Psychiatrie pro praxi, 2008, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Místo psychiatrické ambulance v systému komunitních psychiatrických služeb

MUDr. Jan Lorenc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 3

Psychiatrická ambulance byla před rokem 1989 prakticky jedinou mimonemocniční službou pro psychiatrické pacienty. S rozvojem komunitních služeb v posledních 18 letech se mimonemocniční péče nejen rozrostla, ale i diferencovala do nejrůznějších pracovně a sociálně rehabilitačních služeb, které slouží k větší spokojenosti zvláště chronicky nemocných psychiatrických pacientů.

Přehledové články

Deprese seniorů

Depression in elderly

MUDr. Radim Kubínek, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 8-11

Článek pohlíží na deprese seniorů jako na závažné interdisciplinární onemocnění, zmiňuje jeho základní etiologické faktory, poukazuje na symptomatologická specifika deprese ve vyšším věku, akcentuje potřebu adekvátní léčby, věnuje se specifickým farmakoterapeutickým aspektům a uvádí nejnovější poznatky o možnostech a limitech léčby antidepresivy.

Některé novější poznatky v diagnostice a léčbě bolesti

Some new pieces of knowledge in pain diagnosis and treatment

MUDr. Radkin Honzák CSc, MUDr. Bohumil Seifert

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 12-14

Autoři předkládají přehled některých novějších poznatků v diagnostice a léčbě bolesti. Základem přístupu zůstává stále vrátková teorie a Loeserovo a Turkovo členění jednotlivých etáží bolesti, do původně jednoduchého schématu však přistupují jak nově poznávané mechanizmy, tak další substance podílející se na modulaci a komplexním prožitku bolesti. V praxi stále přetrvává dualistické dělení na somatické a psychické jevy. Je proto třeba důsledněji prosazovat biopsychosociální model, který umožňuje dualistický pohled překlenout. Mizí rozdíly mezi „tělesnou“ a „psychickou“ bolestí. Současné studie prokazují, že při pozorování bolesti...

Poruchy chování u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Behavioral disorders in patients with Alzheimer disease

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 15-18

Jedním ze tří základních okruhů postižení u Alzheimerovy choroby (ACh) i dalších demencí jsou (kromě poruch kognitivních funkcí a aktivit denního života) tzv. behaviorální a psychologické příznaky demence. Mezi tyto poruchy náleží postižení emotivity (deprese, úzkost aj.), postižení spánku a cyklu spánek – bdění, a také poruchy chování. Tyto poruchy bývají někdy, hlavně ve středních a pokročilých stadiích demence, nejnápadnější i nejvíce zatěžující příznaky. Mohou mít různou podobu. Velmi častá je agitovanost – neustálý, někdy jen mírný neklid. K poruchám chování se také druží doprovodné psychotické příznaky jako: bludy, halucinace, misinterpretace....

Rizikové faktory životního stylu schizofrenních pacientů

RISK FACTORS CONCERNING THE LIFESTYLE OF PATIENS SUFFERING FROM SCHIZOPHRENIA

MUDr. Zuzana Sigmundová, MUDr. Klára Látalová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 20-23

Pacienti trpící schizofrenií umírají předčasně. K jejich zvýšené morbiditě i mortalitě přispívá jednak základní onemocnění, léčba a také životní styl pacientů. Nevhodné životní návyky (např. špatná skladba potravin, malá fyzická aktivita, kouření cigaret) přispívají k celkově špatné fyzické kondici a ke vzniku přidružených tělesných onemocnění. Navíc léčba většinou antipsychotik může mít za následek nárůst hmotnosti a vznik obezity. Nadměrný nárůst hmotnosti zvyšuje nemocnost i úmrtnost a je největším rizikovým faktorem pro vznik diabetu mellitu II. typu. Většinou lze nadměrnou mortalitu u schizofrenie ovlivnit preventivní cestou – změnou životního...

Sdělení z praxe

Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ - česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1):

Dotazník ke stažení

Psychologické aspekty nespecifických střevních zánětů u dětí

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D, MUDr. Katarína Kollárová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 25-29

Cílem práce je shrnout současné poznatky z oblasti psychologie nespecifických střevních zánětů. Doplněna je provedeným výzkumem, který se zabývá opomíjenou oblastí osobnostního vývoje dětí s nespecifickými střevními záněty (IBD). Metodika: Vyšetřeno bylo 26 dětí s IBD a porovnáno s kontrolní non-IBD skupinou 31 dětí. Použity byly dvě psychodiagnostické metody určené k posuzování osobnostních charakteristik projektivního Hand testu a dotazníku B-JEPI založeného na Eysenckově modelu osobnostních dimenzí. Výsledky: Zjistili jsme signifikantní zvýšení v osobnostní dimenzi neuroticizmu, závislosti, tenze, zvýšené potřeby pozitivně afektivních podnětů. Závěr:...

Zkušenost s léčbou aripiprazolem u pacienta se schizofrenií

MUDr. Martina Tomešová

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 30

Kazuistika popisuje pozitivní zkušenost při léčbě schizofrenního onemocnění aripiprazolem v podobě udržení remise a snížení farmakogenně navozené nadváhy.

Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ - česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí˝

MUDr. Aleš Bartoš Ph.D, MUC. Pavel Martínek, Mgr. Ondřej Bezdíček, MUC. Abraham Buček, RNDr. Daniela Řípová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 31-34

Cílem práce je představit českou verzi Dotazníku funkčního stavu (FAQ-CZ) a zkušenosti s ním na pacientech s Alzheimerovou nemocí (AN). Položky z původního zdroje jsme přeložili do dotazníku FAQ-CZ přizpůsobeného ke snadnému vyplňování. Aktivity denního života (ADL) 30 pacientů s pravděpodobnou AN byly posuzovány pečovateli pomocí FAQ-CZ. Současně jsme zjišťovali kognitivní výkonnost pacientů pomocí testu Mini-Mental State Examination (MMSE). Pečovatelé oceňovali jednoduchost, přehlednost a stručnost FAQ-CZ, jehož vyplnění trvalo obvykle 2–5 minut. FAQ-CZ nezávisí na věku, vzdělání či pohlaví pacientů. ADL podle FAQ-CZ významně souvisely s kognitivním...

Depresivita a úzkost u vybraných kožních onemocnění - vliv na kvalitu života a léčbu

Michaela Hůlková, doc. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D, doc. MUDr. Karel Ettler CSc, Ing. Josef Bukač

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 35-37

Studie se zaměřuje na souvislost mezi stupněm postižení kůže vybrané skupiny dermatologických pacientů a mírou úzkosti či deprese u těchto osob. Klade si za cíl rozlišit, zda je současná přítomnost psychických obtíží u dermatologických pacientů pouhou komorbiditou, či zda je mezi psychickými a kožními obtížemi korelace. Na základě výsledků pak autoři teoreticky vyvozují vhodné terapeutické postupy pro určitou skupinu dermatologických pacientů, které by měly být součástí komplexní léčby.

Komentáře

Co lze očekávat od zabezpečovací detence?

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc, MUDr. Slavoj Brichcín

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 47-48

Sdělení se zabývá zabezpečovací detencí, která má být zavedena v českém trestním právu. Diskutuje možnosti a meze takové instituce, zejména s přihlédnutím k připravenému zřízení ústavu zabezpečovací detence v blízké budoucnosti.

Ve zkratce

Nové trendy v léčbě schizofrenie

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 40-43

Schizofrenie je dnes považována za celoživotní onemocnění s přetrvávajícími příznaky a občasnými relapsy (exacerbace psychotické, pozitivní symptomatologie). Jedná se o progresivní onemocnění mozku s redukcí šedé hmoty mozkové. Dle současných představ by léčba schizofrenie měla být 1. dlouhodobá a kontinuální, 2. komplexní, 3. individualizovaná a 4. měřitelná.

Ambulantní psychiatrie

Nedobrovolná hospitalizace a psychiatrická pohotovost

MUDr. Hedvika Ernsten

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 38-39

V článku nabízím pokračování postřehů a zážitků z ambulantní praxe jako lékař-asistent pohotovostní služby regionu Amsterdam Východ. Mimo status quo předkládá moje úvaha srovnání situací, do kterých se jako psychiatr můžeme jinde dostat. Donucovací prostředky v psychiatrii jsou stále a snad všude předmětem diskuze. Rozdíly nepramení jen z legislativy, i pokud si člověk místní příslušný zákon a příručku dobře pročte, najde často manipulační prostor. Ovšem je to opět hlavně jiná společenská objednávka a potažmo i momentální politická situace, které hrají v tomto případě mnohem větší roli než legislativa samotná.

Informace a komentáře

Konference ambulantních psychiatrů vyzrává v osobitou akci

Mgr. Iva Daňková

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 49-51

Olomouc – Česká psychiatrická scéna se připravuje na pořádání celosvětového kongresu WPA a i v Olomouci ukázala, že bude mít jako hostitelská země co nabídnout. Současné trendy v terapii depresí, BAP a schizofrenie, aktuality v problematice demencí a dětské psychiatrie, výsledky nejnovějších studií, ale třeba i právní diskuzi a možnosti práce s internetem přiblížila třem stovkám zájemců konference ambulantních psychiatrů Psychiatrie pro praxi. Na dvoudenní akci (8.–9. listopadu 2007) zavítali do Olomouce vedle ambulantních a nemocničních psychiatrů i zástupci léčeben, středního zdravotnického personálu a reprezentanti dvou desítek farmaceutických...

Právo v psychiatrii

Trestní odpovědnost zdravotníků

MUDr. Jiří Švarc Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2008; 9(1): 44-46

Právní odpovědnost se v trestním řízení projednává odlišně než v řízení občanskoprávním. Trestní odpovědnost je bez zavinění vyloučena (zavinění je ovšem i z nedbalosti) a v trestním řízení je podezřelému (později obviněnému a obžalovanému) třeba dokazovat vinu. Zatímco v občanskoprávním řízení někdy musí prokazovat žalovaný, že škodu nezavinil; a navíc existuje tzv. absolutní odpovědnost, kdy k odpovědnosti za škodu zavinění ani není třeba (např. selhání přístroje nebo materiálu, škoda vzniklá při provozu). Kontinentální trestní právo požaduje dodržování platných vydaných zákonů. V České republice může být fyzická osoba trestně stíhána pouze pro...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.