Psychiatrie pro praxi, 2007, číslo 6

reklama

Přehledové články

Psychofarmaka a spánková onemocnění

Psychotropic medication and sleep disorders

MUDr. Zuzana Lattová

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 244-246

Psychofarmaka způsobují řadu nežádoucích účinků. Mezi opomíjené, nicméně pro pacienty významné nežádoucí účinky patří ovlivnění spánku. Psychotropní medikace jednak ovlivňuje spánkové parametry, jako je kontinuita spánku, zastoupení jednotlivých spánkových stadií nebo spánková latence, jednak může vyvolat nebo zhoršit některé chorobné jednotky související se spánkem. Jednou z nich je vyvolání či zhoršení syndromu neklidných nohou při léčbě psychofarmaky, zejména antidepresivy. Další je obstrukční spánková apnoe u antipsychotiky vyvolaného metabolického syndromu.

Jak předpovědět, že pacient odpoví na léčbu antidepresivy?˝

How to predict the response to antidepressants?

MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 247-249

Medicína založená na důkazech potvrdila, že antidepresiva jsou účinná v léčbě deprese, ale dodnes není zřejmé, jaké antidepresivum bude nejlepší pro kterého pacienta. Výsledky EEG studií ukazují, že po jednom týdnu léčby antidepresivem můžeme správně předpovědět, že 8 z 10 pacientů nedosáhne odpovědi na léčbu, pokud bude ve stejné léčbě antidepresivem pokračováno dalších 3–7 týdnů. EEG může pomoci ve volbě správného antidepresiva obdobně jako mikrobiologické vyšetření pomáhá zvolit správné antibiotikum.

Novodobé nelátkové závislosti

New age disorders of non substance dependences

MUDr. Jozef Benkovič

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 250-253

Autor v práci charakterizuje problematiku niektorých novodobých nelátkových závislostí, hlavne závislosti na internete a nakupovaní. Na kazuistike liečeného pacienta závislého na nakupovaní poukazuje na špecifiká tejto problematiky, ako aj možnosti liečby.

Delirium tremens

Delirium tremens

MUDr. Josef Chval

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 254-256

V článku doplněném dvěma kazuistikami shrnuji základní teoretické a praktické poznatky o výskytu, diagnostice a léčbě odvykacího stavu s deliriem u nemocných závislých na alkoholu. Snažím se upozornit na rizika s touto poruchou a její léčbou spojená. V článku vycházím převážně z praktických zkušeností s léčbou těchto pacientů na našem oddělení.

Léčebné postupy u behaviorálních poruch u demence

Therapeutical approaches in behavioral disorders in dementia

MUDr. Vanda Franková

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 257-260

Poruchy chování patří do klinického obrazu demence všech typů. Při jejich vzniku je nutné zajistit bezpečí pacienta a jeho okolí, zjistit příčinu stavu a cíleně ji léčit (odstranit). Hlavní součástí intervence jsou nefarmakologické postupy, včetně práce s pečujícími. Farmakoterapie je indikovaná pouze u nezvládnutelných stavů agresivity, obtěžující psychotické produkci a úzkostné či depresivní symptomatice, při selhání nefarmakologických postupů. Vhodná jsou SSRI antidepresiva nebo trazodon. Podávání antipsychotik je sporné, vždy je třeba individuálně posoudit poměr jejich přínosu a rizika. U demence Alzheimerova typu jsou indikované inhibitory cholinesteráz...

Psychofarmakologické intervence u adaptačních poruch

Psychopharmacological intervention in Adjustment disorders

MUDr. Jiřina Kosová

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 262-265

Terapeutické přístupy u pacientů s poruchami přizpůsobení (adaptačními poruchami) volíme nejčastěji podle převažující psychopatologie, postupujeme symptomaticky, prakticky neexistují kontrolované studie. V klinické praxi narůstá preskripce antidepresiv, a to nejen u depresivních poruch, v popředí oblíbenosti jsou inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). V následujícím textu jsou zmíněny některé hlavní informace o poruchách přizpůsobení a také výsledky několika farmakologických studií.

Olanzapín a gravidita

Olanzapine and pregnancy

MUDr. Marek Zelman, MUDr. Lenka Jenčová

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 266-268

Farmakoterapia akéhokoľvek ochorenia v gravidite so sebou prináša samozrejmé riziká negatívneho účinku farmaka na plod. Pri psychotických ochoreniach vzhľadom na riziko exacerbácie stavu je často risk – benefit naklonený na stranu kontinuálnej farmakoterapie napriek možnému ohrozeniu nenarodeného dieťaťa. Príspevok sumarizuje literárne zdroje o podávaní olanzapínu počas gravidity a ilustruje ho na podklade troch kazuistík.

Sdělení z praxe

Vzťah hyperkinetickej poruchy a porúch spánku v detstve

MUDr. Pavol Adamík, doc. MUDr. Ivan Ondrejka PhD, doc. MUDr. Robert Vyšehradský PhD, MUDr. Eva Rozbořilová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 269-271

Hyperkinetická porucha/ADHD je psychické ochorenie v detstve s najvyššou prevalenciou a vysokou komorbiditou rôznych psychických porúch, vrátane porúch spánku. Primárne poruchy spánku, taktiež časté v detskej populácií, sa v detskom veku môžu počas dňa prejavovať najmä príznakmi hyperkinetického syndrómu, a ak sú dlhodobé, môžu byť mylne diagnostikované ako hyperkinetická porucha. V našej práci, na základe analýzy chorobopisov hospitalizovaných pacientov s hyperkinetickou poruchou za obdobie 4 rokov, sme u týchto pacientov zistili vysokú komorbiditu porúch spánku (60,9 %), medzi najčastejšie dyssomnie patrili nepokojný, prerušovaný spánok, včasná insomnia...

O chlapci, který si chtěl jenom sáhnout

MUDr. Petra Sejbalová, MUDr. Helena Reguli

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 272-273

V úvodu čtenáře stručně seznamujeme s definicí poruch sexuální preference. Kazuistika ilustruje příběh chlapce v období 3 let, který navštívil naše sexuologické oddělení krátce poté, co spáchal sexuální delikt. Čtenáři se seznámí s  diagnostickým procesem a s průběhem a komplikacemi při následné terapii. Na konci se zamýšlíme nad dalším osudem chlapce na začátku jeho dospělosti.

Alkohol u žen vyššího věku

MUDr. Emanuel Doněk, MUDr. Jana Doňková, Olga Doňková

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 274-275

Autoři podávají přehled problematiky nadužívání alkoholu ve vyšším věku. Podrobněji se zaměřují na nemocné s diag­nózami F10× hospitalizovanými na ženském gerontopsychiat­rickém primariátě v letech 2002–2006. Skutečnost, že tento soubor představuje 2,92 % ze všech přijatých na primariátě, považují za alarmující. Navrhují podrobné prošetření výskytu alkoholizmu u naší populace starší 65 let, cíleně zaměřenou amamnézu a v případě potřeby zahájení časné intervence.

Ambulantní psychiatrie

Postřehy z ambulance odjinud čili sociální psychiatrie v Nizozemí

MUDr. Hedvika Ernsten

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 276-278

V článku nabízím několik zážitků a úvah z ambulantní praxe ze svého působení jako lékař-asistent v regionu Amsterdam-Východ.

Informace a komentáře

13. Česko-Slovenský psychiatrický sjezd, 12.-15. 9. 2007, Brno

MUDr. Tomáš Kašpárek Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 282

Brno se stalo v září dějištěm již 13. společného setkání českých a slovenských psychiatrů. V kongresových prostorách hotelu Voroněž se konalo 12 odborných sympozií, 4 firemní satelitní sympozia, 4 plenární přednášky a posterová sekce. Sjezd byl akreditován nejen pro psychiatry, ale i pro zdravotní sestry a další odborníky zapojené do péče o duševně nemocné, čehož mnozí z nich využili, a podíleli se tak na vysoké účasti – registrováno bylo přes 550 hostů.

IV. pracovné dni neuropsychiatrie a algeziológie vo vertebrológii, 20.-22. září 2007, Levoča, Slovensko

MUDr. Tomáš Kašpárek Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 282

Již čtvrté pracovní dny, konané každé dva roky, byly tradičně pořádány primářem Dvorákem a profesorem Rektorem v Levoči na Slovensku. Jde o ojedinělé setkání neurologů, psychiatrů a dalších odborníků pečujících o nemoci centrálního nervového systému.

Právo v psychiatrii

PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V PSYCHIATRII Oznamovací povinnosti psychiatrů

MUDr. Jiří Švarc Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 279-281

Zdravotnický pracovník má právními předpisy stanovenou povinnost oznámit určité skutečnosti příslušným orgánům. Některé jsou zde vyjmenovány, další se týkají jen mimořádných událostí (např. volby a jiné „katastrofy“ ). Přestože se jedná o skutečnosti, které se psychiatr dozvěděl při výkonu svého povolání, prolamuje oznamovací povinnost zásadu mlčenlivosti. Povinnost oznámení není závislá na přání pacienta. Obvyklá a doporučená forma vyhovění oznamovací povinnosti je písemná, kopie se zakládá do zdravotnické dokumentace. Nesplnění oznamovací povinnosti může být sankcionováno jako správní delikt (v tom případě je odpovědné zdravotnické zařízení,...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.