Psychiatrie pro praxi, 2007, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Mladí psychiatři chtějí být vidět a slyšet

MUDr. Luboš Janů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 51

Sekce mladých psychiatrů (MP) je v mnoha zemích již několik let nedílnou součástí psychiatrických společností. Světová psychiatrická organizace (WPA), jmenovitě prof. Mezzich, podporuje aktivity mladých psychiatrů. V rámci těchto aktivit jsem byl výborem Psychiatrické společnosti (PS) ČLS JEP pověřen zástupem za ČR v letech 2003–2005 (volební období se váže na termíny kongresů WPA = každé 3 roky). Na konferenci Světové psychiatrické organizace v Káhiře 2005 jsem byl konfrontován s prací sekcí v okolních zemích, činnostmi sekcí a přehledem, který členové měli o postgraduálním vzdělávání apod. Následně jsem požádal o možnost založení sekce v rámci PS.

Přehledové články

Delirium ve vyšším věku

Delirium in advanced age

MUDr. Vanda Franková

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 56-59

Delirium u starších nemocných zůstává mnohdy nediagnostikováno, což je způsobeno hlavně přehlédnutím jeho časté hypoaktivní formy nebo záměnou za poruchy chování u demence. Proto u každého staršího nemocného vyšetřujeme kognitivní funkce, abychom delirium včas odhalili a léčili. Vždy dodržujeme léčebně-preventivní opatření, která mohou snížit riziko vzniku či rozvoje deliria až o 1/3. Základem léčby je odstranění vyvolávající příčiny. Musíme-li tlumit agitovanost nemocného, pak volíme nejčastěji tiaprid nebo haloperidol v doporučených dávkách, popř. léčbu doplňujeme benzodiazepiny s krátkým vylučovacím poločasem. Práce shrnuje některé základní údaje...

Parkinsonova nemoc - základy terapie a diferenciální diagnostiky

PARKINSON‘S DISEASE - DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND THERAPY

MUDr. Olga Ulmanová Ph.D, prof. MUDr. Evžen Růžička DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 60-62

Práce přináší přehled základních údajů o Parkinsonově nemoci s důrazem na psychické komplikace pozdního stadia onemocnění a možnosti jejich léčebného ovlivnění.

Poruchy osobnosti a závislosti

Personality disorders and drug dependence

MUDr. RNDr. Jan Sikora CSc, MUDr. Michaela Novotná

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 63-65

Poruchy osobnosti disponují ke vzniku závislosti, narušují průběh terapie a vedou k relapsům abúzu. Terapie musí být od samého začátku zaměřena i na tyto komorbidní poruchy. Dosažení abstinence není postačující, jelikož komorbidní porucha přetrvává. Setrvání v dlouhodobém terapeutickém vztahu i po dosažení abstinence, psychoterapeutické vedení i podávání psychofarmak, zejména antidepresiv, podstatně zlepšuje prognózu.

Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi

WAYS AND MEANS OF CONTROL OF AGITATED AND VIOLENT BEHAVIOR IN PSYCHIATRY PRACTICE

MUDr. Jan Vevera, doc. MUDr. Roman Jirák CSc, MUDr. Tereza Uhrová, MUDr. Ilja Žukov CSc, Mgr. Pavel Král, MUDr. Vladislav Tichý

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 66-71

Autoři popisují možnosti dělení agitovanosti a násilného chování, mechanizmy jejich zvládání a metody psychologické první pomoci a farmakoterapie. V článku jsou dále diskutovány léčebné strategie u akutní/perzistentní nepsychotické a akutní/perzistentní psychotické agitace a násilného chování pomocí benzodiazepinů, antipsychotik, antidepresiv, betablokátorů a thymoprofylaktik.

Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života

The relation of sleep disorders and quality of life

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 72-76

Ve spánku strávíme téměř 1/3 života a kvalita spánku se výrazně podílí i na kvalitě našeho života. Fyziologický spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop, a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Společným podkladem většiny spánkových poruch jsou časté probouzecí reakce (kortikálního i subkortikálního původu), které vedou k vyplavování stresových hormonů (zejména kortizolu) a k urychlení aterosklerotických změn. Důsledkem je zvýšené riziko infarktů, cévních mozkových příhod a dalších komplikací. Fragmentace spánku, provázená častou změnou spánkových stadií, bdělostí...

Komorbidita deprese a bolesti

Depression and pain comorbidity

MUDr. Prim. Michal Maršálek CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 77-80

Přítomnost a intenzita chronických bolestivých tělesných potíží výrazně ovlivňuje u pacientů s velkou depresí frekvenci a závažnost depresivních symptomů. Bolest se zjišťuje skoro u poloviny osob trpících velkou depresivní poruchou. Bolestivé příznaky predikují těžší deprese, delší dobu do dosažení remise a mohou být markerem horší odpovědi na léčbu. Emoční i bolestivé fyzické příznaky deprese jsou částečně regulovány serotonergními a noradrenergními dráhami mozku a spinální míchy. Údaje z kontrolovaných klinických pokusů potvrzují, že léky s duálním účinkem jsou účinnější než ostatní antidepresiva v současné léčbě deprese i bolesti.

Vaskulární demence

Vascular dementia

MUDr. Robert Rusina, MUDr. Radoslav Matěj

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 81-84

Na vaskulární demence lze nahlížet jako na důsledek ischemického nebo hemoragického poškození mozkové tkáně, jež se projeví alterací kognitivních funkcí. Jedná se tudíž o velmi heterogenní skupinu různých klinických syndromů – od ložiskového postižení odpovídajícího oblasti léze většího rozměru, přes vícečetné deficity různých kognitivních domén v rámci multiinfarktové demence až po poměrně homogenní profil dysexekutivního syndromu s bradypsychizmem a mnohdy i depresivním laděním u subkortikální ischemické leukoencefalopatie. Poměrně časté jsou i demence smíšené, většinou se jedná o kombinaci vaskulární encefalopatie a Alzheimerovy nemoci. V současné...

Poruchy chování u dětí a dospívajících

CONDUCT DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

MUDr. Pavel Theiner Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 85-87

Článek se souborně zabývá poruchami chování u dětí a dospívajících. Současná definice a třídění těchto poruch je založena na Mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. revizi. Poruchy chování vykazují často určitý vývojový trend s počátkem v předškolním věku a v nepříznivém případě končící dissociální poruchou osobnosti v dospělosti. Jednotlivé poruchy chování mají však různou prognózu. Agresivita patří k základním příznakům poruch chování, sama je psychologickým fenoménem a lze u ní rozlišovat různé typy. Etiologie poruch chování je komplexní, podílejí se na ní vlivy sociokulturní, psychologické i biologické. Léčba musí být proto multimodální. Spolehlivě...

Sdělení z praxe

Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové

doc. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D, MUDr. Dana Podzimková, PhDr. Libuše Slabá, Bc. Hana Vojtíšková, Hana Kosová DiS, RNDr. Eva Čermáková

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 88-91

Poruchy příjmu jídla patří k závažným duševním poruchám. V tomto článku popisujeme a hodnotíme šestitýdenní strukturovaný program ústavní léčby poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové, který probíhal v letech 1999 až 2005. Hlavními terapeutickými postupy byly psychofarmakoterapie, individuální, skupinová a rodinná psychoterapie a jídelní režim. Do programu bylo postupně zařazeno 30 pacientek s mentální anorexií a 25 nemocných s bulimií průměrného věku 23,4 let (S. D. 4,2). Překvapivý je příznivý klinický stav nemocných s mentální anorexií v současnosti, kdy se medián body mass indexu pohybuje ve fyziologickém rozmezí a rozdíl...

Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů léčených pro schizofrenní onemocnění atypickými antipsychotiky

MUDr. Alexandra Žourková CSc, MUDr. Ivana Palčíková, Monika Večeřová, MUDr. Tomáš Kašpárek Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 92-93

Práce předkládá výskyt poruch libida, erekce a ejakulace u 60 mužů léčených atypickými antipsychotiky (risperidonem, amisulpridem, olanzapinem a clozapinem). Poruchy sexuálních funkcí byly zjištěny v rozmezí 11 %–57 % souboru, mezi jednotlivými antipsychotiky nebyl nalezen statisticky signifikantní rozdíl. Poruchy libida byly nalezeny v 46,5 % v celé skupině pacientů, poruchy erektilní funkce u 39,8 % pacientů a poruchy ejakulace u 34,9 %. Je diskutován i vliv schizofrenního onemocnění na kvalitu partnerského a sexuálního života.

„Intoxikace vodou“ u psychiatrických pacientů

MUDr. Josef Chval

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 94-96

Na souboru kazuistik demonstruji zajímavou náhlou příhodu, se kterou se opakovaně setkáváme u chronických pacientů hospitalizovaných v psychiatrické léčebně. Jedná se o akutně nebo subakutně vzniklý rozvrat vnitřního prostředí v důsledku retence vody v organizmu. Příčinou je porucha regulace osmolality – syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH) neboli „intoxikace vodou“. Tato příhoda se obvykle projeví náhle vzniklou poruchou vědomí, zvracením, epileptiformním záchvatem, vzestupem TK, náhle vzniklou polyurií a při laboratorním vyšetření zjišťujeme hlubokou hyponatremii. Tato porucha se v naší psychiatrické léčebně...

Informace a komentáře

49. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, 10.-14. ledna 2007, Lázně Jeseník

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 2: 97-98

Oproti loňskému roku, kdy lázeňské městečko Jeseník obléhala armáda s technikou odklízející hromady sněhu, přivítalo letošní návštěvníky takřka jarní počasí. Více než šesti stovkám odborníků převážně z řad psychiatrů, farmakologů a neurologů to ovšem nevadilo a užili si horského povětří přinejmenším se stejnou chutí jako přitažlivého odborného programu...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.