Psychiatrie pro praxi, 2007, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Švejk je jen jeden. Naštěstí

Mgr. Iva Daňková

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 3

Maska nevinného naivního hlupáka, jehož jednání je omluveno jakýmsi nezaviněným hnutím mysli, notně inspiruje právní zástupce řady obviněných z nejtěžších činů. Za loňský rok vzpomeňme nejznámější mediální případy lesního vraha, studentky medicíny či havlíčkobrodského maniaka...

Přehledové články

Co ještě nevíme o bipolární poruše?

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 9-12

Zvyšující se nároky na průkaz účinnosti léčby pomocí kontrolovaných studií vedly k nutnosti měřit klinický efekt a ke koncepci remise také u bipolární poruchy. Na začátku se toto sdělení zabývá komorbiditou a pohlavními rozdíly v průběhu nemoci. Dále je detailně rozebírána léčba. Nejprve jsou shrnuty obecné zásady léčby bipolární poruchy a kritéria individuální volby, následně současný pohled na léčbu mánie, bipolární deprese a udržovací léčbu. Závěrem jsou shrnuty vedlejší účinky, které mohou být problematické při udržovací léčbě. Bude nutné hledat odpověď na otázky, které nás trápí v klinické praxi: jaká léčba je pro našeho nemocného optimální? Jaké...

Léčba deprese s úzkostí a nespavostí (2)

TREATMENT OF DEPRESSION WITH ANXIETY AND INSOMNIA

MUDr. Jiřina Kosová

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 13-16

Smíšená symptomatologie zhoršuje spolupráci i odpověď na použitou léčebnou strategii, snižuje šance na dosažení plné remise, zvyšuje riziko suicidálního jednání. Taková situace tudíž vyžaduje postavení jiného léčebného plánu, přidání dalších postupů, přehodnocení výběru a dávkování léků. Psychoterapie i farmakoterapie je účinná v léčbě jednotlivých poruch, kombinace může být efektivnější, snažíme se ji tedy využívat i v léčbě komorbidních onemocnění. Cílem léčby musí být remise. V případě nedostatečného účinku léků je namístě zvýšení dávek na maximální tolerované, poté jejich výměna či kombinace. Medikace musí být podávána minimálně rok. Inhibitory...

Pokroky v diagnostice Alzheimerovy nemoci

Advances in diagnosis of Alzheimer’s disease

MUDr. Aleš Bartoš Ph.D, RNDr. Daniela Řípová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 17-21

Článek shrnuje nové neuropsychologické poznatky dokládající dlouhou preklinickou fázi Alzheimerovy nemoci. Pomocí jednoduchých testů lze tyto informace využít v klinické praxi. Dále jsou rozebrány možnosti a trendy neurochemické diagnostiky Alzheimerovy nemoci pomocí tripletu bílkovin beta-amyloidu, tau proteinu a fosfotau proteinu z mozkomíšního moku.

Epidemiologie a psychiatrie

EPIDEMIOLOGY AND PSYCHIATRY

prof. MUDr. Vladimír Janout CSc, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 22-26

Práce se zabývá vztahem oboru epidemiologie k oboru psychiatrie. Zdůrazňuje význam klinické epidemiologie jako základu pro medicínu založenou na důkazu a popisuje základní designy epidemiologických studií s příklady z psychiatrie. Diskutuje specifické problémy psychiatrické epidemiologie.

Organické poruchy osobnosti

ORGANIC PERSONALITY DISORDERS

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 27-28

Organická porucha osobnosti je málo diagnostikovaná jednotka, která je ve skutečnosti častější. Organické faktory mohou výrazně zasáhnout do struktury osobnosti. Jsou probrány různé klinické projevy a dle jejich převažujícího výskytu pojmenované různé typy poruch osobnosti. Dále jsou probrány nejčastější lokalizace lézí zodpovídajících za organickou poruchu osobnosti a také nejčastější příčiny těchto poruch. Mezi nejčastější příčiny náleží cerebrovaskulární faktory, stavy po traumatech, infekcích a intoxikacích mozku, epilepsie, stavy po neurochirurgických zákrocích. Některé organické poruchy osobnosti jsou při vhodné terapii základní příčiny alespoň...

Současný pohled na dětskou a adolescentní depresi

Contemporary view on child and adolescent depression

MUDr. Iva Dudová

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 29-31

Přehledový článek se zabývá dětskou a adolescentní formou depresivní poruchy. Juvenilní deprese je závažná recidivující porucha se sociálními následky, často vedoucí ke společenské izolaci, zatížená vysokým rizikem sebevraždy. Její diagnostika a léčba je obtížnější než u dospělých pacientů. Krátce je shrnuta klasifikace, epidemiologie, etiologie, diferenciální diagnostika, průběh a prognóza juvenilní deprese. Více rozpracován je klinický obraz deprese typický pro předškolní, školní a adolescentní věk. Je zmíněna vysoká komorbidita dětské deprese, jako příklad je uvedena komorbidita deprese a diabetu. Zvýšená pozornost je věnována farmakoterapii deprese...

Craving (bažení) u návykových nemocí - jeho význam a léčba

CRAVING IN ADDICTIVE DISEASES - ITS IMPORTANCE AND TREATMENT

MUDr. Karel Nešpor CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 32-34

Článek podává přehled psychologických a farmakologických postupů používaných k léčbě a prevenci bažení (craving) u návykových nemocí. Psychoterapeutické postupy by měly být relativně jednoduché a dobře naučené, aby si je pacient dokázal vybavit i při stresu a bažení, kdy jsou oslabeny kognitivní funkce.

Sdělení z praxe

Demence - etiopatogenetické faktory v praxi

MUDr. Helena Kučerová HonDG

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 35-37

Autorka prezentuje dvě kazuistiky pacientů s demencí, 83leté ženy a 62letého muže, kteří jsou příkladem mnoha nemocných, u nichž je etiopatogeneze demence multifaktoriální. Zde se jednalo o faktory degenerativní, vaskulární a metabolické. V  praxi se často setkáváme s pacienty, jejichž příznaky nejsou jasně ohraničeny, ale prolínají se a jsou vyjádřeny v různé míře a v různých souvislostech. Překrývání psychopatologického obrazu demence Alzheimerovy a vaskulární podporují i údaje z literatury, že hypoxie mozku přispívá ke hromadění beta amyloidu. Vlastní studie autorky přináší výsledky časté komorbidity hypertenze (38 %), srdečních onemocnění (28 %),...

Výskyt sexuálních dysfunkcí při udržovací léčbě běžně předepisovanými antidepresivy

MUDr. Alexandra Žourková CSc, MUDr. Jana Novotná, MUDr. Pavla Havlíková, Monika Večeřová, MUDr. Lucie Purkrábková

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 38-41

Práce srovnává výskyt sexuálních dysfunkcí při udržovací léčbě u 240 (78 mužů, 162 žen) pacientů vybranými antidepresivy (paroxetin, sertralin, escitalopram, citalopram, trazodon) mezi jednotlivými léky a skupinou zdravých kontrol. Poruchy sexuálních funkcí byly monitorovány škálou UKU. Snížení libida bylo nejvíce zastoupeno u paroxetinu, sertralinu, escitalopramu, poruchy erektivity byly nejčetnější u citalopramu, escitalopramu a sertralinu, poruchy ejakulace byly nejčetnější u citalopramu, paroxetinu, escitalopramu. Poruchy orgasmu byly zjištěny při podávání všech SSRI, poruchy lubrikace byly nejvýraznější při podávání paroxetinu. U trazodonu byl...

Ve zkratce

Psychoterapie deprese

MUDr. Michal Kryl

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 42-43

Deprese vyžaduje kromě biologické léčby i psychoterapeutickou intervenci. V současnosti je k dispozici řada psychoterapeutických postupů vycházejících z navzájem se lišících psychoterapeutických škol. Právě pro své různorodé teoretické zdroje jsou výsledky sledování účinnosti podle kritérií evidence – based medicine navzájem obtížně srovnatelné. Schéma nabízí přehled jednotlivých kroků při hledání nejúčinnějšího psychoterapeutického přístupu pro depresivního pacienta.

Jak (ne)měřit kognitivní funkce

PhDr. Marek Preiss

Psychiatr. pro Praxi, 2007; 1: 44-45

Pro spolupráci lékaře (psychiatra) s psycholo­gem ohledně kognitivních funkcí doporučujeme deset bodů...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.