Psychiatrie pro praxi, 2017, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Pohled na současnou postgraduální přípravu lékařů

JUDr. Pavel Janda

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 95

Přehledové články

Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi

Long-acting injectable antipsychotics in clinical practice

MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2017; 18(3):

Článek shrnuje základní údaje o dlouhodobě působících neboli depotních antipsychoticích, která jsou v současnosti dostupná
v České republice. Jedná se o čtyři antipsychotika I. generace (flufenazin, flupentixol, haloperidol a zuklopentixol) a čtyři antipsychotika
II. generace (aripiprazol, olanzapin, risperidon a paliperidon). Zaměřuje se zejména na zahájení léčby a dávkování.
Diskutovány jsou rovněž i základní výhody a nevýhody depotní formy, její účinnost v prevenci relapsu a riziko nežádoucích
účinků ve srovnání s perorální formou antipsychotik.

Může být pregabalin efektivní u léčby deprese?

Could pregabaline be effective medication in treatment of depressive disorder?

MUDr. Miroslav Sekot

Psychiatr. praxi 2017; 18(3):

Pregabalin je lék ze skupiny antiepileptik indikovaný pro léčbu generalizované úzkostné poruchy a neuropatické bolesti. Ačkoliv
antidepresivní působení pregabalinu nebylo dosud prokázáno, může pregabalin pozitivně ovlivnit náladu pacientů s bolestivými
syndromy různé etiologie. V článku jsou popsány dvě kazuistiky léčby pregabalinem u pacientek s depresivní symptomatikou.

Aktuální trendy v terapeutickém přístupu
u úzkostných poruch

Current trends in treatment of anxiety disorders

MUDr. Eliška Nosková1, MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.1, 2, MUDr. Antonín Šebela1, 3

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 106-113

Úzkostná onemocnění je skupina chorob, u kterých se objevuje výrazný pocit úzkosti, který je většinou doprovázený tělesnými
příznaky. Tato úzkost bývá vyvolávána dobře definovanými situacemi či přichází nečekaně bez jasného vyvolávajícího spouštěče.
V přehledovém článku se zaměřujeme na současné trendy a doporučené postupy ve farmakoterapeutickém přístupu, psychoterapeutických
možnostech či na případné doplňkové možnosti terapie, u kterých byl prokázán léčebný efekt. Specificky se
v článku věnujeme v klinické praxi četným onemocněním, jako je sociální fobie, agorafobie, panická porucha, generalizovaná
úzkostná porucha a specifické...

Nové trendy v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy

Novel trends in treatment of obsessive-compulsive disorder

MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 114-119

Článek přináší rekapitulaci postupů používaných v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy a přehled nových terapeutických
strategií této závažné poruchy, a to v oblasti farmakoterapie, psychoterapie, stimulačních a neurochirurgických metod. Dlouhodobě
je v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy dobře dokumentovaná účinnost podávání antidepresiv inhibujících vychytávání
serotoninu (SSRI). K dispozici je stále více informací o efektivitě augmentace antidepresiv atypickými antipsychotiky.
Slibně se rozvíjející oblast farmakoterapie této závažné poruchy představují léky ovlivňující glutamátergní dráhu. Psychoterapií
s nejlépe prokázanou...

Trendy ve farmakoterapii depresivní poruchy

Trends in pharmacotherapy of unipolar depression

MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 120-124

Depresivní porucha je závažné duševní onemocnění s vysokou prevalencí, stávající léčebné postupy nicméně nejsou dosud
u podstatné části pacientů dostatečně účinné. Vývoj nových antidepresiv a testování dalších léčiv s antidepresivním účinkem
se tuto neuspokojivou situaci pokouší zlepšit. Aktuální doporučené postupy se pak pokoušejí nové poznatky integrovat do
vodítek pro praxi s cílem nabídnout léčebné alternativy i v komplikovanějších klinických situacích. Text nabízí krátký přehled
aktuálních trendů ve farmakoterapii deprese.

Problematika tardivní dyskineze se zaměřením na léčebné možnosti tetrabenazinu

The issue of tardive dyskinesia, focusing on the therapeutic potential of tetrabenazine

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 129-132

Širší využívání atypických antipsychotik snížilo výskyt tardivní dyskineze (TD), ale ukazuje se, že TD problémem občas zůstává.
Tardivní dyskineze je odolná vůči četným léčebným intervencím. Přesvědčivější léčebné výsledky mají pouze klonazepam,
amantadin, extrakt z ginkgo biloby a tetrabenazin. Tardivní dyskineze přetrvává i po vysazení antipsychotik, a co víc, po jejich
vysazení se příznaky dyskineze často zvýrazní. Všechna antipsychotika do jisté míry antagonizují dopamin, proto bude jejich
používání vždy spojeno s rizikem TD i v moderní psychiatrii. Zájem o možnost cílené léčby TD vyvolaly nové poznatky o genetických
rizikových...

Sdělení z praxe

Příznak bolesti u psychotických pacientů

The symptom of pain in psychotic patients

MUDr. Helena Kučerová

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 133-134

Bolest je většinou studována z hlediska tělesných chorob, avšak bolestivé příznaky u psychických poruch bývají poněkud
opomenuty. Autorka připomíná hypochondrický psychotický syndrom u pacientů s těžkou depresí, schizofrenií nebo schizoafektivní
poruchou, kde vedoucím příznakem je bolest bez somatického nálezu. Je to tělová iluze nebo halucinace většinou
spojená s bludem, že pacient má rakovinu nebo nějakou infekci. Autorka prezentuje 32letého pacienta s pozitivní rodinnou
anamnézou, u něhož po prvním pohlavním styku propukl psychotický stav schizofrenního obrazu s vedoucím příznakem
bolesti v oblasti zad, který byl spojen...

Ve zkratce

Frontotemporální demence

Frontotemporal dementia

MUDr. Martin Vyhnálek1, 2

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 140-142

Práce stručně shrnuje současnou klinickou klasifikaci frontotemporálních demencí a základní doporučení pro diagnózu a léčbu
této skupiny chorob.

Konzilia v psychiatrii

Užívání návykových sedativ a hypnotik v České republice a syndrom závislosti na těchto lécích z pohledu konziliárního psychiatra

Consumption of addictive sedatives and hypnotics in the Czech Republic and addiction on these medicines
from the consiliary psychiatric view

MUDr. Martin Konečný

Psychiatr. praxi 2017; 18(3): 135-139

Problematika užívání návykových sedativ a hypnotik je v ČR obecně vnímána jako závažná, přesto nejsou k dispozici žádná
relevantní data o počtu závislých a škodlivě užívajících pacientů. Chybí také údaje o spotřebě preparátů jak po skupinách, tak
pokud jde o jednotlivé zástupce. V článku jsem se pokusil o provedení alespoň hrubého odhadu počtu pacientů závislých
a škodlivě užívajících návyková sedativa a hypnotika na základě pravděpodobné spotřeby odvozené z dat o dodávkách jednotlivých
preparátů. Stanovené výsledky jsem porovnal s údaji ze srovnatelných zemí. V druhé části textu jsem shrnul zkušenosti
psychiatrického konziliáře,...


Psychiatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.