Psychiatrie pro praxi, 2005, číslo 6

reklama

Přehledové články

Depresie vo vyššom veku - klinické charakteristiky a špecifiká ich liečby

DEPRESSIONS IN HIGHER AGE - CLINICAL SIGNS AND SPECIFICS OF THEIR TREATMENT

doc. MUDr. Eduard Kolibáš CSc, doc. MUDr. Viera Kořínková CSc, prof. MUDr. Vladimír Novotný CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 271-277

Depresie patria medzi najčastejšie psychické poruchy starých ľudí. Zdravotný, ekonomický a sociálny dopad týchto porúch v starobe je vážnejší ako v mladších vekových obdobiach. Depresia v starobe patria tiež medzi zriedkavo diagnostikované a ešte zriedkavejšie adekvátne liečené psychické poruchy. Prehľadná práca referuje o novších zisteniach, ktoré sa týkajú epidemiológie, etiológie a klinických charakteristík depresií v starobe. Vyšší vek ovplyvňuje všeobecné zásady farmakoterapie a profylaxie depresie. Pôsobí ako patoplastický faktor na klinické prejavy a priebeh depresie. Zvyšuje citlivosť na niektoré nežiaduce účinky antidepresív, napr. na extrapyramídové,...

Moderní farmakoterapie nespavosti

Modern pharmacotherapy for insomnia

doc. MUDr. Karel Šonka CSc, prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 278-281

Nespavost je jednou z nejčastějších chorob. U chronické nespavosti pečlivě pátráme po etiologii a z hlediska léčby ji rozdělujeme na nespavost sekundární při jiné chorobě (pak je léčba směřována na tuto primární nemoc), a na nespavost primární. Farmakoterapie nespavosti je představována hlavně hypnotiky (benzodiazepiny a hypnotika III. generace) a pak některými sedativně působícími antidepresivy. Je podán přehled aktuálně podávaných preparátů v léčbě nespavosti.

Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou atypických forem mentální anorexie olanzapinem u dětí a adolescentů

Our experiences with diagnosis and treatment of atypical forms of mental anorexia in pediatric and adolescent patients

MUDr. Mgr. Zlata Baraníková, PhDr. Marie Nesrstová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 282-284

Cílem práce bylo upozornit na možnost výskytu poruch příjmu potravy jako komorbidity se somatickým onemocněním zejména v oblasti gastrointestinálního traktu. Autorky se ve sdělení zabývají především zejména problematikou atypické formy mentální anorexie a zkušenostmi s její diagnostikou a terapií.

Farmakoterapie a psychoterapie úzkostných poruch

PHARMACOTHERAPY AND PSYCHOTHERAPY OF ANXIETY DISORDERS

MUDr. Jiřina Kosová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 285-288

Úzkostné poruchy patří k nejčastějším psychickým poruchám, vysoký počet těchto pacientů ale stále ještě není adekvátně léčen. Kromě odstranění příznaků očekáváme od léčby i zvládnutí komorbidity, zlepšení kvality života, snížení celkové vulnerability a eliminaci relapsů. U pacientů s mírnou až středně těžkou symptomatologií by měla být na prvním místě využívána psychoterapie. Kognitivně behaviorální terapie je podle výsledků kontrolovaných studií vysoce účinná v krátkodobé i dlouhodobé léčbě. Cílem by mělo vždy být dosažení plné remise, jinak se zvyšuje riziko relapsu. Medikaci volíme podle všeobecně doporučovaných postupů, u kterých bychom si měli...

Sdělení z praxe

Cipralex a panická porucha

MUDr. Petr Augustin

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 290-291

V tomto sdělení je prezentována kazuistika ambulantní pacientky, která trpěla panickými atakami. Nejdříve byla léčena asi tři měsíce praktickým lékařem, neurologem a dalšími specialisty převážně benzodiazepinovou kůrou, která se jevila z dlouhodobého pohledu neúspěšná. V kazuistice je nastíněn výřez jednoho roku, kdy byla sledována v psychiatrické ambulanci. Prvoplánově byl nasazen escitalopram a po navázání terapeutického vztahu dochází k velmi pozvolnému zlepšování duševního stavu.

Program pro dobré zdraví - první zkušenosti a výsledky v ČR

MUDr. Eva Kitzlerová, MUDr. Lucie Motlová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 292-296

Antipsychotika druhé generace jsou dnes lékem první volby při léčbě psychotických onemocnění. Se zdůrazňováním péče o tělesné zdraví duševně nemocných stojí v současnosti v popředí zájmu odborníků oblast poruch metabolizmu a jejich vztah k těmto preparátům. V této souvislosti a kvůli komplexnosti léčby schizofrenie se doporučuje zařadit edukační intervence, které jsou, dle dostupných informací, účinné jednak při prevenci váhového přírůstku, tak i při jeho léčbě. V ČR byl v lednu 2005 do praxe uveden skupinový edukační program pro pacienty trpící schizofrenií s názvem „Program pro dobré zdraví“. Poskytuje informace o zdravé stravě, významu...

Kognitivní a emoční změny u spinocerebelární ataxie

MUDr. Jiří Masopust, Mgr. Zuzana Říhová, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Alena Zumrová Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 297-301

Spinocerebelární ataxie jsou heterogenní skupinou neurodegenerativních onemocnění mozečku. Stejně jako jiné cerebelární poruchy bývají spojeny s kognitivními a emočními změnami. Popisujeme případ dvou nemocných, matky a dcery, s autosomálně dominantní spinocerebelární ataxií typu 2. Srovnáváme nálezy psychiatrického a neuropsychologického vyšetření s funkčním zobrazením mozku.

Terapie úzkosti v akutní gerontopsychiatrii, možnosti léčby a jejich úskalí

MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 302-304

V článku se autoři pokoušejí zmapovat současnou situaci v oblasti léčby úzkosti u akutně hospitalizovaných gerontopsychiatrických pacientů. Jsou uváděny indikační okruhy, vhodnost a případná rizika jednotlivých účinných látek. Cílem je jednak upozornit na nebezpečí, která s sebou nese nevhodná preskripce zejména benzodiazepinů u seniorů a pokus o nalezení přijatelného kompromisu v terapii úzkosti.

Výskyt deprese u nemocných s roztroušenou sklerozou

MUDr. Alena Novotná, doc. MUDr. Edvard Ehler CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 305-308

U nemocných s roztroušenou sklerozou se kromě ložiskových příznaků vzniklých na podkladě ohraničených zánětlivých lézí vyskytují také celkové příznaky – únava, bolesti hlavy, nespavost a psychické změny. Nejčastějšími psychickými změnami jsou kognitivní poruchy, které však jen u malé části nemocných postupně progredují až do vyslovené demence. Dříve popisovaná euforie nemocných s roztroušenou sklerozou je v současnosti diagnostikována u necelých 10 % a častěji se váže na kolísání emočních změn na fáze deprese. Výskyt anxiety a deprese je u nemocných s RS velmi častý a blíží se až 75 %. Ataky deprese se častěji vyskytují v začátku...

Ambulantní psychiatrie

Sny v ambulantních skupinách z pohledu psychoanalytické psychoterapie

MUDr. Petr Zahradník

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 309-311

Práce se zabývá některými specifickými momenty v práci se sny v rámci skupinové terapie vedené psychodynamickým způsobem v ambulantních podmínkách, upozorňuje na odlišnosti v obsahu snů i v interpretační práci v individuální a skupinové terapii.

Informace a komentáře

Ambulantní psychiatři oceňují přenos studií do praxe

Mgr. Iva Daňková

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 312

Současné trendy české psychiatrie, nové metody terapie a nejnovější léky přiblížilo dvěma stovkám zájemců Sympozium praktické psychiatrie – Psychiatrie pro praxi. Dvoudenní akce (15.–16. září 2005) přilákala do Olomouce vedle ambulantních psychiatrů i zástupce dvou desítek farmaceutických firem.

Zpráva z 18. Kongresu ECNP v Amsterdamu

doc. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 6: 313-314

Osmnáctý kongres Evropské neuropsychofarmakologické společnosti se konal ve dnech 22.– 26. října 2005 v konferenčním středisku RAI v Amsterdamu. Přihlášeno bylo přibližně 6 500 účastníků z 82 zemí světa, z toho 60 z České republiky...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.