Psychiatrie pro praxi, 2006, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Obor adiktologie je odpovědí na požadavek

doc. PhDr. Michal Miovský Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 3

Ve srovnání s mnoha jinými obory prochází psychiatrie relativně dynamickým vývojem. O některých jejích oblastech to můžeme říci bezezbytku. To je dáno nejen celospolečenskými trendy, ale také povahou těchto oblastí. Nejde tedy pouze o to, že stále prodlužující se věk má významné konsekvence pro vývoj psychiatrie v oblasti prevence a léčby demencí, ale vývoj společnosti a způsobu životního stylu mj. také znamená zvyšující se nárok na řešení problémů spojených s návykovými látkami, které jsou bohužel stále výrazněji právě s životním stylem, průmyslem a zábavou spojeny. Čím více je přitom v posledních 50. letech (výzkumně i klinicky) zřejmé, že návykové...

Přehledové články

Současné trendy v biologické terapii Alzheimerovy choroby

CURRENT TRENDS IN THE BIOLOGICAL TREATMENT OF ALZHEIMER DISEASE

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 8-11

Dosud neznáme komplexní etiologii Alzheimerovy choroby, proto nejsme schopni léčit tuto závažnou demenci kauzálně. Využívají se postupy, které ovlivňují známé patogenetické řetězce. Léčba založená na důkazech je pouze léčba inhibitory acetylcholinesteráz a memantinem. Jsou popsány i některé další postupy, jejichž efekt již není tak jednoznačně prokázán jako u výše uvedených přístupů.

Zajímavá „neznámá“ valproová kyselina

INTERESTING „UNKNOWN“ VALPROIC ACID

MUDr. Robert Matička

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 12-14

Valproová kyselina je léta používaný stabilizér nálady, má prokázaný účinek v léčbě a v profylaxi epizod bipolární afektivní poruchy (BAP). Dosud však stále zůstává nejasný mechanizmus účinku valproové kyseliny při léčbě BAP. Na subcelulární úrovni je popisována celá řada účinků valproové kyseliny, které mohou ovlivňovat i plasticitu CNS.

Antipsychotiká druhej generácie v prevencii relapsu schizofrénie - (novšie poznatky  z vybraných dvojito slepých randomizovaných štúdií)

SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS IN RELAPSE PREVENTION OF SCHIZOPHRENIA - THE RECENT FINDINGS FROM SELECTED DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED TRIALS

Mudr. Ján Pečeňák CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 16-19

Schizofrénia patrí vo svojom typickom obraze k chronickým, celoživotným ochoreniam. Podľa dlhodobých pozorovaní sa len u 10–20 % pacientov dá očakávať, že ich postihne len jedna epizóda psychózy, u ostatných je priebeh spojený s kolísaním stavu a relapsami psychotických príznakov a u časti pacientov s chronickým nepriaznivým priebehom. Zabránenie relapsu patrí k hlavným cieľom liečby schizofrénie. Antipsychotiká druhej generácie (atypické) by mali byť pre svoje širšie terapeutické spektrum účinnejšie v dlhodobej liečbe schizofrénie. Tento predpoklad sa však na rôznej úrovni medicíny založenej na dôkazoch darí preukázať s ťažkosťami, ktoré...

LÉČBA CHRONICKÉ NESPAVOSTI - je věk rozhodujícím faktorem?

THE TREATMENT OF CHRONIC INSOMNIA - IS AN AGE THE CRUCIAL FACTOR?

MUDr. Claudia Borzová, MUDr. Petr Kozelek, MUDr. Vladimír Kmoch

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 20-22

Nespavost je nejčastější spánkovou poruchou, se kterou se setkáváme ve specializovaných ambulancích pro poruchy spánku a bdění. Vyskytuje se v každém věku, postihuje obě pohlaví s mírnou převahou žen. Tento článek se věnuje léčbě chronické nespavosti a upozorňuje na rozdíly v souvislosti s věkem pacienta. Obě možné metody, farmakoterapie i psychoterapie (zejména kognitivně behaviorální psychoterapie – KBT), jsou uplatnitelné u nespavců každého věku, až na jisté výjimky. Dlouhodobé užívání benzodiazepinových i nebenzodiazepinových preparátů je rizikové pro nespavce, u kterých je přítomen organický psychosyndrom, narušené kognitivní funkce. Preparáty...

Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen

ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION

prof. MUDr. Alexandra Žourková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 23-25

Autorka podává přehled prací, které sledovaly efekt vybraných antidepresiv v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen. Antidepresiva stimulující sexuální aktivitu (moklobemid, trazodon, bupropion) se osvědčila při léčbě poruch libida a schopnosti sexuálního vzrušení.

Terapie alkoholového odvykacího syndromu

ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME THERAPY

MUDr. Zdeněk Faldyna, MUDr. Iveta Zedková

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 27-28

Závislost na alkoholu představuje závažný společenský a medicinský problém. V podmínkách psychiatrické praxe se kromě protialkoholní léčby zaměřujeme také na zvládání odvykacích syndromů se závislostí na alkoholu spojených. Odvykací stavy bývají velmi často první komplikací, která pacienta se závislostí na alkoholu přivádí do psychiatrické léčby. Jsou jednou z nejčastějších indikací psychiatrických konziliárních vyšetření a mohou značně komplikovat průběh léčby somatických onemocnění. Postupy zvládání odvykacích stavů nejsou jednotné, dá se říci, že trend je působit kauzálně na narušenou rovnováhu v aktivitě excitačních a inhibičních neuromediátorů.

Léčba psychotické deprese - akutní a pokračovací farmakologická léčba

THE TREATMENT OF PSYCHOTIC DEPRESSION - ACUTE AND CONTINUATION DRUG TREATMENT

MUDr. Martin Bareš, MUDr. Miloslav Kopeček Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 29-33

Psychotická deprese patří mezi relativně častý typ depresivní poruchy. Existují odlišnosti mezi psychotickou depresí a nepsychotickými formami depresivní poruchy (odpověď na léčbu, riziko suicidia, průběh a prognóza onemocnění atd.). V článku autoři rekapitulují účinnost různých farmakologických léčeb psychotické deprese (tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, antipsychotika). Nejúčinnější akutní farmakologickou léčbou je podle výsledků klinických studií kombinace antidepresiv s antipsychotiky. Užití atypických antipsychotik v kombinaci se selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu je novým nadějným...

Současnost a perspektivy psychofarmakoterapie ADHD v České republice a v zahraničí

PRESENT AND FUTURE OF ADHD PSYCHOPHARMACOLOGY IN CZECH REPUBLIC AND IN ABROAD

doc. MUDr. Ivo Paclt CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 34-37

Sdělení podává přehled současné mezinárodní psychofarmakologické praxe v léčbě hyperkinetického syndromu, kterou srovnává se současností a perspektivou léčby v České republice. Článek klade důraz na zaznamenání všech léků, které jsou vhodné pro jednotlivé typy hyperkinetického syndromu a komorbidních poruch chování.

Sdělení z praxe

Monitorovací systém LEX-SYS

MUDr. Vladimír Kmoch

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 38

Sdělení pojednává o monitorovacím systému LEX-SYS, který se zabývá observací nežádoucích účinků včetně granulocytopenie a agranulocytózy u pacientů v léčbě antipsychotikem Leponex® (clozapin) od roku 1994 do roku 2005. Za uvedené období bylo zařazeno 2361 pacientů a zaznamenáno celkem 11 případů agranulocytózy a 41 případů granulocytopenie. Uvedená data svědčí o nižším výskytu hematologických nežádoucích účinků při monitoraci ve srovnání s předchozími klinickými studiemi.

Komentáře

Kritika závěrů studie CATIE aneb jak složité je zkoumat léčbu antipsychotiky

MUDr. Martin Anders Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 50-52

Schizofrenie je právem považována za jedno z nejzávažnějších duševních onemocnění a dosud o mechanizmech jejího vzniku existuje celá řada hypotéz. V USA trpí schizofrenií 3,2 milionů jedinců, přičemž u většiny nemocných se jedná o onemocnění chronické povahy, které se projevuje zejména halucinacemi, bludnými přesvědčeními a dezorganizací myšlení. Léčiva, která se ke zvládnutí této nemoci používají, jsou nazývána antipsychotika a není diskuze o tom, že rozdíl mezi tím, když nemocní léčbu užívají nebo jsou-li ponecháni bez terapie, je propastný. Dlouhodobé užívání léčby je prozatím jediným známým způsobem, jak onemocnění u valné většiny nemocných zvládat....

Psychofarmakologie

Jaká je budoucnost quetiapinu?

MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Martin Vališ

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 43-49

Quetiapin je registrován pro léčbu akutních a chronických psychóz včetně schizofrenie a léčbu manické epizody bipolární afektivní poruchy. Novou indikací je léčba psychotických komplikací dopaminergní terapie Parkinsonovy nemoci. Výsledky otevřených studií společně s výhodným profilem nežádoucích účinků jsou slibné pro využití quetiapinu také v dalších indikacích. Zkoušen je v terapii psychotických příznaků u demence s Lewyho tělísky a psychotických příznaků a poruch chování u ostatních demencí. Tyto postupy se opírají více o klinickou zkušenost než důsledně ověřené důkazy. Popisujeme rizika podávání antipsychotik starším nemocným s demencí včetně...

Ambulantní psychiatrie

Venlafaxin s prodlouženým uvolňováním v ambulantní praxi

MUDr. Luboš Janů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 39-42

Venlafaxin je duální antidepresivum s dobrou účinností a snášenlivostí u širokého spektra depresivních a úzkostných poruch. Tato látka může být účinná i u jiných diagnóz – somatoformní, premenstruální dysforické a posttraumatické stresové poruchy. Venlafaxin má potenciál k rychlejšímu nástupu antidepresivního působení a vyšší účinnost než SSRI, zejména u specifických skupin pacientů.

Informace a komentáře

VII. český a II. česko-slovenský sjezd o spánku

MUDr. Miroslav Moráň

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 53

Spánková medicína má v českých zemích více než padesátiletou historii. Česká odborná společnost – ČSVSSM – Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu vznikla postupně díky aktivitě několika skupin lékařů z různých oborů (neurologie, pneumologie, otorhinoralyngologie, psychiatrie) před několika lety a teprve v říjnu roku 2001 byla registrována. Kvůli nepochopení charakteru společnosti zabývající se problematikou spánku, jejímu multioborovému složení a současně jednotnosti problematiky ze strany ČLS JEP byla nakonec registrována ministerstvem vnitra jako občanské sdružení...

Ze zahraniční literatury

MUDr. Tomáš Kašpárek Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2006; 1: 54


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.