Psychiatrie pro praxi, 2005, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Cyril Höschl: Česká psychiatrie jde správným směrem

Mgr. Iva Daňková

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 59

Rok 2005 nepochybně vstoupí do dějin české psychiatrie. Zasloužila se o to Asociace evropských psychiatrů, když do svého čela na svém lednovém zasedání v Mnichově zvolila zástupce České republiky Cyrila Höschla. Nově jmenovaného prezidenta jsme požádali o zhodnocení situace, v níž se nepochybně i jeho zásluhou domácí psychiatrická scéna ocitla...

Přehledové články

Blud a ovládavá představa

DELUSION AND OVERVALUED IDEA

doc. MUDr. Pavel Pavlovský CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 63-65

Přehledný článek se zabývá problematikou bludu a ovládavých představ. Po terminologických poznámkách je hlavní pozornost věnována definicím bludu a názorům na jeho vznik. Vedle klasického dělení bludů do tří základních skupin (megalomanické, mikromanické a perzekuční) se uvádějí některé zvláštní případy poruch myšlení, které nemají charakter pravých bludů (blud paranoický, bludům podobné fantazie). Ovládavá představa v některých případech nabývá psychopatologického rázu, většinou však stojí ještě na pomezích normality. Některé sociální jevy, které vznikají ve spojitosti s ovládavými představami (fanatismus, terorismus), není třeba psychiatrizovat.

Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů

ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF MALE SEXUAL DYSFUNCTION

prof. MUDr. Alexandra Žourková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 66-70

Autorka podává přehled prací, které sledovaly efekt vybraných antidepresiv v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů. Antidepresiva stimulující sexuální aktivitu (moklobemid, trazodon, bupropion) se osvědčila při léčbě poruch libida a erektilní dysfunkce, serotoninergní antidepresiva patří k lékům volby předčasné ejakulace.

Deliria - závažný a nedoceněný problém gerontopsychiatrie

DELIRIAS - THE SERIOUS AND UNAPPRECIATED PROBLEM OF GERONTOPSYCHIATRY

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 72-74

Je probrána klinická jednotka delirií – jejich výskyt, klinický obraz, etiologie, diagnostika i možnosti terapie. Tato jednotka je dosud nedoceněná a přehlížená. Deliria představují vážné stavy zhoršující prognózu přežití. Jsou to nespecifické reakce na různé noxy, jako je např. hypoxie, metabolické poruchy, dehydratace. Mnohým deliriím se dá předcházet včasnou léčbou somatických chorob, vyhýbáním se polypragmázii a užití nevhodných léčiv, správnou hydratací i alimentací pacientů.

Prospěch a rizika antidepresivní léčby u dětí a adolescentů

BENEFIT AND RISKS OF ANTIDEPRESSANT TREATMENT IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 77-78

Teoreticky mohou agitovanost a neklid, které se objevují u některých dětí léčených SSRI, zvyšovat riziko jejich suicidálního chování a poškozování sebe nebo druhých. Na druhé straně, neexistuje důkaz, že zvýšena agitovanost při léčbě SSRI je synonymem pro suicidální chování a u více než 4 000 dětí a adolescentů, kteří byli léčeni v klinických studiích s SSRI, se nevyskytla dokonaná suicidia.

Antipsychotika - rizikový faktor žilní tromboembolické nemoci?

ANTIPSYCHOTIC DRUGS - A RISK FACTOR FOR VENOUS THROMBOEMBOLISM?

MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Radovan Malý Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 80-82

Léčba antipsychotiky je spojena se zvýšeným rizikem vzniku žilní trombózy. Mechanizmy odpovědné za tyto nežádoucí účinky nejsou známy, ale přibývá vysvětlujících hypotéz. Uvažuje se o některých abnormalitách koagulačních dějů způsobených antipsychotickou medikací nebo žilní stáze při sedaci. Oddělit nelze životní styl nemocných dlouhodobě léčených antipsychotiky. Ve většině případů jsou přítomny další rizikové faktory žilního tromboembolizmu. Možná souvislost mezi vyšším rizikem tromboembolických komplikací a antipsychotickou medikací není potvrzena důkazy z dvojitě slepých studií. Uvádíme vlastní kazuistiky.

Sdělení z praxe

Mentální anorexie u čtrnáctiletého chlapce

MUDr. Jiří Podlipný, PhDr. Ivana Štrosová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 91-93

Popíšeme kazuistiku pacienta a jeho rodiny, se kterými jsme se poprvé setkali na jaře 2003. Tehdy čerstvě 13letý pacient Martin byl podruhé hospitalizován na pedopsychiatrickém oddělení PK v Plzni. Pacient byl přijat pro rozvoj pestré psychiatrické symptomatologie, která se týkala příznaků z okruhu poruchy nálady ve smyslu deprese, dále separační úzkostné poruchy a konečně mentální anorexie (MA). Poslední okruh symptomů se posléze ukázal jako dominantní. Zajímavý je především fakt, že chronické psychosomatické stonání trvalo již několik let před propuknutím MA, a přesto nevedlo k indikaci adekvátního přístupu, tedy např. vhodné rodinně-psychoterapeutické...

Polyfarmakoterapie u pacienta s pomalým metabolickým genotypem CYP2D6

MUDr. Simona Skotáková, prof. MUDr. Alexandra Žourková CSc, prof. MUDr. Eva Hadašová CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 94-95

Kazuistika předkládá případ pacienta s genotypem CYP2D6 pomalého metabolizátora, léčeného kombinací substrátů a inhibitorů tohoto izoenzymu, a následné závažné somatické komplikace.

Psychofarmakologie

Vývoj dávkování quetiapinu v klinické praxi - Dogma, nebo doporučení?

MUDr. Luboš Janů Ph.D

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 100-103

Quetiapin je atypické antipsychotikum s výtečným profilem snášenlivosti. Na základě dat získaných ze studií a z klinické praxe se zdá, že jsou vhodné vyšší dávky a rychlejší titrace, než byly doporučovány dosud – cca 600 mg během 3–4 dní. V úvodní části je podán přehled vývoje dávek a návrhů titrace. Dále jsou uvedena data získaná z vybraných zařízení České republiky.

Mirtazapin v ambulantní praxi -24měsíční zkušenost

MUDr. Karel Moravec

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 104

Mirtazapin je antidepresivum, které působí jako antagonista noradrenergních a serotininergních receptorů a podáváme jej v naší psychiatrické ambulanci od března 2003. Lék je velmi dobře snášen, ačkoli u všech pacientů vyvolával na začátku podávání útlum. Pozitivním zjištěním z praxe je jeho dobrý efekt v monoterapii na nejčastější symptomatologii deprese – nespavost, anxietu a vlastní depresi. Ve sdělení shrnuji svou dosavadní zkušenost s tímto lékem.

Ve zkratce

Specifické poruchy osobnosti - část II. - Diferenciální diagnostika a terapie

MUDr. Zdeněk Faldyna

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 96-99

Ambulantní psychiatrie

Venlafaxin v praxi

MUDr. Claudia Borzová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 83-86

Článek je informací o klinických zkušenostech s léčbou depresivních a úzkostně depresivních pacientů venlafaxinem. Cílem studie bylo prověřit bezpečnost a efektivitu venlafaxinu v ambulantní praxi. V období jednoho roku bylo sledováno 102 pacientů s depresivním a anxiozně depresivním syndromem v rámci první depresivní epizody, rekurentní depresivní poruchy a smíšené úzkostně depresivní poruchy. Studii dokončilo celkem 90 pacientů; z nich 95 % z léčby významně profitovalo. Nežádoucí účinky se vyskytly zřídkavě, s nižším výskytem při postupné titraci dávky léku. Psychické a somatické komplikace se nevyskytly. Venlafaxin se ve studii osvědčil jako bezpečný...

Patologické hráčství - psychodynamické aspekty v etiologii a ambulantní terapii

MUDr. Petr Zahradník

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 87-90

V práci je prezentován psychodynamický pohled na etiologii a léčbu patologického hráčství, vycházející ze zkušeností s léčbou této klientely v ambulantní praxi. I když psychodynamická terapie neposkytuje universální návod k léčbě gamblerů, může napomoci lépe porozumět nevědomým aspektům původu gamblingu a vyvarovat se některých chyb, kterých se v léčbě této klientely někdy dopouštíme.

Informace a komentáře

47. česko-slovenská psychofarmakologická konference

MUDr. Martin Anders Ph.D, MUDr. Zuzana Lattová

Psychiatr. pro Praxi, 2005; 2: 106

K událostem, které mají své pevné místo a čas v našem neklidném a do jisté míry nepředvídatelném světě, patří tradiční konference České neuropsychofarmakologické společnosti v Jeseníku. Další ročník pravděpodobně nejstarší akce svého druhu na světě proběhl od 5.–9. ledna 2005. Dle předběžných zpráv od pořadatelů byl registrován nejvyšší počet účastníků od dob, kdy se před 47 lety konalo první jesenické setkání farmakologů. Počasí bylo na rozdíl od loňského roku příznivě nakloněno a není známo, že by cestu do místa konference provázely nehody či jiné nepříjemnosti. Novým tipem pro všechny jedoucí od západu je cesta přes Polsko, kudy se lze vyhnout...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.