Psychiatrie pro praxi, 2007, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Kdy začne reforma psychiatrie?

MUDr. Juraj Rektor

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 151

Letošní jaro bylo ve znamení poplatkové melodie: „Poplatky ano, poplatky ne, tralala...“ Tento refrén už dlouho ční z našich médií. Navenek se otázka poplatků tváří jako ústřední problém chystaných změn ve zdravotnictví a nikdo si příliš neláme hlavu tím, že jsou v návrzích důležitější a kritičtější místa. Mám na mysli především otázku, kdo bude rozhodovat o rozsahu, náplni a formě zdravotní péče. Bude to stát, nebo zdravotní pojišťovny? Bude fungovat dohodovací řízení, nebo budou mít pojišťovny v rámci smluvní volnosti všechny kompetence? Bude je pak zajímat kvalita péče, nebo jen její nízká cena?

Přehledové články

Poruchy příjmu potravy

Eating Disorders

MUDr. Pavla Němečková Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 155-157

Článek o poruchách příjmu potravy nepřináší do této všeobecně známé problematiky žádné nové poznatky a závěry, je shrnutím základních charakteristických projevů dvou variant poruch příjmu potravy, mentální anorexie a mentální bulimie. Je připomínkou toho, jak se tyto poruchy projevují, jaké jsou terapeutické postupy a upozorněním na nutný komplexní přístup jak v diagnostice, tak v terapii těchto nemocí.

Klinická vodítka NICE léčby depresivních poruch u dětí a adolescentů

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 158-161

Léčba antidepresivy by neměla být nabízena dětem a mladým osobám se středně těžkou až těžkou depresí bez souběžně prováděné psychoterapie. V souladu s vodítky léčby NICE, jestliže je u dětí nebo mladistvých se středně těžkou až těžkou depresí ordinováno antidepresivum, by měl být použit fluoxetin, který v klinických studiích prokázal převahu prospěchu nad riziky léčby. Pokud je léčba fluoxetinem neúspěšná nebo není tolerován, mělo by být zváženo použití jiného antidepresiva – sertralin nebo citalopram jsou doporučovány jako léky druhé volby.

Kodependencia

CO-DEPENDENCE

Mgr. Štefánia Laskovská

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 162-164

Cieľom tejto práce je upozorniť na málo zohľadňovanú problematiku kodependencie, jej dôležitosť pre terapeutickú prax, kde sa jej doposiaľ nevenuje dostatočná pozornosť. Fenomén kodependencie vysvetľuje, okrem iného, aj správanie osôb blízkych závislému jedincovi, ich paradoxné zakrývanie problému pred okolím, prijímanie a prehlbovanie vlastného utrpenia. Článok je súhrnom informácii na tému spoluzávislosti, snaží sa poskytnúť nové poznatky pre terapeutov prichádzajúcich do styku so závislým pacientom a zaoberajúcich sa rodinnou terapiou. Spoznanie konceptu kodependencie napomáha porozumieť špecifikám myslenia a konania účastných osôb a otvára ďalšie...

Proč také pacienti nechtějí antipsychotika?

MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 165-167

Schizofrenie je závažné onemocnění, v jehož léčbě je nezbytná dlouhodobá antipsychotická medikace. Compliance v léčbě tohoto onemocnění je nízká. Jedním z důležitých důvodů předčasného vysazení antipsychotik je přítomnost nežádoucích účinků, a to zejména těch, které jsou pacientem subjektivně nepříjemně vnímané. V tomto článku se věnujeme subjektivní reakci na antipsychotika – dysforii a jejímu dopadu na compliance a průběh onemocnění.

Sdělení z praxe

Hypersexualita u pacientky léčené escitalopramem

prof. MUDr. Alexandra Žourková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 168-169

Sdělení předkládá kazuistiku pacientky léčené pro depresivní poruchu escitalopramem. Při jeho dlouhodobém podávání a pozvolném vysazení došlo k projevům hypersexuality. Byla zvážena i možnost přesmyku do hypomanie s hypersexuálními projevy, což se nakonec jevilo jako nejpravděpodobnější příčina popisovaného klinického stavu.

Marie

MUDr. Mgr. Petr Pastucha

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 170-172

Kazuistika popisuje průběh hospitalizace a následné časově ohraničené ambulantní psychoterapie klientky, která vyhledala naši pomoc v reakci na tragické úmrtí partnera. V terapii je kladen důraz zejména na individualizovaný psychologický přístup. Kazuistika je doplněna o autentickou retrospektivní výpověď klientky, o kterou jsem ji požádal po 7 měsících společného setkávání od události.

Klinické zkušenosti s použitím aripiprazolu u starších nemocných

MUDr. Richard Krombholz, MUDr. Hana Drástová

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 173-175

Autoři v předkládaném sdělení prezentují své zkušenosti s použitím novějšího antipsychotika 2. generace – aripiprazolu u gerontopsychiatrických pacientů. Výsledky léčby demonstrují na malém kazustickém souboru pacientů hospitalizovaných na akutním gerontopsychiatrickém oddělení PL Bohnice. Zkušenosti s použitím tohoto antipsychotika u farmakorezistentních pacientů jsou pozitivní a aripiprazol se do budoucna autorům jeví jako lék ve specifických indikacích u starších pacientů velmi nadějný.

Psychofarmakologie

Sertindol a jeho príbeh

prof. MUDr. Vladimír Novotný CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 176-178

Práca prináša prehľad novších informácií o sertindole. Podáva krátke informácie o farmakokinetike a farmakodynamike lieku, o klinickej efektivite. Poukazuje na štúdie zaoberajúce sa nežiadúcimi účinkami lieku. Podrobnejšie sa zaoberá QT intervalom a históriou administratívnych potiaží s tým súvisiacich.

Ve zkratce

Praktické tipy pro sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky

MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Radovan Malý Ph.D, MUDr. Dita Kalnická

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 180-184

Nemocní schizofrenií mají vyšší morbiditu a mortalitu somatickými poruchami než běžná populace. Délka života schizofrenních nemocných je ve srovnání se zbytkem populace o 20 % kratší. Více než dvakrát častěji tito pacienti umírají v důsledku kardiovaskulárních poruch. Komorbidita se somatickou poruchou vede často k výskytu dvou závažných onemocnění najednou (schizofrenie a např. diabetes mellitus nebo kardiovaskulární onemocnění). Jednou z příčin vyšší morbidity je životní styl dlouhodobě léčených pacientů. Roli hrají také přetrvávající symptomy onemocnění a nedostatečná spolupráce nemocných. Schizofrenním nemocným jsou v ordinacích praktických lékařů...

Informace a komentáře

Ze zahraniční literatury

MUDr. Tomáš Kašpárek Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 185

Metaanalýza účinku atypických antipsychotik v léčbě manické fáze bipolární afektivní poruchy Metaanalýza randomizovaných studií, které srovnávaly efekt atypických antipsychotik vůči placebu, klasickým neuroleptikům či tymostabilizátorům v léčbě manické fáze, publikovaných do roku 2006 (24 studií s 6 187 pacienty), ukázala signifikantní superioritu atypických antipsychotik vůči placebu, ...

13. Celostátní konference biologické psychiatrie, Luhačovice 6.-9. června 2007

doc. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 4: 186

Letošní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích se zúčastnilo 550 psychiatrů a 150 zástupců farmaceutických firem. Konferenci předsedal MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc., prezident Společnosti biologické psychiatrie. Ozdobou slavnostního zahájení bylo vystoupení tanečního souboru Flamenco. První úvodní přednášku pronesl současný prezident Světové federace společností biologické psychiatrie (WFSBP) profesor Kasper z Vídně...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.