Psychiatrie pro praxi, 2008, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Psychiatrie pro praxi v novém

MUDr. Luboš Janů Ph.D, Mgr. Iva Daňková

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 55

V rámci jubilejní 50. psychofarmakologické konference v Jeseníku proběhla pravidelná schůze redakční rady s rekapitulací několika důležitých faktů a plánem pro budoucí rozvoj časopisu. Psychiatrie pro praxi má mezi odbornými časopisy pro psychiatry nezastupitelné místo. Stále si drží pozici zřejmě nejčtenějšího, a tedy nejoblíbenějšího periodika. Jsme tím potěšeni a rádi bychom tuto výsostnou pozici ještě posílili.

Přehledové články

Aktuální trendy v léčbě závažných psychických poruch

Current trends in the treatment of major psychiatric disorders

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 60-64

Koncepce závažných psychických poruch není statická a mění se s pokroky vědy. Biomarkery včetně ukazatelů získaných pomocí zobrazovacích metod mozku budou zřejmě hrát v budoucí klasifikaci větší roli. Závažná psychická onemocnění, rekurentní deprese, bipolární a schizofrenní porucha jsou považována za celoživotní onemocnění vyžadující dlouhodobou léčbu. Jsou více či méně konzistentně spojena s funkčními a strukturálními změnami mozku. Nemoc a její léčba představují proces, který má svoji dynamiku, kterou musíme vždy zvažovat. Léčba akutní má jiné cíle než léčba udržovací. Stále důležitější se stává nutnost hodnocení efektu léčby. Pro volbu léčby je...

Schizoafektívna porucha - monoterapia, alebo kombinovaná liečba?

Schizoaffective disorder - monotherapy, or combined therapy?

MUDr. Ľubomíra Izáková PhD

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 65-70

Schizoafektívna porucha je častým a invalidizujúcim ochorením. Napriek tomu, farmakologická liečba tohto ochorenia nebola doteraz dostatočne preskúmaná. Hoci výsledky viacerých štúdií potvrdzujú účinnosť kombinovanej liečby na afektívne alebo negatívne symptómy schizoafektívnej poruchy, výhodou sa zdá byť použitie atypických antipsychotík v monoterapii. V článku sa prezentuje prehľad terapeutických algoritmov používaných v liečbe schizoafektívnej poruchy.

Sezónní afektivní porucha a léčba jasným světlem

Seasonal affective disorder and bright light therapy

doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Martin Brunovský Ph.D, MUDr. Lucie Závěšická, MUDr. Pavel Doubek

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 72-76

Účinek světla na lidskou duši byl znám a používán již před 2 tisíci lety starými Řeky. Moderní rozvoj léčby světlem a objev sezónního afektivního chování byly výrazně ovlivněny odhalením suprese vylučování melatoninu u mužů jasným světlem. Krátce po tomto objevu byla publikována první placebem kontrolovaná studie vlivu léčby světlem na deprese. Dnes se stala léčba světlem nebo fototerapie základem léčby zimního typu sezónních afektivních poruch. Sezónní afektivní porucha (SAD) je typickou manifestací sezónních rysů u lidí. Je charakterizována rekurentními epizodami těžkých depresí následovanými remisemi, které se objevují na sezónním základě. Tento...

Sexuální potíže u mužů s roztroušenou sklerózou

Sexual problems in men with multiple sclerosis

MUDr. Pavel Theiner Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 77-79

Roztroušená skleróza (RS) je pro nemocné ohrožující nemoc se zdánlivě nekonečnou variabilitou příznaků. Mnoho příznaků RS přímo či nepřímo negativně ovlivňuje mužskou sexualitu. Sexuální poruchy se u RS vyskytují v 65–90 % případů. Jde především o poruchy erekce, snížené libido, potíže s dosažením orgazmu a snížená taktilní citlivost. Léčba sexuálních dysfunkcí u RS musí být založena na týmové spolupráci mezi neurology, urology, psychiatry, psychology a sexuology. V článku je pojednáno o způsobech léčby u jednotlivých nejčastějších sexuálních dysfunkcích u mužů s RS.

Sdělení z praxe

Otravy alkoholom a úmrtia v ťažkom stupni opitosti v regióne severného Slovenska

MUDr. Ľubomír Straka, MUDr. František Štuller PhD, prof. MUDr. František Novomeský PhD, prof. MUDr. Vladimír Novotný CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 80-82

Autori vykonali komplexnú analýzu dvanásťročného súboru prípadov úmrtí na otravu alkoholom a úmrtí, v ktorých zohral alkohol rozhodujúcu úlohu v mechanizme smrti v severnom regióne Slovenskej republiky. Na jej základe poukazujú na narastajúci trend nadmerného požívania alkoholu v spoločnosti s jeho fatálnymi dôsledkami.

Doléčení akutní dekompenzace paranoidní schizofrenie

MUDr. Eva Kadlecová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 83

Aripiprazol v dávce 15 mg denně byl nasazen k doléčení akutní schizofrenní ataky. Léčba zajistila plnou remisi onemocnění bez vedlejších vlivů na fyzické zdraví. Medikace se osvědčila v udržovací léčbě a trvá 19 měsíců.

Antipsychotika versus režimové faktory: vliv na hmotnost hospitalizovaných pacientů

MUDr. Martin Hýža, MUDr. Vlasta Hanušková, MUDr. Svatopluk Sedláček, RNDr. Jiří Létal Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 84-85

Práce sledovala změny BMI, glykemie a lipidogramu u pacientů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně v Opavě po dobu 6 týdnů od přijetí. Aktivní skupinu tvořili pacienti užívající D2/D3-antagonisty, olanzapin nebo quetiapin, kontrolní skupinu pacienti bez medikace (z oddělení pro léčbu závislostí). Zjistili jsme významný rozdíl v nárůstu hmotnosti v závislosti na podávané medikaci. Průkazný vliv medikace na zvýšení hmotnosti byl pouze u olanzapinu, protože i pacienti bez medikace vykazovali průměrný relativní přírůstek BMI 1,8 %. U laboratorních parametrů nedošlo ke statisticky významné změně oproti výchozím hodnotám.

Komentáře

Psychiatr ve stínu pacientova příbuzenstva

Není potřeba dlouhé psychiatrické praxe k tomu, aby si lékař uvědomil, že v řadě případů je s nemocným pacientem daleko jednodušší spolupráce i jednání, než s jeho relativně zdravým příbuzenstvem.

doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Max. Kašparů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 96

Psychofarmakologie

Zotepín v liečbe schizofrénie a jeho ďaľšie indikácie

MUDr. Ivan André PhD, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc, prof. MUDr. Vladimír Novotný CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 86-88

Práca prináša prehľad kľúčových poznatkov o zotepíne, staršieho i novšieho charakteru. Zaoberá sa zaujímavou históriou tohto liečiva, zamýšľa sa nad súčasnou pozíciou a možnosťami tohto atypického antipsychotika. K práci je pripojená aj kazuistika, ktorá dokresľuje postavenie tohto liečiva z praktického hľadiska.

Prozac (fluoxetin) - nová, schválená indikace pro dětskou psychiatrii v ČR

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 89-90

Prozac (fluoxetin) byl oficiálně schválen pro léčbu deprese u dětí a adolescentů v České republice v červnu 2007. Léčba antidepresivy by neměla být nabízena dětem a mladým osobám se středně těžkou až těžkou depresí bez souběžně prováděné psychoterapie. V souladu s vodítky léčby NICE, jestliže je u dětí nebo mladistvých se středně těžkou až těžkou depresí ordinováno antidepresivum, by měl být použit fluoxetin, který v klinických studiích prokázal převahu prospěchu nad riziky léčby.

Ambulantní psychiatrie

Postřehy z ambulance odjinud čili Sociální psychiatrie v Nizozemí

MUDr. Hedvika Ernsten

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 91-92

V následujícím článku nabízím několik úvah o organizaci péče o chronické psychotické pacienty a své autentické zkušenosti z působení jako lékař-asistent na oddělení ambulantní psychiatrie v regionu Amsterdam-Východ. Současná nizozemská ambulantní psychiatrie by v některých rysech mohla sloužit jako inspirace pro všechny, které zajímají různé varianty komunitní péče.

Informace a komentáře

50. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference

doc. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 97-98

Letošní jubilejní psychofarmakologická konference v Jeseníku (9.–13. ledna 2008) pod předsednictvím doc. Horáčka z Prahy se vyznačovala nebývalým zájmem lékařů (700 přihlášených) a farmaceutických firem (350 zástupců) a dále doslova hvězdným obsazením, pokud jde o přednášející. Jednotlivá sdělení přednesli např. významní odborníci ze Severní Ameriky českého původu (profesoři Alda, Balon, Pavel Grof, Volavka), další slavní psychiatři tohoto kontinentu (prof. Citrome) a přední evropští odborníci (profesoři Fleischhacker, Freybergh, Höschl, Kasper, Libiger, Möller, Murray, Nutt, Svensson, Švestka aj.). Prezentováno bylo celkem 181 přednášek nebo posterů.

Právo v psychiatrii

Psychiatrická hospitalizace bez souhlasu pacienta - 1. díl

MUDr. Jiří Švarc Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 93-95

Lidská práva jsou v dnešní době monitorována snad lépe než farmakologické studie. Skutečná ochrana práv pacientů by byla přínosem, avšak obvykle jde o účelové čerpání grantů ČR a EU, popř. náplň práce státních orgánů (ochránce práv, rada vlády pro lidská práva aj.). Místo aby tyto instituce navrhly funkční právní systém nedobrovolných hospitalizací, parazitují na nedostatečné právní úpravě, nevýhodné pro zdravotnická zařízení. Pro psychiatry to znamená nutnost dobré znalosti právních předpisů a jejich dodržování.


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.