PO CELKOVEJ ANESTÉZII

Early and late cognitive dysfunction after General anaesthesia

doc. MUDr. Beata Sániová PhD, prof. MUDr. Michal Drobný DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 262-265

Celková anestézia je často krát nazývaná ako „kontrolovaný komatózny stav“ a je charakterizovaná útlmom svalovej aktivity, potlačením autonómnej a skeletálnej odpovede na intraoperačný stimul (incízia), neprítomnosťou spomienky na bolesť a postoperačnou amnéziou na chirurgický výkon a konverzáciu zamestnancov na operačnej sále. Porucha kognitívnych funkcií po celkovej anestézii sa prejaví ako: Delírium – akútna kvalitatívna porucha vedomia s ľahkou alteráciou vigility (fluktuácia vigility počas dňa). MCI – mild cognitive impairment – ľahká kognitívna porucha – vývojové štádium progresívnej demencie. POCD –...

Psychoterapie v péči o sexuologické pacienty

PSYCHOTHERAPY IN CARE OF SEXUOLOGICAL PATIENTS

MUDr. Petra Sejbalová, Mgr. Jana Míchalová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 266-268

Článek pojednává o psychoterapii sexuologických pacientů v ambulantní praxi. Pojednáváme o traumatu sexuálního zneužívání a násilí, jeho psychologických aspektech a možnostech psychoterapeutické léčby. Dále představujeme péči o mladistvé klienty s problémy v oblasti sexuální identity či orientace. V poslední části nastiňujeme možnosti psychoterapie v péči o pacienty s poruchami sexuální identifikace (transsexualismus) a preference (deviace).

Schizofrenie a drogové závislosti

SCHIZOPHRENIA AND SUBSTANCE USE DISORDERS

MUDr. Michal Maršálek CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 269-272

Podle výsledků epidemiologických studií je pravděpodobnost zneužívání drog u pacientů se schizofrenií třikrát vyšší než u osob bez psychického onemocnění. Abúzus návykových látek zhoršuje pozitivní příznaky schizofrenie, agresivitu, sebevražednost, zvyšuje počet relapsů a rehospitalizací, působí nespolupráci při léčbě. Především abúzus kanabinoidů, amfetaminů, kokainu a alkoholu působí u nemoc­ných se schizofrenií psychotogenně. Studie účinnosti antipsychotik 1. generace v léčbě závislosti na návykových látkách přinášejí smíšené výsledky. Naopak některá antipsychotika 2. generace se zdají být v léčbě slibná.

Závislost na stimulanciích

STIMULANT DEPENDENCE

MUDr. Karel Nešpor CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 273-275

Zneužívání stimulancií je celosvětově i v České republice rozšířené a představuje velké riziko pro tělesné a duševní zdraví. Zmiňujeme se zde o diagnostice a diferenciální diagnostice poruch vyvolaných budivými látkami. Dále popisujeme léčbu akutní intoxikace a psychotických stavů vyvolaných stimulancii. Uvádíme také postupy, které se osvědčily při dlouhodobé léčbě závislosti na této skupině látek. Kromě farmakoterapie lze pacientům nabídnout poradenství, kognitivně-behaviorální terapii, contingency management, rodinnou terapii a dlouhodobý pobyt v terapeutické komunitě.

Disociativní poruchy v praxi

DISOCIATIVE DISORDERS IN PRACTICE

MUDr. Erik Herman, doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc, doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Tomáš Nežádal, MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Pavel Doubek

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 277-282

Disociační poruchy představují skupinu značně barvitých a příznakově odlišných stavů, které spojuje jejich původ vykládaný hypotetickým mechanizmem disociace. Neúnosné emoce, vzpomínky či myšlenky jsou disociovány od vědomé části psychiky a jsou podkladem pro tvorbu řady psychických a tělesných příznaků. Většina disociativních poruch vzniká pod vlivem zážitku psychického traumatu v dětství nebo v dospělosti. Nejzávažnější průběh a prognózu mají pacienti s psychogenními neepileptickými záchvaty, kteří jsou velmi často léčeni chybně pro epilepsii. Příčinná léčba není známa, psychoterapie má vést ke zlepšení celkové psychické stability, avšak i k  případnému...

Sdělení z praxe

Stabilizace pacientky dosažená po téměř 3 letech

MUDr. Simona Papežová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 283-284

Kazuistika popisuje případ pacientky s diagnózou paranoidní schizofrenie, která byla léta úspěšně stabilizovaná na perfenazinu v dávce do 40 mg pro die. Po ukončení výroby preparátu v České republice trvalo další 2 roky, než se podařilo najít vhodný lék ke stabilizaci pacientky. Aktuálně je pacientka bez floridní psychotické produkce, bez deprese při terapii aripiprazolem v dávce 15 mg pro die v kombinaci s quetia­pinem v dávce 100 mg pro die a escitalopramem v dávce 10 mg pro die.

Metylfenidát v léčbě ADHD - 10 let ambulantních zkušeností s léčbou

doc. MUDr. Libuše Stárková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 285-289

Práce hovoří o zkušenostech s metylfenidátem v léčbě ADHD (hyperkinetická porucha), získaných za 10 let práce v ambulanci. Popisuje cestu od opatrných kroků na počátku k běžné preskribci metylfenidátu v současnosti. Metylfenidát byl použit v monoterapii i v lékové kombinaci. Práce je doplněna kazuistikami.

Kazuistika pacientky s obsedantně-kompulzivní poruchou a komorbidní depresivní poruchou léčených pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace

MUDr. Libor Ustohal, doc. MUDr. Radovan Přikryl Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 290-291

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je závažné psychické onemocnění, které je mnohdy terapeuticky obtížně ovlivnitelné. Navíc poměrně vysoký počet pacientů s touto poruchou zároveň trpí komorbidní depresí. V posledních letech se v léčbě OCD zkouší i repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS). Výsledky těchto pokusů jsou zatím rozporuplné a bylo jich provedeno příliš málo k posouzení efektivnosti rTMS v této indikaci. Naše kazuistika popisuje aplikaci nízkofrekvenční rTMS u pacientky dlouhodobě neúspěšně léčené pro OCD, u které byla zjištěna komorbidní deprese. Stimulaci jsme aplikovali na oblast pravého dorzolaterálního prefrontálního...

Psychofarmakologie

INVEGA - paliperidon ER tablety s prodlouženým uvolňováním

MUDr. Ivan Tůma CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 292-295

Paliperidon tablety s pozvolným uvolňováním jsou nové antipsychotikum registrované v indikaci léčby schizofrenie. Paliperidon 9 – hydroxyrisperidon je aktivním metabolitem antipsychotika druhé generace risperidonu. Tableta připravená v OROS (Osmotic controlled-Release Oral delivery System) technologii zajišťuje pozvolné uvolňování aktivní látky v průběhu pasáže tablety gastrointestinálním traktem. Tableta proto nesmí být půlena nebo rozkousnuta. OROS forma zajišťuje relativně stabilní plazmatickou hladinu léku. Dlouhý poločas vylučování umožňuje jednoduché dávkování jednou denně v ranní dávce. Klinický efekt srovnatelný s mateřskou molekulou...

Informace

psychiatři diskutovali v Olomouci

Mgr. Iva Daňková

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 297

Olomouc – Atraktivní odborný i doprovodný program a přední české psychiatry za mikrofonem pátého ročníku konference ambulantních psychiatrů Psychiatrie pro praxi (Olomouc, 23. –24. října 2008) si přijelo na Hanou poslechnout stejně jako vloni tři stovky návštěvníků a zástupci 18 vystavujících firem. Úvodního slova při slavnostním zahájení se ujal přednosta Psychiatrické kliniky FN Olomouc doc. Ján Praško. Ten publiku mj. oznámil záměr pořadatelů týkající se střídání na postu nejvyšším – své nástupnictví po prof. Jaroslavu Boučkovi v pozici prezidenta konference. Za Občanské sdružení duševně nemocných promluvil jeho předseda...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.