Psychiatrie pro praxi, 2005, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

…terapie?

prof. MUDr. Stanislav Komenda DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 111

Občas se můžete potkat s takovými slovy. Arteterapie, muzikoterapie ... léčení uměním, léčení hudbou. K mému řemeslu patří sedět čas od času v akademických radách, které rozhodují o schvalování studijních programů pro vzdělávání odborníků i v oborech zmíněného typu. Protože v dnešní době by měla být taková činnost svěřována jenom lidem příslušně vzdělaným a opatřeným patřičným diplomem či licencí...

Přehledové články

Farmakoterapie úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci (2. díl)

Therapy of depression, anxiety disorder and insomnia during pregnancy and lactation

MUDr. Věra Strunzová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 116-119

Práce se zaměřuje na oblast léčby antidepresivy v průběhu gravidity a laktace a na farmakoterapii úzkostných poruch a nespavosti v tomto období. Přehledně shrnuje údaje z literatury zabývající se problematikou léčby antidepresivy. Práce též uvádí relativně nová klinická data získaná v průběhu ambulantní léčby pacientek a zkušenosti s touto problematikou získané na Psychiatrickém centru Praha (PCP). Článek může sloužit jako orientační vodítko pro lékaře-psychiatra v situaci, kdy je nutná jeho intervence u gravidní nebo kojící ženy.

Hraniční stavy - demence v dětském a adolescentním věku

CHILDREN DEMENTIA

MUDr. Mgr. Zlata Baraníková

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 120-123

V průběhu posledních desetiletí se významně prohloubil náš pohled na dětské demence. Cílem článku je přiblížit poznatky o původu,základní charakteristice a léčbě. Je probrána klinická jednotka demence u dětí, její výskyt, klinický obraz, etiologie,diagnostika a možnosti terapie.

Předčasná ejakulace

PREMATURE EJACULATION

prof. MUDr. Milan Kolomazník DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 124-127

Je doporučováno lékařům těch oborů, kde to může být užitečné v rámci komplexního biopsychosociálního přístupu k nemocnému, aby se zajímali i o intimní život pacienta a jsou pro to uvedeny i epidemiologické důvody. Při léčbě předčasné ejakulace je zdůrazňována potřeba komplexního přístupu, a to pomocí nácvikové terapie umožňované současným jednorázovým podáváním SSRI (zatím největší zkušenosti má autor s takto intermitentně podávaným sertralinem jen v den koitu 4 hodiny před vlastním aktem v dávce 25 až 50 mg). Spolehlivě není zatím zodpovězena otázka PE u nemocných, kteří s léčbou přestali, tj. dlouhodobá účinnost léčby.

Antidepresiva a architektura spánku u velké deprese

ANTIDEPRESSANT AGENTS AND ARCHITECTURE OF SLEEP IN MAJOR DEPRESSION

MUDr. Michal Maršálek CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 128-132

Je podán přehled současných znalostí o změnách spánkové architektury spojených s léčbou antidepresivy a s onemocněním velkou depresí. Závěry se opírají o výsledky polysomnografických (PSG) studií. Zdá se, že pro antidepresivní působení léků není nutná suprese REM spánku. SSRI, venlafaxin a reboxetin zhoršují spánkovou účinnost. Naopak tricyklická antidepresiva, nefazodon, trazodon a mirtazapin kvalitu spánku zlepšují. Jsou diskutovány klinické důsledky narušení spánku u depresivní poruchy a léčebná strategie při nespavosti.

Antikonvulzíva v liečbe psychóz schizofrénneho okruhu

ANTIEPILEPTIC MEDICATIONS IN THE THERAPY OF PSYCHOSIS OF SCHIZOPHRENIC TYPE

MUDr. Ludvík Nábělek, MUDr. Ján Vongrej

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 136-139

Významný podiel pacientov liečených pre schizofréniu nedostatočne odpovedá na štandardnú liečbu antipsychotikami. Jednou z možností, ako zlepšiť účinnosť antipsychotickej terapie, je použitie augmentačných stratégií inými liekovými skupinami. Antikonvulzíva sa čoraz častejšie používajú ako prídatná terapia v akútnej i dlhodobej terapii psychóz schizofrénneho okruhu. Valproát je najčastejšie predpisovanou prídatnou medikáciou na zvládanie afektívnych symptómov, impulzivity, hostility a agresívnych prejavov psychózy. Niektoré štúdie poukazujú tiež na opodstatnenosť augmentácie antikonvulzívami pri liečbe na terapiu rezistentných stavov.

Sdělení z praxe

Srovnání nákladů na léčbu velké depresivní epizody escitalopramem a generickým citalopramem pomocí farmakoekonomického modelu

doc. MUDr. Václav Filip CSc, prof. RNDr. Jaromír Antoch CSc, MUDr. Jaroslava Skopová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 140-146

V modelové farmakoekonomické studii byly srovnány přímé náklady na půlroční léčbu velké depresivní epizody citalopramem (racemát R- a S-citalopramu) a jeho farmakologicky aktivní komponentou, S-citalopramem (dále "escitalopram"). Cílem studie bylo zejména zjistit, zda se vyšší terapeutická účinnost escitalopramu projeví v celkově nižší spotřebě a tudíž ceně péče a tím vykompenzuje poněkud nižší cenu generického citalopramu. Pravděpodobnostní model možných trajektorií průchodu pacienta jednotlivými typy péče u psychiatra v závislosti na pacientovu reakci na lék ukázal, že přes aktuálně vyšší cenu escitalopramu (15 Kč za DDD) ve srovnání s citalopramem...

Deliria na gerontopsychiatrickém oddělení

MUDr. Jiří Konrád

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 148-150

Delirium je častou neuropsychiatrickou komplikací nemocí ve stáří (2, 7). Delirium velmi často komplikuje již přítomnou demenci. Sdělení se zabývá především těmito stavy – delirii nasedajícími na demenci. Ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro osoby vysokého věku se delirium vyskytuje dle různých zdrojů v 10 až 44 % (6, 7, 13). Nemocní s chronickým kognitivním deficitem a trpící více chorobami bývají postiženi častěji (11). Je obtížné odlišit delirium od demence s příznaky BPSD (behaviorální a psychologické příznaky demence), zvláště když nemáme k dispozici kvalitní anamnézu a objektivní informace o nynějším onemocnění. Autor uvádí...

Kazuistika - Bupropion SR v liečbe starších pacientov s depresiou

MUDr. Ľudovít Virčík

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 151-152

Bupropion forma s riadeným uvoľňovaním (SR) sa často používa na liečbu depresie u pacientov vo vyššom veku, pretože má iba minimálne kardiovaskulárne, gastrointestinálne a sexuálne vedľajšie účinky. Retrospektívne sme vyhodnotili účinnosť a tolerabilitu bupropionu SR u pacientov vo vyššom veku. Metodika : Prezreli sme zdravotnú dokumentáciu 15 pacientov (> 60), ktorí počas roka 2004 brali bupropion SR. Vyhodnotili sme skóre na Hamiltonovej škále pre depresiu /HRSD), ktoré sa vyhodnocovali pri vstupe a v týždňoch 2, 4, 6, a skontrolovali sme, či boli nejaké záznamy o vedľajších účinkoch. Výsledky: 71,5 % vzorky boli respondéri a 50 %...

Arteterapie jako forma rehabilitace schizoafektivní poruchy

MUDr. Helena Kučerová HonDG

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 153-154

Je uvedena kazuistika 48leté ženy, která se 30 let léčí pro schizoafektivní poruchu (F 25.2) a která byla celkem 11× hospitalizována a v mládí se 3× pokusila o sebevraždu. Nemocná je léčena moderními psychofarmaky a individuální arteterapií (1, 3). Jsou uvedeny dvě její kresby: jedna z období mírné deprese, druhá z období remise. Arteterapie je jednou z technik psychiatrické rehabilitace (2, 4, 5).

Ve zkratce

Úzkostné poruchy

MUDr. Michal Kryl

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 155

Úzkost a strach mohou nabývat takových forem z hlediska jejich výskytu, intenzity a trvání, že hovoříme o úzkostných poruchách. Celoživotní prevalence úzkostných poruch se pohybuje v závislosti na konkrétním typu poruchy od 1,5% do 16%. Hlavním symptomem je úzkost vázaná na konkrétní situaci, která není všeobecně nebezpečná (fobické úzkostné poruchy) anebo přichází nezávisle na vnějších podnětech a přináší subjektivní pocity napětí a neklidu (jiné úzkostné poruchy). Léčba úzkostných poruch může být prováděna jak farmakologickými, tak psychoterapeutickými prostředky. V současné době se s ohledem na účinnost preferuje kombinace obou přístupů.

Informace a komentáře

novinky z oblasti diagnostiky a léčby duševních poruch

MUDr. Tomáš Kašpárek Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 156

Dvě menší, placebem kontrolované studie srovnávaly efekt adjuvantní terapie risperidonem u schizofrenních pacientů s nedostatečnou odpovědí na klozapin. V první (n = 40) vedla 12týdenní kombinace klozapinu s risperidonem k signifikantně většímu počtu pacientů, kteří na léčbu odpověděli. Naopak druhá studie (n = 35) po 6 měsících léčby pozitivní efekt nenalezla...

Abstrakta

Psychiatrie v české republice a zemích našich sousedů

prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 3: 158-161

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie LF UP a FN Olomouc ve spolupráci s Psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice Olomouc uspořádaly ve dnech 15.–16. 4. 2005 mezinárodní odborný seminář „Psychiatrie v České republice a zemích našich sousedů“, v hlavním sále VN Klášterní Hradisko v Olomouci. Za účasti 60 psychiatrů z univerzitních psychiatrických klinik z Vídně, Lipska, Hemeru, Grazu, psychiat. odd. nemocnice v Opole a českých psychiatrických pracovišť odezněly odborné referáty o aktuálních otázkách léčby depresí, hyperaktivního syndromu a demencí, o výskytu trestné činnosti mezi duševně nemocnými psychózou, o výživě a stravovacích...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.