Psychiatrie pro praxi, 2001, číslo 3

reklama

Přehledové články

Hypochondrická porucha a její léčba

doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Beata Pašková, MUDr. Jiří Horáček

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 102-108

Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů - diagnostické a terapeutické otázky

doc. MUDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 109-111

Psychofarmaka a vzestup hmotnosti

doc. MUDr. Štěpán Svačina CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 113-114

Serotoninový syndrom - diagnostika, terapie, prevence

MUDr. Pavel Mohr

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 117-120

Hyperkinetické poruchy

doc. MUDr. Eva Malá CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 121-124

Sdělení z praxe

Schizotypní, schizoidní, schizomorfní

MUDr. Libor Chvíla CSc, MUDr. Soňa Staňková

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 133-135

Poruchy příjmu potravy s raným počátkem onemocnění

MUDr. Jiří Koutek, doc. MUDr. Jana Kocourková

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 136-137

Léčba pacientky se somatoformní bolestivou poruchou v oblasti faryngu risperidonem

MUDr. Michaela Szilvásiová, MUDr. Jitka Potribná

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 138

Psychiatrie ve zkratce

Farmakoterapie panické poruchy

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 131-132

Komentáře

Zpráva o 10. Celostátní konferenci biologické psychiatrie

MUDr. Martin Anders

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 139-140

Psychofarmakologie

Antipsychotika a QT interval

prof. MUDr. Jaromír Švestka DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 125-127

Antipsychotika II. generace: neuroleptika s ABS brzdami?

doc. MUDr. Oldřich Vinař DrSc

Psychiatr. pro Praxi, 2001; 3: 128-130


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.