Psychiatrie pro praxi, 2005, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

O spánku

prof. MUDr. Stanislav Komenda DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 167

Televizní kvízy, jimiž se všechny podvečerní programy jen hemží, mají své předchůdce v pohádkových úlohách, kde bývají princům, případně mladíkům prostého rodu kladeny při zkoušce předepsané při ucházení se o ruku (a nepochybně i další anatomické příslušenství) královských dcer různé úkoly. V jedné z pohádek zapsaných Boženou Němcovou je součástí takového kvízu dotaz po věci na světě nejsladší. Správná odpověď, k níž bylo třeba se propracovat bez jakékoli nápovědy, měla znít – spánek. Odpovědi jako med, případně jiné pochutiny, jejichž kalorickou hodnotu, potažmo sladivost by bylo možné objektivně proměřit, uznány nebyly.

Přehledové články

Léčba bipolární poruchy

TREATMENT OF BIPOLAR DISORDER

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 172-178

Je shrnut současný pohled na možnosti léčby bipolární poruchy. Odděleně je probrána léčba bipolární deprese, mánie a udržovací léčba bipolární poruchy. Práce shrnuje nejvýznamnější studie. Dále uvádí některé postupy v praxi, které vždy nemusí spočívat na principech medicíny založené na důkazech, a upozorňuje na nezodpovězené otázky týkající se problematiky léčby bipolární poruchy.

Nefarmakologické přístupy v terapii Alzheimerovy demence a praktické aspekty péče o postižené

NON-PHARMACOLOGICAL METHODS IN THE MANAGEMENT OF DEMENTIA AND PRACTICAL ASPECTS OF CARE

MUDr. Iva Holmerová Ph.D, PhDr. Hana Janečková Ph.D, MUDr. Hana Vaňková, Mgr. Petr Veleta

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 180-184

Autoři předkládají základní informace o nefarmakologických metodách v managementu demencí a navrhují jejich členění dle kontextu jednotlivých problémových okruhů Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění vedoucích k demenci.

Neuroleptika v akutní gerontopsychiatrii - současný stav a trendy

NEUROLEPTICS IN ACUTE GERONTOPSYCHIATRY - PRESENT SITUATION AND TRENDS

MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 185-187

Obsahem článku je práce autorů, která se zabývá problematikou indikací antipsychotik na akutním gerontopsychiatrickém oddělení psychiatrické léčebny. Práce byla prezentovaná formou posteru na psychofarmakologické konferenci v Jeseníku v lednu 2005. Cílem práce bylo zhodnocení současné situace v léčbě antipsychotiky u gerontopsychiatrických pacientů, a to jak z hlediska indikací, tak z hlediska používaného spektra účinných látek a odhad dalšího vývoje v této oblasti psychofarmakoterapie.

Subtypizace dětského autizmu

SUBTYPES OF CHILDHOOD AUTISM

doc. MUDr. Michal Hrdlička CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 189-191

Přehledová studie přináší souhrn dosavadních poznatků. Představuje nejprve práce zkoumající spolehlivost standardizovaných diagnostických kritérií pro dětský autizmus a pervazivní vývojové poruchy u různých diagnostických systémů. Vlastní subtypizační práce rozděluje na práce založené na subtypizaci psychopatologických příznaků a na práce založené primárně na subtypizaci neurobiologických proměnných. V diskuzi poukazuje na naléhavou potřebu užší subtypizace autizmu a navrhuje další směry výzkumu.

Mechanizmy účinku anxiolytik

ANXIOLYTICS AND THEIR MECHANISM OF ACTION

MUDr. Martin Votava Ph.D, Mgr. Viktoria Agová, prof. MUDr. Miloslav Kršiak DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 192-194

Nemoci spojené s patologickou úzkostí jsou jednou z nejčastějších poruch chování. Látky, které se používají k jejímu léčení, především ovlivňují GABAergní (benzodiazepiny) a serotonergní (antidepresiva) systém. Tato práce podává přehled o hlavních mechanizmech působení stávajících anxiolytik a dále o dalších možnostech jejího ovlivnění. Současná terapie působí do značné míry nespecificky, a proto se výzkum soustředí na ovlivnění dalších receptorových systémů. Mezi nejdůležitější patří noradrenergní systém, ovlivnění receptorů pro kortikotropin-releasing faktor, neurokininových, cholecystokininových či glutamátových NMDA receptorů.

Problematika vybraných psychických porúch pri epilepsii

PROBLEMS OF SELECTED MENTAL DISORDERS DUE TO EPILEPSY

MUDr. Jozef Dragašek, MUDr. Milena Drímalová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 195-197

Autori v práci ponúkajú literárny prehľad psychických porúch pri epilepsii doplnený vlastnými skúsenosťami. Psychické poruchy pri epilepsii sú v súčasných diagnostických klasifikáciách kategorizované neadekvátne. Existuje viacero mechanizmov, ktorými epilepsia a psychické symptómy navzájom súvisia. Psychické poruchy pri epilepsii sú často nepoznané a neliečené. Včasná diagnostika a následná liečba sú dôležitými faktormi vplývajúcimi na kvalitu života pacienta.

Sdělení z praxe

Stabilizačné techniky a EMDR v psychoterapii posttraumatickej stresovej poruchy

Mgr. Hana Vojtová, MUDr. Jozef Hašto

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 198-200

Kazuistika ilustruje využitie stabilizačných psychoterapeutických techník a EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) v terapii jednoduchej i subsyndromálnej komplexnej (3) posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP) u tej istej pacientky. Stabilizačné techniky, ktoré využívajú špeciálne volené a štruktúrované imaginácie, pomáhajú pacientovi v prvej fáze terapie obnoviť schopnosť prežívať bezpečie, mobilizovať jeho vlastné zdroje uzdravenia a pomôcť mu získať kontrolu nad vlastným prežívaním. EMDR je psychoterapeutická metóda konfrontácie s traumou (expozície), ktorá vychádza z poznatkov o neurobiologickom spracovaní informácií. Jadrom metódy...

Benefity zámeny antidepresív u pacientov so sexuálnymi dysfunkciami

MUDr. Radovan Vaškovský

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 201-202

Problematika výskytu sexuálnych dysfunkcií (SD) pri liečbe antidepresívami (AD) je pomerne častý a závažný problém, i keď stále ešte nie dostatočne sledovaný vrámci komplexnej starostlivosti o pacienta. Tento fakt môže spôsobiť nielen parciálnu odpoveď na liečbu, ale môže byť i príčinou drop-outu pacienta k spomínanej liečbe. Podľa doposiaľ známych skutočností, zdá sa, že by mohla existovať skupina antidepresív s vyšším rizikom výskytu SD, kde by sme mohli zaradiť preparáty s prevažným serotoninergným pôsobením. Patria sem preparáty typu TCA, IMAO, SSRI a SNRI. Naproti tomu je skupina antidepresív, kde ich pôsobenie je predovšetkým dopaminergné, čiastočne...

KBT přístup u Tourettova syndromu s komorbidní obsedantně kompulzivní poruchou

MUDr. Beata Pašková, MUDr. Richard Záleský, doc. MUDr. Ján Praško CSc, Jana Vyskočilová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 203-204

Tato kazuistika obsahuje podrobný a konkrétní popis psychoterapeutické práce s dospělým pacientem trpícím Tourettovým sy komorbidním s obsedantně kompulzivní poruchou. Psychoterapeutickou metodou byla kognitivně behaviorální terapie (KBT), která byla pacientovi poskytována po dobu 6 týdnů v kombinované formě skupinové i individuální. Terapeutický přístup byl veden analogicky s postupy používanými při terapii obsedantně kompulzivní poruchy (Obssesive Compulsive Disorder – OCD). U pacienta jsme zaznamenali dobrou odezvu na léčbu, markantně se snížily projevy Tourettova sy i OCD.

Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků

doc. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D, Jiřina Hosáková, RNDr. Eva Čermáková

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 205-206

Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků je stále aktuálním tématem v české i mezinárodní literatuře. Srovnávali jsme míru výskytu tohoto jevu u 34 sester, pracujících v Psychiatrické léčebně Opava, oproti 54 sestrám z interního oddělení nemocnice v Orlové pomocí „Inventáře projevů syndromu vyhoření“ autorů T. a J. Tošnerových. Sestry zaměstnané na psychiatrii byly postiženy statisticky významně méně než jejich kolegyně na somatickém oddělení (p < 0,001, test Mann-Whitney). Vysvětlením jsou vyšší znalosti hygieny duševního života a zvládání stresu u pracovníků na psychiatrii. To odůvodňuje nezbytnost soustavné edukace...

Informace a komentáře

12. celostátní konference biologické psychiatrie

MUDr. Pavel Doubek

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 207

Dvanáctá celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí proběhla již tradičně v Luhačovicích ve dnech 15.–18. června 2005. Hlavním tématem letošního ročníku byla teorie a praxe biologické psychiatrie. Jak odborný, tak společenský program byl, jak je zde již zvykem, velmi bohatý a pestrý...

Psychiatria pre prax - správa zo sympózia psychiatrov, Senec, 9.-10. jún 2005

MUDr. Silvia Bogyaiová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 208-209

V dňoch 9.–10. júna 2005 sa uskutočnilo sympózium psychiatrov pod záštitou vydavateľstva MEDUCA – Psychiatria pre prax. Stretnutie sa konalo v Senci v hoteli Senec. Účastníkov našťastie neodradilo ani sychravé počasie, ktoré navodzovalo jesennú melancholickú náladu. Tí, ktorí prišli, neoľutovali, nakoľko sa ponúkol bohatý odborný program, vhodne doplnený športovo-relaxačným vyžitím...

Zpráva o kurzu „Kognitivní poruchy, demence a parkinsonizmus II“, 26.-27. 5. 2005, Brno

MUDr. Aleš Bartoš Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 4: 210

Centrum pro kognitivní poruchy a Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonizmus při 1. neurologické klinice LF MU, FN u sv. Anny v Brně uspořádalo pod vedením as. MUDr. Ireny Rektorové, Ph.D. na tamní klinice 2. ročník dvoudenního kurzu věnovaný kognitivním poruchám, demencím a extrapyramidové tématice. Tato akce byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a konala se pod záštitou Sekce kognitivní neurologie Neurologické společnosti ČLS JEP...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.