Psychiatrie pro praxi, 2007, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Luhačovice psychiatrické

MUDr. RNDr. Jan Sikora CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 103

Záplava informací na nás útočí ze všech stran, což klade nároky na naši paměť, pozornost, schopnosti výběru, třídění, zpracování a psychické funkce obecně. Mnohé balasty se urputně drží naší paměťové schránky, jiné informace, které bychom rádi podrželi, občas zmizí. To se týká všech oblastí našeho života, a profesionálního života zvláště. Nárůst poznatků v medicíně, a tím i publikační záplava daleko přesahuje naše možnosti sledovat a třídit vše, co bylo objeveno. V psychiatrické praxi jsme navíc vystaveni návalu informací, týkajících se anamnézy a životních historií našich pacientů, a také emocionální zátěži, vyplývající z negativních sdělení a stížností,...

Přehledové články

Léčba psychofarmaky v těhotenství a laktaci

The treatment with antipsychotic medications in pregnancy and lactation

MUDr. Dagmar Seifertová CSc, MUDr. Pavel Mohr Ph.D, MUDr. Věra Strunzová, MUDR. PhDr. Pavel Čepický CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3:

V článku jsou uvedeny dostupné informace o léčbě psychofarmaky v těhotenství a u kojících žen. Důraz je především na interdisciplinární spolupráci mezi psychiatrem, gynekologem, porodníkem a neonatologem. Vycházíme i z vlastních zkušeností z poradny pro těhotné a kojící ženy v ambulanci Psychiatrického centra v Praze.

Obsedantně kompulzivní spektrum

Obsessive-compulsive spectrum

MUDr. Karel Chromý CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 109-110

Pojem obsedantně kompulzivního spektra vychází z předpokládané příbuznosti některých poruch (obsedantně kompulzivních, impulzivních a kompulzivně-impulzivních) klasifikovaných dosud pod rozdílnými záhlavími. Přes určité výhrady přináší koncept zajímavé podněty zejména pro farmakoterapii zahrnutých poruch.

Atypická antipsychotika jako stabilizátory nálady

Atypical antipsychotics like a mood stabilisers

MUDr. Klára Látalová, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 111-114

Bipolární afektivní porucha (BAP) je komplexní a závažné duševní onemocnění charakteristické různorodostí symptomů. Léčba BAP využívá širokého spektra farmak, zahrnující lithium, antikonvulziva, antidepresiva, anxiolytika, hypnotika a samozřejmě také typická i atypická antipsychotika. Cílem úspěšné léčby BAP je nejen zvládnutí akutní fáze onemocnění, ale především prevence relapsu, dosažení remise a její dlouhodobé udržení. Atypická antipsychotika jsou, do určité míry, schopna zajistit všechny tyto požadavky. Vykazují účinek antimanický, antidepresivní i náladu stabilizující. Optimální lék pro dlouhodobou léčbu BAP zatím nemáme. Atypická antipsychotika...

Psychogenní neepileptické disociativní záchvaty - nejčastější psychická porucha napodobující epilepsii

Psychogenic non-epileptic dissociative seizures, most frequent imitators of epilepsy

doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc, MUDr. Tomáš Nežádal, MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Erik Herman

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 115-118

V naší práci podáváme stručnou klinickou charakteristiku psychogenních neepileptických záchvatů (PNES). Porovnáváme ji s některými našimi klinickými zkušenostmi a typickými kazuistikami.

Spánek a jeho nejčastější poruchy

Sleep and its most frequent disturbances

MUDr. Martin Pretl CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 126-128

Aktualizovaná Mezinárodní klasifikace poruch spánku a bdění (ICSD 2 – International Classification of Sleep Disorders) z roku 2005 opouští klasické členění na dyssomnie a parasomnie a nově dělí poruchy spánku a bdění na 8 hlavních skupin – 1) insomnie; 2) poruchy dýchání související se spánkem; 3) hypersomnie centrálního původu; 4) poruchy cirkadiánního rytmu; 5) parasomnie; 6) „movement disorders“ související se spánkem; 7) izolované symptomy, odchylky od normálu; 8) ostatní poruchy spánku. V článku je uvedena charakteristika nejčastějších jednotek (kromě insomnie) včetně diagnostiky a terapie s ohledem na psychiatrickou problematiku...

Smíšená demence

Mixed Dementia

MUDr. Jiří Konrád

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 129-132

Autor uvádí přehled názorů a problematiku diferenciální diagnostiky demencí a smíšené demence.

Sdělení z praxe

Naše zkušenosti s atypickými sexuálními projevy mladistvých

MUDr. Petra Sejbalová, MUDr. Helena Reguli

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 135-137

Článek se zabývá katamnestickým rozborem souboru mladistvých pacientů sexuologického oddělení FN u sv. Anny v Brně, u kterých došlo k patologickému sexuálnímu chování. Diagnostickými metodami byli klienti rozděleni do jedné skupiny s podezřením na vývoj do sexuální deviace a do dalších dvou skupin, u kterých patologické sexuální chování vyplývalo z jiných duševních poruch, např. z disharmonického vývoje osobnosti nebo z mentální retardace. Skupina mladistvých s podezřením na vývoj do sexuální deviace byla dále podrobněji analyzována také dle faktorů zvýšeného nebo sníženého rizika recidivy sexuálně deviantního chování a jednotlivcům byl předpovězen...

Lázeňská léčba pacientů s psychickými poruchami

MUDr. Jaroslav Novotný, MUDr. Jiří Vařeka, MUDr. Jan Kubánek, doc. MUDr. Jarmila Plevová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 138-140

Lázeňská léčba psychicky nemocných má svoje historické kořeny již v době, kdy lázně založil zakladatel moderní vodoléčby Vincenz Priessnitz. V pravém slova smyslu se počátky léčby dají zařadit do začátku 50. let 20. století, kdy řídil lázně v Jeseníku MUDr. Rubeš. Od té doby až do současnosti jsou lázně nejvýznamnějším zařízením v ČR pro léčebnou rehabilitaci pacientů s psychickými poruchami. Léčebná rehabilitace je neoddělitelnou součástí komplexní péče o psychicky nemocné a výsledky léčby nás o tom přesvědčují. V průběhu léčby dochází k výrazné redukci subjektivních příznaků, které jsou pro psychicky nemocné velmi významné. V současné době však leží...

Lykantropia na prelome tisícročí

MUDr. Ludvík Nábělek, MUDr. Ján Vondrej

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 133-134

Názvom lykantropia označujeme bludné presvedčenie o premene indi­vídua na vlka (z gréckych slov lykos – vlk a antropos – človek) alebo iné zviera, resp. správaniu zvieraťa podobné správanie, ktoré z takéhoto presvedčenia vyplýva. Prísne vzaté sa termín lykantropia vzťahuje len na premenu človeka na vlka, zatiaľ čo premenu človeka na zviera vše­obecne označuje výraz theriantropia, termín lykantropia sa však v súčasnosti zvykne používať aj v širšom ponímaní. Syndróm znepokojuje lekárov i kňazov od staroveku po súčasnosť.

Psychofarmakologie

Dávkování lamotriginu

Dosage of lamotrigine

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 141-144

Lamotrigin je nové antiepileptikum, které si již našlo svoje místo v psychiatrii. Jeho základní indikací je bipolární porucha (s výjimkou mánie), je však zkoušen i v jiných indikacích, např. jako augmentace u farmakorezistentní deprese a schizofrenní poruchy. Lamotrigin je nadějný preparát vzhledem ke svému mechanizmu účinku a profilu vedlejších účinků. V současné době je již vyráběn řadou generických firem pod různými názvy. Zatím však není zcela objasněno optimální účinné dávkování. Převaha otevřených a kontrolovaných studií naznačuje, že by dávka neměla být po vytitrování nižší než 200 mg. Je uveden přehled studií, které toto dokumentují.

Informace a komentáře

15. Evropský psychiatrický kongres Madrid, 17.-21. března 2007

MUDr. Ladislav Hosák Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 3: 145-146

Letošní kongres Evropské psychiatrické společnosti (Association of European Psychiatrists, AEP) se konal v konferenčním středisku Campo De Las Naciones na okraji Madridu. Přítomno bylo 3 400 účastníků z 89 zemí světa. Zastoupeny byly státy všech kontinentů s výjimkou Antarktidy, z těch exotičtějších lze uvést například Benin, Francouzskou Polynézii, Irán, Malajsii, Nepál, Novou Kaledonii, Quatar nebo Singapur. Šedesát pět českých psychiatrů se v tomto mezinárodním zastoupení rozhodně neztratilo, tím spíše že kongresu předsedal současný prezident Evropské psychiatrické společnosti profesor Höschl z Prahy.


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.