Psychiatrie pro praxi, 2005, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Zamyšlení nad osudem konzultativní psychiatrie v ČR

MUDr. Tamara Tošnerová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 215

Česká republika se svým přístupem ke konzultativní psychiatrii zařazuje mezi ostatní postkomunistické země, které rovněž nejsou součástí Evropské asociace konzultativní psychiatrie a psychosomatiky. Do 17 zemí vytvářejících asociaci patří i Turecko, které je letošním pořadatelem konference European Assocation for Consultation – Liaison Psychiatry. Evropská asociace si vytkla za cíl vytváření nejen guideline, ale i doporučených tréninků v rámci vzdělávání v evropských zemích. V USA, v mateřské zemi této subspecializace, se hledá nové jméno vystihující lépe zaměření „psychiatrie somatických nemocí“.

Přehledové články

Antipsychotika druhé generace v léčbě bipolární poruchy

SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS IN THE TREATMENT OF BIPOLAR DISORDER

MUDr. Ivan Tůma CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 220-224

Druhá generace antipsychotik rozšířila možnosti léčby bipolární poruchy. U většiny antipsychotik druhé generace (AP II) byla v klinických kontrolovaných studiích zjištěna antimanická účinnost v monoterapii nebo v kombinacích se stabilizátory nálady. Antipsychotika druhé generace mají nižší riziko extrapyramidových příznaků a tardivních dyskinéz, s výjimkou risperidonu nezvyšují významně prolaktin a mají příznivý účinek na kognitivní funkce. Výzkumná data dokládají, že AP II mohou být užita jako přídatná terapie nebo jako terapeutická alternativa při léčbě manických stavů. AP II rovněž mají příznivý efekt při léčbě depresivní epizody bipolární poruchy...

Roztroušená skleróza a deprese

MULTIPLE SCLEROSIS AND DEPRESSION

Eva Havrdová, MUDr. Zdena Čechová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 226-228

Roztroušená skleróza (RS) je víceložiskové autoimunitní onemocnění CNS. Kromě neurologických příznaků je charakterizována i kognitivními a afektivními poruchami. V minulosti v učebnicích tradovanou euforii u pacientů s RS téměř nevidíme, deprese však postihuje kolem 50% pacientů. Není často diagnostikována a adekvátně léčena. Přes podíl zánětu na jejím vzniku je dobře ovlivnitelná moderními antidepresivy. Léčebné ovlivnění deprese mění zásadním způsobem kvalitu života pacienta s RS.

KOGNITIVNÍ PORUCHY VE STÁŘÍ

COGNITIVE DISORDERS IN OLD AGE

MUDr. Jiří Konrád

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 229-232

Pod pojmem „kognitivní poruchy ve stáří“ (nepřesně, ale v praxi často „poruchy paměti“) nacházíme v literatuře nekonečné množství syndromů a jednotek. Klasifikace především lehčích kognitivních poruch, nesplňujících kritéria pro demenci a provázejících „normální“ stárnutí, je velmi nejednotná a panuje v ní zmatek. V historickém pohledu můžeme začít tzv. „benigní stařeckou zapomnětlivostí“ (V. J. Kral 1962), pokračovat přes tzv. „mírnou kognitivní poruchu“ (MCI) a skončit u mnoha forem demence. V tomto článku chci nastínit současný pohled na kognitivní poruchy na pomezí mezi normální kognicí...

Možnosti farmakoterapie deprese

PHARMACOTHERAPEUTIC OPTIONS IN DEPRESSION

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 233-236

Je shrnut význam antidepresivně působících látek pro další rozvoj oboru. Dále jsou detailněji probírány dvě skupiny novějších antidepresiv – specifická antidepresiva ovlivňující preferenčně serotonin nebo noradrenalin/dopamin a duální antidepresiva. Jsou uváděny indikační možnosti u depresivní poruchy – cílená léčba deprese dle převažujících symptomů, reziduální symptomatologie, prolomení farmakorezistence. Vzhledem k tomu, že specifická antidepresiva jsou dobře snášena a jsou bezpečná, rozšiřují se jejich indikace i mimo depresivní poruchu.

K otázce metabolického syndromu v psychiatrii

METABOLIC SYNDROME IN PSYCHIATRY

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, doc. MUDr. Jiří Horáček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 237-240

Autoři ukazují na rizika obezity jako základního příznaku metabolického syndromu, uvádějí definici metabolického syndromu, popisují jeho rozvoj i důsledky. Prezentují rizika metabolického syndromu v psychiatrii. Poukazují na vzájemné spojitosti mezi poruchami metabolizmu a psychickými poruchami, stejně tak na roli antipsychotik v rozvoji poruch metabolizmu.

Syntetické drogy nově se vyskytující na ilegální drogové scéně

NEW SYNTHETIC DRUGS

MUDr. Tomáš Páleníček

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 241-245

Drogová scéna se tak jako každá jiná scéna stále přetváří a díky tomu vyvstávají stále nové a nové problémy, se kterými je nutno se vypořádat. Jedním z významných problémů 21. století je stále se zvyšující frekvence užívání nových syntetických drog. Tento fenomén velmi úzce souvisí s rozšířením taneční drogy extáze (3,4-methylendioxymetamfetamin, MDMA). Nové syntetické drogy jsou nejčastěji asociovány právě na populaci uživatelů extáze, kde jsou často distribuovány s tím, že se jedná o drogu extázi nebo něco jí velmi podobného. K novým syntetickým drogám se řadí především látky odvozené od fenylethylaminu, tryptaminu a piperazinu. Jsou to vesměs látky...

Sdělení z praxe

Tardivní dyskineze vyvolaná atypickými antipsychotiky u rizikových skupin pacientů

MUDr. Klára Látalová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 246-251

Tardivní dyskineze (TD) je chronický, polékově navozený extrapyramidový příznak, který pacienta nepříznivě ovlivňuje psychicky a fyzicky a může vést ke ztrátě compliance. Antipsychotika představují nejúčinnější farmaka při léčbě psychotických onemocnění. Antipsychotika první generace (A1G) i antipsychotika druhé generace (A2G) způsobují up-regulaci dopaminových receptorů, proto mohou být zdrojem nežádoucí extrapyramidové symptomatologie (EPS). Na základě prospektivního sledování souboru pacientů jsou stanovena a srovnána rizika TD při léčbě A1G a A2G. Předpokladem je skutečnost, že A1G i A2G mohou způsobovat TD, ale při léčbě A2G je toto riziko signifikantně...

Jak ovlivňuje léčba antipsychotiky morfologii mozku?

MUDr. Martin Anders Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 252-253

S rozvojem zobrazovacích metod bylo zjištěno, že průběh schizofrenie je spojen s morfologickými změnami mozkové tkáně. Nejtypičtějším nálezem je úbytek objemu šedé hmoty, ale i celého mozku. Z klinického pohledu je nejvýznamnějším objevem rozdíl mezi tím, jak tento marker onemocnění ovlivňuje haloperidol a jak olanzapin. Z hodnocení výsledků prozatím unikátní studie vyplývá, že u léčených haloperidolem došlo k signifikantnímu úbytku objemu šedé hmoty, zatímco léčba olanzapinem podobnému jevu zabránila. Současně se podařilo opět prokázat, že haloperidol zvětšuje objem bazálních ganglií. Diskutován je mechanizmus neuroprotektivního účinku a význam těchto...

Použití moklobemidu v preventivní léčbě migrény s aurou

MUDr. Taťjana Majorová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 254-257

Klasická migréna je primární bolest hlavy. Preventivní léčbu používáme při nedostatečném účinku léčby akutní. Moklobemid užívalo při preventivní léčbě 45 pacientů v dávce 300–600 mg denně, průměrně 8–12 měsíců. Kromě čtyř se u všech frekvence i síla záchvatů zmenšila.

Potřebujeme ještě klasická neuroleptika?

MUDr. Josef Chval

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 258

V kazuistickém sdělení popisuji případ 51letého nemocného s reziduální schizofrenií, který byl dlouhodobě úspěšně léčený thioridazinem v dávce 300 mg/den. Po ukončení výroby thioridazinu a po změně léčby došlo k dekompenzaci psychického stavu a nemocný musel být hospitalizovaný v psychiatrické léčebně. V průběhu hospitalizace se dále zhoršoval psychický i somatický stav, nemocný byl z vitální indikace léčený elektrokonvulzivní léčbou. V době těžce dekompenzované psychózy a špatného tělesného stavu zcela selhaly pokusy o léčbu atypickými antipsychotiky. Nepříznivý vývoj se žádným způsobem nepodařilo zvrátit a nemocný po 67 dnech hospitalizace zemřel...

Rizika při léčbě lithiem

MUDr. Petr Augustin

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 5: 259-261

Východiskem práce je zvýšený výskyt nežádoucích účinků a příznaků toxicity při terapii lithiem v současnosti. Cílem prezentovaných sdělení je upozornění, že problematika se netýká pouze ústavní psychiatrie. Problém tkví v diferenciální diagnostice na úrovni praktických lékařů, ambulantních psychiatrů i nemocničních specialistů (internistů, nefrologů, endokrinologů, neurologů, urologů aj.). Připomenutím nechť nám jsou jednotlivé druhy nežádoucích účinků (podle orgánových soustav), potažmo projevů intoxikace lithiem, neboť někdy jsou od sebe těžko odlišitelné (malé terapeutické „okno“). Přes veškerá rizika při léčbě lithiem, zůstává tento...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.