Psychiatrie pro praxi, 2007, číslo 5

reklama

Přehledové články

Deprese u seniorů - biologické a psychosociální vlivy, vztahy deprese a demence

Depression in the elderly - biological and psychosocial influence, relation of depression and dementia

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 198-200

Deprese je jedna z nejčastějších psychických poruch vyššího věku (spolu s demencemi, delirii, drogovými závislostmi). V článku jsou zmíněny některé biologické vlivy spoluzodpovídající za vznik depresí u lidí vyššího věku, např. celkové snížení tvorby a uvolňování neurotransmiterů. Jsou také diskutovány teorie, proč u některých depresí vyššího věku dochází k přechodu do demencí (nejčastěji do Alzheimerovy choroby). Dále jsou probrány nejzávažnější psychosociální vlivy vedoucí ve stáří k depresi, např. osamělost, ztráta pocitů vlastní významnosti a podobně. Je také zmíněna diagnostika depresí vyššího věku z hlediska diferenciální diagnostiky depresí a demencí.

Farmakoterapie demence

Pharmacotherapy of dementia

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 202-205

Autor popisuje základní kroky ve farmakoterapii demencí, rozebírá účinky moderních léků a přístupů v léčbě demence. Na závěr shrnuje základní zásady v léčbě demence.

Pohybová aktivita v léčbě úzkostných a depresivních poruch

PHYSICAL ACTIVITY IN THE TREATMENT OF DEPRESSIVE AND ANXIOUS DISORDERS

MUDr. Mgr. Petr Pastucha

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 206-207

Pravidelná pohybová aktivita může zlepšovat průběh nejen řady somatických onemocnění, ale i potíží psychických. Exaktní objasnění mechanizmu jejího působení na psychiku zůstává zatím nejasné. Její výhodou je poměrně snadná aplikovatelnost v běžné klinické praxi, a to zejména pro některé typy pacientů. K využití pohybové aktivity jako terapeutické metody v rámci komplexního terapeutického přístupu by měly být naplněny její specifické parametry a dodržena indikační kritéria.

Vliv nadměrného příjmu fluoridu na lidský mozek

THE EFFECT OF INCREASED FLUORIDE INTAKE ON THE HUMAN BRAIN

prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 208-210

Mezi širokou veřejnosti existuje názor o užitečnosti a nezbytnosti fluoridů v prevenci zubního kazu. Článek přináší přehled o potenciálních neurotoxických účincích nadměrného příjmu fluoridů a upozornění na to, že takový stav může způsobit dlouhodobá konzumace minerálních vod.

Sdělení z praxe

Deset let od povodní na Moravě

MUDr. Helena Kučerová HonDG

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 211-212

Autorka rekapituluje události před 10 lety, kdy povodně zasáhly třetinu České republiky, mj. i oblast působení její ordinace. Autorka se zaměřila na období od 7. 7. 1997, kdy povodeň nastala, do konce měsíce srpna toho roku. V té době bylo ošetřeno v její ordinaci téměř o polovinu méně klientů než v letech předchozích i následujících. Povodně prožívali i lidé, kteří jimi nebyli přímo zasaženi, ani neměli zasažené příbuzné. Mezi ošetřenými převažovaly osoby s diagnózou schizofrenního okruhu (48 %) a okruhu maniodepresivního (33 %). Ve sledovaném období a regionu nebyla zaznamenána žádná dokonaná sebevražda ani suicidální pokus. Autorka se domnívá, že...

Psychomotorické tempo, rychlost řeči a myšlení

Psychomotor speed, speech rate and thinking

MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 213-215

Cílem studie bylo najít krátký a jednoduchý test k měření psychomotorického tempa, který by se dal použít v klinické praxi. Metodika: Bylo vyšetřeno 63 zdravých dobrovolníků průměrného stáří 28,6 ± 12,5 let (rozsah 15–71 let). Byl měřen počet slov za jednu minutu spontánního monologu (měřítko psychomotorického tempa), čas nutný k vyjmenování 12 zvířat (zkrácená verze sémantické fluence), 12 slov začínajících na písmeno K (zkrácená verze fonemické fluence), čas potřebný k vyjmenování měsíců v roce, k hlasitému počítání od 101 do 110 a jiné krátké testy.

Psychofarmakologie

Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy

Valproate in therapy of bipolar affective disorder

MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Erik Herman, doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc, doc. MUDr. Ján Praško CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 216-221

Valproát je již léta používán jako stabilizátor nálady u pacientů s bipolární afektivní poruchou. Je prokazatelně účinný jak v léčbě manických a smíšených epizod, tak v udržovací a profylaktické léčbě a v léčbě rychlého cyklování epizod bipolární afektivní poruchy. Omezením klinického využití jsou jeho vedlejší nežádoucí účinky, z nichž většina je na dávce závislá.

Quetiapin v léčbě depresivní fáze bipolární afektivní poruchy

Quetiapine in the treatment of depressive episode BAD

prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 222-224

V článku je charakterizována bipolární afektivní porucha včetně subtypů bipolární poruchy I a II a quetiapin jako antipsychotikum 2. generace. Stručně jsou probrány indikace quetiapinu u psychóz schizofrenního okruhu, v léčbě akutní manie a další. Především je prezentována studie BOLDER, prokazující účinnost quetiapinu v léčbě depresivní fáze bipolární afektivní poruchy.

Ve zkratce

Jak správně zvolit Antidepresivum

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 229-231

Při volbě antidepresiva jsou rozhodující naše znalosti o léčbě – antidepresivech (AD) a informace o nemocném. Pro zjednodušení lze faktory, ovlivňující naši volbu, rozdělit: 1. na faktory související s léčbou, kdy bereme v úvahu vše, co o jednotlivých antidepresivech víme 2. faktory související s nemocným.

Ambulantní psychiatrie

Poznámky k psychodynamickým aspektům alkoholové závislosti

MUDr. Petr Zahradník

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 226-228

Sdělení se pokouší vymezit místo a možný přínos psychodynamického a psychoanalytického přístupu v léčbě pacientů závislých na alkoholu. Nabízí přehled vývoje názorů na závislost na alkoholu v analyticky orientované literatuře a případné konsekvence pro vlastní terapii. Je zřejmé, že analytický přístup nepředstavuje dostačující nástroj k léčbě závislých, může však napomoci bližšímu porozumění jejich psychické realitě.

Informace a komentáře

Chile představilo moderní biologickou psychiatrii

doc. MUDr. Vladimír Novotný CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 234

Svetová federácia spoločností biologickej psychiatrie (WFSBP) usporadúva dva typy kongresov – medzinárodné a svetové vo viacročných cykloch. Druhému medzinárodnému kongresu (17.–21. dubna 2007, Santiago, Chile) predchádzal prvý v roku 2004 v Sydney. Kongresy majú tradičnú štruktúru.

Právo v psychiatrii

Povinná mlčenlivost zdravotníků

MUDr. Jiří Švarc Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 232-233

Zdravotničtí pracovníci jsou dle zákona o zdraví lidu povinni vykovávat povolání svědomitě i poctivě, lidsky i zodpovědně. Nejde o neslučitelné protiklady, když se českých psychiatrů přímo týká několik tisíc platných právních předpisů, podle nichž jsou povinni postupovat při léčbě pacientů? Neznalost zákona sice neomlouvá, ale kompletní znalost právě platného zdravotnického práva je nemožná. Problematická je nejen rozsáhlost a komplikovanost zákonů, ale i jejich častá protichůdnost. Např. na jedné straně je trestné neposkytnout zdravotnickou pomoc, na druhé straně je trestné omezovat osobní svobodu. Podle vládního návrhu zákonů o stabilizaci veřejných...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.