Psychiatrie pro praxi, 2008, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Pečený páv

doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Max. Kašparů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 103

O tom, že ne všichni pacienti marodí podle učebnic, jsme slyšeli už za studií. Na jedné straně to komplikuje lékařům život, ale na straně druhé přináší možnost kreativity a plasticity přístupů nejen k chorobě samotné, ale především k jejímu nositeli. Protože na světě nejsou ani dva stejné stromy, ani dva stejní lidé, pracují sadaři a lékaři každý den se zcela novými originály.

Přehledové články

Roztroušená skleróza

Multiple sclerosis

MUDr. Eva Meluzínová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 108-111

Roztroušená skleróza (RS) patří mezi autoimunitní onemocnění, postihuje dvakrát častěji ženy než muže, začíná většinou mezi 20.–40. rokem věku. Zánět očního nervu (retrobulbární neuritida) nebo zánět míchy (myelitida) patří mezi nejčastější první příznaky onemocnění. Diagnózu je možno stanovit dle nových diagnostických kritérií (McDonald et al. 2005) při diseminaci zánětlivého procesu v prostoru a v čase. Vzhledem k tomu, že zánětlivá aktivita autoimunitního procesu v CNS je nejvyšší v prvých letech choroby, lze včasným stanovením diagnózy zahájit co nejdříve imunomodulační léčbu (interferon beta, glatiramer acetát, intravenózní imunoglobuliny,...

Chronobiologické komponenty duševních poruch

doc. MUDr. Petr Smolík CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 112-114

Časová koordinace funkcí lidského organizmu s okolním světem a současně vzájemná synchronizace činnosti vnitřních tělesných systémů, orgánů, jednotlivých částí orgánů, buněk a dokonce i genů je v současnosti v popředí zájmu vědeckého výzkumu na celém světě. Nejde o oblast heuristicky novou. Byla různým způsobem rozpracována léčitelskými školami všech rozvinutých civilizací, nejpodrobněji pravděpodobně v Číně na počátku našeho letopočtu. Současný pojem chronobiologie v sobě uvedené časové souvislosti obsahuje. Chronobiologie se stala postupně uznávaným vědním odvětvím, které zasahuje do všech oblastí lékařství, včetně psychiatrie.

Lidské prionové nemoci

Human prion diseases

MUDr. Vanda Franková, MUDr. Martina Krausová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 116-119

Prionové nemoci mají i přes vzácný výskyt své významné místo v diferenciální diagnostice demencí. Jejich diagnostika je v současnosti založena na klinických projevech a doplňujících vyšetřeních (EEG, protein 14-3-3, MRI). Definitivní diagnóza je neuropatologická. Diagnostikou lidských prionových onemocnění se v České republice zabývá Národní referenční laboratoř lidských TSE/CJN. Článek stručně shrnuje problematiku lidských prionových onemocnění a uvádí kazuistiku sporadické Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci u 51leté ženy.

Kognitivní poruchy u pacientů s cévním onemocněním mozku

Cognitive disorders in patients with vascular brain disease

MUDr. David Goldemund, PhDr. Sabina Telecká

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 121-124

Kognitivní poruchy jsou u pacientů s cévním onemocněním mozku relativně časté. Přestože významným způsobem negativně ovlivňují kvalitu života, zůstávají často nerozpoznány a neléčeny. Autoři předkládají stručný přehled týkající se etiopatogeneze, diagnostiky a léčby vaskulárních kognitivních poruch.

Antidepresiva, deprese a závislost na alkoholu

Antidepressant, depression and alcohol use

MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 126-129

Depresivní porucha a abúzus alkoholu jsou velmi častá psychická onemocnění s periodickým průběhem. Kolem čtvrtiny pacientů s depresí má zároveň problémy s pitím alkoholu. Ve své praxi se velmi často s touto skupinou pacientů setkáváme. Musíme řešit, jak je léčit, zda má cenu předepisovat neabstinujícímu pacientovi antidepresiva, nebo nejprve požadovat abstinenci a zda budou antidepresiva ovlivňovat depresi nebo i abúzus alkoholu.

Sociální a rehabilitační programy pro duševně nemocné

Social and rehabilitation programmes for mentally ill

MUDr. Lenka Vachková

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 130-133

Článek popisuje psychosociální intervence a rehabilitační programy z pohledu psychiatrické rehabilitace. Uvádí jejich poslání a principy. Popisuje náležitosti jednotlivých programů, stručně zmiňuje obsah některých z nich a evidence-based nálezy. Závěrem uvádí možné praktické souvislosti rehabilitačních programů s prací psychiatra.

Sdělení z praxe

Léčba pacienta se schizofrenií injekčním depotním antipsychotikem Risperdalem Constou

MUDr. Dana Bakešová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 134-136

Kazuistické sdělení poukazuje na výhody použití depotního antipsychotika při léčbě mladého pacienta s duální diagnózou (schizofrenie, nadužívání návykových látek), který se dopustil závažné trestné činnosti – napadení otčíma nožem. Došlo nejen k minimalizování cravingu, stabilizaci psychického stavu, ale i větší vzájemné důvěře mezi lékařem a pacientem, a tím i zlepšení compliance i spolupráci při léčení.

Oživení u pacienta s chronickou schizofrenií

MUDr. Dana Bakešová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 137

Je prezentována krátká kazuistika pacienta deset let hospitalizovaného na psychiatrii, který trpí závažnou duševní chorobou, chronickou paranoidní schizofrenií, s emoční oploštělostí, abulií a autismem. Přidáním aripiprazolu ke stávající antipsychotické depotní terapii došlo u pacienta po mnoha měsících neměnnosti k oživení emočních projevů.

Psychofarmakologie

Bupropion v ambulantní praxi

prof. MUDr. Alexandra Žourková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 140-142

Sdělení podává přehled o indikacích a kontraindikacích bupropionu při antidepresivní léčbě. Je probrána úspěšnost augmentace léčby nejčastěji předepisovaných selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu bupropionem, účinnost bupropionu při léčbě úzkostných poruch i jeho výhody v porovnání s ostatními antidepresivy (není riziko váhového příbytku, sexuálních dysfunkcí). Účinnost bupropionu je ilustrována kazuistikami z ambulantní praxe.

Kdy volit Stratteru pro léčbu hyperkinetické poruchy/ADHD

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 143-146

Strattera je nový preparát schválený od dubna 2007 pro léčbu dětí s ADHD v České republice. Dosavadní výsledky studií potvrzují, že atomoxetin (Strattera) je srovnatelně účinný s metylfenidátem (Ritalinem) v redukci symptomů u dětí s ADHD. Je známo, že ne všechny děti reagují příznivě na stimulancia a výskyt některých nežádoucích účinků nebo komorbidních poruch omezuje jejich užití. Atomoxetin byl účinný v redukci symptomů ADHD u pacientů s některými komorbidními diagnózami, jako jsou tikové poruchy, úzkostné poruchy, deprese, porucha opozičního vzdoru nebo enuréza. Strattera v dávce jednou nebo dvakrát denně umožňuje dětem vyhnout se stigmatizaci...

Ambulantní psychiatrie

Několik poznámek k psychiatrické epidemiologii

MUDr. Hedvika Ernsten

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 138-139

Amsterdam, a zvláště velká část jeho části Východ, je výjimečná příležitost k seznámení se s tematikou rozdílných etnik. V následujícím článku nabízím praktické zkušenosti ze svého působení jako lékař-asistent na oddělení ambulantní psychiatrie. Tentokrát předkládám několik úvah o transkulturálních aspektech psychiatrie a souvislosti etnicity a výskytu psychotických poruch.

Právo v psychiatrii

Psychiatrická hospitalizace bez souhlasu pacienta

MUDr. Jiří Švarc Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(3): 148-150

V předchozím čísle byl výčet právních norem upravujících nedobrovolnou hospitalizaci v ČR a v zahraničí. Byl popsán detenční proces a uvedena kauza Ústavního soudu ČR. V tomto díle je uveden přehled důležitých lhůt detenčního řízení. Pokouším se vyvrátit některé zakořeněné mýty. Kazuisticky ilustruji neudržitelnost a zneužitelnost stávající právní úpravy a snažím se o použitelná doporučení pro praxi i legislativu.


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.